IPPP2/4512-1234/15-2/JO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-1234/15-2/JO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu OTC - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu OTC.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("N. PL" lub "Wnioskodawca") jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej N., funkcjonującej w branży farmaceutycznej i zajmującej się m.in. produkcją, rejestracją oraz dystrybucją produktów leczniczych.

2. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy kompleksowe usługi reklamy produktów leczniczych (leków) na rzecz podmiotów z Grupy N. W przypadku leków sprzedawanych bez recepty (tzw. leki OTC) kompleksowe usługi reklamy były realizowane przez N. PL na rzecz C. AG z siedzibą w Szwajcarii.

3. Działalność N. PL podzielona jest na funkcjonujące w ramach Spółki działy biznesowe, z których każdy charakteryzuje się przypisaniem indywidualnych celów i zadań związanych z prowadzeniem na terytorium Polski reklamy różnego rodzaju produktów leczniczych.

Jednym z takich działów biznesowych Spółki był tzw. Dział OTC - realizujący funkcje dotyczące reklamy leków z grupy leków dostępnych bez recepty (tzw. leki OTC). Kompetencje Działu OTC obejmowały wszelkie działania reklamowe dotyczące produktów leczniczych sprzedawanych bez recepty (leków OTC), w szczególności:

* prowadzenie reklamy leków OTC w środkach masowego przekazu (telewizji, radiu, Internecie, prasie, billboardach),

* prowadzenie reklamy leków OTC, kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,

* dostarczanie próbek produktów leczniczych OTC osobom uprawnionym do wystawiania recept,

* organizowanie spotkań promocyjnych oraz spotkań o charakterze naukowym i szkoleniowym dotyczących leków OTC dla osób uprawnionych do wystawiania recept,

* planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących leków OTC (polegających na m.in. przekazywaniu materiałów o charakterze reklamowym);

* doradztwo związane z rejestracją i re-rejestracją leków OTC.

Ze względu na ograniczenia wynikające z prawa farmaceutycznego dotyczące działalności reklamowej w zakresie różnego rodzaju leków (w szczególności: leków na receptę oraz leków OTC) - działalność Działu OTC w N. PL różniła się istotnie od działalności innych działów biznesowych funkcjonujących w ramach tej spółki, które prowadziły działania np. z zakresu reklamy leków sprzedawanych na receptę (tzw. leki RX). Dlatego też Dział OTC N. PL podlegał innym procedurom działania niż pozostałe działy biznesowe N. PL.

4. W celu umożliwienia właściwego i efektywnego realizowania celów i zadań, przypisanych do Działu OTC funkcjonującego w ramach N. PL, alokowane do niego były m.in. następujące zasoby:

* pracownicy przypisani do Działu OTC;

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, które były organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Dział OTC;

* prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Wnioskodawcę, które były funkcjonalnie związane z działalnością Działu OTC (tekst jedn.: szeroko pojętą reklamą leków OTC), w szczególności umów dotyczących:

i.

produkcji materiałów marketingowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji usług w zakresie reklamy leków OTC;

ii. zakupu usług od agencji reklamowych w zakresie dotyczącym bezpośrednio leków OTC;

iii. nabywania usług związanych z badaniami rynku produktów leczniczych OTC;

iv. usług marketingowych dotyczących reklamy leków OTC;

v. usług public relations dotyczących leków OTC;

vi. najmu miejsca postojowego;

vii. przygotowania cyklicznych spotkań dla przedstawicieli handlowych, przypisanych do Działu OTC;

viii. przygotowania spotkań z farmaceutami bezpośrednio dotyczących leków OTC

ix. współpracy z aptekami w zakresie dotyczącym leków OTC;

x. umowy o świadczenie usług reklamy leków OTC na rzecz C. AG - tj. podmiotu mającego na gruncie prawa farmaceutycznego status tzw. podmiotu odpowiedzialnego w zakresie tych leków OTC.

Ponadto, do Działu OTC funkcjonującego w ramach N. PL, alokowane były następujące należności i zobowiązania:

* należności i zobowiązania dotyczące pracowników przypisanych do Działu OTC;

* należności i zobowiązania wynikające z umów oraz porozumień zawartych przez Wnioskodawcę w zakresie związanym z prowadzeniem przecz Dział OTC reklamy leków OTC.

5. W zakresie związanym z funkcjonowaniem Działu OTC, Wnioskodawca był w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

* aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania przypisane bezpośrednio do Działu OTC;

* przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC.

Wnioskodawca okresowo przygotowywał - dla celów wewnętrznych - oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z działów funkcjonujących w ramach N. PL, w tym także dla Działu OTC. Celem przygotowywania ww. bilansów oraz rachunków zysków i strat było umożliwienie N. PL monitorowania efektywności operacji realizowanych przez każdy dział biznesowy spółki (w przypadku Działu OTC - efektywności operacji realizowanych przez tą jednostkę w zakresie reklamy leków OTC). W tym miejscu należy zaznaczyć, że operacje finansowe przeprowadzane przez poszczególne działy (w tym Dział OTC) dokonywane były wyłącznie na rachunkach bankowych wspólnych dla całego przedsiębiorstwa N. PL, które powiązane były z umowami zarządzania płynnością finansową (umowa cash-pooling) oraz z umowami scentralizowanego systemu płatniczego, obowiązującymi specyficznie w Grupie N. Niemniej jednak, sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, pozwalał na jednoznaczne ustalenie wyniku (zysku) na działalności prowadzonej przez Dział OTC.

Jak wspomniano powyżej - realizowanie przez poszczególne działy biznesowe N. PL (w tym, Dział OTC) zadań i celów im przypisanych (w przypadku Działu OTC - zadań i celów związanych z reklamą leków OTC) następowało przy wykorzystaniu przypisanego im określonego personelu, umów, środków trwałych i innych rzeczowych składników. Równocześnie, każdy z działów biznesowych N. PL funkcjonował przy ogólnoadministracyjnym wsparciu wewnętrznym w zakresie HR, IT i księgowości (wewnętrzny outsourcing). Taki sam schemat obsługi ogólnoadministracyjnej odnosił się także do Działu OTC - pozwalając tym samym Działowi OTC koncentrować się na realizowaniu jego podstawowej działalności biznesowej, czyli na reklamie leków OTC. Do Działu OTC nie były zatem przypisane umowy o charakterze ogólnoadministracyjnym (związane jedynie pośrednio z funkcjonowaniem Działu OTC) takie jak: ogólne umowy o administrowanie flotą samochodową N. PL, ogólne umowy dotyczące działań z zakresu rekrutacji pracowników zawartych z zewnętrznymi podmiotami, ogólne umowy dotyczące administrowania dokumentacją pracowniczą (payroll) oraz ogólna umowa najmu powierzchni biurowej.

6. W ramach działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Grupę na poziomie Centrali Grupy, obejmujących wydzielenie funkcji związanych z zarządzaniem określonymi typami produktów w Grupie N. oraz przeniesieniem ich w ramach sprzedaży na rzecz innych podmiotów, podjęto decyzję o sprzedaży (dalej: "Transakcja") Działu OTC na rzecz Spółki G. Sp. z o.o. (dalej: "G. PL").

Przedmiotowa Transakcja została odzwierciedlona w umowie zawartej pomiędzy N. PL a G. PL. Objęła ona wszystkie wymienione powyżej składniki Działu OTC, w tym:

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku (samochody i komputery),

* zobowiązania handlowe Wnioskodawcy związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC, prawa i obowiązki wynikające z przypisanych do Działu OTC umów dotyczących nabywania przez N. PL towarów i usług bezpośrednio niezbędnych dla funkcjonowania Działu OTC oraz realizacji jego zadań i celów (tekst jedn.: reklamy leków OTC),

* pracowników przypisanych do Działu OTC - na mocy umowy, w trybie przewidzianym w art. 231 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nastąpiło przejście zakładu pracy w ww. zakresie z N. PL na G. PL,

* należności Wnioskodawcy wobec jego pracowników oraz jego dostawców, związane z działalnością Działu OTC.

Z uwagi na to, że Transakcja przeprowadzona została pomiędzy podmiotami należącymi do dwóch odrębnych (konkurujących) grup kapitałowych interesem stron nie było przeniesienie wszystkich umów, których stroną był N. PL (tekst jedn.: umów odnoszących się ogólnie do całej spółki N. PL, a jedynie pośrednio do Działu OTC), lecz wyłącznie tych, które były bezpośrednio niezbędne do realizowania przez Dział OTC zadań w zakresie reklamy leków OTC już w ramach G. PL.

7. Należy zaznaczyć także, że przeprowadzona Transakcja była elementem złożonej transakcji realizowanej pomiędzy Grupą N. i Grupą G. na poziomie globalnym.

Na sposób przeprowadzenia ww. Transakcji wpływ miały także specyficzne regulacje prawa farmaceutycznego (w tym polskie i unijne) dotyczące sposobu prowadzenia reklamy produktów leczniczych - w tym leków OTC. Zgodnie z ww. regulacjami prowadzenie reklamy produktów leczniczych (w tym leków OTC) możliwe jest tylko przez jednostkę o statusie tzw. podmiotu odpowiedzialnego lub na jego zlecenie. Nie jest zatem możliwe przeniesienie i późniejsze wykonywanie umowy o reklamę produktów leczniczych na rzecz podmiotu niemającego statusu tzw. podmiotu odpowiedzialnego wobec danych leków.

Kierując się ww. regulacjami prawa farmaceutycznego, niezwykle skomplikowane było przeniesienie (w dniu zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży Działu OTC) na rzecz G. PL umowy usługowej dotyczącej prowadzenia reklamy leków OTC zawartej przez N. PL z C. AG i faktyczne wykonywanie ww. usług reklamy w zakresie ww. leków OTC przez G. PL (Dział OTC będący po dniu jego sprzedaży, częścią G. PL). Świadczenie usług w zakresie reklamy danego produktu leczniczego możliwe jest bowiem jedynie na rzecz jednostki mającej status tzw. podmiotu odpowiedzialnego w zakresie tego produktu. Jednakże, w tym samym czasie, na poziomie centralnym Grupy G. i Grupy N. (jako element transakcji realizowanej pomiędzy ww. Grupami) realizowane były działania związane z transferem status tzw. podmiotu odpowiedzialnego w zakresie leków OTC, których reklamą zajmował się Dział OTC, pomiędzy jednostką mającą dotychczas taki status w ramach Grupy N. (dotychczasowy podmiot odpowiedzialny w zakresie ww. leków OTC) a jednostką mającą przejąć ww. status w ramach Grupy G. (docelowy podmiot odpowiedzialny w zakresie ww. leków).

Procedura zmiany jednostki mającej status tzw. podmiotu odpowiedzialnego wymaga jednak czasu oraz przeprowadzenia dodatkowych kroków prawnych (zgłoszeń, etc.). W związku z powyższym, na poziomie Grupy N. i Grupy G. ustalono, że Dział OTC - sprzedany w ramach Transakcji przez N. PL na rzecz G. - będzie dzierżawiony zwrotnie przez N. PL od G. PL w ramach umowy dzierżawy przedsiębiorstwa do czasu formalnego uzyskania przez wyznaczone jednostki z Grupy G. statusu tzw. podmiotu odpowiedzialnego wobec leków OTC, za reklamę których odpowiadał Dział OTC w ramach N. PL.

Na skutek zawarcia ww. umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, Dział OTC czasowo (tekst jedn.: do momentu przeniesienia statusu tzw. podmiotu odpowiedzialnego w zakresie leków OTC na podmiot z Grupy G.) działał jeszcze na rzecz N. PL (na zasadzie dzierżawy) i jako taki dalej świadczył w usługi w zakresie reklamy leków OTC na rzecz C. AG - mimo, że stanowił on już (od momentu realizacji Transakcji) formalnie własność G. PL. Z tytułu umowy dzierżawy Działu OTC na rzecz N. PL, G. PL uzyskiwał wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa Działu OTC zakończyła się z końcem września 2015 r. Począwszy od tego dnia Dział OTC kontynuuje działalność reklamową w zakresie leków sprzedawanych bez recepty (OTC) w ramach G. PL.

8. Wskazać należy także, że na potrzeby określenia ceny dla Transakcji sporządzona została wycena rzeczoznawcy majątkowego, określająca wartość rynkową Działu OTC - uwzględniając specyfikę zadań i celów tego działu, którą było prowadzenie przez Dział OTC działalności w zakresie reklamy leków OTC, oraz uwarunkowania biznesowe Transakcji. Cena sprzedaży Działu OTC zastosowana w Transakcji odpowiadała wartości rynkowej Działu OTC wskazanej w ww. wycenie rzeczoznawcy majątkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Transakcja - tj. sprzedaż przedstawionego w opisie stanu faktycznego zespołu składników, stanowiących Dział OTC - nie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja - tj. sprzedaż przedstawionego w opisie stanu faktycznego zespołu składników, stanowiących Dział OTC - nie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

1. W art. 6 UVAT ustawodawca zawarł katalog czynności, do których nie stosuje się przepisów UVAT wskazując m.in., że przepisów UVAT nie stosuje się "do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa" (art. 6 pkt 1 UVAT).

Tym samym, o ile zespół składników stanowiących Dział OTC, który był przedmiotem Transakcji, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako czynność ex lege z zakresu tego opodatkowania wyłączona.

2. Wobec powyższego dla oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest ustalenie, czy Dział OTC będący przedmiotem Transakcji spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu UVAT na moment jej realizacji.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług została przez ustawodawcę zawarta w art. 2 pkt 27e UVAT. Zgodnie z treścią ww. normy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się:

" (...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania."

Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wyodrębniono zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danej części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dla uznania określonej transakcji za transakcję dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu UVAT, wymaganym jest, aby:

a.

jej przedmiotem był zespół składników obejmujących składniki materialne i niematerialne (w tym również zobowiązania) oraz personel;

b.

jej przedmiotem był zespół składników, który jest wyodrębniony organizacyjnie w ramach istniejącego już przedsiębiorstwa zbywcy;

c.

jej przedmiotem był zespół składników, który jest wyodrębniony finansowo w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zbywcy;

d.

jej przedmiotem był zespół składników, który jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zbywcy (wyodrębniony funkcjonalnie);

e.

jej przedmiotem był zespół składników potencjalnie zdolnych do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem.

W ocenie Wnioskodawcy, na dzień realizacji Transakcji zespół składników majątku wchodzących w skład Działu OTC spełniał wszystkie powyżej wymienione kryteria niezbędne do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT, co zostanie dowiedzione poniżej:

Ad. a) Zespół składników materialnych, niematerialnych i osobowych, obejmujący również zobowiązania

Zgodnie z aktualną praktyką (potwierdzoną interpretacjami organów podatkowych oraz orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się, iż o spełnieniu przedmiotowej przesłanki decyduje pełne wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (aktywów i pasywów) oraz personelu, które łącznie (jako całość) tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W wydanych w tym zakresie indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wskazuje się, że elementami zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w ramach struktur wewnętrznych zbywcy do Działu OTC był alokowany zarówno personel, jak i inne składniki majątku (aktywa i pasywa, w tym zobowiązania). Przypisanie majątku nastąpiło z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez Dział OTC w ramach N. PL (tekst jedn.: reklama leków OTC) i, jak wskazano na wstępie, obejmowało m.in.:

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku;

* wartości niematerialne i prawne;

* należności (dotyczące pracowników przypisanych do Działu OTC oraz wynikające z umów i porozumień zawartych przez Wnioskodawcę w zakresie związanym z prowadzeniem przez Dział OTC reklamy leków OTC); oraz

* zobowiązania (dotyczące pracowników przypisanych do Działu OTC oraz wynikające z umów i porozumień zawartych przez Wnioskodawcę w zakresie związanym z prowadzeniem przez Dział OTC reklamy leków OTC).

Dodatkowo do Działu OTC zostali przypisani określeni pracownicy mający za zadanie realizować powierzone Działowi OTC przez N. PL funkcje związane z prowadzeniem na terytorium Polski reklamy leków OTC.

Przypisany do Działu OTC zespół składników pozwalał zatem na prowadzenie w oparciu o te składniki samodzielnej działalności gospodarczej - tj. reklamę leków OTC. Wchodzące w skład Działu OTC składniki majątkowe i personel pozostawały we wzajemnych relacjach z racji funkcji pełnionych przez Dział OTC oraz tworzyły wyodrębnioną całość. Powyższe oznacza, iż Dział OTC tworzyły nieprzypadkowe, lecz odpowiednio dobrane (alokowane do Działu OTC) składniki majątku oraz personel. Tym samym, zespół składników majątkowych i osobowych tworzących Dział OTC pozwalał na samodzielną i efektywną realizację zadań powierzonych temu Działowi.

Powyższy zespół składników majątkowych został objęty umową sprzedaży Działu OTC zawartą pomiędzy N. PL i G. PL (tekst jedn.: Transakcją).

Wobec powyższego - w opinii Wnioskodawcy - w odniesieniu do Działu OTC, przesłankę istnienia zespołu składników materialnych, niematerialnych i osobowych (obejmującego również zobowiązania) należy uznać za spełnioną.

Ad. b) Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie

Ustawodawca w UVAT nie zdefiniował pojęcia "wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie". W praktyce stosowania prawa (potwierdzonej licznymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się, iż o spełnieniu niniejszej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie aktu wewnętrznego określającego sposób zorganizowania jednostek wewnętrznych danego podmiotu (np. regulaminu).

W opinii organów podatkowych takie organizacyjne wydzielenie oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział, itp.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, ze względu na ograniczenia prawne, działalność Działu OTC (prowadzącego działalność w zakresie reklamy leków bez recepty (leków OTC)), różniła się istotnie od działalności innych działów biznesowych funkcjonujących w ramach struktur Wnioskodawcy (np. działów zajmujących się reklamą leków na receptę lub leków refundowanych, która to działalność podlega daleko bardziej posuniętym obostrzeniom prawnym i kontroli). Powyższa specyfika doprowadziła w sposób naturalny do sytuacji, w której Dział OTC został wyodrębniony w ramach N. PL. W tym zakresie, Dział OTC był klasyfikowany jako odrębna jednostka organizacyjna w strukturze Spółki, która funkcjonowała w oparciu o zasady i procedury działania odmienne od pozostałych działów biznesowych Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, powyższe oznacza, iż od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań) oraz formalnej (tekst jedn.: w sposób udokumentowany stosownymi dokumentami wewnętrznymi, tj. procedurami), Dział OTC stanowił odrębną od pozostałej działalności N. PL całość, dającą się wyodrębnić w strukturach Wnioskodawcy.

Powyższy zespół składników majątkowych wyodrębnionych w ramach N. PL w postaci Działu OTC został objęty umową sprzedaży Działu OTC zawartą pomiędzy N. PL i G. PL (tekst jedn.: Transakcją).

W związku z powyższym - w ocenie Wnioskodawcy - w odniesieniu do Działu OTC, przesłankę wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników w ramach istniejącego przedsiębiorstwa należy uznać za spełnioną.

Ad. c) Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie

Ustawodawca w UVAT nie zdefiniował pojęcia "wyodrębnienia finansowego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie". Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (potwierdzonej interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, iż niniejsza przesłanka oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego podmiotu pozwala na przyporządkowanie do danego zespołu składników (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów. Nie należy jednak utożsamiać pojęcia "wyodrębnienie finansowe" z pełną samodzielnością finansową, która ze względów oczywistych nie może być osiągnięta, jako że jednostka organizacyjna (w tym przypadku Dział OTC) w strukturach przedsiębiorstwa (tu: Wnioskodawcy) nie ma odrębnej od niego podmiotowości prawnej w stosunkach z osobami trzecimi.

Takie rozumienie potwierdził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP2/4512-346/15-2/PRP):

"Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

W tym kontekście, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że był w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

* należności oraz zobowiązania przypisane bezpośrednio do Działu OTC, a także

* przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC.

Co więcej, Wnioskodawca okresowo przygotowywał - dla celów kontroli wewnętrznej i celów zarządczych - oddzielne zestawienia stanu majątkowego poszczególnych działów funkcjonujących w ramach N. PL (w tym dla Działu OTC) pełniące funkcje bilansu oraz rachunku zysków i strat dla każdego z działów funkcjonujących w ramach Wnioskodawcy, w tym także dla Działu OTC. Tym samym sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych pozwalał na jednoznaczne ustalenie wyniku (zysku lub straty) na działalności prowadzonej przez Dział OTC.

W związku z powyższym - w ocenie Wnioskodawcy - w odniesieniu do Działu OTC, przesłankę wyodrębnienia finansowego zespołu składników w ramach istniejącego przedsiębiorstwa - należy uznać za spełnioną.

Ad. d) Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

Ustawodawca w UVAT nie zdefiniował także pojęcia "wyodrębnienia funkcjonalnego danego zespołu składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej". Niemniej jednak powyższą przesłankę należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość - tj. nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona jeszcze odznaczać taką odrębnością w strukturze danego przedsiębiorstwa, która pozwoliłaby jej na samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

Jak wskazał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP3/4512-138/15-2/JM):

"Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)."

Analogiczne rozumienie można znaleźć w innych interpretacjach prawa podatkowego.

Biorąc pod uwagę funkcje oraz zakres działań realizowanych przez Dział OTC, nie ulega wątpliwości, że na moment realizacji Transakcji Dział OTC stanowił zorganizowany zespół składników materialnych, niematerialnych i osobowych, przeznaczony do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych w ramach struktur Wnioskodawcy (jako podmiotu prawnego) - tj. zespół powołany i realizujący działania w zakresie reklamy leków OTC.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że funkcjonalne wyodrębnienie Działu OTC w ramach N. PL potwierdzał także fakt, że po Transakcji Dział OTC pełnił i nadal będzie pełnić funkcje wykonywane wcześniej w ramach struktury Wnioskodawcy - tzn. kontynuował i będzie kontynuował działalność w zakresie reklamy leków OTC na terytorium Polski. Działalność ta była i będzie realizowana:

* w ramach struktur N. PL na podstawie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy N. PL i G. PL - w okresie od dnia Transakcji do zakończenia okresu przejściowego na poziomie centralnym Grupy G. i Grupy N. (tekst jedn.: do czasu uzyskania przez podmiot z Grupy G. statusu podmiotu odpowiedzialnego w odniesieniu do leków OTC, w zakresie reklamy których działał Dział OTC),

* w ramach struktur G. PL po zakończeniu ww. umowy dzierżawy przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym - w ocenie Wnioskodawcy - w odniesieniu do Działu OTC, przesłankę wyodrębnienia funkcjonalnego danego zespołu składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej - należy uznać za spełnioną.

Ad. e) Zdolność zespołu składników do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem

Ustawodawca w UVAT nie zdefiniował pojęcia przesłanki "zdolności zespołu składników do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem". Zgodnie z praktyką stosowania prawa (potwierdzoną interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) część przedsiębiorstwa może być uznana za zorganizowaną część, jeżeli j posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Takie rozumienie zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-899/13-2/OS) wskazał, że:

"Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa."

Podobne stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo).

Jak podkreślają organy podatkowe i sądy administracyjne, zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem dotyczyć musi obszaru działalności, jaka przypisana i realizowana jest przez dany dział wewnętrzny. Tym samym jest ona także możliwa w przypadku szeroko i powszechnie spotykanego w praktyce biznesowej outsourcingu usług wsparcia (np. księgowego, kadrowo-płacowego, informatycznego, itp.). Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1383/10):

" (...) nie wymaga, aby zespół ten obejmował wszelkie elementy obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż zawęża ona pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do składników materialnych i niematerialnych pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo. Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych".

Podobne stanowisko zajmują także organy podatkowe - np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1138/13/CzP).

Powyższe podejście jest w pełni racjonalne, ponieważ fakt, iż część zadań z zakresu ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jest wykonywana samodzielnie przez jednostkę, lecz zlecana jest powszechnie spotykanym podejściem w zakresie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Korzystanie z ogólnoadministracyjnego wsparcia prawnego, informatycznego czy kadrowego, itp. ma we współczesnym świecie charakter powszechny i typowy.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zespół składników majątkowych i osobowych w postaci Działu OTC, obejmujący m.in.:

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku,

* zobowiązania handlowe Wnioskodawcy związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC,

* prawa i obowiązki wynikające z przypisanych do Działu OTC umów,

* pracowników przypisanych do Działu OTC,

* należności Wnioskodawcy wobec jego pracowników oraz jego dostawców, związanych z działalnością Działu OTC,

- posiadał potencjalną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Korzystanie przez Dział OTC z pewnego zakresu ogólnoadministracyjnego wsparcia wewnętrznego nie powinno mieć wpływu na taką kwalifikację Działu OTC.

W tym miejscu należy ponownie zaznaczyć, że po Transakcji Dział OTC pełni i będzie nadal pełnić funkcje wykonywane wcześniej w ramach struktury Wnioskodawcy, tzn. kontynuuje i będzie kontynuował działalność w zakresie reklamy leków OTC na terytorium Polski zarówno w ramach struktur N., jak i G. PL.

W związku z powyższym - w ocenie Wnioskodawcy - w odniesieniu do Działu OTC, przesłankę zdolności zespołu składników do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem - należy uznać za spełnioną.

Podsumowanie

Mając na uwadze całą przytoczoną powyżej argumentację, zdaniem Wnioskodawcy, Dział OTC stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT, ponieważ:

* został do niego przypisany zespół składników materialnych/niematerialnych/ osobowych, obejmujący również zobowiązania;

* był wyodrębniony organizacyjne w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy;

* był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy;

* wyodrębniony funkcjonalne zespół składników przypisany do Działu OTC był przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* miał zdolność do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem.

Wobec powyższego, skoro Dział OTC jako wyodrębniony zespół składników majątkowych i osobowych odpowiadał ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e UVAT, to Transakcja - tj. sprzedaż przedstawionego w opisie stanu faktycznego zespołu składników, stanowiących Dział OTC - nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie (wyodrębnienie funkcjonalne). To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Zatem, w świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 pkt 1 ustawy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w branży farmaceutycznej i zajmującej się m.in. produkcją, rejestracją oraz dystrybucją produktów leczniczych. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy kompleksowe usługi reklamy produktów leczniczych (leków) na rzecz podmiotów z Grupy. W przypadku leków sprzedawanych bez recepty (tzw. leki OTC) kompleksowe usługi reklamy były realizowane przez Spółkę na rzecz C. AG z siedzibą w Szwajcarii.

Jednym z działów biznesowych Spółki był tzw. Dział OTC - realizujący funkcje dotyczące reklamy leków z grupy leków dostępnych bez recepty (tzw. leki OTC). Kompetencje Działu OTC obejmowały wszelkie działania reklamowe dotyczące produktów leczniczych sprzedawanych bez recepty (leków OTC). W celu umożliwienia właściwego i efektywnego realizowania celów i zadań, przypisanych do Działu OTC, alokowane do niego były m.in. następujące zasoby:

* pracownicy, przypisani do Działu OTC;

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, które były organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Dział OTC;

* prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Wnioskodawcę, które były funkcjonalnie związane z działalnością Działu OTC (tekst jedn.: szeroko pojętą reklamą leków OTC), w szczególności umów dotyczących:

i.

produkcji materiałów marketingowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji usług w zakresie reklamy leków OTC;

ii. zakupu usług od agencji reklamowych w zakresie dotyczącym bezpośrednio leków OTC;

iii. nabywania usług związanych z badaniami rynku produktów leczniczych OTC;

iv. usług marketingowych dotyczących reklamy leków OTC;

v. usług public relations dotyczących leków OTC;

vi. najmu miejsca postojowego;

vii. przygotowania cyklicznych spotkań dla przedstawicieli handlowych, przypisanych do Działu OTC;

viii. przygotowania spotkań z farmaceutami bezpośrednio dotyczących leków OTC

ix. współpracy z aptekami w zakresie dotyczącym leków OTC;

x. umowy o świadczenie usług reklamy leków OTC na rzecz C. AG -tj. podmiotu mającego na gruncie prawa farmaceutycznego status tzw. podmiotu odpowiedzialnego w zakresie tych leków OTC.

Ponadto, do Działu OTC alokowane były należności i zobowiązania dotyczące pracowników przypisanych do Działu OTC oraz wynikające z umów oraz porozumień zawartych przez Wnioskodawcę w zakresie związanym z prowadzeniem przecz Dział OTC reklamy leków OTC.

W zakresie związanym z funkcjonowaniem Działu OTC, Wnioskodawca był w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

* aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania przypisane bezpośrednio do Działu OTC;

* przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC.

Wnioskodawca okresowo przygotowywał - dla celów wewnętrznych - oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla Działu OTC. Celem przygotowywania ww. bilansów oraz rachunków zysków i strat było umożliwienie Spółce monitorowania efektywności operacji realizowanych przez Dział OTC - efektywności operacji realizowanych przez tą jednostkę w zakresie reklamy leków OTC. Operacje finansowe przeprowadzane przez Dział OTC dokonywane były wyłącznie na rachunkach bankowych wspólnych dla całego przedsiębiorstwa N. PL, które powiązane były z umowami zarządzania płynnością finansową (umowa cash-pooling) oraz z umowami scentralizowanego systemu płatniczego, obowiązującymi specyficznie w Grupie N. Niemniej jednak, sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, pozwalał na jednoznaczne ustalenie wyniku (zysku) na działalności prowadzonej przez Dział OTC.

Realizowanie przez Dział OTC zadań i celów wiązanych z reklamą leków OTC następowało przy wykorzystaniu przypisanego im określonego personelu, umów, środków trwałych i innych rzeczowych składników. Do Działu OTC nie były przypisane umowy o charakterze ogólnoadministracyjnym (związane jedynie pośrednio z funkcjonowaniem Działu OTC) takie jak: ogólne umowy o administrowanie flotą samochodową N. PL, ogólne umowy dotyczące działań z zakresu rekrutacji pracowników zawartych z zewnętrznymi podmiotami, ogólne umowy dotyczące administrowania dokumentacją pracowniczą (payroll) oraz ogólna umowa najmu powierzchni biurowej.

W ramach działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Grupę na poziomie Centrali Grupy, obejmujących wydzielenie funkcji związanych z zarządzaniem określonymi typami produktów w Grupie N. oraz przeniesieniem ich w ramach sprzedaży na rzecz innych podmiotów, podjęto decyzję o sprzedaży Działu OTC na rzecz G. PL. Przedmiotowa Transakcja objęła:

* środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku (samochody i komputery),

* zobowiązania handlowe Wnioskodawcy związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC, prawa i obowiązki wynikające z przypisanych do Działu OTC umów dotyczących nabywania przez N. PL towarów i usług bezpośrednio niezbędnych dla funkcjonowania Działu OTC oraz realizacji jego zadań i celów (tekst jedn.: reklamy leków OTC),

* pracowników przypisanych do Działu OTC - na mocy umowy, w trybie przewidzianym w art. 231 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nastąpiło przejście zakładu pracy w ww. zakresie z N. PL na G. PL,

* należności Wnioskodawcy wobec jego pracowników oraz jego dostawców, związane z działalnością Działu OTC.

Dział OTC kontynuuje działalność reklamową w zakresie leków sprzedawanych bez recepty (OTC) w ramach G.

Na podstawie powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że składniki majątkowe, przyporządkowane do Działu OTC, stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż - jak wynika z okoliczności sprawy - są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie. Wnioskodawca wskazał, że Dział OTC jest odrębną jednostką organizacyjną od pozostałej działalności Spółki, tj. - która funkcjonowała w oparciu o zasady i procedury działania odmienne od pozostałych działów biznesowych Spółki. Do Działu OTC zostali przypisani określeni pracownicy mający za zadanie realizować powierzone Działowi OTC funkcie związane z prowadzeniem na terytorium Polski reklamy leków OTC. W ramach przedmiotowej Transakcji sprzedaży Działu OTC zostaną na przeniesione na G. PL m.in.: środki trwałe i inne rzeczowe składniki majątku (samochody i komputery), zobowiązania handlowe Spółki związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC, prawa i obowiązki wynikające z przypisanych do Działu OTC umów dotyczących nabywania przez Spółkę towarów i usług bezpośrednio niezbędnych dla funkcjonowania Działu OTC oraz realizacji jego zadań i celów (tekst jedn.: reklamy leków OTC), pracowników przypisanych do Działu OTC - na mocy umowy, w trybie przewidzianym w art. 231 Kodeksu pracy nastąpiło przejście zakładu pracy w ww. zakresie ze Spółki na G. PL, należności Wnioskodawcy wobec jego pracowników oraz jego dostawców, związane z działalnością Działu OTC. Wnioskodawca podkreśla, że był w stanie zidentyfikować w swoich księgach należności oraz zobowiązania przypisane bezpośrednio do Działu OTC, a także przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością Działu OTC. Wnioskodawca okresowo przygotowywał - dla celów kontroli wewnętrznej i celów zarządczych - oddzielne zestawienia stanu majątkowego poszczególnych działów funkcjonujących w ramach Spółki (w tym dla Działu OTC) pełniące funkcje bilansu oraz rachunku zysków i strat dla każdego z działów funkcjonujących w ramach Wnioskodawcy, w tym także dla Działu OTC. Tym samym sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych pozwalał na jednoznaczne ustalenie wyniku (zysku lub straty) na działalności prowadzonej przez Dział OTC.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika ponadto, że zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest przedmiotem sprzedaży w postaci Działu OTC, jest wystarczający do samodzielnego wykonywania nałożonych zadań i jest wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Omawiany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony jest do realizacji określonego zadania, tj. działalności reklamowej w zakresie leków bez recepty (OTC).

Zatem składniki materialne i niematerialne, przyporządkowane do Działu OTC spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, wskutek czego sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu OTC nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, transakcja sprzedaży Działu OTC jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl