IPPP2/443-697/12-2/DG

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-697/12-2/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2012 r. (data wpływu 23 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekształcenia Zakładu w Spółkę jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekształcenia Zakładu w Spółkę jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT oraz korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury do działalności opodatkowanej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest jednoosobową spółką gminną, utworzoną przez Radę Gminy (dalej jako: "Gmina") na mocy uchwały z dnia 3 grudnia 2009 r. w drodze przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (dalej jako: "Zakład"). Przekształcenie to nastąpiło w trybie określonym w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236, dalej: "Ugk").

Natomiast zgodnie z wymogiem nałożonym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm., w brzmieniu z dn. 28 maja 2008 r., dalej: "Ufp", art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 5). Zakład został zlikwidowany w 2008 r. w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 28 maja 2008 r.).

Następnie, Rada Gminy na mocy uchwały z dnia 3 grudnia 2009 r. w drodze przekształcenia zlikwidowanego Zakładu utworzyła jednoosobową spółkę gminną pod nazwą "Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.". Zgodnie z postanowieniami zawartymi w akcie wykonawczym do ww. uchwały Rady Gminy, tj. akcie założycielskim Spółki mającym formę aktu notarialnego i zatytułowanym "Akt przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" z dnia 15 grudnia 2009 r. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego Zakładu, w tym również we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez ten Zakład oraz stała się stroną obowiązujących umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Ponadto zgodnie z paragrafem 1 lit. d Aktu założycielskiego "składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki". Moment rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił dnia 29 marca 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Akcie przekształcenia dla Spółki zostały utworzone kapitały własne w następujących formach:

1.

kapitał zakładowy w wysokości 450.000 PLN - całość udziałów, tj. 450 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 PLN każdy, objęła i pokryła Gmina poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 450.000 PLN;

2.

kapitał zapasowy w wysokości 508.686 PLN - kapitał zapasowy został pokryty przez środki trwałe (ruchomości) enumeratywnie wskazane w Akcie przekształcenia o łącznej wartości 508.686 PLN.

Od momentu utworzenia Spółki w wyniku uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki nastąpiły kolejne zmiany, które zgodnie z intencją Gminy miały spowodować:

1.

wprowadzenie drobnych zmian do tekstu Aktu założycielskiego oraz ujednolicenie aktu (wskazane zmiany zostały wprowadzone Aktem notarialnym z dnia 26 stycznia 2010 r. - protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników);

2.

zmianę umowy spółki, poprzez zmianę brzmienia § 10 - w dniu 25 marca 2011 r. zgromadzenie wspólników Spółki podjęto uchwalę o zmianie umowy spółki poprzez zmianę brzmienia § 10 umowy w ten sposób, że kapitał zapasowy spółki wynosi 67.930.239 PLN; kapitał zapasowy został w całości pokryty poprzez wniesione środki trwałe wymienione w powyższej uchwale (stosowna zmiana § 10 Aktu przekształcenia obejmująca kwotę podwyższenia kapitału zapasowego oraz środki trwałe wniesione do Spółki została wprowadzona Aktem notarialnym z dnia 25 marca 2011 r. - protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Następnie we wniosku o interpretację indywidualną, Gmina zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy przeniesienie składników mienia samorządowego w wyniku przekształcenia Zakładu budżetowego w Spółkę w trybie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej jest zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej "ustawa o VAT") i czy w związku z tym jest wyłączone z opodatkowania (tekst jedn.: nie podlega) VAT. Stanowisko Gminy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2012 r., sygn. IPPP2/443-1420/11-4/MM.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej: "Infrastruktura") na obszarach położonych na terenie Gminy. W ramach realizacji przedmiotowych inwestycji Gmina występowała w charakterze inwestora. W szczególności Gmina przeprowadziła inwestycje w zakresie wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej (budowa określonych odcinków sieci).

Spółka zaś jest dostawcą usług w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Gminy. Sprzedaż ww. usług dla celów podatku VAT historycznie (tekst jedn.: do 2009 r.) była rozliczana przez Zakład (oddzielnego czynnego podatnika VAT), a obecnie przez Spółkę, która jest oddzielnym czynnym podatnikiem VAT. Pierwszą fakturę VAT dokumentującą sprzedaż swoich usług Spółka wystawiła 4 stycznia 2010 r., przy czym dotyczyła ona okresu rozliczeniowego sięgającego jeszcze do listopada 2009 r. Część faktur wystawiona na początku 2010 r. również dotyczyła okresów rozliczeniowych sięgających jeszcze do 2009 r.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy inwestycji w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną zakończonych (wybudowanych i odebranych na podstawie protokołów odbioru) w latach 2000 - 2009. Faktury zakupowe związane z realizacją tych inwestycji Gmina otrzymywała w latach 2000 - 2009, tj. także w latach poprzedzających zakończenie danej inwestycji i oddanie jej do użytkowania (na daną inwestycję przypadało zwykle kilka faktur zakupowych dokumentujących poszczególne elementy czy etapy inwestycji). Poszczególne odcinki sieci kanalizacyjnej miały wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z praktyką Gminy, poszczególne elementy Infrastruktury były oddawane do użytkowania w momencie ich ostatecznego wykonania przez wykonawcę i odebrania na podstawie końcowych protokołów odbioru robót (protokół podpisywany przez przedstawicieli wykonawcy i Gminy na potwierdzenie odbioru technicznego). W tym momencie dana inwestycja stanowi już część sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jest formalnie uznana za w pełni funkcjonalną i może być użytkowana zgodnie ze swoją funkcją. Oddanie do użytkowania nastąpiło w latach 2000 - 2009, tj. przed likwidacją Zakładu i utworzeniem Spółki.

Infrastruktura wybudowana w ramach inwestycji zakończonych i oddanych do użytkowania przed likwidacją Zakładu i utworzeniem Spółki, była nieodpłatnie przekazana Zakładowi i wykorzystywana przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Zakład był odrębnym od Gminy podatnikiem VAT), a następnie weszła w skład majątku przeniesionego na rzecz Spółki w ramach przekształcenia.

Infrastruktura wchodząca w skład kapitału zapasowego, będąca zarazem przedmiotem zbycia w trybie przekształcenia Zakładu w Spółkę to prawa własności środków trwałych w postaci m.in.:

1.

sieci wodociągowych (ok. 110 pozycji),

2.

sieci kanalizacyjnych (ok. 70 pozycji),

3.

oczyszczalni ścieków (2),

4.

spinek wodociągowych (2),

5.

stacji wodociągowych (3),

6.

stacji uzdatniania wody (1),

7.

studni podnoszącej ciśnienie,

8.

przepompowni ścieków,

9.

a także różnego typu pomp i innych.

Wniesienie Infrastruktury do Spółki nastąpiło z mocy prawa w dniu przekształcenia.

Od momentu przekształcenia infrastruktura dalej jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, która w 100% stanowi działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina dotychczas nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowych inwestycji (Infrastruktury).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy (i) przeniesienie składników mienia samorządowego w wyniku przekształcenia Zakładu w Spółkę w trybie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej stanowiło zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT i (ii) czy w związku z tym było wyłączone z opodatkowania (tekst jedn.: nie podlegało) VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przekształcenie Zakładu w Spółkę odbyło się w trybie określonym w art. 22-23 ustawy o gospodarce komunalnej. Zdaniem Wnioskodawcy taka czynność (tekst jedn.: przekształcenie Zakładu w Spółkę) należy potraktować jako transakcję zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego) w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, która zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest wyłączona z opodatkowania VAT.

UZASADNIENIE stanowiska

1.

Zakład jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego

Przekształcenie Zakładu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odbyło się w trybie określonym w art. 22-23 Ugk. Przepisy te wyznaczają kompetencję rady gminy do dokonywania podobnych przekształceń, regulując również ich kwestie majątkowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ugk (na który powołuje się uchwała o likwidacji Zakładu i przekształceniu go w Spółkę), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

Ponadto, w myśl art. 23 ust. 1-3 Ugk:

1.

składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki;

2.

prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki;

3.

spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.

Należy przy tym dodać, że regulacja Ugk uzupełniona jest przepisami ustawy o finansach publicznych (Ufp), które wyznaczają ogólną kompetencję do tworzenia samorządowych zakładów komunalnych, likwidacji i przekształceń zakładów komunalnych.

Artykuł 22 Ugk i art. 23 Ugk pozostają w stosunku do siebie w takiej relacji, że po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 22, tj. po podjęciu uchwały o likwidacji, przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, zawiązaniu spółki kapitałowej i wniesieniu wkładu na jej kapitał - następują skutki opisane w art. 23 Ugk. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, iż przepisy te tworzą jedną konstrukcję prawną "przekształcenia", w której zawsze dochodzi do uprzedniej likwidacji zakładu budżetowego, i z którą zawsze łączy się nabycie majątku przez spółkę zgodnie z art. 23 Ugk (patrz: M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, komentarz do art. 23, LEX 2008).

W opinii Wnioskodawcy, za uzasadniony należy uznać ten pogląd, przede wszystkim w świetle obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. art. 16 ust. 5 Ufp, zgodnie z którym przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjną wymaga uprzednio jego likwidacji. Ponadto, pogląd ten znajduje o wiele szersze uzasadnienie w praktyce sądów powszechnych i administracyjnych, a także w literaturze (zob. W. Gonat, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, komentarz do art. 23, Lexpolonica 2010; W. Byczkowski, Prawne uwarunkowania przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego).

Podsumowując, tryb przekształcenia Zakładu w Spółkę z art. 22-23 Ugk i art. 16 ust. 5 Ufp został zastosowany w ww. stanie faktycznym.

Biorąc pod uwagę zakres opodatkowania podatkiem VAT, powyższy tryb jest ściśle powiązany z uregulowaniami znajdującymi się w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który określa, iż przepisów ustawy nie stosuje się do (...) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Oznacza on, iż wyłączenie z opodatkowania VAT powinno obejmować każde (tekst jedn.: odpłatne lub nieodpłatne) zbycie przedsiębiorstwa lub jego części pozwalającej na samodzielne, niezależne prowadzenie działalności gospodarczej.

To stanowisko znajduje potwierdzenie w orzeczeniu ETS z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita Modes (C-497/01), w którym Trybunał uważa, że z opodatkowania VAT powinny być wyłączone wszelkie przypadki zbycia zespołu składników majątkowych zdolnego do samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej

W opinii Wnioskodawcy, do tej kategorii należy również przekształcenie Zakładu w Spółkę, co stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, iż w przepisach prawa podatkowego brakuje definicji "przedsiębiorstwa". Fakt ten potwierdza wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 października 2009 r., (III SA/Wa 368/09), w którym stwierdzono, iż "wobec braku uregulowania definicji przedsiębiorstwa w przepisach u.p.t.u. konieczne jest odniesienie się do definicji z k.c.". Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: "Kodeks cywilny"), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy i powyższy art. 551 Kodeksu Cywilnego stwierdzić należy, iż Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej posiadał oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo. Do tej kwestii nawiązuje Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009 r., (I SA/Kr 1595/09), w którym Sąd stwierdził, iż "Należy zgodzić się z Dyrektorem Izby Skarbowej, że nazwa jest jednym z najistotniejszych składników przedsiębiorstwa. Pozwala odróżnić jedno przedsiębiorstwo od drugiego, decyduje o tożsamości, odrębności prawnej i jest identyfikatorem i nośnikiem renomy przedsiębiorstwa".

Zakład był także wyodrębniony organizacyjnie od Gminy. Świadczy o tym Uchwała Rady Gminy z dnia 27 grudnia 1995 r., powołująca zakład budżetowy oraz fakt, iż został on wydzielony w strukturze organizacyjnej Gminy. O jego odrębności organizacyjnej świadczy również ściśle określony rodzaj działalności (tekst jedn.: dostawa wody i odbiór ścieków). Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r. (IPPP1/443-678/11-2/IGo), w której stwierdzono, że "Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp." (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej)."

Zakład spełniał również przesłankę wyodrębnienia finansowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ufp, "samorządowy zakład budżetowy pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4" (zastrzeżenie dotyczy udzielanych dotacji). Dodatkowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, iż Zakład jako przedsiębiorstwo samodzielnie sporządzał bilans.

Zakład był również wyodrębnionym zespołem funkcjonalnie powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych. Składniki ujęte w ww. stanie faktycznym, czyli m.in. sieci zaopatrzenia w wodę, sieci kanalizacyjne czy oznaczenie indywidualizujące, służyły do samodzielnej realizacji zadań w ramach art. 15 ust. 1 Ufp, w tym konkretnym przypadku polegających na dostarczaniu wody i odprowadzania ścieków.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż ww. elementy umożliwiały i umożliwiają kontynuowanie działalności przez Spółkę utworzoną w wyniku likwidacji Zakładu, tym bardziej, iż pracownicy przekształconego zakładu budżetowego stali się pracownikami Spółki na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

2.

Przekształcenie Zakładu w Spółkę jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT

Należy podkreślić, że ustawa o VAT nie definiuje czynności opierającej się na "transakcji zbycia". Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych (patrz Wyrok WSA z dnia 6 października 2009 r., III SA/Wa 1389/09, a także interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r. - znak IPPP1/443-678/11-2/IGo), "transakcja zbycia" podlega zasadzie swobody umów i obejmuje szereg czynności rozporządzających takich jak m.in. sprzedaż, zamiana, darowizna, a także przekazanie majątku gminie, o którym mowa w powyższym stanie faktycznym.

Reasumując, Zakład spełniał przesłanki bycia przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że nie był towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a stanowił przedmiot transakcji zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1i art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, co w konsekwencji prowadzi do wyłączenia tej transakcji (tekst jedn.: przekształcenia Zakładu w Spółkę) z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, które także wypowiadały się pozytywnie o możliwości stosowania wyłączenia z opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku przeniesienia składników mienia samorządowego zakładu budżetowego do spółki z o.o. w związku z przekształceniem Zakładu w trybie przepisów Ugk:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 stycznia 2010 r., znak ILPP2/443-1353/09-4/AK:

"W konsekwencji należy przyjąć, że przy przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 Kodeksu cywilnego), bowiem wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym (bowiem zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej). Likwidacja, o której mowa w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej jest więc de facto jedynie zmianą formy prowadzenia gospodarki komunalnej. Należy zatem przyjąć, iż wkład do nowej spółki całego mienia będącego w dyspozycji likwidowanego zakładu budżetowego należy uznać za wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa cywilnego."

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 marca 2010 r., znak ITPP1/443-1257/09/DM:

"Zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi obowiązek opodatkowania czynności przekazania środków trwałych i wyposażenia. Przekazanie majątku będącego w zarządzie trwałym zakładu budżetowego gminie należy traktować, jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, transakcja ta nie podlega przepisom ustawy. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, likwidując zakład budżetowy organ założycielski określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu. W świetle tego przepisu należy uznać, że przedmiotem czynności jest zakład (jak w art. 6 pkt 1 cyt. ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy."

Warto podkreślić, że we wniosku o interpretację indywidualną, Gmina zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy przeniesienie składników mienia samorządowego w wyniku przekształcenia Zakładu budżetowego w Spółkę w trybie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej jest zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i czy w związku z tym jest wyłączone z opodatkowania (tekst jedn.: nie podlega) VAT. Jak wcześniej wspomniano stanowisko Gminy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2012 r., sygn. IPPP2/443-1420/11-4/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie objętym pytaniem nr 1 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie objętym pytaniami nr 2-5 złożonego wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl