Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-346/09-2/BM
Opodatkowanie VAT premii pieniężnej otrzymanej za osiągnięcie określonego poziomu zakupów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej za osiągnięcie określonego poziomu zakupów - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej za osiągnięcie określonego poziomu zakupów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną szeroko rozumianej elektroniki użytkowej. Spółka zaopatruje się w towary handlowe u wielu dostawców na podstawie zawartych z nimi umów regulujących współpracę handlową. Umowy te regulują przede wszystkim kwestie związane z zakupem towarów handlowych oraz działaniami mającymi na celu zintensyfikowanie sprzedaży towarów poprzez różnego rodzaju akcje marketingowe i promocyjne.

Ponadto umowy przewidują iż Spółce może zostać wypłacona premia pieniężna za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów od danego dostawcy. Premia ta jest kalkulowana jako odpowiedni procent wartości towarów zakupionych w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej rocznym). Nie jest ona związana z konkretną dostawą towarów, ale jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez dostawcę w danym okresie rozliczeniowym na rzecz Spółki.

Otrzymane premie Spółka traktuje jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Premia skalkulowana w sposób opisany wyżej stanowi kwotę netto, od której naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%, a następnie wystawiana jest faktura VAT.

Niektórzy dostawcy powołując się na wyroki polskich sądów administracyjnych (w tym wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007 r. I FSK 94/06), twierdzą, iż premia pieniężna (bonus od obrotu) nie jest świadczeniem usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W rezultacie chcą wystawiać na Spółkę noty uznaniowe lub żądają by Spółka wystawiała noty obciążeniowe.

Złożone w dniu 30 marca 2008 r. zapytanie nie zawierało wyczerpującego opisu stanu faktycznego, pozwalającego organowi podatkowemu na właściwe ustosunkowanie się do zadanego problemu. W związku z powyższym pismem z dnia 20 maja 2009 r. Nr IPPP2/443-346/09-2/BM Dyrektor Izby Skarbowej wezwał Podatnika do uzupełnienia przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia, w szczególności w zakresie dokładnego wskazania:

*

czy wypłacane premie pieniężne miały związek z jakimkolwiek świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz wypłacającego, w postaci np. odpowiedniego eksponowania towarów, zobowiązania się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, zobowiązania do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta, reklamy itp.... - jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca proszę podać symbol PKWiU dla świadczonej usługi,

*

czy wypłacane premie są związane ze zrealizowanymi dostawami w konkretnie określonym przedziale czasowym lub dotyczą określonego asortymentu towarów.

*

jakie warunki musi spełnić Strona, aby uzyskać premię i jaki jest sposób kalkulacji wypłacanych premii (czy wynika to z podpisanych umów...)

*

jeżeli premie pieniężne nie są wypłacane w związku z wyżej określonymi sytuacjami, to za co faktycznie są one wypłacane Wnioskodawcy.

*

czy w sytuacji, gdy w danym okresie Wnioskodawca nie podejmuje działań w zakresie świadczonych na rzecz kontrahenta usług, premia pieniężna nie będzie wypłacana.

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, w piśmie z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 czerwca 2009 r.), Strona wyjaśniła, iż Sp. z o. o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaopatruje się w towary handlowe u wielu dostawców na podstawie zawartych z nimi umów regulujących współpracę handlową. W praktyce Spółka podpisuje z dostawcą dwie odrębne umowy. Pierwsza z nich reguluje kwestie handlowe związane z zakupem towarów handlowych. Druga stanowi umowę o świadczenie usług marketingowych (dalej "Umowa") i reguluje kwestie:

1.

dotyczące działań mających na celu zintensyfikowanie sprzedaży towarów poprzez różnego rodzaju akcje marketingowe i promocyjne, np:

a)

przeprowadzanie akcji ulotkowych, polegających na prezentacji produktów Zleceniodawcy w ulotkach, gazetkach reklamowych,

b)

akcje promocyjne towarów przy okazji otwierania nowych sklepów,

c)

akcje promocyjne towarów przy okazji modernizacji (w tym zmiany wystroju wnętrza) dotychczasowych sklepów, przeprowadzanie akcji promocyjnych nowych produktów,

d)

przeprowadzanie ”sezonowych” i okazjonalnych kampanii promocyjnych,

2.

bonusu od obrotu (in. premii pieniężnej), wypłacanego za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów od danego dostawcy.

Zgodnie z wyżej wspomnianą umową, wypłacane premie pieniężne nie mają związku z jakimkolwiek świadczeniem Spółki na rzecz wypłacającego. Wszelkie czynności marketingowo-promocyjne wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców stanowią odrębny przedmiot umowy i są rozliczane odrębnie na podstawie faktur VAT.

Należy również podkreślić, iż premia pieniężna nie jest żadną formą wynagrodzenia za jakiekolwiek zobowiązanie Spółki do dokonywania zakupów wyłącznie u danego dostawcy ani do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta, gdyż taki stosunek zobowiązaniowy nie istnieje.

W związku z powyższym należy uznać, iż wypłacana premia pieniężna nie jest związana ani z jakąkolwiek usługą promocyjno-marketingową, ani z jakimkolwiek zobowiązaniem Spółki do określonych zachowań w stosunku do kontrahenta. Jedynym tytułem do wypłacenia takiej premii jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów (dalej "limit") w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Związek pomiędzy wypłacaną premią a dostawami zrealizowanymi polega na tym, że:

*

zrealizowane dostawy stanowią podstawę do wyliczenia premii,

*

dostawy zostały zrealizowane w odpowiednim okresie rozliczeniowym przewidzianym w Umowie (najczęściej kwartał lub rok kalendarzowy,),

*

w przypadku niektórych dostawców wysokość premii jest uzależniona od asortymentu towarów (inny procent wartości obrotu).

Biorąc powyższe pod uwagę, jedynym warunkiem jaki musi spełnić Spółka jest zakupienie towarów w odpowiednim okresie rozliczeniowym na łączną wartość przekraczającą limit przewidziany w Umowie. Premia jest wówczas kalkulowana jako odpowiedni procent wartości towarów zakupionych w danym okresie rozliczeniowym.

Warto też zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym wartość zakupionych przez Spółkę towarów nie przekroczy ustalonego w Umowie limitu, wówczas premia pieniężna nie zostanie jej wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy przychody z tytułu premii pieniężnej (bonusu od obrotu) za osiągnięcie pewnego poziomu zakupów są dla Spółki czynnościami (usługami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji muszą być udokumentowane fakturami VAT. Czy też, wręcz przeciwnie, są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji mogą być udokumentowane notami księgowymi.

Spółka podziela pogląd wyrażony w piśmie Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r., PP3-812-1222/2004/A P/4026 (Dz. Urz. MF 2005 r. Nr 2, poz. 22) będącym urzędową wykładnią wydaną na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej. Otóż premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez Spółkę nabyć towarów o określonej wartości w pewnym okresie. W związku z powyższym zgodnie z poglądem Ministra Finansów w tego typu przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami Spółki, a więc ze świadczeniem usług przez Spółkę otrzymującą taką premię. Usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i muszą być udokumentowane fakturami VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również m.in. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

W świetle powołanych wyżej przepisów uznać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu, mieści się w definicji usług. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie na rzecz innego podmiotu. Ponadto aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą a w zamian za wykonanie usługi zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

W stanie faktycznym opisanym przez Spółkę premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania Spółki. Otrzymanie przedmiotowej premii jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie Spółki w stosunku do dostawców. Zachowanie takie stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Jako zapłatę za wykonaną usługę Spółka - świadczący usługę (dokonujący określonych zakupów w określonym czasie) otrzyma premię pieniężną. Tak więc zachowanie polegające na osiągnięciu pewnej określonej wielkości obrotów w danym czasie, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług za zasadach ogólnych.

Jeśli chodzi o sposób dokumentowania, to stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności są obowiązane wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Tym samym premie pieniężne wypłacane przez dostawcę za osiągnięcie określonego pułapu obrotów w ustalonym okresie rozliczeniowym powinny być dokumentowane przez Spółkę fakturami VAT.

Spółka podkreśla, że jej stanowisko jest zbieżne w tej kwestii m.in. ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Warszawie IPPPI/443-2099/08-2/AW - interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2009 r.; IPPP3-443-125/08-2/JF - interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2009 r., ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-1025/08-2/Al - interpretacja indywidualna z dnia 31 grudnia 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

*

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

*

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

*

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Z przedstawionego we wniosku opisie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaopatruje się w towary handlowe u wielu dostawców na podstawie zawartych z nimi umów regulujących współpracę handlową. Umowy te regulują przede wszystkim kwestie związane z zakupem towarów handlowych oraz działaniami mającymi na celu zintensyfikowanie sprzedaży towarów poprzez różnego rodzaju akcje marketingowe i promocyjne. Ponadto umowy przewidują, iż Spółce może zostać wypłacony bonus od obrotu (in. premia pieniężna) za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów od danego dostawcy. Premia ta jest kalkulowana jako odpowiedni procent wartości towarów zakupionych w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej rocznym) - nie jest ona związana z konkretną dostawą towarów, ale jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez dostawcę w danym okresie rozliczeniowym na rzecz Spółki.

Jak wynika z wniosku i jego uzupełnienia, wypłacane premie pieniężne nie mają związku z jakimkolwiek świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz wypłacającego. Wszelkie czynności marketingowo-promocyjne wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców stanowią odrębny przedmiot umowy i są rozliczane odrębnie na podstawie faktur VAT. Ponadto Spółka podkreśla, iż premia pieniężna nie jest żadną formą wynagrodzenia za jakiekolwiek zobowiązanie Spółki do dokonywania zakupów wyłącznie u danego dostawcy ani do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta, gdyż taki stosunek zobowiązaniowy nie istnieje.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku otrzymujący premie nie świadczy na rzecz kontrahenta usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyżej przytoczone przepisy prawa, należy stwierdzić, iż premie pieniężne (bonusu od obrotu) otrzymywane przez Wnioskodawcę za osiągnięcie pewnego poziomu zakupów są dla niego czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji mogą być udokumentowane jedynie notami księgowymi (Spółka nie wystawia z tego tytułu faktur VAT).

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących otrzymanie premii zostanie rozstrzygnięta w odrębnym piśmie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl