IPPP2/443-714/14-4/MT/MM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-714/14-4/MT/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 września 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-714/14-4/MT/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 24 lipca 2014 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 25 sierpnia 2014 r. nr IPPP2/443-714/14-2/MT/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu. Wskazany wniosek zawierał braki w przedstawionym stanie faktycznym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 25 sierpnia 2014 r. znak IPPP2/443-714/14-2/MT/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w rejestrze instytutów prowadzoną przez Polską Akademię Nauk. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu prac badawczo-naukowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych na własne potrzeby, zatem zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 ustawy o VAT Instytut nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej.

Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

W dniu 30 grudnia 2013 r. Instytut podpisał umowę o utworzeniu konsorcjum pomiędzy Instytutem B., Instytutem, Uniwersytetem i Instytutem R. Celem konsorcjum jest realizacja projektu pod nazwą finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu programu badań stosowanych.

W dniu 13 maja 2014 r. lider konsorcjum (B) podpisał umowę z NCBiR o realizację i finansowanie projektu. W dniu 30 maja 2014 r. Instytut i Instytut B. podpisały umowę dotyczącą szczegółów realizacji projektu NCBiR. Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej.

Założeniem projektu jest stworzenie systemu otrzymywania szczepionek przeciw grypie chroniących zwierzęta hodowlane i ludzi z grup ryzyka zawodowego. Przedstawiony projekt obejmuje okres badań przedklinicznych, prowadzonych w modelach zwierzęcych. Mieści się więc w zakresie prac podejmowanych w celu określenia zastosowań praktycznych. W programie badań stosowanych, co do zasady, za koszty niekwalifikowalne uznaje się podatek VAT, który w świetle prawa może być odzyskany. Rezultaty uzyskane w ramach projektu charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym.

Istnieją trzy sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych:

* sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych;

* udzielenie licencji na wyniki prac;

* wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki

Analiza popytu pozwoliła zidentyfikować potencjalnych odbiorców rezultatów projektu i zakładany popyt na działalność badawczą i rozwojową projektu P. Poza beneficjentami bezpośrednimi, którymi są członkowie konsorcjum z rezultatów skorzystają także zewnętrzne jednostki badawcze i rozwojowe z kraju i zagranicy, podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonym w P. będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowych produktów. Ważność tematyki i jej przewidywane skutki ekonomiczne powodują, że już nawiązane zostały kontakty z firmami zainteresowanymi badaniami Zainteresowanego.

Podsumowując, Wnioskodawca widzi wyraźne perspektywy gospodarcze projektu oraz wcielenie jego wyników do praktyki służby zdrowia i służb zootechnicznych jak również firm działających w tych branżach.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki poniesione przez niego w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu badań stosowanych przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimus za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, ponieważ wydatki te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektu. Działalność ta co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 17119 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatki należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

* czynności te dokonuje podatnik podatku od towarów i usług;

* nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

Należy podkreślić, iż ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik ma zamiar podjąć.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT należy stwierdzić, że prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług podpisał umowę o utworzeniu konsorcjum, której celem jest realizacja projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu programu badań stosowanych. Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej. Założeniem projektu jest stworzenie systemu otrzymywania szczepionek przeciw grypie chroniących zwierzęta hodowlane i ludzi z grup ryzyka zawodowego. Przedstawiony projekt obejmuje okres badań przedklinicznych, prowadzonych w modelach zwierzęcych. Mieści się więc w zakresie prac podejmowanych w celu określenia zastosowań praktycznych. Wydatki poniesione przez niego w związku z realizacją projektu są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację projektu.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji opisanego we wniosku projektu. Tym samym Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl