IPPP2/4512-1113/15-7/RR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-1113/15-7/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 16 lutego 2016 r. w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 5 lutego 2016 r. nr IPPP2/4512-1113/15-3/RR (skutecznie doręczone w dniu 13 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85 oraz PKWiU 86 z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85 oraz PKWiU 86 z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej (pytanie nr 1). Złożony wniosek został uzupełniony pismem nadanym w dniu 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 16 lutego 2016 r. w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 5 lutego 2016 r. nr IPPP2/4512-1113/15-3/RR (skutecznie doręczone w dniu 13 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2 stycznia 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (dalej zwane Centrum).W okresie od 2 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zakwalifikował wykonywane usługi do PKD: 86.90E, 58.19.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 79.12.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.90.A, 86.90.D, 87.20.Z, 90.02.Z, 93.29.2, 95.11. Z, 95.12.Z.

Ponieważ Wnioskodawca korzystał tylko z nielicznych PKD w dniu 5 października 2015 r. zmniejszył zakres PKD do: 85.60.Z (główne), 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.E. Zgodnie z odpowiedzią z GUS działalność Wnioskodawcy jest prawidłowo zakwalifikowana bowiem: usługi logopedy, psychologa, terapeuty SI, pedagoga, nauczyciela angielskiego i rytmiki mieszczą się w PKD 85.60.Z, 85.59.A i 85.59.B jeśli są świadczone dla przedszkoli i innych Placówek Edukacyjnych (załącznik nr 1). Płatność za wszystkie usługi świadczone przez Centrum dokonywana była na podstawie wystawionych rachunków (faktur zwolnionych z VAT).

W okresie 2 stycznia 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął dodatkowo prowadzenie zajęć logopedycznych i pedagogicznych (w tym również integrację sensoryczną) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności w ramach prywatnego gabinetu oraz dla dzieci z przedszkoli, co należy zakwalifikować do PKD 86.90 E. Płatność za te zajęcia była przyjmowana za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy oraz gotówką. Z tego tytułu wpływy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2013 r. wyniosły: 8.909 zł, a od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. 13.313 zł.

Od 1 września 2014 r. Wnioskodawca otworzył również Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (zwaną dalej Poradnią) o statusie Niepublicznej Poradni prowadzonej przez osobę fizyczną w oparciu o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę, której GUS przypisał rodzaj działalności PKD 85.602 (działalność wspomagająca edukację).

Wnioskodawca świadczył usługi w ramach Poradni jedynie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a wpływy z tego tytułu w okresie 1 września 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. wynosiły 14.478 zł. Aktualnie Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów wspólną dla obydwu rodzajów działalności.

Podsumowując Wnioskodawca dokonuje sprzedaży:

a. w działalności gospodarczej sprzedaż usług edukacyjnych 85.60.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, dla placówek oświatowych, edukacyjnych i firm niemedycznych (za świadczone usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca w całości otrzymuje zapłatę na podstawie wystawionych faktur za pośrednictwem banku na firmowy rachunek bankowy od kontrahentów) oraz usług medycznych E (logopeda, pedagog-terapeuta integracji sensorycznej) dla osób nieposiadających działalności gospodarczej i będących klientami prywatnego gabinetu oraz uczniów przedszkoli (za które płatność otrzymuje za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują jakiej usługi dotyczą.).

Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, których czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

PKWiU dla działalności gospodarczej (CENTRUM) mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 Usługi wspomagające edukację, 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej. 85.59 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

b. w działalności edukacyjnej (poradni psychologiczno - pedagogicznej) sprzedaż usług edukacyjnych PKD 85.60 Z, dla osób nieposiadających działalności gospodarczej i będących klientami Poradni, za którą płatność przyjmowana jest gotówką oraz za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują, jakiej usługi dotyczą. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, których czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

PKWiU dla działalności edukacyjnej (PORADNI) mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 Usługi wspomagające edukację.

Ponadto w piśmie z dnia 16 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie do złożonego wniosku Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że:

1. Zarówno Wnioskodawca, który wykonuje zawód logopedy, jak i jego pracownicy wykonujący tenże zawód posiadają odpowiednio: wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunkach logopedia/ bądź studia pedagogiczne/filologiczne/psychologiczne uzupełnione, studiami podyplomowymi z zakresu logopedii (niektórzy dodatkowo neurologopedii), uprawniające do wykonywania zawodu logopedy mającego na celu leczenie zaburzeń mowy, ich profilaktykę i korekcję mowy. Nikt nie posiada tytułu lekarza, bowiem nie jest on wymagany do wykonywania zawodu logopedy.

2. Wnioskodawca aktualnie zawiesił działalność Centrum terapeutycznego i pozostał jedynie przy przyprowadzeniu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, natomiast zarówno w jednej, jak i drugiej działalności nie były świadczone nigdy usługi przez lekarzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1 w złożonym wniosku):

Czy w ramach prowadzonych: niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (działalności edukacyjnej o PKD 85.60 z i w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 usługi wspomagające edukację) oraz Centrum (działalności gospodarczej) o PKD 85.60.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B i PKWiU mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 usługi wspomagające edukację 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej 85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej 85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Wnioskodawca powinien zainstalować kasę fiskalną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Wnioskodawca nie powinien rozpoczynać ewidencjonowania przychodów w kasie fiskalnej, ponieważ przychody z tytułu usług świadczonych w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o PKD.85.60.Z, gdyż są zwolnione z prowadzenia kasy fiskalnej, natomiast usługi świadczone przez Centrum Terapeutyczne z przewagą usług o PKD 85.60.Z oraz 86.90.Z są opłacane na podstawie faktur od osób prowadzących działalność oraz od osób fizycznych nieprowadzących działalności jedynie poprzez przelewy na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują jakiej usługi dotyczą, co również zwalnia Wnioskodawcę od stosowania kasy fiskalnej.

Jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zacznie świadczyć usługi w centrum terapeutycznym z zakresu innego niż usługi edukacyjne i medyczne i przekroczy kwotę 20.000 rocznie lub będzie przyjmował wynagrodzenie za prace w gotówce w ramach Centrum powinien zacząć stosować kasę fiskalną na dwa miesiące po przekroczeniu kwoty granicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy - przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ww. rozporządzenie zostało uchylone na podstawie § 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Poz. 1676). Jednakże zgodnie z § 3 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r., do celów:

1.

opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2.

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

- do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Natomiast stosownie do przepisu art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę (...).

Zasadą jest zatem dokumentowanie sprzedaży przez wystawianie faktur VAT. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji, gdy nabywcy tego zażądają.

Z kolei przepisy ustawy o podatku VAT oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy nakazują podatnikom dokonującym sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prowadzić ewidencję tej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Natomiast zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 31 - sklasyfikowane według symbolu PKWiU ex 85 - usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

* usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

* usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

* usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Z objaśnień pod załącznikami wynika, że przedrostek ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Natomiast w poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanych rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od 2 stycznia 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą (Centrum terapeutyczne). Działalność Wnioskodawcy, jeśli usługi są świadczone dla przedszkoli i innych Placówek Edukacyjnych jako usługi logopedy, psychologa, terapeuty SI, pedagoga, nauczyciela angielskiego i rytmiki, mieszczą się w PKD 85.60 Z, 85.59A i 85.59B. Płatność za wszystkie usługi świadczone przez Centrum dokonywana była na podstawie wystawionych rachunków (faktur zwolnionych z VAT). W okresie 2 stycznia 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął dodatkowo prowadzenie zajęć logopedycznych i pedagogicznych (w tym również integrację sensoryczną) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności w ramach prywatnego gabinetu oraz dla dzieci z przedszkoli, co należy zakwalifikować do PKD 86.90 E. Płatność za te zajęcia była przyjmowana za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy oraz gotówką. Z tego tytułu wpływy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2013 r. wyniosły: 8.909 zł, od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. - 13.313 zł.

Od 1 września 2014 r. Wnioskodawca otworzył również Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (zwaną dalej Poradnią) o statusie Niepublicznej Poradni prowadzonej przez osobę fizyczną w oparciu o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę, której GUS przypisał rodzaj działalności PKD 85.602 (działalność wspomagająca edukację). Wnioskodawca świadczył usługi w ramach Poradni jedynie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a wpływy z tego tytułu w okresie 1 września 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. wynosiły 14.478 zł.

Podsumowując Wnioskodawca dokonuje sprzedaży:

a. w działalności gospodarczej sprzedaż usług edukacyjnych 85.60.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, dla placówek oświatowych, edukacyjnych i firm niemedycznych (za świadczone usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca w całości otrzymuje zapłatę na podstawie wystawionych faktur za pośrednictwem banku na firmowy rachunek bankowy od kontrahentów) oraz usług medycznych E (logopeda, pedagog-terapeuta integracji sensorycznej) dla osób nieposiadających działalności gospodarczej i będących klientami prywatnego gabinetu oraz uczniów przedszkoli (za które płatność otrzymuje za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują jakiej usługi dotyczą.) Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, których czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

PKWiU dla działalności gospodarczej (CENTRUM) mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 Usługi wspomagające edukację, 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej, 85.59 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

b. w działalności edukacyjnej (poradni psychologiczno - pedagogicznej) sprzedaż usług edukacyjnych PKD 85.60 Z, dla osób nieposiadających działalności gospodarczej i będących klientami Poradni za którą płatność przyjmowana jest gotówką oraz za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują jakiej usługi dotyczą. Wnioskodawca prowadzi ewidencje sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, których czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

PKWiU dla działalności edukacyjnej (PORADNI) mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 Usługi wspomagające edukację.

Zarówno Wnioskodawca, który wykonuje zawód logopedy, jak i jego pracownicy wykonujący tenże zawód posiadają odpowiednio: wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunkach logopedia/ bądź studia pedagogiczne/filologiczne/psychologiczne uzupełnione, studiami podyplomowymi z zakresu logopedii (niektórzy dodatkowo neurologopedii), uprawniające do wykonywania zawodu logopedy mającego na celu leczenie zaburzeń mowy, ich profilaktykę i korekcję mowy. Nikt nie posiada tytułu lekarza, bowiem nie jest on wymagany do wykonywania zawodu logopedy. Wnioskodawca aktualnie zawiesił działalność Centrum terapeutycznego i pozostał jedynie przy przyprowadzeniu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, natomiast zarówno w jednej, jak i drugiej działalności nie były świadczone nigdy usługi przez lekarzy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy w ramach prowadzonych: niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (działalności edukacyjnej o PKD 85.60 z i w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 usługi wspomagające edukację) oraz Centrum (działalności gospodarczej) o PKD 85.60.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B i PKWiU mieszczą się w dziale PKWiU 85 w kategorii 85.60.1 usługi wspomagające edukację 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych, w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej 85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej 85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Wnioskodawca powinien zainstalować kasę fiskalną.

Po uwzględnieniu powołanych powyżej regulacji prawnych oraz opisu analizowanej sprawy stwierdzić należy, że w odniesieniu do czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w obydwu działalnościach, tj. w prowadzonej Niepublicznej Poradni oraz Centrum Terapeutycznym, które to usługi według wskazań Strony mieszczą się w dziale PKWiU ex 85 jako usługi w zakresie edukacji określone w kategorii PKWiU 85.60.1 Usługi wspomagające edukację, PKWiU 85.59.11 Usługi nauczania języków obcych oraz PKWiU 85.52.19 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji artystycznej i PKWiU 85.59 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 31 załącznika do tego rozporządzenia.

Natomiast w odniesieniu do świadczonych przez Stronę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Centrum Terapeutyczne),w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 jako pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, wskazać należy, że usługi te należą do usług z zakresu ochrony medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że prowadzi zajęcia logopedyczne i pedagogiczne (w tym również integrację sensoryczną) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności w ramach prywatnego gabinetu. Jednakże zarówno Wnioskodawca, ja i jego pracownicy nie posiadają tytułu lekarza. Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Tut. Organ wskazuje jednak, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Centrum Terapeutyczne) - tj. przez osoby, które nie posiadają tytułu lekarza, nie podlegają obligatoryjnemu ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. zgodnie z § 4 pkt 2 lit. f w związku z § 9 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., gdyż nie są usługami wykonywanymi przez lekarza.

Tym samym w omawianej sprawie Wnioskodawca w odniesieniu do świadczonych usług sklasyfikowanych w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej 85.52.19, w odniesieniu do których Wnioskodawca przyjmowałby należność w gotówce, Strona może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w danym roku podatkowym do limitu 20.000 zł obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Natomiast w odniesieniu do świadczonych usług sklasyfikowanych w dziale PKWiU 86 w kategorii 86.90.1 pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej 85.52.19, za które płatność otrzymywana jest za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy, które są opisywane i jednoznacznie wskazują jakiej usługi dotyczą, a jednocześnie Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, których czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług bez względu na limit świadczonych usług, gdyż spełnione są przesłanki wynikające z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.

Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl