Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-788/10-4/KOM
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w celu realizacji projektu dotyczącego wyszkolenia kadry przewodników turystycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2010 r. (data wpływu 11 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2010 r. (data wpływu 25 listopada 2010 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 15 listopada 2010 r. znak IPPP2/443-788/10-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 19 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2010 r. (data wpływu 25 listopada 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą A.... Głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług turystycznych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Posiada status podatnika VAT. Do świadczonych przez niego usług ma zastosowanie art. 119 ust. 4 u.p.t.u. tzn. jedyną możliwością rozliczenia transakcji jest wystawienie faktury VAT-marża. W ułamkowej części jego przychodów świadczy usługi agencyjne na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz otrzymuje prowizję za zrealizowane imprezy od organizatora.

W roku 2010 wygrał konkurs na projekt pt."......" priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowany ze środków unijnych w ramach polityki wspólnotowej". Istotą projektu będzie świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na wyszkoleniu kadry przewodników turystycznych. W projekcie tym podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym bądź też nie, w zależności czy podmiot ma możliwość odliczenia podatku VAT czy też nie ma takiej możliwości.

W uzupełnieniu z dnia 22 listopada 2010 r. (wpływ 25 listopada 2010 r.) Wnioskodawca podał, że zakwalifikował usługi szkoleniowe do grupowania PKWiU "80.42.20 usługi w zakresie pozostałych form kształcenia".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec przedstawionego powyżej stanowiska podatek VAT od wydatków (zakup środków trwałych, wyposażenia oraz pozostałe wydatki) poniesionych w celu realizacji projektu może być odliczony w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, pomimo faktu, iż zakupy i wydatki są powiązane z projektem, którego finalnym produktem jest usługa szkoleniowa, a więc zwolniona z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej przypadku sprawę możliwości odliczenia VAT regulują następujące przepisy art. 88 ust. 3a pkt 2 w sprawie odliczenia VAT od wydatków związanych z wykonywaniem czynności zwolnionych oraz art. 119 ust. 4, który zakazuje odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług świadczonych dla bezpośredniej korzyści turysty. W świetle powołanych wyżej przepisów w przytoczonym stanie faktycznym brak jest możliwości odliczenia VAT od wskazanego projektu realizowanego z funduszy europejskich.

Środki zakupione do realizacji projektu muszą być na podstawie postanowień umowy bilateralnej zawartej pomiędzy beneficjentem a instytucją zarządzającą trwale oznaczone godłem z logiem projektu. Powoduje to przynależność tych wydatków do projektu. A w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości odliczenia podatku VAT w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2, gdyż celem projektu jest usługa szkoleniowa, a ta jest czynnością, która korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy, transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

We wniosku podano, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług turystycznych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Jest podatnikiem podatku VAT i rozlicza się poprzez wystawianie faktury VAT-marża. W 2010 r. Wnioskodawca wygrał konkurs na projekt pt. "......", dofinansowywany ze środków unijnych, którego istotą będzie świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na wyszkoleniu kadry przewodników turystycznych. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach realizacji tego projektu, będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT. Usługi szkoleniowe zostały zakwalifikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU "80.42.20 - usługi w zakresie pozostałych form kształcenia".

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU. W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika, tj. w "wykazie usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 - "usługi w zakresie edukacji". Stosownie do objaśnień zawartych w załącznikach do ustawy symbol ex oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Do grupowania PKWiU ex 80 należy podkategoria PKWiU 80.42.20 obejmująca "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia". Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 do ustawy przy pozycji 7 "usługi w zakresie edukacji" o symbolu PKWiU ex 80, nie wymienił żadnych usług dla których zwolnienie to nie ma zastosowania, dlatego też należy uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 80.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi o ile są, jak wskazał, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż dokonane zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do świadczenia usług szkoleniowych (zaliczanych do usług edukacyjnych), które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniona jedna z podstawowych przesłanek uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania statystycznego, spoczywa więc na Wnioskodawcy.

Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Zainteresowaną w opisie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl