IPPP2/443-845/10-2/JW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-845/10-2/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została założona aktem notarialnym z dnia 31 maja 2010 r. - z tą chwilą powstał S. SA w organizacji. Podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 lipca 2010 r. W dniu 17 sierpnia 2010 r. SA złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT - R. Decyzja o zarejestrowaniu Spółki jako podatnika VAT czynnego została wydana w dniu 24 sierpnia 2010 r., natomiast potwierdzenie nadania numeru NIP w decyzji wydanej z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Spółka w okresie pomiędzy 31 maja 2010 r. a 24 sierpnia 2010 r. dokonywała tylko zakupów związanych z bieżącą oraz przyszłą działalnością opodatkowaną, nie dokonując sprzedaży towarów oraz usług. Przed dniem złożenia formularza VAT - R tj. 17 sierpnia 2010 r. zakupy dotyczyły m.in.: urządzenia siedziby Spółki (zakupu sprzętu komputerowego i biurowego, mebli, niezbędnych materiałów biurowych), usług telekomunikacyjnych, czynszu powierzchni biurowej, zakup usług od kontrahentów niezbędnych do przedstawienia oferty przetargowej i możliwości w niej uczestniczenia, koszty związane z podróżami służbowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy S. SA ma prawo w deklaracji sporządzonej za miesiąc sierpień 2010 r. do odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupu wystawionych przez kontrahentów od dnia 1 czerwca 2010 r. a otrzymanych przed dniem złożenia formularza VAT - R do właściwego urzędu skarbowego tj. 17 sierpnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka uważa, iż ma prawo w deklaracji sporządzonej za miesiąc sierpień 2010 r. do odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupu wystawionych przez kontrahentów od dnia 1 czerwca 2010 r. a otrzymanych przed dniem złożenia formularza VAT - R do właściwego urzędu skarbowego tj. 17 sierpnia 2010 r. Prawo to przysługuje w odniesieniu do faktur, na których został uwzględniony regon Spółki, w celu jednoznacznej identyfikacji podmiotu. Faktury te dokumentują wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, są związane z bieżącą oraz przyszłą działalnością opodatkowaną. Skoro S SA uzyskał decyzję o zarejestrowaniu Spółki jako podatnika VAT czynnego wydaną przez właściwy urząd skarbowy w dniu 24 sierpnia 2010 r. spełnił on warunek konieczny do realizacji prawa do odliczenia podatku VAT, a nie do nabycia tegoż prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepis ten stanowi, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o ile nabyte towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jest to generalna zasada, której realizacja zależy od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy o VAT mówi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie to nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

W związku z tym podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w momencie, gdy posiada status podatnika czynnego VAT. Powołany wyżej art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wskazuje na to, w którym momencie podatnik musi uzyskać status podatnika czynnego VAT, by móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie mówi również, o tym aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie dokonywania zakupów. Status podatnika czynnego VAT jest konieczny w momencie dokonania odliczenia.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 86 ust. 11 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tak więc do faktur zakupu wystawionych przez kontrahentów w miesiącu czerwcu i lipcu 2010 r. a otrzymanych przez Spółkę przed dniem złożenia formularza VAT - R do właściwego urzędu skarbowego tj. 17 sierpnia 2010 r. Spółka może odliczyć podatek naliczony w deklaracji składanej za miesiąc sierpień 2010 r.

W myśl art. 86 ust. 13 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Reasumując prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Przy tym, trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa.

Prawo do obniżenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahentów przed dniem złożenia formularza VAT - R potwierdzają następujące interpretacje np.:

* Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2009.10.12 nr IPPP2/443-965/09-4/ASZ,

* Izby Skarbowej z Bydgoszczy z dnia 2009.07.22 nr ITPP1/443-405/09/AP,

* Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2009.10.15 nr ILPP1/443-872/09-6/BP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl