IPPP2/443-792/09-2/SAP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-792/09-2/SAP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 października 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-792/09-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 17 lipca 2009 r., IP-KAN 9168/09), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.40 "Usługi utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej" oraz w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.10 "Usługi odprowadzania ścieków przez przewody i sieci kanalizacyjne" przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 7% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.40 "Usługi utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej" oraz w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.10 "Usługi odprowadzania ścieków przez przewody i sieci kanalizacyjne" przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 7%.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka od 1992 r. zajmuje się gospodarką wodnościekową poprzez eksploatację Stacji Uzdatniania Wody wraz z całą siecią rozdzielczą związaną z dostarczaniem wody dla ludności i firm oraz eksploatacją oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i sieci rozdzielczej kanalizacyjnej tłocznej, podciśnieniowej i grawitacyjnej na terenie gmin i zakładów przemysłowych. Jest również właścicielem własnej oczyszczalni ścieków przemysłowo-komunalnej. Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacyjnej łącznie z przepompowniami ścieków dla gmin lub innych zakładów przemysłowych. Do podstawowych obowiązków Spółki należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całego procesu technologicznego związanego z odbiorem, transportem i utylizacją ścieków (jeśli w danej gminie Spółka eksploatuje również oczyszczalnię). Podstawowym obowiązkiem eksploatatora sieci kanalizacyjnej jest zapewnienie jej przepustowości, poprzez płukania sieci i czyszczenia, usuwania z sieci kanalizacyjnej części mechanicznych (folia, metal, drewno, szmaty) jak i zgromadzonego osadu. W przepompowniach ścieków podstawowymi czynnościami jest usuwanie zgromadzonego osadu, wyjmowanie pomp i ich czyszczenie z nagromadzonych skratek, czyszczenie czerpni, wywozu i utylizacji powstałych w wyniku czyszczenia odpadów. Prace konserwacyjne związane są tylko z okresowym przeglądem pomp oraz utrzymaniem terenu przepompowni w należytym stanie technicznym, wynikającym z jej normalnego eksploatowania. W ramach eksploatatora sieci kanalizacyjnej Spółka nie dokonuje napraw awaryjnych (uszkodzona sieć mechanicznie lub w wyniku nieszczelności, załamanie trasy sieci). Te prace Spółka wykonuje na odrębne zlecenie, związane z pracami budowlanymi jakimi jest budowa rozdzielczych sieci kanalizacyjnych, grupowanie PKWiU 45.21.32 i PKWiU 45.24.41. Teren przepompowni ścieków oraz sieć kanalizacyjna jest Spółce przekazana na podstawie (najczęściej rocznej) umowy eksploatacyjnej w celu wykonywania bieżących prac zapewniających bezawaryjną pracę sieci (czyste rury) oraz pracę przepompowni (usunięte zanieczyszczenia mechaniczne, czysta czerpnia, bez osadu i sprawne mechanicznie i elektrycznie pompy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka VAT obowiązuje Spółkę na świadczone usługi w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz obsługę, eksploatację przepompowni ścieków, gdy nie jest ich właścicielem, dzierżawcą ani zarządzającym.

Spółka stoi na stanowisku, iż obsługa, eksploatacja i konserwacja istniejącej sieci kanalizacyjnej zdaniem Spółki mieści się w grupowaniu PKWiU 90.00.11-00.40 "Usługi utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej" w powiązaniu z PKWiU 90.00.11-00.10 "Usługi odprowadzania ścieków przez przewody i sieci kanalizacyjne". Dla tego rodzaju usług obowiązuje 7% stawka VAT ustalona na podstawie art. 41 ust. 2 załącznik nr 3 poz. 153 - PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.). W związku ze zmianą przepisów w zakresie VAT w styczniu 2008 r. powstaje wątpliwość jaka stawka VAT obowiązuje na drobne prace konserwacyjne zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, skoro podano w grupowaniu PKWiU 45.21.32/PKWiU, 45.21.41/PKWIU, 45 21 64 R roboty ogólnobudowlane związane z budową lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, pozostałych rurociągów dalekiego zasięgu oraz obiektów inżynierskich. Prace wykonywane na podstawie ww. PKWiU związane są z procesem inwestycyjnym, remontami kapitalnymi lub bieżącymi i są wykonywane zgodnie z przepisami, sztuką i normami prawa budowlanego. Natomiast eksploatacja, obsługa i konserwacja sieci kanalizacji rozpoczyna się po zakończeniu procesu budowy. Podstawowym kryterium powinien być rodzaj wykonanej pracy celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania obiektu, czy wykonuje je w ramach poprawek lub napraw inwestor budowlaniec czy też osoba, której przekazano sieć do eksploatacji w ramach umowy na obsługę, konserwację i eksploatację. Spółka nie wykonuje napraw sieci kanalizacyjnych w razie jej przerwania lub rozszczelnienia, nie wykonuje oceny stanu technicznego, nie wykonuje napraw lub wzmocnień fundamentów w obiektach przepompowni. W ramach obsługi, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej Spółka czynnie uczestniczy w procesie mechanicznego podczyszczania ścieków, zapewnia drożność i prawidłową przepustowość sieci kanalizacyjnej, wykonując w razie potrzeby jej czyszczenie i płukanie. Są sprawdzane i czyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych pompy ściekowe a z czerpni jest usuwany i utylizowany nagromadzony osad. Są to normalne, obsługowe czynności związane z procesem oczyszczania ścieków. Spółka, dzięki zawartym umowom, ma nieograniczony dostęp do przepompowni i sieci oraz Spółce przekazywane są DTR zainstalowanych urządzeń. Praca Spółki rozpoczyna się po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i po sprawdzeniu szczelności sieci zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Eksploatacja, obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami podlega uregulowaniom ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl