IPPP2/4512-160/16-4/AOg

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-160/16-4/AOg

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.), uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2016 r. na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-160/16-2/AOg z dnia 11 marca 2016 r. (data odbioru 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem VAT, uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2016 r. na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-160/16-2/AOg z dnia 11 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Cywilna nabyła prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 81 i 82 o łącznej powierzchni 2,68 ha oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą zgodnie z Postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r. Nieruchomość została nabyta podczas aukcji komorniczej z zamiarem prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

Od momentu zakupu do chwili obecnej Wnioskodawca nie ponosił żadnych kosztów inwestycyjnych związanych z ww. nieruchomością. Nabywając nieruchomość na podstawie przysądzenia Sądowego Wnioskodawca nie ponosił również kosztów związanych z podatkiem VAT - w związku z czym nie był on obliczany.

Obecnie Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży całej nieruchomości.

W uzupełnieniu z 11 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych, opodatkowanych, bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Od momentu nabycia nieruchomości nie była wynajmowana osobom trzecim (żaden z budynków, jak również teren działki). Spółka nie czerpała w związku z jej posiadaniem żadnych korzyści materialnych. Obecnie stan obiektu jest identyczny ze stanem w momencie nabycia nieruchomości.

Dostawa nieruchomości przez komornika sądowego na rzecz spółki została udokumentowana tzw. przysądzeniem zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 21 lipca 2014 r.

Nie został wystawiony żaden inny dokument nabycia nieruchomości - nie została więc wystawiona również faktura VAT.

Od momentu nabycia nieruchomości nie była ona użytkowana przez Wnioskodawcę, nie była wynajmowana, dzierżawiona, nie była też udostępniana osobom trzecim na podstawie umów oraz w żaden inny sposób.

Nieruchomość została nabyta z zamiarem prowadzenia w niej działalności gospodarczej jednak ze względu na zły stan techniczny budynków oraz sytuację finansową spółki Wspólnicy podjęli decyzję o jej sprzedaży. Stan nieruchomości nie zmienił się od momentu nabycia. Od tego czasu również nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Spółka nie posiada wiedzy ani żadnych dokumentów co działo się z nieruchomością przed nabyciem.

Wstępny termin sprzedaży nieruchomości ustalony jest na 18 marca 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości wskazanej w opisie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług ww. transakcja będzie podlegała zwolnieniu.

Jak stanowi bowiem art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a - zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak również dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca stwierdza jak na wstępie, iż transakcja powinna podlegać zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od VAT. I tak, zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

1.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu kluczowe dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części jest ustalenie, czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki okres upłynął od tego momentu.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania, nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ oddanie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy podkreślić, że pojęcie "oddanie do użytkowania", o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwość dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Tym samym należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 81 i 82 o łącznej powierzchni 2,68 ha oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą, zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 21 lipca 2014 r. Nieruchomość została nabyta podczas aukcji komorniczej z zamiarem prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

Od momentu zakupu do chwili obecnej wspólnicy nie ponosili żadnych kosztów inwestycyjnych związanych z ww. nieruchomością. Nabywając nieruchomość na podstawie przysądzenia Sądowego nie ponosili również kosztów związanych z podatkiem VAT - w związku z czym nie był on obliczany. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży całej nieruchomości.

Nieruchomości nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych, opodatkowanych, bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Od momentu nabycia nieruchomości nie była wynajmowana osobom trzecim (żaden z budynków jak również teren działki). Spółka nie czerpała w związku z jej posiadaniem żadnych korzyści materialnych. Obecnie stan obiektu jest identyczny ze stanem w momencie nabycia nieruchomości.

Dostawa nieruchomości przez komornika sądowego na rzecz spółki została udokumentowana tzw. przysądzeniem zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 21 lipca 2014 r.

Nie został wystawiony żaden inny dokument nabycia nieruchomości - nie została więc wystawiona również faktura VAT.

Od momentu nabycia nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Spółka nie posiada wiedzy, ani żadnych dokumentów, co działo się z nieruchomością przed nabyciem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż nieruchomości wskazanej w opisie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że z okoliczności przedstawionych we wniosku nie wynika, aby doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy - Wnioskodawca wskazał, że Nieruchomość nie była wykorzystywana do czynności zwolnionych, opodatkowanych, bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość nie była również wynajmowana, dzierżawiona, nie była też udostępniana osobom trzecim na podstawie umów oraz w żaden inny sposób.

W tym miejscu stwierdzić więc należy, że dostawa znajdujących się na nieruchomości budynków będzie się odbywać w ramach pierwszego zasiedlenia. Transakcja nie będzie zatem korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Należy zatem zbadać, czy w tej sytuacji wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dostawy budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy w stosunku do budynków znajdujących się na Nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie dokonywał wydatków na ulepszenie Nieruchomości.

W konsekwencji dostawa budynków będzie podlegała zwolnieniu w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zatem również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiono ww. budynki będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl