Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-24/13-4/AO/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2013 r. (data wpływu 9 stycznia 2013 r.) uzupełnionym w dniu 21 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 marca 2013 r. doręczone Stronie w dniu 19 marca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktury wystawionej na Wnioskodawcę dokumentującej zakup przedmiotowego mieszkania - jest prawidłowe,

* prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktury wystawionej na żonę Wnioskodawcy dokumentującej zakup przedmiotowego mieszkania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktur wystawionych na Wnioskodawcę i żonę Wnioskodawcy dokumentujących zakup przedmiotowego mieszkania. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPB1/415-46/13-2/MT, IPPP2/443-24/13-2/AO z dnia 14 marca 2013 r. (data doręczenia 19 marca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2012 r. Wiesław i Irena małżonkowie Ł. nabyli w ramach małżeńskiej wspólnoty ustawowej od Spółki Akcyjnej "C". z samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,22 m2 za cenę 256.411,31 złotych (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście 31/100). Mimo wcześniej złożonej informacji "C.", że lokal będzie wykorzystywany w całości do prowadzonej działalności gospodarczej "U." Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Wiesław Ł. nabywcy mieszkania otrzymali imienne faktury VAT z podziałem po 50% na każdego z nabywających to mieszkanie małżonków.

W związku z faktem, że faktury zostały wystawione na małżonków a nie na firmę "U." Wiesław Ł., który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie dokonał odliczenia VAT naliczonego od zakupionego mieszkania. Zakupionego mieszkania nie wprowadzono również do ewidencji środków trwałych i dotychczas nie amortyzowano.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mimo otrzymania od "C." faktur VAT odrębnie na nazwiska współmałżonków, przedsiębiorcy Wiesławowi Ł. przysługuje prawo pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony od zakupionego mieszkania, które w całości będzie wykorzystywane w prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej pod firmą "U." Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Wiesław Ł....

Zdaniem Wnioskodawcy, niedokonanie odliczeń podatku VAT w momencie otrzymania faktur było błędem.

W przedmiotowej sytuacji na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro mieszkanie w całości ma służyć opodatkowanej działalności gospodarczej to bez wątpienia podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym, zdaniem podatnika powinien on dokonać pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z tytułu zakupu mieszkania poprzez złożenie korekt deklaracji VAT-7 za wszystkie minione miesiące od dnia otrzymania faktur zakupu. Stanowisko takie jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz powszechnie znaną linią orzeczniczą w podobnych sprawach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w zakresie prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktury wystawionej na Wnioskodawcę dokumentującej zakup przedmiotowego mieszkania i nieprawidłowe w zakresie prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktury wystawionej na żonę Wnioskodawcy dokumentującej zakup przedmiotowego mieszkania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zatem podatnik w momencie nabycia towarów i usług powinien dokonać ich prawidłowej klasyfikacji w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem związku tych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ponadto wskazać należy, iż ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z powyższym, prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym stosownie do uregulowań zawartych w art. 86 ust. 10 do ust. 15 ustawy. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - jest otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) określił szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

I tak w myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura powinna zawierać:

1.

datę jej wystawienia;

2.

kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem.

Z powyższego wynika, iż faktura powinna m.in. określać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Wskazane dane mają na celu identyfikację stron transakcji gospodarczej.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że małżonkowie nabyli w ramach małżeńskiej wspólnoty ustawowej od Spółki Akcyjnej "C.z siedzibą w Ząbkach samodzielny lokal mieszkalny. Nabywcy mieszkania otrzymali imienne faktury VAT z podziałem po 50% na każdego z nabywających to mieszkanie małżonków. Lokal będzie wykorzystywany w całości do prowadzonej działalności gospodarczej "U." Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe Wiesław Ł. W związku z faktem, że faktury zostały wystawione na małżonków a nie na firmę "U." Wiesław Ł., który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie dokonał odliczenia VAT naliczonego od zakupionego mieszkania. Zakupionego mieszkania nie wprowadzono również do ewidencji środków trwałych.

Podstawową zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług, określoną w przywołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wykonanie prawa do odliczenia jest uzależnione od posiadania faktury. Faktura potwierdza bowiem wykonanie usługi lub dostawę towaru i uprawnia (po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze przywołane przepisy w świetle przedstawionej treści wniosku uznać należy, iż Wnioskodawcy - czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT wykorzystującemu zakupione mieszkanie w prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej przysługiwało prawo do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z wystawionej na jego rzecz faktury dokumentującej zakup mieszkania. Realizacja tego prawa, następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia. Tym samym, Wnioskodawca miał prawo wykazać podatek VAT naliczony wynikający z otrzymanej faktury w deklaracji VAT-7 składanej za okres, w którym otrzymał identyfikującą go fakturę lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na nie dokonanie odliczenia we wskazanych terminach, na mocy art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W sytuacji kiedy w deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego wykazana będzie "kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy", co rzutować będzie na złożone kolejne deklaracje podatkowe należy wówczas dokonać korekty tych deklaracji.

W odniesieniu natomiast do prawa do pomniejszenia VAT należnego o VAT naliczony z faktury wystawionej na żonę Wnioskodawcy dokumentującej zakup przedmiotowego mieszkania stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma podstaw prawnych do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury z uwagi na fakt, iż nie jest wskazany jako nabywca w przedmiotowej fakturze.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, tutejszy Organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl