IPPP2/443-239/13-2/RR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-239/13-2/RR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-239/13-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2013 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 15 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości posługiwania się danymi na fakturze - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości posługiwania się danymi na fakturze.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą G. Główne obszary świadczenia usług Strony to tłumaczenia oraz doradztwo gospodarcze. W związku z faktem rozszerzenia działalności na zarządzanie gabinetem stomatologicznym w K od 1 marca 2013 r., w dniu 27 lutego 2013 r. Wnioskodawca dodał nowy PKD do wpisu swojej działalności gospodarczej w urzędzie. Został także dopisany jako adres dodatkowych miejsc wykonywania działalności - adres Gabinetu Stomatologicznego. Jednocześnie jako nazwa nowego miejsca wykonywania działalności został wpisany "Gabinet Stomatologiczny".

Problem pojawia się przy słownictwie, bowiem nazwa działalności gospodarczej Wnioskodawcy czyli XXX oraz adres w Warszawie koliduje z charakterem oraz adresem działalności medycznej prowadzonej w K.

Wskazano również, że gabinet został przejęty od brata Wnioskodawcy na podstawie umowy wynajmu, w którym zostało sprecyzowane, iż tenże gabinet stomatologiczny zostaje przez Stronę przejęty wraz z obecną nazwą "Gabinet Stomatologiczny, ul.......

Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy możliwe jest przy wystawianiu faktur dla potencjalnych odbiorców (osób fizycznych) oraz otrzymywaniu faktur od kontrahentów na potrzeby wszelkich zdarzeń gospodarczych związanych z Gabinetem Stomatologicznym stosowania nazwy:

"Gabinet Stomatologiczny, ul........."

Czy możliwe jest, aby powyższa nazwa pojawiała się na fakturach jako nabywca lub wystawca zamiast nazwy i adresu działalności głównej:

"G,

Nazwa G oraz warszawski adres dla Gabinetu Stomatologicznego w K może budzić zdziwienie i powodować dezorientację u pacjentów czy też kontrahentów.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Możliwe jest, aby faktury w związku z działalnością Gabinetu Stomatologicznego wystawiane przez Wnioskodawcę lub otrzymywane przez Stronę miały nabywcę lub wystawcę zdefiniowanego jako "Gabinet Stomatologiczny.

To samo dotyczy też umów podpisywanych na potrzeby Gabinetu Stomatologicznego. Mimo braku nazwy głównej w powyższym adresie można jednoznacznie przyporządkować wszelkie dokumenty (faktury i umowy) zawierające ten adres, bowiem w adresie jest zawarty numer NIP jednoznacznie wskazujący na osobę Wnioskodawcy oraz umowa wynajmu zawiera informację o przejęciu nazwy Gabinet Stomatologiczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, wydane na podstawie upoważnienia przewidzianego w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3-5 ww. rozporządzenia, faktura powinna zawierać m.in.:

* imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

* numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

* numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż faktura dokumentująca sprzedaż powinna przede wszystkim zawierać dane określone w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, tj. m.in. dane dotyczące nabywcy. Natomiast w myśl cytowanego powyżej § 5 ust. 1 rozporządzenia, który precyzyjniej określa treść faktury, winna ona zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę nabywcy oraz jego adres a także numer NIP nabywcy.

Stosownie natomiast do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), zwanej dalej ustawą o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.) w § 1 określa wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną w części B.1. tego zgłoszenia określającej dane identyfikacyjne należy podać nazwisko, pierwsze imię, drugie imię podatnika, imię ojca i matki, numer ewidencyjny PESEL, datę urodzenia. Podatnicy będący osobami fizycznymi określają w tym zgłoszeniu jedynie adres zamieszkania, natomiast podatnicy nie będący osobami fizycznymi adres siedziby.

Na podstawie ww. przepisów stwierdzić należy, że przez cyt.: "imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy" należy rozumieć w przypadku sprzedawcy bądź nabywcy będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - nazwę. Firma osoby fizycznej może zawierać dodatkowe dane, np. określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, ale dane te mogą być umieszczone jedynie w formie dodatkowego elementu fakultatywnego.

Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą G. W związku z faktem rozszerzenia działalności na zarządzanie Gabinetem Stomatologicznym w K od 1 marca 2013 r., w dniu 27 lutego 2013 r. Wnioskodawca dodał nowy PKD do wpisu swojej działalności gospodarczej. Został także dopisany jako adres dodatkowych miejsc wykonywania działalności - adres Gabinetu Stomatologicznego. Jednocześnie jako nazwa nowego miejsca wykonywania działalności został wpisany "Gabinet Stomatologiczny". Gabinet został przejęty na podstawie umowy wynajmu, w którym zostało sprecyzowane, iż tenże gabinet stomatologiczny zostaje przez Stronę przejęty wraz z obecną nazwą "Gabinet Stomatologiczny. Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie możliwości posługiwania się adresem i nazwą "Gabinetu Stomatologicznego" dla wszelkich zdarzeń gospodarczych związanych z tym Gabinetem Stomatologicznym zamiast nazwy i adresu działalności głównej.

Biorąc więc pod uwagę powołane na wstępie przepisy art. 106 ustawy o VAT oraz § 5 ww. rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż czy też nabycie towarów i usług konieczne jest umieszczanie imienia i nazwiska Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą. Posługiwanie się wyłącznie nazwą firmy bez podania imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest niewystarczające.

Natomiast przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też miejsce prowadzenia działalności - jeśli to miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, wówczas w fakturze może być podawany adres tego miejsca prowadzenia działalności zamiast adresu miejsca zamieszkania podatnika.

Fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres miejsca zamieszkania, nie oznacza, iż adresem podatnika w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia fakturowego jest zawsze wyłącznie adres miejsca zamieszkania, a zatem tylko ten adres może być podawany przez podatnika na fakturze. Należy bowiem mieć na uwadze, że adres na zgłoszeniu VAT-R służy jedynie do identyfikacji podatnika we właściwym urzędzie skarbowym, natomiast dane adresowe podatnika pochodzą z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenie VAT-R ma na celu jedynie określenie statusu podatnika jako podatnika VAT, i nie ma potrzeby, aby w tym zgłoszeniu były wymieniane adresy miejsc prowadzenia działalności, gdyż byłoby to wyłącznie powielanie informacji będących już w posiadaniu organu podatkowego (pochodzących z innych źródeł).

W świetle powyższych wyjaśnień, podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adresy poszczególnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, może w wystawianych fakturach zamieszczać adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem wskazać należy, że nie ma przeszkód, aby w fakturze były podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Zatem w odniesieniu do sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym działalności gospodarczej adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które jest inne niż adres działalności głównej, to tym adresem może posługiwać się przy wystawianiu faktur dla potencjalnych odbiorców oraz przy otrzymywaniu faktur od kontrahentów.

W przedmiotowych fakturach Wnioskodawca w myśl wcześniej wskazanego § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - zobowiązany jest posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem. Tym samym posługiwanie się tylko nazwą np. "Gabinet Stomatologiczny", bez podania imienia i nazwiska podatnika, jest niewystarczające. Wskazać przy tym należy, iż nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca dodatkowo umieszczał na fakturach poza własnym imieniem i nazwiskiem, nazwę "Gabinet Stomatologiczny", jako dodatkowy element fakultatywny.

Podsumowując: Wnioskodawca na fakturze powinien posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem oraz NIP (możliwe jest dodatkowe wskazanie nazwy tj. "Gabinet Stomatologiczny") oraz możliwe jest posługiwanie się adresem prowadzenia danej działalności gospodarczej tj.: w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na to, iż przedstawiając własne stanowisko w sprawie Strona wskazała, iż posługiwać się będzie nazwą "Gabinet Stomatologiczny" i nie wskazała, że będzie podawać na fakturach imię i nazwisko - stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie prawidłowości danych zawartych na fakturze, natomiast w zakresie stosowania właściwych danych jakimi powinna posługiwać się Strona w zawieranych umowach - zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl