IPPP2/443-854/10-4/IZ/KOM - Brak możliwości odliczenia przez stowarzyszenie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu dotowanego ze środków unijnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-854/10-4/IZ/KOM Brak możliwości odliczenia przez stowarzyszenie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu dotowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu 5 listopada 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. (data wpływu 29 grudnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 16 grudnia 2010 r. znak IPPP2/443-854/10-2/IZ/KOM, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2010 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego projektu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 grudnia 2010 r. (data wpływu 29 grudnia 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przestawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie LGD powstało w 2008 r. w celu realizacji podejścia Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

LGD funkcjonuje jako stowarzyszenie i działa na terenie gmin P. L. i B. Cele statutowe Stowarzyszenia są realizowane przez jego członków społecznie. LGD nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 103, poz. 660) funkcjonowanie LGD może być finansowane jedynie ze środków europejskich, które przekazywane są w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, co oznacza, iż stowarzyszenie nie może prowadzić działalności przynoszącej dochody. Nie wystawia również faktur VAT.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług w ramach projektu realizowanego dzięki środkom pochodzącym z dotacji, nie są i nie będą w przyszłości wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż nie jest on czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności dochodowej i nie wystawia faktur, to nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług realizowanych w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie pozyskało środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na działania statutowe realizowane na terenie gmin P. L. i B. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupy towarów i usług w ramach projektu realizowanego dzięki środkom pochodzącym z dotacji, nie są i nie będą w przyszłości wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy zatem stwierdzić, iż nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Realizowane przez Wnioskodawcę cele statutowe, nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, tak więc Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych na zakupy towarów i usług realizowanych w ramach projektu unijnego, gdyż nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto, należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl