IPPP2/4512-16/15-2/IZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-16/15-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2014 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny w formie pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny w formie pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

1. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka Zależna") prowadzi inwestycję polegającą na budowie Centrum Handlowego (dalej: "Projekt").

2. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, jedynym udziałowcem Spółki Zależnej, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Zależnej, będzie X. sp. z o.o. z (dalej: "Spółka Dominująca").

3. Wszystkie udziały w Spółce Zależnej zostaną nabyte przez Spółkę Dominującą w drodze wkładów niepieniężnych wniesionych w pierwszej kolejności przez spółkę A. S.A. (société anonyme) z siedzibą w Luksemburgu, oraz w drugiej kolejności przez spółkę Y. S.A. (société anonyme) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: "Udziałowcy"), na skutek czego Spółka Dominująca uzyska łącznie 100% praw głosu w Spółce Zależnej (w wyniku pierwszej transakcji wymiany udziałów Spółka Dominująca uzyska około 73% praw głosu w Spółce Zależnej, w wyniku drugiej - uzyska 100% praw głosu). W zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce Zależnej, Udziałowcy obejmą nowo wyemitowane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Dominującej (tzw. wymiana udziałów). Wartość nominalna udziałów objętych przez każdego Udziałowców będzie równa wartości rynkowej udziałów w Spółce Zależnej wniesionych przez danego Udziałowca w postaci wkładu niepieniężnego do Spółki Dominującej. W związku z tym wkładem Udziałowcy nie uzyskają od Spółki Dominującej żadnej zapłaty w gotówce.

4. Ponadto w zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, Spółka Zależna zawrze wraz ze Spółką Dominującą umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT (dalej: "Podatkowa Grupa Kapitałowa" lub "PGK"). Umowa PGK zostanie zgłoszona do rejestracji przez Spółkę Zależną, jako spółkę reprezentującą PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5. Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez Spółkę Zależną działającą we własnym imieniu, jako (i) spółkę, na której będą spoczywały obowiązki wynikające z ustawy o CIT oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej "Ordynacja podatkowa"), w szczególności obowiązki dotyczące obliczania, pobierania wpłacania podatku CIT i zaliczek na podatek CIT (w oparciu o dochód lub stratę Spółki Zależnej i Spółki Dominującej) w okresie funkcjonowania PGK oraz jako (ii) spółkę, która tworząc PGK będzie odpowiadała solidarnie za zobowiązania PGK z tytułu podatku CIT należnego za okres obowiązywania umowy PGK na podstawie art. 1a ust. 14 ustawy o CIT. Tym samym, Spółka Zależna jest podmiotem "zainteresowanym" w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacji podatkowej w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.

6. Dodatkowo, niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest składany przy założeniu, że:

a. wszystkie warunki do zarejestrowania PGK i funkcjonowania PGK jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT") zostaną spełnione;

b. PGK zostanie zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i uzyska status podatnika CIT.

7. W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Zależna może przekazywać Spółce Dominującej darowizny w formie pieniężnej.

8. W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Dominująca rozważa także zbycie 100% udziałów w Spółce Zależnej, za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej na dzień sprzedaży.

9. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, Spółka Dominująca i Spółka Zależna będą czynnymi podatnikami VAT, posiadającymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Natomiast Udziałowcy będą podlegali w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

10. Na moment utworzenia przez Spółkę Dominującą oraz Spółkę Zależną Podatkowej Grupy Kapitałowej, Spółka Zależna będzie miała do wykorzystania nieprzedawnione straty podatkowe (o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o CIT) poniesione w ubiegłych latach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Zależnej, że dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki Zależnej, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej.

Zgodnie z ustawą o VAT:

1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).

4. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Zależna może przekazywać Spółce Dominującej darowizny w formie pieniężnej.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki Zależnej, w analizowanej sytuacji:

1. Z uwagi na fakt, że pieniądz, jako środek płatniczy, nie mieści się w definicji towaru na gruncie ustawy o VAT, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

2. Co więcej, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

3. Aby bowiem uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

4. Taka sytuacja nie będzie natomiast miała miejsca w analizowanej sprawie. Spółka Zależna nie otrzyma bowiem od Spółki Dominującej jakiegokolwiek świadczenia w zmian za dokonanie darowizny (co wynika z istoty umowy darowizny, która jest czynnością prawną nieodpłatną). W rezultacie, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującą nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

5. Dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej nie stanowi również żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki Zależnej, dokonanie przez Spółkę Zależna darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej.

Powyższe stanowisko Spółki Zależnej znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora IS w Łódź z dnia 5 sierpnia 2013 r., znak IPTPP2/443-462/13-4/AW, zgodnie z którą: "otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna pieniężna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w przedmiotowym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy."

* w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 25 maja 2012 r., znak ILPP1/443-212/12-4/NS, zgodnie z którą: "darowizna pieniężna nie mieści się w zakresie przedmiotowym art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny nie jest na gruncie Ustawy o /AT rozpoznane jako dostawa towarów, ani świadczenie usług."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...),

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6 ustawy.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, ze jedynym udziałowcem Wnioskodawcy - Spółki Zależnej będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym 100% udziałów jest Spółka Dominująca. Jak wynika ze złożonego wniosku w przyszłości Wnioskodawca - Spółka Zależna może przekazywać na rzecz Spółki Dominującej darowiznę w formie pieniężnej. Przekazanie darowizny nie będzie się wiązało z jakimkolwiek świadczeniem na rzecz Wnioskodawcy - powyższe wynika z umowy darowizny.

Z powyższych okoliczności wynika, że przekazanie darowizny pieniężnej nie będzie związane w żaden sposób z uzyskaniem świadczenia wzajemnego. Zatem należy stwierdzić, że czynność przekazania przez Wnioskodawcę darowizny pieniężnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w omawianym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu przekazanych środków pieniężnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

W tym miejscu wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie pytań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl