IPPP2/4512-3/15-4/AO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-3/15-4/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 28 października 2015 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 28 października 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 2 lutego 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-3/15-2/AO (skutecznie doręczone 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach w związku z realizacją projektu. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 28 października 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 2 lutego 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-3/15-2/AO (data doręczenia 11 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem prowadzącym swoją działalność i korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). W związku z tym działalność jest realizowana jako podatnik VAT zwolniony. Działalność Wnioskodawcy koncentruje się na realizacji projektu, który jest finansowany z dotacji. Dotacja ta nie podlega opodatkowaniu.

Organizacja uzyskała dofinansowanie na projekt w ramach środków objętych działaniem 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Jednym z dokumentów niezbędnych do uznania podatku VAT jako wydatek kwalifikowany jest uzyskanie indywidualnej interpretacji US w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Celem realizowanego projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kompleksowe przygotowanie i wydruk 10 000 sztuk folderu promocyjnego "X." opisującego obszar Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz jego dystrybucja na terenie województwa do końca 2014 r. Operacja obejmuje cały obszar LGD tj. obszary wiejskie 12 gmin, a w jej realizację oprócz beneficjenta pozyskano partnera, którym będzie Fundacja O.

Trwałość operacji będzie polegała na "skatalogowaniu" posiadanego potencjału turystycznego, opisanie go i zaprezentowanie w formie tekstowo zdjęciowej w 40 stronicowym folderze A-4, którego dystrybucja podczas targów, eventów takich jak dożynki wojewódzkie, diecezjalne czy powiatowe i może znacząco przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej LGD poprzez dotarcie do potencjalnych turystów, którzy zechcą odwiedzić obszar LGD.

Wnioskodawca ponosi koszty związane z realizacją projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zapewnia on 20% środków, stanowiących wkład własny ogółu kosztów projektu. Wartość projektu wynosi 52 832,20 złotych, wartość dofinansowania 42 265,76 złotych, wartość wkładu własnego wynosi 10 566,44 złotych. Środki te będą pochodziły z dobrowolnej pracy wolontariuszy oraz środków własnych organizacji, pochodzących ze składek członków Stowarzyszenia.

Towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca, posiada faktury VAT lub inne równoważne dokumenty finansowe potwierdzające powyższe zakupy, co jest niezbędne w celu rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, tj. niewykonaniem przez Wnioskodawca czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zarejestrowaniem Wnioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy,

W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro zatem Wnioskodawca nie wykonuje czynności opodatkowanych to nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego. Jedynie bowiem czynności jakie mogłyby zostać "potencjalnie" opodatkowane nie są opodatkowane, gdyż Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie utraciło prawa do korzystania z tego zwolnienia, gdyż nie nastąpiło przekroczenie limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Wskazać też należy, iż możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego jest dodatkowo warunkowana zarejestrowaniem podatnika VAT czynnego (art. 86 ust. 1 ustawy). Wnioskodawca jest natomiast zarejestrowana jedynie jako podatnik VAT zwolniony (bierny), gdyż korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Potwierdza to dodatkowo brak możliwości do odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT naliczonego (zapłaconego) w zakupionych towarach i usługach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast stosownie do art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność i korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Działalność Wnioskodawcy koncentruje się na realizacji projektu. Organizacja uzyskała dofinansowanie na projekt w ramach środków objętych działaniem 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Celem realizowanego projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kompleksowe przygotowanie i wydruk 10 000 sztuk folderu promocyjnego "X." opisującego obszar Lokalnej Grupy Działania oraz jego dystrybucja na terenie województwa do końca 2014 r. Operacja obejmuje cały obszar LGD tj. obszary wiejskie 12 gmin, a w jej realizację oprócz beneficjenta pozyskano partnera, którym będzie Fundacja O. Trwałość operacji będzie polegała na "skatalogowaniu" posiadanego potencjału turystycznego, opisanie go i zaprezentowanie w formie tekstowo zdjęciowej w 40 stronicowym folderze A-4, którego dystrybucja podczas targów, eventów takich jak dożynki wojewódzkie, diecezjalne czy powiatowe i może znacząco przyczynić się do wzrostu atrakcyjności turystycznej LGD poprzez dotarcie do potencjalnych turystów, którzy zechcą odwiedzić obszar LGD. Wnioskodawca ponosi koszty związane z realizacją projektu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zapewnia on 20% środków, stanowiących wkład własny ogółu kosztów projektu. Wartość projektu wynosi 52 832,20 złotych, wartość dofinansowania 42 265,76 złotych, wartość wkładu własnego wynosi 10 566,44 złotych. Środki te będą pochodziły z dobrowolnej pracy wolontariuszy oraz środków własnych organizacji, pochodzących ze składek członków Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada faktury VAT lub inne równoważne dokumenty finansowe potwierdzające powyższe zakupy, co jest niezbędne w celu rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu. Towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości niniejszego wniosku dotyczą możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w dokonywanych zakupach z tytułu realizacji ww. projektu.

Należy wskazać, że aby wystąpiło prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego musi być spełniony podstawowy warunek. Warunek ten wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje tylko podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (zdefiniowanemu w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) i tylko w takim zakresie, w jakim nabywane przez tego podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem. Z wniosku wynika, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu, którego celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kompleksowe przygotowanie i wydruk 10 000 sztuk folderu promocyjnego "X." opisującego obszar Lokalnej Grupy Działania oraz jego dystrybucja na terenie województwa do końca 2014 r. nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, skoro brak jest związku nabywanych na potrzeby realizowanego projektu towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jednakże - jak wskazuje - korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług to Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług na potrzeby realizowanego projektu. Tym samym, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu, którego celem jest promowanie, lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kompleksowe przygotowanie i wydruk 10 000 sztuk folderu promocyjnego "X." opisującego obszar Lokalnej Grupy Działania oraz jego dystrybucja na terenie województwa do końca 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl