Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-711/08-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT robót budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo zawarło umowę na wykonanie prac związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto.

Zakres prac stanowiący przedmiot umowy określa Dokumentacja Projektowa Wykonawcza, którą stanowią projekty budowlane budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części pięciokondygnacyjnego, w części siedmiokondygnacyjnego, a w części dziewięciokondygnacyjnego z garażami i komórkami dla lokatorów na poziomi -1 budynku, zespołu garaży szeregowych dla mieszkańców, parkingu dwupoziomowego dla mieszkańców, wewnętrznego układu dróg i chodników oraz parkingów z oświetleniem terenu.

Do obowiązków wykonawcy należą również roboty związane z organizacją placu budowy, roboty drogowe, sieci zewnętrzne (przyłącza kanalizacji ściekowej, deszczowej, wodociągowej i elektrycznej), wykonanie oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie terenu, zieleń, ogrodzenie i elementy małej architektury. Integralną część umowy stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający szczegółowy opis robót. W harmonogramie tym wyodrębniono:

1.

roboty zewnętrzne, roboty drogowe oraz wykonanie sieci;

2.

zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, zieleń, ukształtowanie terenu, mała architektura);

3.

roboty wewnętrzne na budynku i parkingu dwupoziomowym.

W skład robót wchodzą takie elementy jak roboty ziemne, garaże i piwnice, parking dwupoziomowy, roboty budowlane na poszczególnych kondygnacjach, dach, windy, balustrady i instalacje wewnętrzne.

Dokumentacja techniczna określa powierzchnię całkowitą w wysokości 8.744,64 m2, powierzchnię mieszkalną - 5.573,24 m2, powierzchnię całkowitą garaży szeregowych - 305 m2 oraz powierzchnię całkowitą parkingu dwupoziomowego - 1.788,20 m2.

Obiekt sklasyfikowano wg PKOB 112. Zamawiający uzyskał zatwierdzenie projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do:

1.

robót w budynku mieszkalnym,

2.

robót związanych z wykonaniem garaży indywidualnych w piwnicach

3.

robót związanych z wykonaniem parkingu dwupoziomowego,

4.

robót związanych z wykonaniem infrastruktury zewnętrznej, tj. sieci zewnętrzne, drogi i chodniki, oświetlenie terenu, garaże szeregowe, ogrodzenie terenu, zieleń, mała architektura.

Zdaniem Wnioskodawcy, do robót w budynku mieszkalnym łącznie z garażami w piwnicach oraz w parkingu dwupoziomowym przy budynku, należy zastosować stawkę 7%, natomiast do wykonania infrastruktury (przygotowanie placu budowy, roboty drogowe, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, wolnostojące garaże) oraz zagospodarowania terenu (ogrodzenie, ukształtowanie terenu, zieleń i elementy małej architektury) stawkę 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki.

Na podstawie art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy.

Artykuł 2 pkt 12 ww. ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane polegające na budowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. roboty w budynku mieszkalnym, roboty związane z wykonaniem garaży indywidualnych w piwnicach oraz roboty związane z wykonaniem parkingu dwupoziomowego

Usługi (obejmujące ukończony budynek wielorodzinny) dokumentowane są fakturą, w której wykonane usługi klasyfikowane są jako roboty budowlane realizowane w budynku posiadającym symbol PKOB 112.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż uznanie danego budynku mieszkalnego za obiekt budownictwa mieszkaniowego skutkuje tym, iż wszelkie roboty budowlane i budowlano - montażowe związane z jego budową korzystają z obniżonej do wysokości 7% stawki podatku VAT.

Reasumując, tut. Organ stwierdza, iż Wnioskodawca ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w odniesieniu do całości robót związanych z budynkiem zaklasyfikowanym do symbolu PKOB 112, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, także po 1 stycznia 2008 r. Natomiast wszystkie wymienione roboty dotyczące wykonania infrastruktury (przygotowanie placu budowy, roboty drogowe, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, wolnostojące garaże) oraz zagospodarowania terenu (ogrodzenie, ukształtowanie terenu, zieleń i elementy małej architektury) są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wg stawki podstawowej 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl