IPPP2/443-867/14-2/MM, VAT w zakresie uznania realizowanych czynności za świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia dla... - OpenLEX

IPPP2/443-867/14-2/MM - VAT w zakresie uznania realizowanych czynności za świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-867/14-2/MM VAT w zakresie uznania realizowanych czynności za świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 4 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania realizowanych czynności za świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od podatku od towarów i usług w zakresie uznania realizowanych czynności za świadczenie usług oraz zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka",) jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie ustawy. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje obowiązki ogólnokrajowego nadawcy publicznego. Głównym celem statutowym Spółki jest misja publiczna, w tym działalność kulturotwórcza. Istotnym elementem kulturotwórczej działalności Wnioskodawcy jest realizacja najważniejszych imprez kulturalnych, prezentowanie ich na własnych antenach oraz obejmowanie opieką ważnych inicjatyw kulturalnych.

Spółka od wielu lat organizuje we współpracy z Miastem (dalej: "Miasto") Festiwal (dalej: "Festiwal"), którego celem jest promocja i popularyzacja polskiej piosenki.

Zasady współpracy w związku z organizacją Festiwalu w roku 2014, który odbył się w dniach 6- 8 czerwca 2014 r., określają zawarte z Miastem:

* Umowa z 1 czerwca 2006 r. dotycząca organizacji Festiwalu w latach 2007-2016 (dalej: "Umowa"),

* Porozumienie z 17 lutego 2014 r. dotyczące zasad organizacji i finansowania Festiwalu (dalej: "Porozumienie").

Postanowienia Umowy mają zastosowanie do organizacji Festiwalu w 2014 r., o ile Porozumienie nie stanowi inaczej. Zasady współpracy wynikające z Umowy i Porozumienia zostały opisane poniżej.

Zgodnie z Umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do corocznej organizacji i finansowania przynajmniej trzech koncertów festiwalowych na scenie Amfiteatru ("Amfiteatr"). Spółka sprawuje kierownictwo artystyczne Festiwalu i przygotowuje jego program artystyczny oraz harmonogram.

Wnioskodawca posiada wyłączność na organizację Festiwalu i jego transmisję. Spółce przysługuje całość praw autorskich i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz prawo zezwalania na wykorzystywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji określonych w Umowie. Umowa zastrzega, że jej zawarcie i realizacja nie powodują przeniesienia na Miasto jakichkolwiek praw autorskich do zarejestrowanego materiału filmowego ani nie uprawnia Miasta do wykorzystywania w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek polach eksploatacji tego materiału (z wyjątkiem praw do korzystania z zarejestrowanego materiału przekazywanego Miastu na 5 egzemplarzach płyt DVD w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miasta, a także na potrzeby Muzeum).

Miasto jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego i przysługują mu na zasadzie wyłączności wszelkie prawa do nazwy, sygnału dźwiękowego i znaku graficznego. Na mocy Umowy Miasto udzieliło Wnioskodawcy wyłącznej licencji do korzystania z nazwy, sygnału dźwiękowego i znaku graficznego Festiwalu oraz do ich eksploatacji w zarejestrowanych przez Spółkę materiałach na wskazanych w Umowie polach eksploatacji.

Ponadto, w świetle Umowy i Porozumienia, po stronie Wnioskodawcy i Miasta występują m.in. następujące zobowiązania.

Zobowiązania Wnioskodawcy:

* przeprowadzenie transmisji Festiwalu w programie ogólnopolskim oraz retransmisji jednego koncertu dodatkowego, według ustalonego przez siebie scenariusza, wymiaru i zakresu; Spółka ponosi odpowiedzialność za techniczną jakość rejestrowanego i transmitowanego Festiwalu oraz za jakość techniczną audycji;

* ufundowanie nagrody Grand Prix;

* pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych, honorariów i innych należności na rzecz autorów i artystów wykonawców z tytułu ich udziału w koncertach oraz za udzielenie zezwolenia na telewizyjną rejestrację tych koncertów oraz do ich utrwalenia na nośniku audiowizualnym wraz z przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych związanych z artystycznym wykonaniem;

* umieszczanie nazwy Miasta na wszelkich materiałach promujących Festiwal;

* włączanie w miarę możliwości do programu koncertów artystów pochodzących lub działających w Mieście;

* podawanie informacji przez prowadzącego o nazwie Miasta i miejscu, gdzie odbywa się wydarzenie;

* promocja Festiwalu i Miasta w ogólnopolskich programach telewizyjnych - przy czym faktycznie wszystkie tego rodzaju działania koncentrują się na samym Festiwalu i nie obejmują przekazów promocyjnych z nim niezwiązanych;

* umieszczenie napisu w widocznym miejscu scenografii,

* pokrycie kosztów wynikających z użytkowania przez Spółkę Amfiteatru w czasie trwania Festiwalu przekraczających określoną kwotę;

* w przypadku realizacji koncertu zagwarantowanie jednego miejsca w konkursie dla wykonawcy wybranego w konkursie zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury;

* przekazanie Miastu zarejestrowanego materiału filmowego z Festiwalu na płytach DVD w 5 egzemplarzach;

* zabezpieczenie koncertów (w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i sprzętu) oraz zapewnienie porządku podczas trwania koncertów, w godzinach poprzedzających oraz po ich zakończeniu, zgodnie z przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (obowiązek ten dotyczy wyłącznie Amfiteatru jako miejsca odbywających się tam imprez);

* utrzymanie Amfiteatru w należytym stanie i przekazania Amfiteatru Miastu w stanie niepogorszonym, usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie użytkowania amfiteatru za wyjątkiem szkód powstałych wskutek działań pochodzących z zewnątrz lub siły wyższej.

Zobowiązania Miasta:

* udostępnienie Amfiteatru do dyspozycji Wnioskodawcy na okres przygotowawczy i czas trwania Festiwalu;

* nieudostępnianie Amfiteatru w okresie kilkudziesięciu dni przed rozpoczęciem Festiwalu jakiejkolwiek innej stacji telewizyjnej niż Spółka;

* udostępnienie pomieszczeń na potrzeby Biura Prasowego Festiwalu wraz z liniami telefonicznymi;

* pokrycie kosztów wynikających z użytkowania przez Spółkę Amfiteatru do określonej kwoty;

* druk przepustek i kart parkingowych dla pojazdów wjeżdżających na teren Amfiteatru;

* wywóz śmieci, zapewnienie środków czystości niezbędnych do sprzątania i użytkowaniaAmfiteatru;

* zamknięcia wymaganych ulic oraz pokrycie związanych z tym wydatków;

* zapewnienie i pokrycie kosztów dyżurów kompetentnych osób odpowiedzialnych za kwestie BHP, strażaków, dyżuru medycznego;

* zapewnienie i opłacenie określonej liczby bileterów do obsługi Festiwalu;

* pomoc w rezerwacji miejsc hotelowych dla ekipy telewizyjnej, gości i wykonawców;

* utrzymanie porządku publicznego w mieście w czasie trwania Festiwalu;

* uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i opinii dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;

* zapewnienie zaplecza sceny (garderoby dla artystów oraz ekipy prowadzącej i obsługującej),

* zabezpieczenie i organizacja parkingów, ogólnodostępnego węzła sanitarnego dla publiczności, sprzątania oraz punktów informacyjnych;

* ufundowanie nagrody o określonej wartości minimalnej;

* sfinansowanie i organizacja imprezy cateringowej dla gości na zakończenie Festiwalu.

Na podstawie Porozumienia Miasto jest ponadto zobowiązane do wniesienia na rachunek bankowy Wnioskodawcy wkładu finansowego w określonej kwocie na pokrycie kosztów realizacji trzech dni Festiwalu (na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę). Spółka jest zobowiązana przedstawić Miastu sprawozdanie z rozliczenia jego wkładu finansowego.

Zgodnie z Porozumieniem, Miasto posiada prawo do dysponowania stanowiskami handlowymi na terenie Amfiteatru, po uzyskaniu akceptacji Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynności realizowane przez Spółkę na podstawie Umowy i Porozumienia stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", odpłatne świadczenie usług na rzecz Miasta, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy czynności realizowane przez Spółkę na podstawie Umowy i Porozumienia stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług na rzecz Miasta, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Odpłatne świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z powyższym ustawa o VAT wskazuje jako usługę każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Podkreślić należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Określona czynność podlega opodatkowaniu, gdy jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego odbiorcę beneficjenta tej czynności. Dodatkowo konieczne jest istnienie związku pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Podsumowując, aby dana transakcja niebędąca dostawą towarów stanowiła świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT muszą zaistnieć łącznie następujące warunki:

* zaistnienie samego świadczenia,

* świadczenie musi być wykonywane na czyjąś rzecz,

* świadczenie musi mieć charakter odpłatny.

W ocenie Spółki czynności, do których jest zobowiązana na podstawie Umowy oraz Porozumienia, składają się na jedno kompleksowe świadczenie na rzecz Miasta. Istotą tego świadczenia jest zorganizowanie Festiwalu oraz jego transmisja telewizyjna na antenach Spółki. Świadczenie to następuje w wykonaniu zobowiązań Spółki wynikających z zawartych z Miastem Umowy oraz Porozumienia. Świadczenie to ma jednocześnie charakter odpłatny, o czym świadczy fakt wniesienia przez Miasto wkładu finansowego tytułem pokrycia kosztów organizacji Festiwalu.

Konsekwentnie, czynności realizowane przez Spółkę na podstawie Umowy i Porozumienia stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług na rzecz Miasta.

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT zwolnione od VAT są usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

a.

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,

b.

usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,

c.

usług reklamowych i promocyjnych,

d.

działalności agencji informacyjnych.

Wskazane zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Stosowanie go zawężone jest do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, oraz wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca z mocy ustawy o radiofonii i telewizji jest telewizją publiczną, zawiązaną w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych. W związku z powyższym pierwsza z przesłanek zastosowania wskazanego zwolnienia z VAT jest niewątpliwie spełniona.

Określając natomiast zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej, nałożonymi przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Zadania radiofonii i telewizji są przedstawione w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji jako:

1.

dostarczanie informacji;

2.

udostępnianie dóbr kultury i sztuki;

3.

ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;

3.

a.

upowszechnianie edukacji obywatelskiej;

4.

dostarczanie rozrywki;

5.

popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Spółka realizuje misję publiczną, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oferując, na zasadach określonych w ww. ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Artykuł 21 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji wynikających z realizacji misji wymieniając w szczególności:

1.

tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2.

tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3.

budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

4.

rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

5.

prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6.

prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7.

popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;

8.

upowszechnianie wiedzy o języku polskim;

8.

a.

uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

9.

tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Jak już wspomniano, celem Festiwalu jest promocja i popularyzacja polskiej piosenki, istotnym elementem kulturotwórczej misji Spółki jako telewizji publicznej jest realizacja najważniejszych imprez kulturalnych, prezentowanie ich na własnych antenach oraz obejmowanie opieką ważnych inicjatyw kulturalnych. Zdaniem Spółki, czynności podejmowane przez nią na podstawie Umowy oraz Porozumienia na rzecz Miasta w pełni wpisują się w zadania Wnioskodawcy polegające na realizacji misji telewizji publicznej. Czynności te obejmują nie tylko zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, jakim jest Festiwal, lecz również jego ogólnopolskiej transmisji telewizyjnej (w ramach tych czynności powstaje audycja telewizyjna emitowana na antenach). Tym samym, należy uznać, że realizacja opisanych usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Miasta wypełnia przesłanki przedmiotowe zwolnienia tj. opisywane usługi są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Jednocześnie nie ma zastosowania w niniejszej sprawie żaden z wyjątków wykluczających zwolnienie, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

Podsumowując należy stwierdzić, że czynności realizowane przez Spółkę na podstawie Umowy i Porozumienia stanowią, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, odpłatne świadczenie usług na rzecz Miasta, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że z dniem 23 maja 2011 r. uległa zmianie treść przepisu art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011. r., Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) poprzez dodanie punktów 10 oraz 11 o treści:

10.

zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu;

11.

upowszechnianie edukacji medialnej.

Niemniej jednak zmiana tego przepisu nie wpływa na prawidłowość zaprezentowanego przez Zainteresowanego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl