IPPP2/443-512/11-4/KOM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-512/11-4/KOM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2011 r. (data wpływu 22 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

* w zakresie zwolnienia dla usługi kształcenia zawodowego (Pyt.1):

* na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT- jest nieprawidłowe,

* na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. - jest prawidłowe,

* w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji (Pyt.2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usługi kształcenia zawodowego przeprowadzanej w ramach projektu pn. "X" oraz opodatkowania otrzymanej dotacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 maja 2011 r. znak IPPP2/443-512/11-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 17 maja 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Działalnością Spółki jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, kursów, organizacja konferencji, nauka języków obcych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie szkół (licea ogólnokształcące, technikum, szkoły policealne). W ramach tej działalności Spółka realizuje Projekt w ramach Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt.: ".......".

Celem projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych 896 pracowników zatrudnionych na stanowiskach lakiernika/kolorysty oraz 60 menadżerów z zakresu nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy. Wsparciem zostaną objęci pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Projekt przewiduje do realizacji:

* Kursy zawodowe dla lakierników/kolorystów, zorganizowane w formie 112 szkoleń 2 dniowych (każdy dzień po 8 godzin), prowadzonymi w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, które to gwarantują nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu lakiernictwa samochodowego, ale również praktyki w warunkach odpowiadających warsztatowi naprawczemu, przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń. Kursy zawodowe składać się będą z 30% teorii (wiedza teoretyczna) i 70% praktyki (zajęcia praktyczne). Kursy zawodowe po pozytywnym zdaniu egzaminu zakończą się wydaniem certyfikatu.

* Szkolenia menedżerskie dla kadry zarządzającej, organizowane w formie 12 szkoleń jednodniowych. Kierowane do kadry zarządzającej branży motoryzacyjnego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych na stanowiskach kierowniczych. Zakres tematyczny szkoleń zawiera główne obszary zarządzania przedsiębiorstwem podnoszące kompetencje menedżerskie pt... są to: skuteczne motywowanie pracowników, kierowanie zespołem pracowniczym, podstawy negocjacji menedżerskich, zarządzanie czasem własnym, organizacja pracy przedsiębiorstwa usługowego, trening antystresowy.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wsparcie na realizację tego projektu Spółka otrzymuje w następujących formach:

a.

w formie płatności ze środków unijnych 85%

b.

w formie dotacji z budżetu krajowego 15%

Wsparcie na realizację projektu Spółka otrzymuje jako zaliczki na usługi, które wykona w przyszłości lub zapłatę za już wykonane usługi. Otrzymana dotacja jest dofinansowaniem ogólnym przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji konkretnych zadań w projekcie. Projekt ze swego założenia jest non profit, czyli nie może spowodować dochodu w firmie, tzn. dotacja pokrywa koszty projektu. Szkolenia realizowane są za odpłatnością, która wnoszona jest w postaci gotówki lub wkładu w wynagrodzeniach, poświadczonego poprzez złożenie oświadczenia przez pracodawcę. Całkowite dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 70%. Wkłady pieniężne stanowią obrót podlegający opodatkowaniu i są udokumentowane fakturami VAT. Do 31 grudnia 2010 r. usługi w zakresie szkoleń korzystały ze zwolnienia (PKWiU 80.42) od podatku od towarów i usług, na podstawie załącznika nr 4 - Wykaz usług zwolnionych od podatku do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2011 r. spółka dokumentuje wkład własny fakturami VAT ze stawką "zw" na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) i Rozporządzenia MF z 22 grudnia 2010 r. § 13 ust. 1 pkt 20).

Otrzymana dotacja na pokrycie kosztów projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że przedmiotowe szkolenia finansowane są w następujący sposób:

całkowita wartość projektu 2 419 484,48 zł

* wartość finansowana wkładem własnym (prywatnym) 343 780,38 zł

* wartość finansowana ze środków publicznych 2 075 704,10 zł (co stanowi 85,79% wartości projektu).

Wkład własny (prywatny) wynosi 343 780,38 zł, (co stanowi 14,21% wartości projektu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu pt. "......."... (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku)

2.

Czy otrzymana dotacja na realizację projektu unijnego stanowić będzie obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1) Przepis art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Zatem przedmiotowe usługi będą spełniać powyższe warunki do zastosowania ww. zwolnienia.

Szkolenia są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31,poz. 216 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Wnioskodawca prowadzi stosowną dokumentację: tj. program nauczania, harmonogramy zajęć, dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: (listę obecności, czas trwania zajęć, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, podpisy osób prowadzących zajęcia, rejestr wydanych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń, cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; sposób sprawdzania efektów kształcenia (egzaminy, testy, ewaluacja). Wystarczy spełnienie tylko jednego warunku zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług i warunek zawarty w pkt a) jest spełniony, stąd Strona uważa, że świadczone usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Ponadto w ocenie Spółki, szkolenia realizowane w ramach ww. projektu mają na celu kształcenie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych pracowników. Są finansowane co najmniej w 70% ze środków pochodzących z POKL, w związku z powyższym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) i Rozporządzenia MF z 22 grudnia 2010 r. § 13 ust. 1 pkt 20).

Ad.2) Dotacje i subwencje otrzymane przez podatnika mogą być wliczane do podstawy opodatkowania dostarczonych towarów lub wykonanych usług tylko po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, ale tylko te, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W ocenie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Taki bezpośredni związek w tym przypadku nie występuje, a otrzymywane dofinansowanie ogólne (dotacja) na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania),tj.: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych i menedżerskich dla firm, które świadczą usługi naprawy i lakierowania pojazdów samochodowych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń zawodowych i menedżerskich, udostępnienie sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe dla uczestników, druk plakatów, ulotek, zakup ogłoszeń reklamowych, organizacja przerw kawowych, zakup obiadów, noclegów ze śniadaniem, kolacji, podróże służbowe, zakup rzutników multimedialnych, zakup komputerów przenośnych, oprogramowania, wynagrodzenie zaangażowanego personelu, przeprowadzenie audytu projektu, rekrutacja i promocja projektu) zdaniem Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:

* w zakresie zwolnienia dla usługi kształcenia zawodowego (Pyt.1):

* na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT za nieprawidłowe,

* na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. za prawidłowe,

* w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji (Pyt.2) za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ad. Pyt.1) Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), środkami publicznymi są dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, iż dla oceny tego czy usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "......" są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 i § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, konieczne jest stwierdzenie:

1.

czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

2.

czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;

3.

czy są finansowane w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w której zakresie jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, kursów, organizacja konferencji, nauka języków obcych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie szkół (licea ogólnokształcące, technikum, szkoły policealne). W ramach tej działalności realizuje m.in. projekt w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: ".......".

Celem projektu jest rozwój kwalifikacji zawodowych 896 pracowników zatrudnionych na stanowiskach lakiernika/kolorysty oraz 60 menadżerów z zakresu nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy. Wsparciem zostaną objęci pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wnioskodawca podaje, że szkolenia są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216 z późn. zm.).

W myśl § 2 ust.1 pkt 1 ww. rozp. uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

1.

kurs;

2.

kurs zawodowy;

3.

seminarium;

4.

praktyka zawodowa.

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozp.)

Zgodnie z przepisami Wnioskodawca prowadzi stosowną dokumentację. Posiada program nauczania, harmonogramy zajęć, dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: (listę obecności, czas trwania zajęć, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, podpisy osób prowadzących zajęcia), rejestr wydanych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń, cele kształcenia, plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposób sprawdzania efektów kształcenia (egzaminy, testy, ewaluacja).

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż ustawodawca przewidział zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla ww. usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy warunki ich świadczenia, w szczególności forma i zasady, wynikają z odrębnych od podatkowych aktów prawnych.

Przedmiotowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie przepisów o systemie oświaty - art. 68c ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a także może określić warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych, skład, warunki powoływania i odwoływania przez kuratora oświaty państwowych komisji egzaminacyjnych, wzory wydawanych świadectw i dyplomów, wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunki wynagradzania członków komisji. Adresowane jest do jednostek systemu oświaty i zawiera jedynie bardzo ogólne zasady prowadzenia kursów, kursów zawodowych, seminariów i praktyk zawodowych przez te jednostki.

Wnioskodawca, oprócz powołanego ww. rozporządzenia nie powołał żadnych innych aktów prawnych, z których wynikałyby odrębne i szczegółowe formy oraz zasady przeprowadzania przedmiotowych szkoleń dla pracowników branży lakierniczej.

Zatem, choć przeprowadzane przez Wnioskodawcę kursy zawodowe spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, bo niewątpliwie mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, to nie ma podstaw, by mogły być zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT, jako przeprowadzane w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż przedmiotowe szkolenie, jak podaje Wnioskodawca, jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, to w przedmiotowej sprawie należy rozważyć zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, iż powyższe szkolenie, jak wyżej wskazano, mieści się w usługach kształcenia zawodowego i jest w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych, tym samym spełniony jest warunek wynikający z treści § 13 ust. 1 pkt 20) ww. Rozporządzenia, uprawniający do skorzystania ze zwolnienia. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649) straciło moc z dniem wejścia w życie obecnie obowiązującego rozp. Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392). Zaznaczyć jednak należy, iż w zakresie objętym przedmiotem wniosku uregulowanie prawne, co do swej istoty, nie uległo zmianie.

Ad.Pyt.2) W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Reasumując - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pt. "......." w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie jest przyznana, jako dopłata do ceny usługi, w całości natomiast posłuży sfinansowaniu działań w ramach ww. projektu. Wsparcie na realizację projektu Spółka otrzymuje jako zaliczki na usługi, które wykona w przyszłości lub zapłatę za już wykonane usługi. Otrzymana dotacja jest dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów realizacji konkretnych zadań w projekcie. Projekt ze swego założenia jest non profit, czyli nie może spowodować dochodu w firmie, tzn. dotacja pokrywa koszty projektu. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja ma charakter zakupowy, nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów.

Reasumując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę w tej kwestii opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przedmiotowa dotacja otrzymana na realizację projektu pt. "......" nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl