IPPP2/443-325/09-4/KK - Dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług w przypadku WDT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-325/09-4/KK Dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług w przypadku WDT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.) uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2009 r. (data wpływu 27 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0 % stawki podatku od towarów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 14 kwietnia 2009 r. tutejszy organ wezwał Stronę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 23 kwietnia 2009 r. wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakujące elementy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w zakresie produkcji artykułów sprzętu telewizyjnego. Część wytworzonych towarów Spółka dostarcza odbiorcom z innych krajów Unii Europejskiej w ramach wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów. W przypadku powyższych dostaw, kontrahentem jest w większości przypadków należąca do grupy - Spółka dystrybucyjna z innego kraju Unii Europejskiej. Towary są natomiast transportowane albo do magazynu dystrybutora z grupy albo bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy wskazanego przez tego dystrybutora. Transport jest wykonywany przez zewnętrznych przewoźników i spedytorów działających na zlecenie wnioskodawcy. Dla celów zastosowania do powyższych wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów stawki VAT w wysokości 0 % Spółka gromadzi następującą dokumentację:

*

kopię faktury; faktura ta zawiera numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrz wspólnotowych nadany w Polsce, jak również analogiczny numer danego dystrybutora nadany mu przez inne państwo Unii Europejskiej; faktura zawiera również dokładną nazwę towaru (nr modelu), ilość sztuk i cenę jednostkową towaru będącego przedmiotem dostawy;

*

dokumenty przewozowe (tekst jedn. CMR); dokumenty te zawierają co do zasady, podpisy osoby działającej w imieniu Spółki, przewoźnika oraz odbiorcy towaru.

Spółka gromadzi powyższą dokumentację analogicznie w odniesieniu do wszystkich wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów. Tym niemniej, zwłaszcza z uwagi na papierową formę dokumentów przewozowych, zdarzają się opóźnienia w dostarczaniu Spółce dokumentów CMR opatrzonych trzema podpisami lub też sytuacje, gdy Spółka nie otrzymuje takich dokumentów wcale. W takiej sytuacji, wnioskodawca dysponuje jednak nadal dokumentami CMR opatrzonymi w dwa podpisy nadawcy oraz przewoźnika.

Niezależnie od powyższego, nawet w sytuacji nieotrzymania opatrzonych trzema podpisami dokumentów transportowych CMR, Strona jest w stanie zweryfikować, czy towary zostały dostarczone do odbiorcy dzięki danym zawartym w systemie Global Trading Network (dalej: system GTN). Jest to elektroniczny system umożliwiający monitorowanie towarów podczas transportu. W systemie GTN umieszczane są min. następujące informacje:

*

oznaczenie nabywcy towarów oraz miejsce przeznaczenia towarów;

*

dane przewoźnika;

*

data i godzina wysyłki towarów z fabryki;

*

data i godzina uzgodnionego z odbiorcą terminu dostawy (SIot Time);

*

data i godzina przewidywanego przez przewoźnika terminu dostawy (Initial ETA) oraz informacje o ewentualnych opóźnieniach (Updated ETA);

*

data i godzina faktycznego dostarczenia towaru do odbiorcy;

*

data i godzina faktycznego rozładunku towaru.

System GTN zawiera ponadto numer dokumentu CMR oraz dane identyfikacyjne pojazdu, za pomocą których informacje o dostarczeniu i rozładunku towaru można przypisać do konkretnej wysyłki i faktury. Dostęp do systemu GTN jest ograniczony procedurą logowania wyłącznie do podmiotów z grupy oraz przewoźników. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stroną i przewoźnikami, część powyższych informacji jest wprowadzana do systemu GTN przez poszczególnych przewoźników. Dotyczy to w szczególności informacji o dostarczeniu i rozładunku towaru. W związku z powyższym, nawet w sytuacji, gdy Strona z opóźnieniem uzyskuje dokumenty przewozowe zaopatrzone we wszystkie trzy podpisy lub też w sytuacji, gdy nie otrzymuje tych dokumentów, dzięki informacjom zawartym w systemie GTN, posiada jednoznaczne potwierdzenie, iż towar został dostarczony do odbiorcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie zgromadzonych i opisanych w stanie faktycznym dokumentów oraz zawartej w systemie GTN informacji o dostarczeniu i rozładunku towaru, Strona ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 % do dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Spółka stoi na stanowisku, iż na podstawie opisanej w stanie faktycznym dokumentacji (tekst jedn. kopii faktury oraz dokumentu przewozowego podpisanego przez osobę działającą w imieniu i przez przewoźnika) oraz zawartych w systemie GTN informacji o dostarczeniu towarów do odbiorcy i rozładunku tych towarów, Spółka ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 % w odniesieniu do wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT: "Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %" pod warunkiem że:

1.

podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrz wspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (...) i podał ten numer oraz swój numer (...) na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2.

podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (...) posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrz wspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju".

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka dokonuje dostawy na rzecz nabywcy (tj. dystrybutora z grupy posiadającego numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i podaje ten numer jak również numer własny na fakturze dokumentującej dostawę towarów. W konsekwencji, należy stwierdzić, iż pierwszy z powyższych warunków jest spełniony. Zatem, prawo Spółki do zastosowania w odniesieniu do opisanych transakcji, stawki VAT w wysokości 0 %, uzależnione jest od spełnienia drugiego z powyższych warunków jest spełniony.

Zatem, prawo Spółki do zastosowania w odniesieniu do opisanych transakcji, stawki podatku VAT w wysokości 0 %, uzależnione jest od spełnienia drugiego z powyższych warunków, tekst jedn. zgromadzenia odpowiednich dowodów. Stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy o VAT powyższymi dowodami "są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów do nabywcy:

1.

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2.

kopia faktury,

3.

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jak wynika ze przedstawionego stanu faktycznego, Spółka posiada kopię faktury dotyczącej dokonanej wewnątrz wspólnotowej dostawy. Ponadto, faktura ta zawiera dokładne dane dotyczące dostarczanych towarów, co oznaczą iż również posiada specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Należy bowiem pamiętać, iż żaden przepis ustawy o VAT nie wymaga, aby wspomniana specyfikacja była odrębnym dokumentem. Może być zatem zawarta w treści innych dokumentów, np. w treści faktury. Stanowisko to znajduje oparcie w praktyce polskich organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPP1/443-166/08-4/AP) stwierdził, iż "w przypadku, gdy kopia faktury zawiera takie informacje jak: ilość towaru, kod towaru, wagę oraz spis towaru, będzie spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy (czyli warunek posiadania specyfikacji uwaga wnioskodawcy), i tym samym - przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w tym artykule - uprawni Podatnika do zastosowania stawki 0 % w odniesieniu do realizowanej wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów".

Dodatkowo, jak wynika ze stanu faktycznego, Spółka posiada również dokumenty przewozowe CMR. Tym samym, należy stwierdzić, iż Strona ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 % do wspomnianych wyżej wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów, nawet w sytuacji, gdy nie posiada dokumentu CMR opatrzonego jednocześnie w trzy podpisy lub, gdy otrzyma taki dokument z opóźnieniem. Wynika to z faktu, iż zawarte w systemie GTN informacje o faktycznym dostarczeniu towaru do odbiorcy oraz o rozładunku tego towaru pozwalają rozwiać ewentualne wątpliwości, co do dostarczenia towaru do odbiorcy. Należy, bowiem pamiętać, iż stosownie do art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy wspomniane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie faktu dostarczenia towarów do innego kraju Unii Europejskiej, dostawca może posiłkować się również innymi dowodami. W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż z uwagi na użyty w tym przepisie zwrot "w szczególności" katalog dowodów, jakimi może posłużyć się dostawca jest otwarty, tekst jedn. nie jest ograniczony do dowodów wymienionych w tym przepisie. Stanowisko takie znajduje oparcie m.in. w postanowieniu Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w sprawie interpretacji prawa podatkowego, z dnia 18 maja 2007 r., sygn. 1473/WV0/443-22/07/AS, w którym stwierdzono, iż: " (...) użyty przez ustawodawcę zwrot "w szczególności" oznacza, iż nie jest to katalog zamknięty, dlatego Podatnik ma prawo udokumentować (w odniesieniu do sytuacji określonej w art. 42 ust. 11 ustawy) wywiezienie towarów z terytorium kraju oraz dostarczenie ich nabywcy na terytorium państwa członkowskiego w sposób przez siebie przewidziany".

Zdaniem wnioskodawcy informacja podana w systemie GTN spełnia powyższy walor dowodowy. Stanowi ona bowiem oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu i rozładowaniu towarów w miejscu przeznaczenia (podczas, gdy podpis przewoźnika na dokumencie CMR dowodzi jedynie odbioru tych towarów). Jednocześnie, możliwość posiłkowania się danymi zawartymi w systemie komputerowym, jako dowodami o których mowa w art. 42 ustawy o VAT, znajduje oparcie w praktyce polskich organów podatkowych. Przykładowo, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wyrażonym w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 21 marca 2008 r. (sygn. IBPP1/443-146/O8/PK/KAN-823/O8): Istotne jest aby podatnik posiadał dokument wystawiony i podpisany przez przewoźnika, który stanowi dowód zawarcia przez niego umowy przewozu towaru będącego przedmiotem dostawy wewnątrz wspólnotowej; w tym przypadku będzie to oświadczenie od spedytora o zarejestrowaniu towaru w systemie informatycznym firmy oraz o dostarczeniu towaru unijnemu kontrahentowi".

Co więcej, żaden z przepisów ustawy o VAT nie przewiduje, aby dowód dostarczenia towarów musiał być obowiązkowo sporządzony w formie papierowej. Wręcz przeciwnie, art. 42 ust. 11 ustawy o VAT wymienia, jako jeden z dowodów, korespondencję handlową która to najczęściej jest przesyłana za pomocą poczty elektronicznej. Do takiej interpretacji przychylają się również polskie organy podatkowe. Przykładowo, zgodnie z indywidualną interpretacja prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. (sygn. ILPP2/443-231/08-2/GZ): "dodatkowymi dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT może być wskazana w stanie faktycznym korespondencja (...)". Jednocześnie, zgodnie ze stanem faktycznym w powołanej sprawie, korespondencją tą "w szczególności jest (...) wysyłane przez Zainteresowanego zestawienie transakcji dokonanych na rzecz danego podmiotu w danym miesiącu, które zgodnie z ustaleniami i informacją zawartą w e-mailu, w przypadku braku uwag po określonym czasie uznaje się za potwierdzone".

Podobnie wskazał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. lBPP2/443-51/08/BW), w której stwierdził; "iw sytuacji, gdy bowiem Wnioskodawca dysponując dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy oraz listem przewozowym CMR podpisanym jedynie przez przewoźnika, jednakże nie zawierającym podpisu odbiorcy towaru (...) jednocześnie posiada przesłany przez odbiorcę towaru dokument potwierdzający odbiór towaru w państwie odbiorcy w formie listu e-mailowego, jako dokument wskazany w art. 42 ust. 11, może do tak udokumentowanej transakcji zastosować stawkę 0 % stawkę.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, zebrane przez Spółkę dokumenty, tekst jedn. kopia faktury i list przewozowy oraz informacja w systemie GTN o dostarczeniu towarów do odbiorcy oraz ich rozładunku spełniają warunek, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, mając na uwadze spełnienie również warunku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, iż Strona będzie uprawniona do stosowania stawki VAT w wysokości 0 % do dokonywanych wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów. W konsekwencji, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego wyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 13 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z zastrzeżeniem art. 42.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że:

1.

podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2.

podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

1.

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2.

kopia faktury,

3.

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

*

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

W myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

1.

korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

2.

dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

3.

dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

4.

dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak wynika z powyższych uregulowań, prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 %, uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski. Istotą przywołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy, rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze, niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnątrzwspólnowej dostawy towarów mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, natomiast dokumenty wymienione w ust. 11, pełnią funkcję uzupełniającą, w przypadku, gdy dokumentacja podstawowa nie potwierdza jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy.

Reasumując, zdaniem tutejszego organu zebrane przez Stronę dokumenty spełniają warunek, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług, a zatem Strona będzie uprawniona do zastosowania 0 % stawki podatku od dokonanych dostawy wewnątrzwspólnotowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl