Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-348/11-2/KOM
Określenie stawki podatku VAT właściwej dla usługi przewożenia ścieków w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2011 r. (data wpływu 17 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT na usługę przewożenia ścieków w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługę przewożenia ścieków w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie której zajmuje się przewożeniem ścieków do oczyszczalni w specjalistycznych zbiornikach. W 80% świadczy usługi dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest związany umową o współpracy z oczyszczalnią ścieków. Rozlicza się z nią z dostarczonych ścieków. Samorządy w ten sposób nie muszą inwestować w budowę kanalizacji w miejscowościach ościennych.

Do końca 2010 r. przy wystawianiu faktur Wnioskodawca stosował stawkę podatku VAT 7%, symbol PKWiU usługi 37.00.11.0. W PKWiU (2008) pojawiła się kategoria "usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych" - 37.00.12.0. Rozgorzały dyskusje, jaka będzie po 1 stycznia 2011 r. stawka podatku VAT na świadczone przez Wnioskodawcę usługi. Z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę wynika, że dla przedmiotowej usługi należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować Wnioskodawca dla usługi związanej z przewożeniem ścieków w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, iż pełni on rolę "przesyłowego" pomiędzy producentem ścieków a oczyszczalnią, to usługa ta powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%. Symbol PKWiU 37.00.11.0 - "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a cyt. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Zasadą jest, że Wnioskodawca sam klasyfikuje prowadzoną działalność gospodarczą, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

W załączniku nr 3 ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Jeżeli przy symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług prawodawca stosuje oznaczenie "ex" oznacza to, iż zakres wyrobów lub usług objętych daną stawką lub zwolnieniem jest węższy niż określony w danym grupowaniu. Stanowi o tym art. 2 pkt 30 ustawy. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z opisu przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność podstawową w zakresie odprowadzania ścieków, przewożenia ich w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni, sklasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0. W 80% świadczy usługi dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest związany umową o współpracy z oczyszczalnią ścieków.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisane zdarzenie faktyczne należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem wskazać należy, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z opróżnianiem szamb i ich późniejszym przewożeniu w specjalistycznych zbiornikach do oczyszczalni, mieszczące się w PKWiU 37.00.11.0 zaliczają się do powyższej kategorii, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl