IPPP2/443-89/12-2/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-89/12-2/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2012 r. (data wpływu 24 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla dostawy książki, właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury dokumentującej dostawę książki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla dostawy książki, właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury dokumentującej dostawę książki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Firma zajmuje się głównie wydawaniem książek. Zainteresowana prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Koszty uzyskania przychodów rozlicza metodą kasową.

Działalność została rozpoczęta 1 sierpnia 2011 r. Przy rejestracji w urzędzie dzielnicy wybrany podatek dochodowy to progresywny, według skali podatkowej i wybrana metoda opłacania podatku: kwartalna. Wybrany sposób opłacania podatku VAT również kwartalny.

Na założenie działalności gospodarczej i sfinansowanie części wydatków na wydanie pierwszej książki o tytule: "Z." Wnioskodawczyni otrzymała dotację z Unii Europejskiej: Kapitał Ludzki - działania 6.2 POKL.

1.

Obecnie nie wydana jest jeszcze żadna inna publikacja niż "Z.", dlatego w tym wniosku użycie słów publikacja lub książka zawsze będzie dotyczyło "Z.".

Publikacja "Z." zawiera w sobie kalendarz. Z racji, że kalendarz jest dodatkiem integralnym publikacji Zainteresowana zwróciła się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z prośbą o sklasyfikowanie w jakim grupowaniu PKWiU zawiera się ta publikacja.

Urząd Statystyczny wyraził m.in. opinię, "że w przypadku, gdy treści merytoryczne są wiodącym elementem publikacji, a kalendarium jest jedynie dodatkiem publikacja mieści się w grupowaniach PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane"." Do sprzedaży publikacji została zastosowana stawka VAT: 5% zgodnie z pozycją 32 załącznika nr 10 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Książka posiada numer ISBN 978-83-933560-0-3.

2.

W sprzedaży książki pośredniczy firma dystrybuująca. Zawarte są z nią dwie umowy: umowa składu (składowania) towaru oraz umowa o współpracy. Zgodnie z umową o współpracy:

" § 3 Punkt 3. Faktury wystawione będą nie później niż 120 dni od dnia dostawy publikacji, na podstawie sporządzonego przez Dystrybutora dostarczonego Wydawcy zestawienia ilości publikacji sprzedanych w okresie rozliczeniowym, o jakim mowa w ust. 4 poniżej. Faktury obejmować będą jedynie publikacje nie podlegające zwrotowi na rzecz Wydawcy (Faktyczna Dostawa). Zestawienie powinno zostać sporządzone i dostarczone Wydawcy najpóźniej do dnia 15 (piętnastego) miesiąca następującego po miesiącu, za jaki je sporządzono. Strony ustalają, że zestawienie obejmujące miesiąc grudzień zostanie sporządzone i dostarczone Wydawcy do dnia 31 stycznia następnego roku.

Punkt 4. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym, za jaki wystawione będą faktury i sporządzane zestawienie, o jakich mowa powyżej, będzie miesiąc kalendarzowy.

Punkt 5. Wydawca udzieli Dystrybutorowi rabat w wysokości 50% od ceny detalicznej netto."

Faktury za sprzedaż książek Zainteresowana wystawia zgodnie z umową - nie później niż 120 dni od dnia faktycznej dostawy publikacji, po otrzymaniu informacji o liczbie faktycznie sprzedanych książek. Umowa o współpracę przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw: § 5 punkt 4 umowy.

Firma Wnioskodawczyni wystawia faktury oraz otrzymuje zapłatę tylko i wyłącznie za faktycznie sprzedane przez pośrednika książki. Zapłata następuje zawsze po wystawieniu faktury - zgodnie z umową.

Książki po wydrukowaniu zostały przekazane do składowania u dystrybutora. Składowane są w magazynie dystrybutora. Skład Zainteresowana traktuje jako zewnętrzny magazyn. Zgodnie z umową składu każde "pobranie towaru ze składu przez Przyjmującego (dystrybutora) następuje na podstawie protokołu przekazania, który zawiera informacje m.in. ile sztuk towaru i z jaką datą firma Wnioskodawczyni przekazuje dystrybutorowi. Dystrybutor na podstawie tego dokumentu pobiera wymienioną ilość sztuk ze składu by przekazać je do swoich kanałów dystrybucyjnych np. sklepów.

3.

Dystrybutor pobiera książki ze składu do sprzedaży od 14 września 2011 r. (do miejsca składowania zostały dostarczone 13 września 2011 r.) natomiast pierwszą informację o ilości faktycznej sprzedaży za poprzednie okresy (do 30 listopada 2011 r.) Zainteresowana otrzymała w grudniu 2011 r. i wystawiła fakturę VAT (data wystawienia 15 grudnia 2011 r.).

Opis publikacji:

"Z.". Wydawnictwo: Chronologos Magdalena Madej; Objętość: 270 stron; Oprawa: twarda; format: 165x235mm; Rok wydania: 2011; Nakład 3010 egz; Przeznaczenie: sprzedaż.

Pozycja ta ma na celu udostępnienie w atrakcyjny sposób wiedzy filozoficznej młodym ludziom. Starania te sytuują się w obszarze edukacji rozrywkowej (edutainment). Pod tym pojęciem Zainteresowana rozumie takie działania, które w formie rozrywkowej przekazują określony zasób wiedzy i umiejętności z zakresu filozofii. Publikacja zawiera dużo autorskich tekstów i posiada numer ISBN 978-83-933560-0-3. Forma kalendarza jest wtórna do treści książki, ma zachęcić młodych ludzi do zgłębiania treści - jest po to, by efektywniej spełniać funkcję książki.

Zamierzeniem jest połączenie teoretycznej wiedzy z filozofii z praktyką życia. Treści merytoryczne zawarte w książce są ukierunkowane na wykształcenie u młodych odbiorców wielu przydatnych umiejętności takich jak: praktyczny sposób przedstawiania swoich poglądów oparty o filozoficzną teorię argumentacji, logiczne formułowanie własnych myśli, możliwość usystematyzowania wiedzy i/lub wyrobienie własnego zdania na wiele istotnych pytań egzystencjalnych czy też wykorzystanie problematyki celowości do stawiania sobie celów w życiu codziennym.

Ponadto treści merytoryczne zawarte w książce są komplementarne z programem nauczania filozofii w szkołach. Publikacja składa się z 11 bloków tematycznych, z których każdy poprzedzony jest kilkustronicowym artykułem wprowadzającym w zagadnienie. Do zagadnień tych należą: filozofia jako sposób życia, sztuka dyskusji, światopogląd, cel, czas, miłość, szczęście, piękno, prawda, wolność, nadzieja. Tematy te czytelnicy mogą pogłębiać w oparciu o proponowane cytaty, pytania do refleksji, krótkie tezy. Forma kalendarza ma służyć systematycznemu pogłębianiu poruszonej w publikacji problematyki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowo zastosowana została stawka VAT 5% dla publikacji "Z.".

2.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT i czy w poprawnym terminie są wystawiane faktury VAT, jeśli nie to kiedy powstaje obowiązek podatkowy i w jakich terminach powinny być wystawiane faktury sprzedaży publikacji "Z.".

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Ad. 1

W związku z podstawową funkcją książki - edukacyjna najwłaściwsze jest zaklasyfikowanie produktu jako PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

Odnosząc się do opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 19 października 2011 r. znak: OKN-5672/KW-4182/1/2011 trzeba zauważyć, że w przypadku, gdy treści merytoryczne są wiodącym elementem publikacji, a kalendarium jest jedynie dodatkiem publikacja mieści się w grupowaniach PKWiU 58.11.1,"Książki drukowane". W przypadku publikacji "Z." to kryterium jest spełnione, gdyż filozoficzne treści merytoryczne są wiodącym elementem publikacji. Celem jest prezentacja określonego obszaru wiedzy w formie zachęcającej do systematycznego zgłębiania treści. Taką funkcję pełni kalendarium. Stanowi więc dodatek do treści merytorycznych w sensie jakościowym, ponieważ służy do ich prezentacji.

Zgodnie z argumentami powyższymi oraz informacjami ujętymi w opisie stanu faktycznego do sprzedaży publikacji zastosowana została poprawna stawka podatku VAT: 5% zgodnie z pozycją 32 załącznika nr 10 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), gdyż kwalifikuje się ona do grupowania PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

W oparciu o decyzję Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Wnioskodawczyni stwierdza, że zaklasyfikowanie "Z." do grupy PKWiU 58.19.13.0 "Kalkomanie i kalendarze drukowane" jest nieuzasadnione, gdyż zawarte w publikacji informacje nie stanowią jedynie dodatku do kalendarza, a decydują o charakterze publikacji.

"Z." w żadnym wypadku nie jest też terminarzem, w którym każda strona odpowiada jednemu dniu kalendarzowemu. Na każdej ze stron znajdują się treści merytoryczne. Taki stan rzeczy nie pozwala zakwalifikować publikacji również do grupy PKWiU 17.23.13.0 "Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury".

Ad. 2

Faktury VAT z tytułu sprzedaży publikacji są wystawiane w odpowiednim terminie, czyli z chwilą powstania obowiązku podatkowego, który powstaje w tym przypadku zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 lit. a). Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 3 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy:

książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1)

- nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

W przypadku sprzedaży publikacji "Z." obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z powyższym artykułem - z powodu określenia w umowie możliwości zwrotu wydawnictw - z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Zgodnie z § 11. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-4 i 7-11, ust. 16a i 16b oraz ust. 19a ustawy fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W tym miejscu wskazać należy, iż zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o VAT, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono oznaczone symbolem PKWiU - ex 58.11.1, książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

W świetle objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Pod pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a (ex 58.11.1).

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu książek. Zainteresowana jest czynnym podatkiem podatku VAT rozliczającym się z tego podatku co kwartał. Wnioskodawczyni wydała publikację "Z.". Publikacja ta ma na celu udostępnienie w atrakcyjny sposób wiedzy filozoficznej młodym ludziom. Starania te sytuują się w obszarze edukacji rozrywkowej, czyli działań, które w formie rozrywkowej przekazują określony zasób wiedzy i umiejętności z zakresu filozofii. Publikacja zawiera dużo autorskich tekstów i posiada numer ISBN. Forma kalendarza jest wtórna do treści książki, ma zachęcić młodych ludzi do zgłębiania treści - jest po to, by efektywniej spełniać funkcję książki. Zainteresowana zwróciła się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z prośbą o sklasyfikowanie w jakim grupowaniu PKWiU zawiera się ta publikacja. Urząd Statystyczny wyraził m.in. opinię, "że w przypadku, gdy treści merytoryczne są wiodącym elementem publikacji, a kalendarium jest jedynie dodatkiem publikacja mieści się w grupowaniach PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy, sprzedaż przedmiotowej publikacji podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, gdyż książka ta jest oznaczona stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN i została przez Wnioskodawcę sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 58.11.1.

Jednocześnie tutejszy Organ podatkowy zaznacza, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej wydanej publikacji, do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawczynię w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowaną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Kwestię dotyczącą powstawania obowiązków podatkowych w podatku VAT ustawodawca uregulował w art. 19 ustawy o VAT. Regulując tę materię, ustawodawca postanowił dokonać rozróżnienia momentów powstawania obowiązków podatkowych w zależności od przedmiotu transakcji.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie do ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ustawy o VAT).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższe przepisy formułują zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone wystawioną fakturą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Powyższa zasada ogólna doznaje jednak bardzo poważnego ograniczenia. Ustawodawca, w art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT, w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla określonych czynności, w tym przypadku dla dostawy książek. I tak, w myśl tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy:

a.

książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,

b.

gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

- nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Z przepisu powyższego wynika, iż moment powstania obowiązku podatkowego w tych przypadkach jest zależny od tego, czy umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw. Jeśli umowa takiego zwrotu nie przewiduje, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej), lecz nie później niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów. Jeśli zaś umowa przewiduje rozliczenie zwrotów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT określa, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej określonej w przepisie art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, Minister Finansów w dniu 28 marca 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Stosownie do zapisu § 9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12. W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-4 i 7-11, ust. 16a i 16b oraz ust. 19a ustawy fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).

Z powołanego wyżej przepisu art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że obowiązek podatkowy dla dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - w przypadku, gdy umowa dotycząca dostawy tych książek przewiduje możliwość ich zwrotu - powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowana jest podmiotem, który zajmuje się wydawaniem książek. W sprzedaży pośredniczy firma dystrybuująca. Zgodnie z zawartą pomiędzy Wnioskodawczynią a Dystrybutorem umową faktury wystawione będą nie później niż 120 dni od dnia dostawy publikacji, na podstawie sporządzonego przez Dystrybutora dostarczonego Wydawcy zestawienia ilości publikacji sprzedanych w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Faktury obejmować będą jedynie publikacje nie podlegające zwrotowi na rzecz Wydawcy (Faktyczna Dostawa). Zestawienie powinno zostać sporządzone i dostarczone Wydawcy najpóźniej do dnia 15 (piętnastego) miesiąca następującego po miesiącu, za jaki je sporządzono.

Faktury za sprzedaż książek Zainteresowana wystawia zgodnie z umową - nie później niż 120 dni od dnia faktycznej dostawy publikacji, po otrzymaniu informacji o liczbie faktycznie sprzedanych książek. Umowa o współpracę przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw. Firma Wnioskodawczyni wystawia faktury oraz otrzymuje zapłatę tylko i wyłącznie za faktycznie sprzedane przez pośrednika książki. Zapłata następuje zawsze po wystawieniu faktury - zgodnie z umową.

Odnosząc treść stanu faktycznego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży publikacji "Z.", stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 3 zdanie drugie ustawy o VAT, powstaje z chwilą wystawienia przez Zainteresowaną faktury dokumentującej faktyczną dostawę publikacji, nie później jednak niż po upływie 120 dni licząc od pierwszego wydania tych wydawnictw. Natomiast fakturę VAT dokumentującą dostawę należy wystawić, stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia, z chwilą powstania tego obowiązku.

Zatem stanowisko Zainteresowanej w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane będzie odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym, a także z uwagi na treść art. 14b § 3 ww. ustawy, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl