IPPP2/4512-1252/15-4/AO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-1252/15-4/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) na wezwanie Organu z 4 lutego 2016 r. znak sprawy IPPP2/4512-1252/-2/AO (skutecznie doręczone 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia obowiązków w Spółce Maltańskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia obowiązków w Spółce Maltańskiej. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) na wezwanie Organu z 4 lutego 2016 r. znak sprawy IPPP2/4512-1252/-2/AO (data doręczenia 22 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany (dalej jako: "Wnioskodawca") jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i tym samym jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca nie zasiada obecnie w zarządzie spółek kapitałowych prawa polskiego z siedzibą oraz zarządem w Polsce. Przeważająca i wykonywana działalność gospodarcza to 62.09.Z (pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych).

Wnioskodawca będzie właścicielem więcej niż 5% udziałów (w przeliczeniu na prawa głosu) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (spółka typu private company limited by shares będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Malty (dalej jako: "Spółka Maltańska" lub "Spółka"). Spółka Maltańska będzie prowadzić głównie działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi). Spółka Maltańska może być zarejestrowana na Malcie jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz nie będzie zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej. Spółka Maltańska nie będzie też zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zostanie w przyszłości powołany na następujące stanowiska w Spółce Maltańskiej:

* Dyrektora - członka rady dyrektorów (ang. boards of directors) Spółki Maltańskiej, którego obowiązki będą polegać na przewodniczeniu posiedzeniom rady dyrektorów oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów rady dyrektorów, wspieraniu wyboru i oceny członków rady dyrektorów, kierowaniu oraz przekazywaniu radzie dyrektorów ustaleń dotyczących kierowania spółką, ustalaniu porządku posiedzeń rady dyrektorów we współpracy z sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane radzie dyrektorów do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez radę dyrektorów w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki; oraz

* Dyrektora niewykonawczego (ang. non-executive director) tej spółki, którego obowiązki będą obejmować: monitorowanie działalności wykonawczej, doradzanie w zakresie strategii gospodarczej Spółki Maltańskiej, nadzór nad prawidłową i efektywną implementacją celów, polityk oraz strategii Spółki Maltańskiej ustalonych przez radę dyrektorów oraz nad innymi decyzjami rady dyrektorów lub jej komitetów w jej imieniu, zapewnieniu efektywnego dialogu pomiędzy personelem a radą dyrektorów, a w szczególności zapewnieniu, że rada dyrektorów jest regularnie informowana o sprawach dotyczących wyników Spółki, pozycji konkurencyjnej oraz profilu ryzyka, wspieraniu działań oraz administracji rady dyrektorów poprzez doradzanie i informowanie członków rady dyrektorów, zapewnienie komunikacji pomiędzy radą dyrektorów oraz personelem, wspieranie rady dyrektorów w ocenie kluczowego personelu, dokonywanie niezależnej analizy wyników Spółki oraz efektywności prowadzonej działalności, komunikowaniu się z osobami trzecimi, włączając w to podwykonawców, inwestorów, członków rady dyrektorów/zarządów spółek-córek; albo

* Dyrektora zarządzającego (ang. manoging director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych (ang. Chief Operating Officer), którego obowiązki będą obejmować: dokonywanie wszelkich czynności w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów Spółki w jak największym stopniu w celu wykreowania maksymalnej wartości dla udziałowców spółki, rozwinięcia oraz przekazania strategii spółki personelowi niższego szczebla oraz implementowania odpowiednich nagród w celu umożliwienia personelowi realizacji celów spółki, ustalenia priorytetowych klientów, zarządzanie personelem, nadzorowanie wymogów organizacyjnych, utrzymywanie i monitorowanie personelu, jego wiedzy, umiejętności i zdolności, oczekiwań i motywacji do zrealizowania wymogów organizacyjnych, przegląd sprawozdań bankowych spółki, złożenia spółce raportu dotyczącego sprawozdań bankowych, branie udziału w dyskusjach/telekonferencjach dotyczących kolejnych operacji Spółki z Radą Dyrektorów oraz procedowanie z zatwierdzeniem zleceń bankowych przez Radę Dyrektorów Spółki, wydawanie zleceń bankowych w zakresie przelewów na rzecz osób trzecich w imieniu Spółki w zgodzie z instrukcjami Rady Dyrektorów; albo

* Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju (ang. Chief Business Development Officer), którego obowiązki będą obejmować: ocenę planów rozwoju biznesu, opracowywanie oraz implementację procesów w celu wspierania wzrostu działalności spółki, ułatwianie wzrostu działalności poprzez pracę z klientami oraz partnerami biznesowymi (dostawcami, podwykonawcami, partnerami joint venture, dostawcami technologii, etc.), budowania i utrzymywania wysokiej rangi kontaktów z obecnymi i przyszłymi klientami oraz innymi partnerami biznesowymi, identyfikowanie nowych klientów i rynków, rozwijanie nowego podejścia do rynku, identyfikowanie perspektyw rozwoju działalności spółki, przygotowywanie ofert, rozwijanie strategii marketingowej, zarządzanie zespołem ofertowym oraz menedżerami do spraw klientów; albo

* Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu (ang. Chief Marketing Officer), którego obowiązki będą obejmować prowadzenie działalności marketingowej, działalności sprzedażowej, zarządzanie produktami, serwis konsumencki oraz odpowiedzialność za utrzymanie klienta, opiekę nad kontaktami z mediami oraz gospodarką, działalność reklamowa, programy interaktywne, komunikacja oraz badanie rynku oraz klientów, nadzór działalności wystawienniczej, drukowane promocje oraz promocje elektroniczne w sieci Internet, mediach społecznościowych; albo

* Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami (ang. Chief Comptiance Officer), którego obowiązki będą obejmować zapewnienie, że działalność spółki będzie zgodna z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi oraz polityką wewnętrzną Spółki, przegląd i ustalenie standardów dla komunikacji zewnętrznej w drodze zamieszczania klauzul o zrzeczeniu się odpowiedzialności, sprawdzanie urządzeń w celu zapewnienia, że są dostępne i bezpieczne, przygotowania lub aktualizacji polityk wewnętrznych Spółki w celu ograniczenia ryzyka naruszenia przez spółkę przepisów oraz regulacji prawnych, przeprowadzanie wewnętrznego audytu Spółki.

Powołanie Wnioskodawcy na wyżej opisane stanowiska w Spółce odbędzie się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki lub uchwały rady dyrektorów spółki (w zależności od konkretnych postanowień w umowie spółki oraz rodzaju pełnionej funkcji).

Obowiązki i uprawnienia Wnioskodawcy wynikające z powołania na opisane stanowiska oraz sama kompetencja do powołania będą określone odpowiednio w akcie założycielskim i statucie spółki. Zgodnie z prawem maltańskim Wnioskodawca może działać na mocy samej uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki Maltańskiej i nie jest wymagane podpisanie dodatkowej umowy (np. cywilnoprawnej lub o pracę). W związku z tym Wnioskodawca działa na podstawie samej tylko wyżej opisanej uchwały, która szczegółowo określa zakres obowiązków Wnioskodawcy (opisanych wyżej).

Z tytułu pełnienia ww. stanowisk i wykonywania obowiązków z nimi związanych, Wnioskodawca ma zamiar pobierać stosowne wynagrodzenie. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane opisaną uchwałą. Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie ma być przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę i jest należne za miesiąc albo za kwartał. Zgodnie z uchwałą wspólnicy Spółki Maltańskiej mogą postanowić o wypłacie Wnioskodawcy premii za wykonanie jego obowiązków.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych funkcji to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Maltańskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z aktywów należących do Spółki Maltańskiej za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z tą klauzulą w statucie spółki żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Maltańskiej opisanych obowiązków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... (pytanie we wniosku oznaczone nr 2)

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje - w myśl ust. 2 powołanego artykułu - wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według zapisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca wskazał m.in. przychody wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z treści ww. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, iż wyłączenie od opodatkowania podatkiem wymienionych w nim czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia tych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności.

Odnośnie dwóch pierwszych wyżej wymienionych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy Spółką Maltańską a Wnioskodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Wnioskodawca otrzymuje przychody będąc osobą należącą do organu stanowiącego Spółki Maltańskiej (rady dyrektorów, boards of directors) Z uwagi na powyższe spełnione zostają dwie ustawowe przesłanki przemawiające za nieuznaniem przedmiotowych czynności za odpłatne świadczenie usług, tj. przychody są wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czynności są wykonywane odpłatnie.

Jednakże nie w każdym stosunku cywilno-prawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych obowiązków to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały. Odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie Spółka Maltańska.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Maltańskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z aktywów należących do Spółki Maltańskiej za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z tą klauzulą w statucie spółki żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem obowiązków.

Brzmienie powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawcę nie łączy ze Spółką Maltańską stosunek pracy, natomiast uchwała o powołaniu tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, w konstrukcji prawnej zbliżonej do umowy zlecenia.

Z powyższego wynika ponadto, iż dyrektorzy (w tym Wnioskodawca) działają jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezależny. W konsekwencji za działania dyrektorów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Spółka Maltańska.

W tym miejscu jeszcze raz podkreślić należy, iż za podatnika podatku od towarów i usług, nie uznaje się osoby, która tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego będzie wykonywać czynności.

W przypadku pełnienia przez Wnioskodawcę obowiązków opisanych w niniejszym wniosku brak jest elementu ryzyka ekonomicznego, które jest integralnie związane z każdą działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami. Wnioskodawca na tej podstawie staje się członkiem rady dyrektorów (boards of directors). Z tytułu pełnienia tych obowiązków Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie zawiera żadnych umów cywilno-prawnych na pełnienie opisanych obowiązków. Zasady odpowiedzialności Wnioskodawcy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących odpowiedzialność dyrektorów Spółki Maltańskiej, z przepisów statutu oraz uchwały. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług menadżerskich, usług o zarządzanie przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż sprawowanie przez Wnioskodawcę opisanych obowiązków nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba pełniąca te funkcję i uzyskująca z tego tytułu przychody nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług.

Reasumując, analiza przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w konfrontacji ze wskazanymi wyżej przepisami prawa prowadzi do wniosku, iż wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia opisanych obowiązków w Spółce Maltańskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne stanowisko w odniesieniu do członków zarządu spółek kapitałowych z siedzibą i zarządem w Polsce powołanych wyłącznie uchwałą zostało wyrażone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2010 r. (sygn. ILPP1/443-218/10-2/AK) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 r. (sygn. IPTPP1/4512-133/15-4/AK).

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku z 23 sierpnia 2012 r., że osoba na kontrakcie menedżerskim, która jednocześnie pełniła obowiązki członka zarządu, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. NSA rozróżnił wyraźnie sytuację tych, którzy działają w warunkach czysto rynkowych, od osób, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Menedżer członek zarządu nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, ponieważ nie wykonuje swoich czynności w swoim imieniu i na własny rachunek, nie ponosi kosztów, odpowiedzialności ani ryzyka - wyjaśnił Sąd w uzasadnieniu (I FSK 1645/11). Taka wykładnia powinna mieć odpowiednie zastosowanie do analogicznych sytuacji pełnienia funkcji w spółkach z siedzibą za granicą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie Organ zauważa, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl