IPPP2-443-317/11-4/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2-443-317/11-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 21 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 21 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu NR IPPP2-443-317/11-2/AK z dnia 2 czerwca 2011 r. (data doręczenia 10 czerwca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza sprzedać użytkowaną dotychczas nieruchomość zabudowaną, na którą składa się grunt w użytkowaniu wieczystym oraz zlokalizowane na nim budynki i budowle stanowiące odrębną własność Spółki. Powyższy stan prawny potwierdzają posiadane dokumenty oraz KW. Powyższy grunt i budynki Firma nabyła notarialnie w 1997 r. od Skarbu Państwa jako majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i 39 Ustawy z dn. 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Ww. nabycie nie było obciążone podatkiem od towarów i usług i Firmie nie przysługiwało prawo do obniżenia z tego tytułu kwoty podatku należnego VAT. Spółka użytkując przez wiele lat przedmiotowy grunt i budowle nie ponosiła większych / przekraczających 30% wartości początkowej i nakładów na ich ulepszenie. Zarówno prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu jak i znajdujące się na nim wszystkie zabudowania, tj.: hale, garaże i magazyny pozostałe po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, Spółka przejęła w lipcu 1994 r. od Skarbu Państwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W trakcie trwania umowy, w 1997 r. nastąpiło notarialne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli.

Ww. przejęcie nie było dokumentowane fakturami VAT, nie zostało obciążone podatkiem od towarów i usług, a Spółce nie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Spółka użytkując nieruchomość zabudowaną od 1994 r. aż do dziś, ponosiła na ich ulepszenie niewielkie nakłady nie osiągające 30% ich wartości początkowej. Zarówno przedmiotowy grunt jak i obiekty budowlane przez pierwsze lata działalności Spółka użytkowała na własne potrzeby z przeznaczeniem na siedzibę oraz zakład produkcyjny, warsztaty, magazyny i biuro.

W latach następnych niektóre niewykorzystywane w działalności produkcyjnej powierzchnie sukcesywnie udostępnione zostały odpłatnie innym użytkownikom. Zmiany rynkowe i nierentowność prowadzonej dotychczas działalności produkcyjno-usługowej, spowodowały iż Spółka "Z" zaniechała w 2005 r. produkcji konstrukcji i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Niewykorzystane pomieszczenie i obiekty przemysłowe zostały wynajęte innym firmom na podstawie zawieranych umów najmu.

Na użytkowanej (prawo użytkowania wieczystego) przez Spółkę działce trwale usytuowane są:

* budynek hali warsztatowo-biurowej z 1983 r.

a.

część biurowa użytkowana najpierw na cele własne Spółki, a od 2003 r. w większej części oddana w najem

b.

część warsztatowa oddana w najem od 2005 r.

* budynek małej hali z 1995 r. wynajmowany od 2005 r. w całości po zaniechaniu produkcji konstrukcji przez Spółkę.

* parterowy budynek drewniany wynajmowany w #189; powierzchni różnym najemcom od 1997 r., pozostała część użytkowana przez Spółkę.

* bunkier forteczny I obsypany ziemią po likwidacji własnego magazynu, oddany w najem od 1998 r.

* bunkier forteczny II obsypany ziemią wynajmowany kolejnym użytkownikom od 1998 r.

* pawilon lekkiej konstrukcji typu N wynajęty z przerwami od 2001 r.

* mały budynek magazynowy wynajęty w 2004 r. po likwidacji stolarni

* budynek magazynowy złożony z trzech pomieszczeń, w tym dwu pomieszczeń wynajętych od 2005 r.

Spółka "Z" na mocy decyzji wspólników, przewiduje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkami potencjalnemu nabywcy.

Przed zawarciem powyższej umowy sprzedaży, Spółka rozwiąże wszystkie obowiązujące dotychczas umowy wynajmu lokali, tj. sprzedaż nieruchomości nastąpi bez umów najmu. Przedmiotem sprzedaży nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Spółka zwraca się o udzielenie pisemnej indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43.ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a Ustawy o podatku od towarów i usług i art. 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług do przewidywanej sprzedaży ww. prawa użytkowania gruntu z budynkami i budowlami usytuowanymi na nim.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie wyżej opisanej sytuacji prawnej nieruchomości i oceny jej uwarunkowań prawnych Spółka widzi podstawy skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w świetle obowiązującego:

* art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od tego podatku dostawę towarów używanych, dla których nie przysługiwało (jak w tym przypadku) prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przy jego dostawie

* art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a Ustawy o podatku od towarów i usług, zwalniające od podatku dostawę budynków i budowli lub części z wyłączeniem pierwszego zasiedlenia oraz okresu do dwóch lat od zasiedlenia (które to wyłączenia również nie dotyczą tej sytuacji),

* § 13 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług, dot. zwolnienia z podatku prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem a korzystających zgodnie z przepisami ustawy ze zwolnienia z tego podatku. Taka sytuacja ma miejsce przy tej przewidywanej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6) i 7) cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawki podatku wskazane w art. 41 ust. 1 i ust. 2 ulegają podwyższeniu, na podstawie art. 19 pkt 5) ustawy z dnia 26 listopada 2010 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 nr 238, poz. 1578). W myśl art. 146a pkt 1 cyt. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział obniżenie stawek podatku do wysokości: 8%, 5% i 0%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone w art. 43 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o czym stanowi treść art. 43 ust. 7a cyt. ustawy.

Natomiast definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, regulującego prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż istotne jest każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Wskazać również należy, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 43 ust. 10 cyt. ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 cyt. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wybór opcji opodatkowania przysługuje jedynie w przypadku, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wybór opodatkowania nie ma zastosowania w przypadku zwolnienia budynków, budowli lub ich części w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy. W przypadku zatem wyboru opcji opodatkowania dla dostawy budynków, budowli lub ich części, korzystającego ze zwolnienia na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zastosowanie znajdzie właściwa stawka podatku VAT dla danego przedmiotu dostawy.

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 cyt. ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż przedmiotem dostawy będzie użytkowana przez Spółkę nieruchomość zabudowana złożona z gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz usytuowanych na nim obiektów: budynków i budowli stanowiących odrębną własność Firmy.

Powyższy grunt i budynki (hale, garaże i magazyny) Firma nabyła notarialnie w 1997 r. od Skarbu Państwa jako majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Ww. przejęcie nie było dokumentowane fakturami VAT, nie zostało obciążone podatkiem od towarów i usług, a Spółce nie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Spółka użytkując nieruchomość zabudowaną od 1994 r. aż do dziś, ponosiła na ich ulepszenie niewielkie nakłady nie osiągające 30% ich wartości początkowej. Zarówno przedmiotowy grunt jak i obiekty budowlane przez pierwsze lata działalności Spółka użytkowała na własne potrzeby z przeznaczeniem na siedzibę oraz zakład produkcyjny, warsztaty, magazyny i biuro. W latach następnych niektóre niewykorzystywane w działalności produkcyjnej powierzchnie sukcesywnie udostępnione zostały odpłatnie innym użytkownikom.

Zmiany rynkowe i nierentowność prowadzonej dotychczas działalności produkcyjno-usługowej, spowodowały iż Spółka "Z" zaniechała w 2005 r. produkcji konstrukcji i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Niewykorzystane pomieszczenie i obiekty przemysłowe zostały wynajęte innym firmom na podstawie zawieranych umów najmu.

Na użytkowanej (prawo użytkowania wieczystego) przez Spółkę działce trwale usytuowane są:

* budynek hali warsztatowo-biurowej z 1983 r.

a.

część biurowa użytkowana najpierw na cele własne Spółki, a od 2003 r. w większej części oddana w najem,

b.

część warsztatowa oddana w najem od 2005 r.

* budynek małej hali z 1995 r. wynajmowany od 2005 r. w całości po zaniechaniu produkcji konstrukcji przez Spółkę.

* parterowy budynek drewniany wynajmowany w #189; powierzchni różnym najemcom od 1997 r., pozostała część użytkowana przez Spółkę.

* bunkier forteczny I obsypany ziemią po likwidacji własnego magazynu, oddany w najem od 1998 r.

* bunkier forteczny II obsypany ziemią wynajmowany kolejnym użytkownikom od 1998 r.

* pawilon lekkiej konstrukcji typu N wynajęty z przerwami od 2001 r.

* mały budynek magazynowy wynajęty w 2004 r. po likwidacji stolarni

* budynek magazynowy złożony z trzech pomieszczeń, w tym dwu pomieszczeń wynajętych od 2005 r.

Przed zawarciem powyższej umowy sprzedaży, Spółka rozwiąże wszystkie obowiązujące dotychczas umowy wynajmu lokali, tj. sprzedaż nieruchomości nastąpi bez umów najmu. Przedmiotem sprzedaży nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Z powyższych okoliczności wynika więc, iż przedmiotowe budynki i budowle przejęte przez Spółkę od Skarbu Państwa w 1997 r. były przedmiotem najmu przynajmniej od roku 2005 - były więc przedmiotem czynności opodatkowanych, a wydatki ponoszone na ulepszenie w okresie użytkowania budynków i budowli nie przekraczały 30% wartości początkowej. Zatem pierwsze zasiedlenie tych budynków i budowli, w rozumieniu art. 2 pkt 14 cyt. ustawy nastąpiło w 2005 r..

Wskazany powyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części jeżeli pomiędzy ich pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Z wniosku wynika, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (w roku 2005) i sprzedażą (w 2011 r. lub później) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż w związku z faktem, że przedmiotowe budynki i budowle, przejęte zostały przez Spółkę od Skarbu Państwa w 1997 r., ich dostawa nie jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli upłyną 2 lata, dostawa ww. budynków i budowli, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Ponadto należy zaznaczyć, że ponieważ Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, nie ma potrzeby analizowania prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Natomiast z cytowanego już wyżej artykułu 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu w sytuacji gdy budynki będące przedmiotem dostawy są trwale gruntem związane.

Zgodnie natomiast z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z uwagi na fakt, iż dostawa budynków i budowli, o których mowa we wniosku jest zwolniona od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów na których są posadowione ww. budynki i budowle, w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Nadmienić należy, iż w odniesieniu do części biurowej budynku hali warsztatowo-biurowej z 1983 r., która nie była przedmiotem najmu, dostawa tej części nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy. Z uwagi jednakże na fakt, iż w stosunku do tego budynku nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku, przekraczających 30% wartości początkowej tego budynku, dostawa części biurowej budynku hali warsztatowo-biurowej, która nie była przedmiotem najmu będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl