Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-406/13-2/BH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług udzielania zabezpieczenia zobowiązania finansowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług udzielania zabezpieczenia zobowiązania finansowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) zamierza kupić nieruchomość komercyjną - centrum handlowe położone przy obwodnicy (dalej Nieruchomość). Mając na uwadze fakt, iż sprzedawca korzysta z finansowania bankowego, zbycie przez niego Nieruchomości będzie uwarunkowane odpowiednim zabezpieczeniem długu bankowego sprzedawcy. Z tego względu, w związku z zakupem Nieruchomości Wnioskodawca kompleksowo zabezpieczy zobowiązania finansowe sprzedawcy wobec banków (m.in. udzieli poręczenia długu, ustanowi zastaw rejestrowy na składnikach swojego majątku i środkach zgromadzonych na rachunku bankowym a także przystąpi do długu sprzedawcy).

Za udzielenie zabezpieczeń Wnioskodawca uzyska od sprzedawcy prawo do wynagrodzenia (płatnego zgodnie z ustalaną umową), ustalonego w wysokości rynkowej. Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT w Polsce i będzie dokumentował świadczoną przez siebie usługę wystawianiem faktur VAT.

W sprawie nie występują okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 14 i ust. 15 ustawy o VAT, w szczególności udzielenie zabezpieczenia przez Wnioskodawcę nie ma żadnego związku z czynnościami ściągania długów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie Wnioskodawcy na rzecz sprzedawcy polegające na zabezpieczeniu długu zaciągniętego przez sprzedawcę (m.in. udzielenie poręczenia długu, ustanowienie zastawu rejestrowego na składnikach majątku Wnioskodawcy i środkach zgromadzonych na jego rachunku bankowym, a także przystąpienie do długu), w zamian za wynagrodzenie będzie stanowiło odpłatną usługę zwolnioną z podatku od towarów usług (dalej: "VAT") na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy jego świadczenie na rzecz sprzedawcy polegające na ustanowieniu zabezpieczeń długu zaciągniętego przez sprzedawcę m.in. w postaci poręczenia długu, zastawu rejestrowego na składnikach majątku Wnioskodawcy i środkach zgromadzonych na jego rachunku bankowym a także przystąpienia do tego długu i gwarancji w zamian za wynagrodzenie będzie stanowiło odpłatną usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się zaś przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarem zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z opodatkowania pewnych czynności. Między innymi, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 tej ustawy, zwolnione są usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych.

W świetle powołanych powyżej przepisów, zdaniem Wnioskodawcy jego świadczenie na rzecz sprzedawcy stanowi odpłatną usługę w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż elementy składające się na tę usługę zostały wymienione wprost w art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT jako podlegające zwolnieniu (poręczenie) albo stanowią inne instrumenty wzmacniające pozycję wierzyciela w dochodzeniu wierzytelności (zastaw rejestrowy, przystąpienie do długu), a zatem inne zabezpieczenie w rozumieniu tego przepisu, usługa ta powinna korzystać ze zwolnienia z VAT. Jako, że przedmiotem zabezpieczenia udzielonego przez Wnioskodawcę będzie transakcja finansowa w postaci kredytu bankowego sprzedawcy należy uznać, iż zostały spełnione wszystkie pozytywne przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT. Dodatkowo Wnioskodawca zauważa, że w sprawie nie zachodzą okoliczności, które by uzasadniały wyłączenie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT wskazane w art. 43 ust. 14 i ust. 15 tej ustawy. W szczególności, udzielenie zabezpieczenia przez Wnioskodawcę nie ma żadnego związku z czynnościami ściągania długów. W konsekwencji, usługi polegająca na udzieleniu zabezpieczenia przez Wnioskodawcę będzie zwolniona z VAT.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w indywidualnej interpretacji z 12 marca 2012 r. (sygn. IPPP2/443-1391/11-2/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że świadczenie zbliżone do świadczenia Wnioskodawcy, a mianowicie polegające m.in. na udzieleniu poręczenia wobec wierzycieli usługobiorcy za jego zobowiązania oraz przejęciu części długu usługobiorcy stanowi usługę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto na mocy z art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (§ 2 tego artykułu). W ocenie tut. Organu podatkowego wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego - zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla usługi zabezpieczenia długu. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 80 zł w dniu 29 kwietnia 2013 r. różnica w kwocie 40 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa na wskazany we wniosku adres.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl