IPPP2/443-655/09-2/IK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-655/09-2/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-655/09-2/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do wystawiania w formie papierowej faktur korygujących i duplikatów faktur do faktur wystawianych w formie elektronicznej (do e-faktur), w sytuacji, gdy w ramach wymiany danych elektronicznych w systemie EDI brak jest opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do wystawiania w formie papierowej faktur korygujących i duplikatów faktur do faktur wystawianych w formie elektronicznej (do e-faktur), w sytuacji, gdy w ramach wymiany danych elektronicznych w systemie EDI brak jest opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik rozpoczął wdrażanie systemu umożliwiającego fakturowanie poprzez wymianę danych elektronicznych w systemie EDI (tzw. e-faktury). W ramach systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej podatnik będzie także wystawiał faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur wystawianych w formie elektronicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług.

Czy podatnik będzie uprawniony do wystawiania w formie papierowej faktur korygujących i duplikatów faktur do faktur wystawianych w formie elektronicznej (do e-faktur), w sytuacji, gdy w ramach wymiany danych elektronicznych w systemie EDI brak jest opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej.

W ocenie Wnioskodawcy, jak wskazano w opisie stanu faktycznego podatnik rozpoczął wdrażanie systemu umożliwiającego fakturowanie poprzez wymianę danych elektronicznych w systemie EDI (tzw. e-faktury). Przygotowując się do wprowadzenia systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej podatnik dowiedział, iż w systemie EDI brak jest opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej.

W związku z brakiem technicznych możliwości w systemie EDI wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej - zdaniem podatnika podatnik będzie uprawniony do wystawiania faktur korygujących oraz duplikatów do e-faktury - w formie papierowej.

Podstawą powyższego stanowiska jest § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zgodnie z którym - w przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie w formie elektronicznej faktur korygujących oraz duplikatów faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej - podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że - odpowiednio - faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. Zdaniem podatnika brak w systemie EDI opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktury w formie elektronicznej stanowi przeszkodę techniczną w rozumieniu § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. - nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że przeszkodą techniczną są ograniczone możliwości systemu stosowanego przy przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. A zatem podatnik będzie uprawniony do wystawiania faktur korygujących i duplikatów e-faktur w formie papierowej.

Podatnik wskazuje, iż stanowisko zaprezentowane powyżej potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 września 2008 r., sygn. akt I FSK163/08, a wcześniej takie też stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 września 2007 r., sygn. Akt III SA/Wa 1054/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy dot. podatku od towarów i usług w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Natomiast zgodnie z treścią zawartą w § 5 ust. 2 rozporządzenia, wskazano, iż w przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, iż generalną zasadą jest, że faktury wystawione elektronicznie koryguje się również w tej samej formie. Jednakże podatnik może wystawić korektę faktury w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej, w sytuacji kiedy system informatyczny używany przez podatnika uniemożliwia mu wystawianie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej.

Spółka w opisie zdarzenia przyszłego wskazała, iż przygotowując się do wprowadzenia systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej podatnik dowiedział się, iż w systemie EDI brak jest opracowanego standardowego komunikatu informatycznego umożliwiającego wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej.

W związku z brakiem technicznych możliwości w systemie EDI wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur do e-faktur w formie elektronicznej - zdaniem podatnika podatnik będzie uprawniony do wystawiania faktur korygujących oraz duplikatów do e-faktury - w formie papierowej.

Zatem stwierdzić należy, iż opisana we wniosku okoliczność stanowi przeszkodę wynikającą z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur i duplikatów w formie elektronicznej i w związku z tym spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl