IPPP2/443-933/09-4/MS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-933/09-4/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-933/09-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 26 sierpnia 2009 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług świadczonych przez Bank - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług świadczonych przez Bank.

Wezwaniem z dnia 16 września 2009 r. roku zobowiązano Stronę do przedstawienia umocowania prawnego dla osoby podpisanej na przedmiotowym wniosku do reprezentowania Podatnika. Stosowne uzupełnienie strona doręczyła 28 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, Sp. z o.o. (dalej jako "Spółka") zamierza świadczyć na rzecz banku z siedzibą w Polsce (dalej jako "Bank") " w ramach wcześniej zawartej z Bankiem umowy pośrednictwa finansowego, usługę polegającą na koordynacji i nadzorze nad agentami Banku. Agenci Banku są osobami fizycznymi świadczącymi na rzecz Banku - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów bankowych (dalej jako "Agenci Banku"). Agenci Banku będą osobami trzecimi w stosunku do Spółki. Spółka oraz Bank przewidują że w zakresie świadczonych usług koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku Spółka będzie wykonywać takie czynności jak:

a.

rekomendowanie Bankowi decyzji o podpisywaniu / rozwiązywaniu umów agencyjnych z Agentami Banku,

b.

analiza zapotrzebowania na szkolenia Agentów Banku w zakresie min. aktualnych produktów oferowanych przez Bank oraz przedstawianie Bankowi rekomendacji co do przeprowadzenia szkoleń W tym zakresie,

c.

analiza zapotrzebowania na szkolenia Agentów Banku z innego zakresu i przedstawianie Bankowi rekomendacji co do zorganizowania takich szkoleń według zapotrzebowania,

d.

analiza efektywności pracy Agentów Banku - m.in. poprzez wyliczanie wskaźników efektywnościowych, jakościowych, ilościowych oraz rekomendowanie na ich podstawie przeprowadzenia odpowiednich czynności doszkalających Agentów Banku,

e.

zapewnianie Agentowi Banku narzędzi pracy przysługujących Agentowi Banku zgodnie z umową zawartą między Bankiem a Agentem Banku, poprzez kierowanie do Banku stosownych zamówień i przekazywanie Agentowi Banku ww. narzędzi,

f.

pośredniczenie w przekazywaniu dokumentów pomiędzy Agentem Banku a Bankiem poprzez odbieranie od Agenta Banku wniosków o produkty Banku złożonych za jego pośrednictwem przez klientów Banku i przekazywanie tych wniosków odpowiednim jednostkom Banku,

g.

weryfikowanie poprawności formalnej wniosków składanych przez klientów Banku za pośrednictwem Agenta Banku przed ich przekazaniem odpowiednim jednostkom Banku,

h.

pośredniczenie w przekazywaniu Agentowi Banku informacji o statusach wniosków o produkt Banku złożonych przez klientów za pośrednictwem danego Agenta Banku oraz pośredniczenie w przekazywaniu informacji o decyzjach Banku odnośnie przyznania / nie przyznania produktów, których te wnioski dotyczyły,

i.

analiza poprawności ustalenia przez Agenta Banku należnego mu od Banku wynagrodzenia poprzez weryfikację, czy czynności i zdarzenia, od których zależy wysokość należnego Agentowi wynagrodzenia, miały w rzeczywistości miejsce, jak również poprzez weryfikację, czy Bank przyznał bądź odmówił przyznania produktu Banku klientowi składającemu wniosek za pośrednictwem danego Agenta Banku, od czego także zależy wysokość wynagrodzenia należnego Agentowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczona przez Spółkę na rzecz Banku opisana wyżej usługa koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku będzie, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

Zdaniem wnioskodawcy: świadczone przez nią usługi koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej jako "ustawa o VAT").

W ocenie Spółki usługi koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku, które Spółka zamierza świadczyć na rzecz Banku, mają charakter pomocniczy do usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Bank. Usługi te wspomagają bowiem Bank w zapewnieniu sprawnej wymiany informacji i dokumentów pomiędzy Bankiem a Agentami Banku oraz wspomagają Bank w zapewnianiu efektywnego wykorzystania sieci Agentów Banku, za pomocą których Bank oferuje i sprzedaje klientom produkty Banku.

Świadczenie przez Spółkę przedmiotowych usług w zakresie koordynacji i nadzoru będzie zatem pozwalało Bankowi na sprawniejsze wykonywanie usług bankowych realizowanych na rzecz klientów Banku. Usługi świadczone przez Spółkę można zatem uznać za specyficzne dla usług świadczonych przez Bank i za stanowiące istotny element w procesie wykonywania czynności bankowych, w związku z czym, zdaniem Spółki, usługi tej jako usługi pomocnicze do usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Bank, powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto, Spółka wskazuje, że klasyfikację usług w zakresie koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku jako usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego potwierdził Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, który w wydanej na wniosek Spółki opinii klasyfikacyjnej z 5 czerwca 2009 r. uznał, iż na podstawie stosowanego nadal dla celów podatku od towarów i usług, Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) usługi te powinny być klasyfikowane do grupowania PKWIU 67.13.10-00.90 "Usługi pomocnicze związane ż pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione". Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 Załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają usługi pośrednictwa finansowego klasyfikowane w Sekcji J ex (65-67) PKWIU.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, świadczone przez nią usługi koordynacji i nadzoru nad Agentami Banku powinny na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 Załącznika nr 4 do ustawy o VAT, podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl