IPPP2/443-805/09-5/KK - Czy sprzedaż nieruchomości jako całości jest zwolniona z podatku VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-805/09-5/KK Czy sprzedaż nieruchomości jako całości jest zwolniona z podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2009 r. (data wpływu 20 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 14 sierpnia 2009 r.), oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 28 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych oraz znajdujących się na gruntach budynków i budowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Pismami z dnia 3 sierpnia 2009 r. i 21 sierpnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wezwał Stronę do uzupełnienia przedstawionego tanu faktycznego. W dniu 14 sierpnia 2009 r. i 28 sierpnia 2009 r. wpłynęły uzupełnienia stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym gruntu o łącznej powierzchni 23.097 m2, w skład którego wchodzą działki:

1.

58/1 zabudowana budynkiem dwupiętrowym biurowym, oddanym do użytku w 1972 r. Remonty stanowią 13,74% wartości początkowej budynków. Spółdzielnia miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów. Dla działki nie istnieje plan przestrzennego zagospodarowania terenu,

2.

58/3 zabudowana budynkiem magazynowym oddanym do użytku w 1972 r. Poniesione wydatki na remont stanowiły 2,57% wartości początkowej. Spółdzielnia miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nakładów. Dla działki nie istnieje plan przestrzennego zagospodarowania terenu,

3.

58/4 zabudowana:

*

budynkiem warsztatowym z częścią biurowo-socjalną, oddany do użytku w 1972 r., remontów nie przeprowadzano,

*

wiatą betonowo-stalową, oddaną do użytku w 1972 r.,. remontów nie przeprowadzano,

*

portiernią oddaną do użytku w 1972 r., remontów nie przeprowadzano,

*

budynek myjki i myjka, oddany do użytku w 1972 r. remontów nie przeprowadzano.

Dla działki nie istnieje plan przestrzennego zagospodarowania terenu.

1.

58/5 zabudowana magazynem olejów i smarów oraz stacją paliw, oddanych do użytku w roku 1972. Remontów nie przeprowadzano. Dla działki tej nie istnieje plan przestrzenny zagospodarowania terenu.

2.

58/7 zabudowana budowlą stanowi drogę wewnętrzną utwardzoną - dojazdy do ww. działek. Nie jest to teren rolniczy ani leśny jak również nienadający się pod zabudowę. Dla działki tej nie istnieje plan przestrzenny zagospodarowania terenu. Wnioskodawca nie występował o wydanie pozwolenia na budowę na działce.

3.

68/5 zabudowana budowlą stanowiącą ogrodzenie, o powierzchni 44 m2 dokupiona w 2003 r. z powodu nieprawidłowo postawionego ogrodzenia. Zakup zwolniony z podatku VAT. Jest to bardzo wąski pasek, który nie kwalifikuje się pod zabudowę oraz nie jest ziemią rolną ani leśną. Dla działki nie istnieje przestrzenny plan zagospodarowania terenu. Wnioskodawca nie występował o wydanie pozwolenia na budowę na działce.

4.

68/3 zabudowana budowlą stanowiącą drogę wyjazdową z posesji, o pow. 92 m2 znajdująca się poza ogrodzeniem bazy, dokupiona w roku 2003, stanowiąca dojazd do ulicy z bramy Spółdzielni. Przy zakupie zwolniona z podatku VAT. Działka ma kształt trójkąta i nie nadaje się pod zabudowę. Nie jest ziemią rolną ani leśną. Dla tej działki nie istnieje plan przestrzennego zagospodarowania terenu. Wnioskodawca nie występował o wydanie zezwolenia na budowę na działce.

Działki 58/1; 58/3; 58/4; 58/5; 58/7 mają sporządzoną jedną Księgę wieczystą. Księga zawiera wpisy każdej działki oraz posadowione na nich budynki.

Dla działek 68/3 i 68/5 sporządzona jest również jedna Księga wieczysta z wyszczególnieniem Nr obu działek. Na ww. działki są dwie decyzje wieczystego użytkowania. Jedna decyzja na działki 58/1; 58/3; 58/4; 58/5; 58/7 wydana przez Urząd Miejski, dotyczy gruntów stanowiących własność Gminy. Każda z powyższych działek na tej decyzji jest wyceniona i od każdej oddzielnie naliczona jest opłata.

Druga decyzja jest na działki 68/3; 68/5 będące własnością Skarbu Państwa i także każda z nich wyceniona jest oddzielnie i od każdej naliczona jest stosowna opłata.

Na wszystkie działki plan ogólny zagospodarowania przestrzennego stracił swoją moc z dnia 31 grudnia 2003 r.

W oparciu o ten plan powyższe tereny a więc i nasze działki położone są na obszarze planistycznym oznaczonym symbolem VII B, 11 B Tereny baz budownictwa i transportu.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami. Od maja 1972 r. budynki były wykorzystywane do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (od chwili jego wprowadzenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytania

1.

Czy sprzedaż nieruchomości jako całości jest zwolniona z podatku VAT...

2.

Czy przy sprzedaży na poszczególne działki, działek 68/3, 68/5 i 58/7 (działki niezabudowane) powinien być naliczony podatek VAT...

Zdaniem wnioskodawcy

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowa sprzedaż na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy jest zwolniona od podatku VAT. Działki 68/3, 68/5 i 58/7 stanowią budowle, a budynki na działkach 58/1, 58/4, 58/5 i 58/3 są trwale związane z gruntem i według art. 29 ust. 1 pkt 5 nie wyodrębnia się wartości gruntu. W związku z powyższym ma tu zastosowanie § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia i wszystkie działki korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Na tle opisanego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z opisu stany faktycznego wynika, iż wydatki poniesione na ulepszenie budynków i budowli nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej. Od 1972 r. budynki były wykorzystywane do prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (od chwili wprowadzenia podatku VAT), zaś działka Nr 68/3 została dokupiona w 2003 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż dostawa budynków i budowli znajdujących się na działkach 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 68/5 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa budowli znajdujących się na działce Nr 68/3 będzie korzystała ze zwolnienia z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim zaś pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Z kolei art. 43 ust. 10 pkt 10a ustawy zwalnia dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b) nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Reasumując, dostawa budynków i budowli trwale z gruntem związanych znajdujących się na działkach Nr 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 68/5 korzysta ze zwolnienia z podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa budowli znajdujących się na działce 68/3 korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Zatem co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki posadowione na sprzedawanym gruncie.

Kwestie związane z prawem użytkowania wieczystego gruntów regulują przepisy § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z jego brzmieniem zwalania się od podatku:

*

ust. 1 pkt 4 - dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa wieczystego użytkowania wieczystego tych gruntów,

*

ust. 1 pkt 10 - zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku,

*

ust. 1 pkt 16 - oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotem zapytania jest stawka podatku przy dostawie prawa użytkowani wieczystego gruntów zabudowanych budynkami, budowlami trwale z gruntem związanymi.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dostawa budynków i budowli jako korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zaś prawo wieczystego użytkowania gruntu jest zwolnione na postawie § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W zakresie pytania drugiego postawionego we wniosku tutejszy organ nie udzielił odpowiedzi ze względu za fakt, iż zmiana stanu faktycznego wynikająca z wniesionych uzupełnień do wniosku spowodowała, iż pytanie stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl