Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-937/14-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 7 marca 7007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Działalność LGD jest nieodpłatna i służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. LGD jest Stowarzyszeniem i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT (nie składa deklaracji VAT).

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Osi 4 LEADER, na realizację zadań w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" dotyczący operacji "Wirtualny Obszar Turystyczny" (WOT). Przedmiotowe wydatki związane z ww. projektem zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach PROW 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe, i przyrodnicze obszaru działania LGD. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o zasobach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, lotnicze, video klipy (15 sekundowe), panel sterowanie, lista panoram, katalog firm i instytucji, mapa lokalizacji, szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny spacer, indywidualna szata graficzna, lektor, podkład dźwiękowy, wersja obcojęzyczną, integracja z Facebook, mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panorami" itp. Dodatkowo LGD poniesie koszty związane z powyższym projektem w zakresie opracowania i wydrukowania albumów, które będą rozdysponowane bezpłatnie oraz zakupu kiosków multimedialnych - wewnętrznych, które będą ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców, turystów i osób odwiedzających obszar Stowarzyszenia. Ww. działania nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego a powstały spacer wirtualny z realizacji operacji będzie oferowany mieszkańcom, turystom i odwiedzającym bezpłatnie.

Przy realizacji powyższych zadań LGD nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20, w związku z czym LGD nie ma możliwości zastosowania art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. działania będą wystawiane na LGD.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie", osi 4 LEADER na realizację zadań w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013 dotyczącego operacji "Wirtualny Obszar Turystyczny".

Zdaniem Wnioskodawcy,

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Stowarzyszenie LGD nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może ubiegać się o odliczenie i zwrot podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w okresie realizacji wyżej przedstawionego projektu (okres realizacji 2014-2015). Opisane działanie nie będzie wykorzystywane przez LGD na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja projektu nie doprowadzi do tego, że Stowarzyszenie nabędzie status podatnika podatku VAT od towarów i usług. W związku z powyższym nie będzie mógł odliczyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie mogła również odzyskać (otrzymać zwrotu) naliczonego podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu. Stowarzyszenie nie będzie miało również obowiązku składania deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (przypadek ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

* odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz

* towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Lokalna Grupa Działania (LGD) jest Stowarzyszeniem, który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Działalność LGD jest nieodpłatna i służy realizacji celów statutowych. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT (nie składa deklaracji VAT).

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Osi 4 LEADER, na realizację zadań w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" dotyczący operacji "Wirtualny Obszar Turystyczny" (WOT). Przedmiotowe wydatki związane z ww. projektem zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach PROW 2007-2013. Ww. działania nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego a powstały spacer wirtualny z realizacji operacji będzie oferowany mieszkańcom, turystom i odwiedzającym bezpłatnie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych, z którymi zakupy towarów i usług w ramach projektów byłyby związane. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. W związku z tym Stowarzyszenie nie ma również możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl