IPPP2/443-742/11-4/JO - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie i seminarium.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-742/11-4/JO Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie i seminarium.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 lipca 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie i seminarium prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie i seminarium. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 lipca 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca występuje w imieniu Towarzystwa, którego członkami są lekarze urolodzy. Celem statutowym Towarzystwa jest między innymi szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami, a także współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed-i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie urologii (rozdział II § 2 pkt 3 i 8 Statutu Towarzystwa). Wypełniając postanowienia Statutu, o których mowa powyżej, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów § 3 pkt 4 (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) Wnioskodawca organizuje doroczny kongres naukowy, sympozja, konferencje i seminaria.

Ponadto każdorazowo doroczny kongres naukowy Towarzystwa jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.). W związku z tym Wnioskodawca ustala program naukowy, w tym tematy poszczególnych wykładów i innych form kształcenia, ich wymiar czasowy oraz prowadzi ewidencję obecności i na tej podstawie wydaje uczestnikom zajęć "Certyfikat Uczestnictwa". Wnioskodawca jako jednostka organizująca kongres, kurs, szkolenie itp. zostaje wpisana przez właściwą Izbę Lekarską do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie i na tej podstawie uczestnicy otrzymują określoną liczbę punktów edukacyjnych, o których zaświadcza ww. Certyfikat. Od osób uczestniczących Wnioskodawca pobiera opłatę za udział w kongresie, szkoleniu, kursie, seminarium itp.

W uzupełnieniu z dnia 30 czerwca 2011 r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnia, iż:

1.

Nie uzyskał akredytacji na świadczone usługi w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

2.

Świadczone usługi nie są finansowane w 70% ze środków publicznych.

3.

Wnioskodawca jest organizatorem szkolenia w rozumieniu § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.), o czym Wnioskodawca napisał we wniosku o wydanie interpretacji, w opisie stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług od pobieranej opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie itp....

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi polegające na organizacji kongresu, szkolenia, konferencji, seminarium itp. w celu podnoszenia kwalifikacji członków, spełniając wszystkie dodatkowe warunki przewidziane w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lutego 2006 r. przywołane w przedstawieniu zdarzenia przyszłego), korzystają ze zwolnienia zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 146f. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. W tym miejscu wskazać należy, iż od dnia 1 lipca 2011 r. stosuje się przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 77, str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Akademii oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powołane przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwolnione od podatku zostały również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca organizuje doroczny kongres naukowy, sympozja, konferencje i seminaria. Zgodnie z § 2 pkt 3 i 8 statutu Towarzystwa, jego celem jest szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami, a także współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed-i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie urologii. Wypełniając powyższe postanowienia statutu, Wnioskodawca działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.).

W myśl § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dyscyplin dziedziny medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej "umiejętnością" oraz doskonalenie w innych formach kształcenia. Przepis § 2 ust. 2 mówi, iż dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych (§ 2 ust. 3). Natomiast zgodnie z § 3 pkt 4 cyt. rozporządzenia lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe konferencji lub sympozjum naukowym. Ponadto każdy doroczny kongres naukowy Wnioskodawcy organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Wnioskodawca ustala program naukowy, w tym tematy poszczególnych wykładów i innych form kształcenia, ich wymiar czasowy, oraz prowadzi ewidencje obecności i na tej podstawie wydaje uczestnikom zajęć "Certyfikat Uczestnictwa". Wnioskodawca jako jednostka organizująca kongres, kurs, szkolenie zostaje wpisana przez właściwą Izbę Lekarską do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie i na tej podstawie uczestnicy otrzymują określoną liczbę punktów edukacyjnych, o których zaświadcza ww. certyfikat.

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1.

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2.

organizatorze kształcenia - należy przez to rozumieć publiczną i niepubliczną: placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osobę prawną i fizyczną prowadzącą działalność oświatową, wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla której uzyskała akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy (...).

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż nie uzyskał akredytacji na świadczone usługi w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz przedmiotowe usługi nie są finansowane w 70% ze środków publicznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że ww. przepisy skierowane są do jednostek objętych systemem oświaty, a z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był placówką i organizatorem kształcenia, o których mowa w ww. przepisach, nie jest tym samym adresatem ww. rozporządzenia, które to rozporządzenie jest rozporządzeniem ogólnym i nie zawiera zasad i form, w jakich mają być prowadzone szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę. Zatem, wskazane we wniosku usługi organizowania przez Wnioskodawcę kongresów naukowych, sympozjów, konferencji i seminariów dla lekarzy urologów, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Przepisy unijne przyjmują jako zwolnione od podatku czynności zdobywania wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania określonego zawodu, jak również późniejsze rozwijanie tej wiedzy i umiejętności. Ponadto, wątpliwości Wnioskodawcy pojawiły się w zakresie kwestii dotyczącej zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla opłat wnoszonych przez osoby uczestniczące w kongresie, szkoleniu, kursie, seminarium.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy obejmuje usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W stanie faktycznym Wnioskodawca podaje, że osoby uczestniczące w kongresie, szkoleniu, kursie, seminarium organizowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne wnoszą opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniach. Przedmiotową opłatę uczestnictwa należy odnieść do treści art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, a dokładnie do świadczenia usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Według definicji zawartej w art. 44 rozporządzenia Rady WE nr 282/2011, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie jest to nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uaktualnienie wiedzy zawodowej. Sprowadza się to do stałego doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, bez względu na czas jego trwania. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca organizuje doroczny kongres naukowy, sympozja, konferencje i seminaria dla lekarzy urologów. Wnioskodawca ustala program naukowy, w tym tematy poszczególnych wykładów i innych form kształcenia, ich wymiar czasowy, oraz prowadzi ewidencje obecności i na tej podstawie wydaje uczestnikom zajęć "Certyfikat Uczestnictwa". Wnioskodawca jako jednostka organizująca kongres, kurs, szkolenie zostaje wpisana przez właściwą Izbę Lekarską do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie i na tej podstawie uczestnicy otrzymują określoną liczbę punktów edukacyjnych, o których zaświadcza ww. certyfikat.

W związku z powyższym, usługi świadczone przez Wnioskodawcę spełniają dyspozycję wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy, a tym samym wnoszone opłaty za udział w kongresie, szkoleniu, kursie, seminarium korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Świadczone usługi są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.).

Reasumując, opłata za uczestnictwo osób w kongresie, szkoleniu, kursie, seminarium organizowanych przez Wnioskodawcę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistnienia zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl