IPPP2/443-33/14-2/RR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-33/14-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 15 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku spółki, który zostanie przejęty w związku z likwidacją spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku spółki, który zostanie przejęty w związku z likwidacją spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką prawa handlowego z siedzibą na: terenie Polski. Planowane jest, że Spółka nabędzie w wyniku wkładu niepieniężnego 100% akcji lub udziałów innej spółki kapitałowej z siedzibą na terenie Polski działającej pod firmą S. (dalej: "Spółka Zależna").

Obecnie Spółka Zależna jest spółką akcyjną. Planowane jest przekształcenie Spółki Zależnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień składania niniejszego wniosku nie jest pewne czy przekształcenie nastąpi przed czy po aporcie.

Spółka Zależna prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu powierzchni biurowej. Spółka ta jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w W, składającej się z działek o numerach 5/2 oraz 7/1, na której został przez Spółkę Zależną wzniesiony budynek biurowy (dalej: "Nieruchomość"). Powierzchnie w budynku posadowionym na Nieruchomości są obecnie przedmiotem najmu. Spółka Zależna nabyła wskazane powyżej prawo użytkowania wieczystego w drodze czynności prawnej innej niż wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Nieruchomość stanowi główny składnik majątku Spółki Zależnej i na dzień składania niniejszego wniosku stanowi środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Zależnej.

Ponadto, Spółka Zależna wykorzystuje wszelkie posiadane przez nią składniki majątku składające się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Spółka Zależna nie zatrudnia pracowników.

Spółka Zależna uzyskała środki pieniężne między innymi w drodze kredytu udzielonego przez bank (dalej: "Bank"). Kredyt ten nie został jeszcze spłacony przez Spółkę Zależną, W związku z powyższym, celem uregulowania sytuacji finansowej Spółki Zależnej, po nabyciu udziałów w Spółce Zależnej w wyniku aportu, Wnioskodawca planuje dokonanie wkładu pieniężnego do Spółki Zależnej, przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zapasowego, w kwocie równej wysokości zadłużenia Spółki Zależnej wobec Banku. Celem pokrycia przedmiotowego wkładu, Wnioskodawca zaciągnie kredyt bankowy, a następnie uzyskane w ten sposób środki wniesie tytułem wkładu do Spółki Zależnej. Z przedmiotowego wkładu pieniężnego Spółka Zależna spłaci swój kredyt.

Na dalszym etapie działalności, celem uproszczenia struktury własnościowej spółek, zminimalizowania ryzyk biznesowych oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania spółek, może zostać podjęta decyzja o likwidacji Spółki Zależnej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.").

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Spółki Zależnej, w celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego planowane jest, aby nie dokonywano spieniężenia poszczególnych składników majątkowych Spółki Zależnej, lecz - po ściągnięciu jej wierzytelności i uregulowaniu zobowiązań w niezbędnym, wymaganym przez przepisy prawa zakresie - dokonano wydania pozostałych w Spółce Zależnej aktywów w naturze, tj. Wnioskodawca jako jedyny udziałowiec, otrzyma wszelkie pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli aktywa Spółki Zależnej.

Przeniesienie własności pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli aktywów Spółki Zależnej, w tym Nieruchomości oraz innych składników majątkowych na Spółkę w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki Zależnej zostanie dokonane w formie aktu notarialnego, który będzie określał wartość rynkową Nieruchomości oraz innych składników majątkowych pozostałych w Spółce Zależnej na dzień likwidacji i będących przedmiotem wydania likwidacyjnego na rzecz Wnioskodawcy. Wartość rynkowa aktywów Spółki Zależnej wskazana w akcie notarialnym zostanie ustalona przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot.

Na mocy przedmiotowego aktu notarialnego, Wnioskodawca otrzyma wszelkie składniki majątkowe wykazane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Zależnej, a także składniki majątkowe niewykazane w takiej ewidencji, lecz pozostające w majątku Spółki Zależnej na dzień jej likwidacji.

W rezultacie otrzymania Nieruchomości w drodze wydania przez Spółkę Zależną majątku likwidacyjnego, Wnioskodawca z mocy prawa wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę Zależną umów najmu. Dodatkowo, na Wnioskodawcę zostaną przeniesione inne umowy (np. umowy dotyczące dostarczania mediów, umowa o zarządzanie) związane z przedsiębiorstwem Spółki Zależnej w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

W oparciu o przejęty w ramach likwidacji Spółki Zależnej majątek, Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność gospodarczą Spółki Zależnej w analogicznym zakresie. Jednakże, w zależności od uwarunkowań biznesowych, możliwe jest również, że Wnioskodawca podejmie decyzję o sprzedaży aktywów uzyskanych w ramach likwidacji Spółki Zależnej.

Zarówno Spółka, jak i Spółka Zależna są czynnymi podatnikami VAT.

Wnioskodawca niniejszym wskazuje, że z analogicznym wnioskiem w zakresie kwalifikacji składników majątkowych, które zostaną otrzymane przez Spółkę w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, jako przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT wystąpiła również Spółka Zależna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Spółkę w toku likwidacji Spółki Zależnej składniki majątku będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w rezultacie, otrzymanie przez Spółkę wskazanych powyżej składników majątku składających się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymane przez Spółkę w toku likwidacji Spółki Zależnej składniki majątku będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a w rezultacie, otrzymanie przez Spółkę wskazanych powyżej składników majątku składających się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Spółkę w toku likwidacji Spółki Zależnej składniki majątku będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a w rezultacie, otrzymanie przez Spółkę wskazanych powyżej składników majątku składających się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 tej ustawy.

I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi z kolei, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zasady i tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy k.s.h. Postępowanie likwidacyjne, prowadzone w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w k.s.h., ma na celu uregulować stosunki majątkowe spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzić do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego.

Zgodnie z art. 275 § 2 k.s.h., w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Art. 282 § 1 k.s.h. stanowi z kolei, że likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. Zgodnie natomiast z art. 286 k.s.h., podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, jednakże umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.

W świetle powyższego, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, w ramach procesu likwidacji Spółki Zależnej dojdzie do przeniesienia na Spółkę własności wszelkich składników majątkowych pozostałych w Spółce Zależnej po zaspokojeniu jej wierzycieli, w tym wskazanej Nieruchomości oraz innych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych Spółki Zależnej.

W rezultacie otrzymania Nieruchomości w drodze wydania przez Spółkę Zależną majątku likwidacyjnego, Wnioskodawca z mocy prawa wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę Zależną umów najmu. Dodatkowo, na Wnioskodawcę zostaną przeniesione inne umowy (np. umowy dotyczące dostarczania mediów, umowa o zarządzanie) związane z przedsiębiorstwem Spółki Zależnej w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

W opinii Spółki, składniki te stanowią jednolitą całość pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym składającą się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej. W rezultacie należy uznać, że przekazywane Wnioskodawcy składniki majątku stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawa o VAT posługuje się wprawdzie pojęciem "przedsiębiorstwo", jednakże ani jej przepisy, ani przepisy wykonawcze wydane do tej ustawy nie definiują samego pojęcia "przedsiębiorstwo'. Odniesienie do definicji tego pojęcia w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie o p.d.o.p.

W art. 4a pkt 3 tej ustawy wskazano wyraźnie, że przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej; "k.c."). W związku z tym, celem ustalenia znaczenia pojęcia "przedsiębiorstwo", należy posiłkować się odpowiednio przepisami prawa cywilnego.

Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

* koncesje, licencje i zezwolenia;

* patenty i inne prawa własności przemysłowej;

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

* tajemnice przedsiębiorstwa;

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności, Spółka nabędzie 100% udziałów w Spółce Zależnej i w związku z likwidacją Spółki Zależnej cały jej majątek zostanie przekazany do Spółki, która w oparciu o otrzymane składniki będzie kontynuowała działalność Spółki Zależnej. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że przekazany Spółce majątek Spółki Zależnej (likwidowanej) stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, w tym m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 sierpnia 2013 r., nr IPPP1/443-454/13- 5/ISZ, z 29 lipca 2013 r., nr IPPP1/443-680/13-2/EK, z 29 marca 2013 r., nr IPPP2/443-154/13-2/MM, z 24 września 2012 r., nr IPPP3/443-686/12-2/RD, z 17 października 2011 r., nr IPPP3/443-1385/11-2/KT, z 3 kwietnia 2009 r., nr IPPP3-443-90/09-3/JF.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Spółkę w toku likwidacji Spółki Zależnej składniki majątku będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a w rezultacie, otrzymanie przez Spółkę wskazanych powyżej składników majątku składających się na przedsiębiorstwo Spółki Zależnej pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacje wydano w zakresie pytania nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl