IPPP2/443-296/09-2/MK - Usługi zarządzania płynnością finansową a zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-296/09-2/MK Usługi zarządzania płynnością finansową a zwolnienie z podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług pośrednictwa finansowego oraz wykazywanie obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży, przy zakupie wymienionych przez Spółkę usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług pośrednictwa finansowego oraz wykazywanie obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży, przy zakupie wymienionych przez Spółkę usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o., zwana dalej "Spółką", z siedzibą w Polsce oraz Spółka AG z siedzibą w Niemczech, zamierzają podpisać umowe "Intra-group" Cash Liquidity Management Agrement", zwaną dalej "Umową", której celem jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania płynnością finansową.

W ramach ww. umowy Spółki AG będzie świadczyć na rzecz Spółki (a także innych spółek z grupy) usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową w zakresie centralizacji, kontroli oraz administrowania środkami finansowymi grupy. Celem przedmiotowych usług jest optymalizacja przepływu środków finansowych ramach grupy.

Zgodnie z projektem Umowy, Spółki AG będzie zobligowana do wykonywania odpowiednich i niezbędnych do realizacji celu Umowy czynności, które obejmują:

1.

Usługi zarządzania środkami pieniężnymi, polegające na:

a.

finansowaniu działalności Spółki ze środków zarządzanych zarówno przez Spółkę AG, jak i ze środków zewnętrznych; usługa będzie obejmować przekazywanie przez Spółkę AG na rzecz Spółki środków pieniężnych (na krótki lub długi okres) potrzebnych do jej funkcjonowania; przekazywane na rzecz Spółki środki będą podlegać oprocentowaniu według określonych stawek;

b.

przyjmowanie depozytów w celu umożliwienia i zapewnienia sprawnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółki; projekt umowy przewiduje, że Spółka - w razie zapotrzebowania - mogłaby przekazywać do Spółki AG wolne środki pieniężne; depozyty przyjmowane przez Spółkę AG będą podlegać oprocentowaniu według ustalonych stawek;

c.

przeprowadzanie transakcji kupna oraz sprzedaży walut; w ramach transakcji między Spółką a Spółką AG, Spółka będzie dokonywać kupna oraz sprzedaży lub wymiany waluty na inną po ustalonym kursie, obowiązującym w dniu wymiany;

2.

Usługi w zakresie zabezpieczenia ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej, obejmujące:

a)

doradztwo w zakresie zabezpieczenia ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej, w tym:

*

udzielanie Spółce informacji dotyczących sytuacji rynkowej oraz informacji w zakresie metod, strategii, oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej;

*

przygotowywanie okresowych raportów i analiz dotyczących ryzyka kursowego i odsetkowego;

b)

przeprowadzanie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej, a w szczególności:

*

przeprowadzanie transakcji zabezpieczających (hedging);

*

przygotowywanie okresowych raportów przedstawiających skuteczność zastosowanych przez Spółkę AG na rzecz Spółki instrumentów zabezpieczających.

Zgodnie z projektem Umowy, Spółka AG może zlecać podwykonawstwo w zakresie ww. czynności wyspecjalizowanej jednostce działającej w ramach grupy Spółka F S G z siedzibą w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy czynności wynikające z projektu Umowy stanowią usługi pośrednictwa finansowego, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,.

2.

Czy dokonując zakupu tego rodzaju usług od Spółki AG, a tym samym dokonując importu usług zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Spółka będzie zobowiązana do wykazywania obrotu związanego z analizowanymi usługami przy ustaleniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1) Zdaniem Spółki usługi, o których mowa w poz. 50 pkt 1 lit a) i b) niniejszego Wniosku, świadczone na jej rzecz przez Spółki AG, a w szczególności polegające na przekazywaniu środków pieniężnych, przyjmowaniu depozytów oraz administrowaniu wykonania Umowy w tym zakresie, stanowią usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych, sklasyfikowane w PKWIU w pozycji 65.23.10. Usługi dotyczące zabezpieczenia przez Spółkę AG ryzyka kursowego i stopy procentowej (poz. 50 pkt 2 niniejszego Wniosku) oraz usługi polegające na wymianie walut (poz. 50 pkt 1 lit. c) Wniosku) należy natomiast traktować jako usługi pomocnicze wobec usług pośrednictwa finansowego. W opinii Spółki usługi tego rodzaju, jako usługi o charakterze subsydiarnym, powinny być traktowane analogicznie jak usługi pośrednictwa finansowego, bez względu na ich kwalifikację. Błędem byłoby bowiem sztuczne rozdzielanie usług pośrednictwa finansowego i usług pomocniczych, ze względu na fakt, że te drugie nie stanowią odrębnych usług lecz składają się na kompleksową usługę, w stosunku do której powinny mieć zastosowanie jednolite reguły. Należy zwrócić uwagę, że zasada nierozdzielania świadczeń, które w aspekcie gospodarczym stanowią jedno świadczenie została niejednokrotnie potwierdzona w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który m.in. w wyroku C-41/04 stwierdził, że jeśli "dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) (...) są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku od towarów i usług". Stanowisko ETS popierają również polskie sądy administracyjne, m.in. NSA w wyroku z 8 lipca 2008 r. (I FSK 871/07).

Spółka pragnie podkreślić, że usługi doradcze w zakresie zabezpieczenia ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej oraz przeprowadzania transakcji zabezpieczających są usługami pomocniczymi w stosunku do usług zarządzania środkami pieniężnymi, przyjmowania depozytów oraz przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży walut, a ich świadczenie jest uzależnione od wystąpienia wymienionych wyżej usług zasadniczych. Spółka nie jest w stanie wyodrębnić ich wartości. W związku z powyższym, w kontekście orzecznictwa ETS oraz sądów administracyjnych, powinny one być traktowane w ten sam sposób, co usługi zasadnicze. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zdaniem Spółki, czynności które będą wykonywane w ramach Umowy (zarówno usługi sklasyfikowane jako usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, jak i usługi pomocnicze do nich) są usługami finansowymi, świadczonymi przez kontrahenta zagranicznego (Spółkę AG) na rzecz polskiego nabywcy (Spółka). Na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. miejscem wykonania tych usług jest kraj siedziby ich nabywcy, czyli Polska. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do wskazanej ustawy, podlegają one zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług. Należy dodać, że przyjęta przez Spółkę klasyfikacja znalazła potwierdzenie w opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi otrzymanej przez jedną ze spółek z grupy, która podpisała identyczną Umowę ze Spółką AG.

Ad 2) W opinii Spółki wartość importu usług nie jest uwzględniana przy ustalaniu obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., uwzględnianego podczas obliczania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 1 tej ustawy. Należy zwrócić uwagę, że Ustawodawca nie przewidział specjalnej, odrębnej definicji "obrotu"." dla potrzeb ustalania proporcji. Oznacza to, że definiując to pojecie należy odnieść się do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie ze wskazanym przepisem "obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku (...)". Z powyższego wynika, że głównym elementem omawianego pojęcia jest termin "sprzedaż", który - w świetle art. 2 pkt 22) analizowanej ustawy należy rozumieć jako "odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów". Z powyższego wynika, że import usług nie jest objęty zakresem pojęcia "sprzedaż", a tym samym nie jest wliczany do obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Oznacza to, że nie jest również brany pod uwagę przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl