IPPP2/443-793/11-4/KOM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-793/11-4/KOM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2011 r. (data wpływu 29 czerwca 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przechowywania zużytej kasy fiskalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przechowywania zużytej kasy fiskalnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 15 lipca 2011 r. znak IPPP2/443-793/11-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 19 lipca 2011 r.).

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i sprzedaży oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Wnioskodawca jest zobowiązany do rejestracji swoich przychodów za pomocą kas fiskalnych. W związku z tym, iż w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy pamięć fiskalna w kasie rejestrującej zostanie w całości wyczerpana, zajdzie konieczność albo wymiany modułu fiskalnego albo całkowitego zaprzestania używania dotychczasowej kasy fiskalnej. W obydwu tych sytuacjach konieczne jest dokonanie odczytu kasy fiskalnej przy udziale pracowników urzędu skarbowego. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy ciążą na nim obowiązki w zakresie przechowywania pamięci fiskalnej w sytuacji, kiedy dokonano odczytu danych z kasy i zaprzestano użytkowania kasy bądź co najmniej modułu fiskalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, podatnik może niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji, czy też na podatniku ciąży obowiązek przechowywania tych urządzeń, a jeżeli tak, to przez jaki okres czasu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kiedy w związku z zaprzestaniem dokonywania rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej z powodu jej wymiany na inny model lub z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej albo ich awarii, dokonano odczytu zapisów kas, zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), na podatniku nie ciąży już obowiązek przechowywania kasy lub modułu fiskalnego.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują wprost, czy obowiązek przechowywania pamięci fiskalnej w tej sytuacji w dalszym ciągu spoczywa na podatniku. Z kolei przepis § 7 ust. 9 cyt. rozporządzenia jest niejednoznaczny. Wynika z niego, że pamięć fiskalna kasy podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana zgodnie z ust. 1 pkt 8 przez podatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt.

Obowiązek przechowywania nie dotyczy sytuacji, kiedy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w ust. 8.

Z konstrukcji tego przepisu wynika, że kasa fiskalna po dokonaniu czynności określonych w ust. 8 § 7 tego rozporządzenia jest przechowywana. W ust. 8 wskazuje się natomiast, że tymi czynnościami jest dokonanie odczytu i sporządzenie protokółów. Jednocześnie ten sam przepis § 7 ust. 9 w zdaniu drugim zwalnia z przechowywania pamięci, jeżeli dokonano odczytu za cały okres funkcjonowania kasy.

Zdaniem Wnioskodawcy podatnik użytkujący kasy fiskalne ma obowiązek przechowywania kas fiskalnych lub modułów fiskalnych jedynie do czasu dokonania odczytu, zgodnie z § 7 ust. 8 cytowanego rozporządzenia. Przepis § 7 ust. 8 cyt. rozporządzenia jako lex specialis w stosunku do uregulowań ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej, nakłada obowiązek przechowywania jedynie do czasu dokonania pełnego odczytu. Po tej dacie urządzenia te tracą swoją wartość dowodową, która jest zastępowana wydrukiem (w 4 egzemplarzach) historii pracy kasy lub modułu od początku fiskalizacji do dnia odczytu. Bezpośrednimi dowodami osiągniętego przychodu są więc rolki z kasy fiskalnej i wydruki raportów dobowych i miesięcznych w wersji papierowej. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zajdzie konieczność zaprzestania użytkowania kasy fiskalnej lub wymiany pamięci fiskalnej, to po dokonaniu pełnego odczytu za cały okres funkcjonowania kas i udokumentowaniu tego faktu stosownymi protokołami, będzie on mógł przekazać kasę lub moduł fiskalny do utylizacji, zgodnie z odrębnymi procedurami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), zwanym dalej rozporządzeniem.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i sprzedaży oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona jest z wykorzystaniem kas rejestrujących. W związku z tym, iż w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy pamięć fiskalna w kasie rejestrującej zostanie w całości wyczerpana, zajdzie konieczność albo wymiany modułu fiskalnego albo całkowitego zaprzestania używania dotychczasowej kasy fiskalnej. W obydwu tych sytuacjach koniecznym będzie dokonanie odczytu kasy fiskalnej przy udziale pracowników urzędu skarbowego. Po dokonaniu pełnego odczytu za cały okres funkcjonowania kas i udokumentowaniu tego faktu stosownymi protokołami, Wnioskodawca będzie chciał przekazać kasę lub moduł fiskalny do utylizacji, zgodnie z odrębnymi procedurami.

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 10 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na podstawie § 7 ust. 8 rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Pamięć fiskalna podlegająca wymianie, po dokonanych czynnościach określonych w ust. 8, jest przechowywana zgodnie z ust. 1 pkt 8 przez podatnika w warunkach umożliwiających jej odczyt. Obowiązek przechowywania nie dotyczy sytuacji, kiedy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, o którym mowa w ust. 8. Obowiązek ten również nie dotyczy sytuacji, gdy producent krajowy lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej kasy potwierdzi w książce kasy brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole (§ 7 ust. 9 rozporządzenia).

W oparciu o wyżej wymieniony protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy, Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych. Jednocześnie należy wskazać, iż ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas rejestrujących.

Mając na względzie opisane zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy prawne należy stwierdzić, iż w konsekwencji, po wycofaniu kas rejestrujących z użytku i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii Wnioskodawcy. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że jeżeli zajdzie konieczność zaprzestania użytkowania kasy fiskalnej lub wymiany pamięci fiskalnej, to po dokonaniu pełnego odczytu za cały okres funkcjonowania kas i udokumentowaniu tego faktu stosownymi protokołami, będzie on mógł przekazać kasę lub moduł fiskalny do utylizacji, zgodnie z odrębnymi procedurami należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock, ul.1-go Maja 10.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl