Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-46/12-9/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.) uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) na wezwanie z dnia 30 marca 2012 r. nr IPPP2/443-46/12-2/RR oraz pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) na wezwanie z dnia 30 marca 2012 r. nr IPPP2/443-46/12-2/RR oraz pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: "Wnioskodawca") jest osobą prawną z siedzibą w Niemczech. Działalność Wnioskodawcy obejmuje tworzenie różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, jak również ich reprezentowanie. Jednym z funduszy utworzonych i zarządzanych przez Wnioskodawcę jest specjalny nieruchomościowy fundusz inwestycyjny w Niemczech o nazwie I. Fundusz inwestuje na polskim rynku nieruchomości poprzez bezpośrednie nabywanie nieruchomości położonych w Polsce. Fundusz może również nabywać udziały w spółkach nieruchomościowych. Fundusz nie ma samodzielnej osobowości prawnej, gdyż jest to fundusz inwestycyjny typu umownego. Dlatego też aktywa funduszu są formalnie własnością Wnioskodawcy, lecz utrzymywane są one oddzielnie i zarządzane na rachunek inwestorów Funduszu.

Wnioskodawca, działając na rachunek funduszu inwestycyjnego I., zamierza nabyć od spółki E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: "Zbywca") nieruchomość (dalej: "Nieruchomość"). Nieruchomość obejmuje działkę gruntu (dalej: "Grunt"), w stosunku do której przysługuje Zbywcy prawo użytkowania wieczystego oraz posadowiony na niej budynek biurowy (dalej: "Budynek").

Przedmiotowa Nieruchomość została nabyta przez Zbywcę w dniu 13 października 2011 r. od S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"). Z kolei Spółka nabyła Nieruchomość w 2006 r. W latach 2007-2008 Spółka dokonała remontu generalnego Budynku i poniosła wydatki na jego ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej Budynku. Po dokonaniu ulepszenia Budynek był sukcesywnie oddawany przez Spółkę do używania najemcom w latach 2008-2010. Z kolei Zbywca, po nabyciu Nieruchomości, nie ponosił żadnych wydatków na jej ulepszenie. Nie planuje również ponoszenia wydatków tego rodzaju w przyszłości, tj. przed przejściem własności Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, a w przypadku ich poniesienia, nie osiągną one 30% wartości początkowej Budynku.

Wnioskodawca planuje zakup niewielkiego udziału w Nieruchomości, tj. udziału w prawie użytkowania wieczystego Gruntu, oraz udziału w prawie własności Budynku (termin "współwłasność Nieruchomości" używany w dalszej części niniejszego wniosku oznacza każdorazowo współużytkowanie wieczyste Gruntu oraz współwłasność posadowionego na nim Budynku). Ponieważ powierzchnia użytkowa w Budynku jest wynajmowana przez Zbywcę na rzecz najemców, po transakcji zbycia udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca i Zbywca, w celu uregulowania zasad korzystania z Nieruchomości, planują zawarcie porozumienia o używaniu Nieruchomości (tzw. porozumienie quoad usum). W oparciu o to porozumienie, Wnioskodawca przejmie do wyłącznego używania i pobierania pożytków część Nieruchomości odpowiadającą nabytemu udziałowi.

Następnie Wnioskodawca i Zbywca, celem uregulowania stanu prawnego, wystąpią do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności Nieruchomości powstałej wskutek opisanego powyżej zbycia udziału. We wniosku tym strony wniosą, aby własność Nieruchomości została przyznana Wnioskodawcy w zamian za określoną spłatę na rzecz Zbywcy. W konsekwencji uzyskania pełnej własności Nieruchomości wskutek orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności, na mocy art. 678 Kodeksu cywilnego Wnioskodawca wstąpi na miejsce Zbywcy w istniejące stosunki najmu dotyczące wynajmowanej powierzchni Budynku. Ponadto, zgodnie z planami, na podstawie odrębnej umowy na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa wynikające z umów o roboty budowlane, gwarancji bankowych z tytułu umów najmu oraz autorskie prawa majątkowe, jak również ewentualnie inne prawa związane z Nieruchomością. Wnioskodawca przejmie również prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu zawartej przez Zbywcę w celu sfinansowania nabycia Nieruchomości.

W ramach transakcji zbycia udziału w Nieruchomości oraz późniejszego zniesienia współwłasności nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek innych należności i zobowiązań Zbywcy, w tym bieżących należności i zobowiązań Zbywcy związanych z prowadzonym wynajmem. Jednocześnie, na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione środki pieniężne zgromadzone przez Zbywcę, tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, ani też jakikolwiek know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni, księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Zbywcy.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Po uzyskaniu własności Nieruchomości Wnioskodawca będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni użytkowej w nabytym Budynku podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca zaznacza, iż Zbywca wystąpi z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem VAT wyżej opisanych transakcji.

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie do złożonego wniosku Strona przedstawiła dodatkowe informacje, iż w ocenie Spółki wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego w analizowanym przypadku nie jest uzasadnione, ponieważ Spółka w zakresie opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT zadała we wniosku odrębne pytania (tekst jedn.: pytanie nr 1 i nr 3). Tak więc Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z wnioskiem o potwierdzenie, iż opisany we wniosku sposób opodatkowania przedstawionej we wniosku transakcji jest poprawny. Tym samym niezrozumiałe jest żądanie organu, które de facto oznacza, iż to Spółka powinna udzielić odpowiedzi na pytania nr 1 i 3 postawione we wniosku.

Zgodnie z własnym stanowiskiem Spółki przedstawionym w przedmiotowym wniosku w odniesieniu do pytania nr 1 i pytania nr 3, zdaniem Spółki, zbycie udziału w Nieruchomości (tekst jedn.: udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności Budynku) jak również późniejsze przeniesienie pozostałego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności Budynku, które nastąpi wskutek orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w odniesieniu do tej części Budynku, co do której do dnia sprzedaży nie nastąpi pierwsze zasiedlenie lub nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a w pozostałym zakresie będzie zwolniona z opodatkowania VAT, przy czym w tej części Zbywca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT przy spełnieniu przez strony warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko przedstawione przez Spółkę w złożonym wniosku zostało w sposób wyczerpujący uzasadnione, wraz z powołaniem szeregu interpretacji wydanych w analogicznych sprawach. Pomimo tego, że Spółka będzie nabywcą udziału w przedmiotowej Nieruchomości, a nie jego zbywcą, pytania zadane we wniosku dotyczą również zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, a nie tylko zbywcy Nieruchomości.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, "Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)."

W świetle powyższego przepisu, Spółka niewątpliwie jest podmiotem zainteresowanym w uzyskaniu interpretacji w odniesieniu do wszystkich pytań zawartych we wniosku, w szczególności, w zakresie potwierdzenia, że stanowisko Spółki co do opodatkowania transakcji VATem jest poprawne i że Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia/zwrotu podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niemniej jednak, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na powyższy przepis, potwierdzenie, że planowana transakcja dotycząca nabycia udziału w Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT (po wyborze jej opodatkowania przez strony) jak najbardziej dotyczy indywidualnej sprawy Spółki i bezpośrednio odnosi się do sytuacji prawnopodatkowej Spółki. Po stronie Spółki konieczne jest bowiem potwierdzenie, że transakcja będzie opodatkowana VATem i Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury wystawionej przez sprzedającego.

Od odpowiedzi na przedmiotowe pytanie zależy również kwestia ewentualnego opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie bowiem do art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT lub zwolniona z tego podatku (z wyjątkiem określonych transakcji dotyczących nieruchomości). Ustalenie przez Spółkę sposobu opodatkowania przedmiotowej transakcji dla celów podatku VAT ma zatem bezpośredni wpływ na ewentualne opodatkowanie tej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku zaistnienia takiego opodatkowania, to Spółka, jako podatnik, miałaby obowiązek uiścić tę daninę. Zatem w pełni zasadne jest twierdzenie, że wszystkie pytania zadane we wniosku dotyczą bezpośrednio sytuacji prawnopodatkowej Spółki.

Istniejący po stronie Spółki interes prawny dotyczący uzyskania odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o interpretację uzasadniony jest również w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku naliczonego VAT jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku o interpretację Spółka przedstawiła argumentację uzasadniającą, iż w jej opinii przedmiotowa Nieruchomość nie będzie stanowiła przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odpowiedź na pytanie nr 1 i 3 wskazane we wniosku wyjaśniać będzie zatem również powyższą kwestię odnoszącą się do ewentualnego obowiązku Spółki dokonywania korekty podatku naliczonego VAT na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Z tego względu uzyskanie interpretacji również w odniesieniu do powyższych pytań dotyczy jak najbardziej w sposób bezpośredni sytuacji prawnopodatkowej Spółki, gdyż służy wyjaśnieniu, czy Spółką będzie podmiotem zobowiązanym do dokonywania korekty podatku naliczonego VAT, czy też nie.

Należy zwrócić uwagę, iż Minister Finansów wielokrotnie wydawał interpretacje indywidualne nabywcom nieruchomości w analogicznych stanach faktycznych i na podstawie analogicznie sformułowanych zapytań. W sprawach tych nie budziło kontrowersji prawo nabywcy nieruchomości do uzyskania interpretacji w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości podatkiem VAT i odliczenia tego podatku. Jak wynika z art. 14a Ordynacji podatkowej, Minister Finansów dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe dokonując w szczególności ich interpretacji z urzędu lub na wniosek. Z tego względu, brak jest uzasadnienia dla stosowania w przypadku przedmiotowego wniosku złożonego przez Spółkę odmiennego stanowiska przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od stanowiska prezentowanego wielokrotnie w innych podobnych sprawach. Tytułem przykładu można powołać interpretację z dnia 21 stycznia 2011 r. (IPPP3/443-1103/10-3/LK), interpretację z 9 grudnia 2011 r. (IPPP1/443-1427/11-2/MP), interpretację z 2 sierpnia 2011 r. (IPPP1-443- 720/11-4/JL), czy też interpretację z dnia 8 grudnia 2011 r. (IPPP3/443-1257/11 -3/MK). Także Dyrektorzy innych izb skarbowych wielokrotnie wydawali analogiczne interpretacje, czego przykładem jest chociażby wydana 5 marca 2012 r. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 marca 2012 r. (ILPP2/443-1629/11-4/AD).

Z uwagi na powyższe uznać należy, iż Spółka jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o interpretację oraz do uzyskania interpretacji w zakresie opodatkowania planowanej transakcji nabycia przez Spółkę udziału w Nieruchomości wskutek zawarcia umowy sprzedaży udziału oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności. W konsekwencji wezwanie Spółki do uzupełnienia opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez "jednoznaczne wskazanie, czy transakcja sprzedaży udziału w Nieruchomości wskutek umowy oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesienie współwłasności Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i uslug, oraz czy w przypadku ww. transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT" oznacza przerzucenie ciężaru udzielenia odpowiedzi na pytania nr 1 i 3 postawione we wniosku o interpretację na Spółkę. Ponieważ jednak, jak wykazano powyżej, Spółka jest uprawniona do zadania tak postawionych pytań, wezwanie do uzupełnienia wniosku w tym zakresie należy uznać za bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe, Spółka, jako podmiot zainteresowany uzyskaniem interpretacji w jej indywidualnej sprawie, wnosi o udzielenie interpretacji w zakresie wszystkich pytań zadanych w przedmiotowym wniosku o interpretację.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Strona przekazała dodatkowe informacje uzupełniające wyjaśnienie przesłane przez Spółkę pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r.

W uzupełnieniu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Spółka pragnie poinformować, iż w dniu 13 kwietnia 2012 r. została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna o numerze IPPP2/443-45/12-2/JW dla drugiej strony transakcji opisanej we wniosku Spółki, czyli dla E. Sp. z o.o. Sp.k. (sprzedający Nieruchomość). W interpretacji tej jednoznacznie potwierdzono, że obie transakcje opisane przez Spółkę we wniosku, a mianowicie sprzedaż udziału w Nieruchomości, jak również przeniesienie pozostałego udziału w Nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opierając się na stanowisku wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Spółka niniejszym doprecyzowuje zawarty we wniosku o interpretację z dnia 12 stycznia 2012 r. opis zdarzenia przyszłego, poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że obie transakcje opisane w tym wniosku (tekst jedn.: sprzedaż udziału w Nieruchomości i przeniesienie pozostałego udziału w Nieruchomości wskutek orzeczenia sądu) będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej i do transakcji tych nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku VAT ze względu na rezygnację przez strony z tego zwolnienia i wybór opodatkowania obu transakcji według podstawowej stawki VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4):

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek umowy ze Zbywcą oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, oraz do ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym przy założeniu, że strony zrezygnują ze zwolnienia opisanych wyżej części transakcji z podatku, stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy VAT, przez co całość transakcji zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu udziału w Nieruchomości (zarówno w przypadku nabycia udziału w Nieruchomości od Zbywcy, jak i w sytuacji nabycia pozostałego udziału w Nieruchomości wskutek orzeczenia sądu znoszącego współwłasność) oraz do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy założeniu, że strony zrezygnują ze zwolnienia opisanej wyżej części transakcji z podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 10 Ustawy VAT, przez co całość transakcji zostanie opodatkowana podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej, planowane nabycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawcę od Zbywcy (zarówno na podstawie umowy ze Zbywcą, jak i wskutek orzeczenia sądu) stanowić będzie na gruncie Ustawy VAT odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy VAT. Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem dostawa udziału w Nieruchomości, na którą składa się udział w użytkowaniu wieczystym Gruntu oraz udział w prawie własności Budynku posadowionego na Gruncie, będzie stanowiła w obu wyżej wskazanych przypadkach jedną transakcję dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej, zbycie udziału w Nieruchomości będzie opodatkowane VAT w odniesieniu do tej części Budynku, co do której nie minęły jeszcze dwa lata pomiędzy jej pierwszym zasiedleniem a planowanym zbyciem. W odniesieniu natomiast do tej części Budynku, która została oddana do używania w terminie wcześniejszym, niż dwa lata przed planowaną sprzedażą, transakcja będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. W tym zakresie strony mogą jednak zrezygnować ze zwolnienia i opodatkować transakcję podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem jeżeli dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie w całości, o ile nie znajdą zastosowania inne ograniczenia.

Jak zostało wskazane, zarówno Zbywca, jak i Wnioskodawca są zarejestrowani, jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Przy nabyciu przedmiotowej Nieruchomości Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie powierzchni Budynku na rzecz najemców. Taka działalność jest klasyfikowana na gruncie Ustawy VAT, jako odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej. W konsekwencji, nabyta Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem, wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji powyższego, po zakupie udziału w Nieruchomości, jak również po nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek orzeczenia sądu znoszącego współwłasność i otrzymaniu faktur VAT od Zbywcy potwierdzających dokonanie ww. transakcji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT. Natomiast ewentualna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie podlegać zwrotowi na rachunek Wnioskodawcy w trybie przewidzianym w art. 87 Ustawy VAT.

Potwierdzeniem powyższej konkluzji jest, między innymi, stanowisko Ministra Finansów wyrażone w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-1087/10-3/KT).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca planuje zakup niewielkiego udziału w Nieruchomości, tj. udziału w prawie użytkowania wieczystego Gruntu, oraz udziału w prawie własności Budynku. Ponieważ powierzchnia użytkowa w Budynku jest wynajmowana przez Zbywcę na rzecz najemców, po transakcji zbycia udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca i Zbywca, w celu uregulowania zasad korzystania z Nieruchomości, planują zawarcie porozumienia o używaniu Nieruchomości (tzw. porozumienie quoad usum). W oparciu o to porozumienie, Wnioskodawca przejmie do wyłącznego używania i pobierania pożytków część Nieruchomości odpowiadającą nabytemu udziałowi.

Następnie Wnioskodawca i Zbywca, celem uregulowania stanu prawnego, wystąpią do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności Nieruchomości powstałej wskutek opisanego powyżej zbycia udziału. We wniosku tym strony wniosą, aby własność Nieruchomości została przyznana Wnioskodawcy w zamian za określoną spłatę na rzecz Zbywcy. W konsekwencji uzyskania pełnej własności Nieruchomości wskutek orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności, na mocy art. 678 Kodeksu cywilnego Wnioskodawca wstąpi na miejsce Zbywcy w istniejące stosunki najmu dotyczące wynajmowanej powierzchni Budynku. Ponadto, zgodnie z planami, na podstawie odrębnej umowy na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa wynikające z umów o roboty budowlane, gwarancji bankowych z tytułu umów najmu oraz autorskie prawa majątkowe, jak również ewentualnie inne prawa związane z Nieruchomością. Wnioskodawca przejmie również prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytu zawartej przez Zbywcę w celu sfinansowania nabycia Nieruchomości.

W ramach transakcji zbycia udziału w Nieruchomości oraz późniejszego zniesienia współwłasności nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek innych należności i zobowiązań Zbywcy, w tym bieżących należności i zobowiązań Zbywcy związanych z prowadzonym wynajmem. Jednocześnie, na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione środki pieniężne zgromadzone przez Zbywcę, tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, ani też jakikolwiek know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni, księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Zbywcy.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Po uzyskaniu własności Nieruchomości Wnioskodawca będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni użytkowej w nabytym Budynku podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto z informacji zawartych w uzupełnieniu do złożonego wniosku wynika, iż zbycie udziału w Nieruchomości (tekst jedn.: udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności Budynku) jak również późniejsze przeniesienie pozostałego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności Budynku, które nastąpi wskutek orzeczenia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w odniesieniu do tej części Budynku, co do której do dnia sprzedaży nie nastąpi pierwsze zasiedlenie lub nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a w pozostałym zakresie będzie zwolniona z opodatkowania VAT, przy czym w tej części Zbywca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT przy spełnieniu przez strony warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zatem z powyższego wynika, iż Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do świadczenia usług najmu tj. wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a jej nabycie nastąpi w wykonaniu odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podstawową stawką VAT obowiązującą w dniu dokonania transakcji. Strony transakcji są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich zakupie.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem należy stwierdzić, iż przy nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek umowy ze Zbywcą oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, która to Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT części omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony oraz zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, Strona będzie miał również prawo do zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na wskazany rachunek bankowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotową interpretację wydano w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej, natomiast w zakresie kwestii związanych z zawartym pomiędzy Stronami porozumieniem oraz w zakresie opodatkowania zbycia udziału w Nieruchomości oraz zniesienia współwłasności Nieruchomości przez kontrahenta Spółki - zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl