Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-195/13-5/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 2 maja 2013 r. (data wpływu 7 maja 2013 r.) na wezwanie nr IPPP2/443-195/13-2/RR z dnia 25 kwietnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 maja 2013 r. (data wpływu 7 maja 2013 r.) na wezwanie nr IPPP2/443-195/13-2/RR z dnia 25 kwietnia 2013 r. (data doręczenia 30 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (podatnik VAT zwolniony w oparciu o art. 113 ustawy VAT) od marca 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). Odbiorcami usług Wnioskodawcy są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W roku 2012 przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 36 190 zł i odzwierciedlały ok. 10 przeprowadzonych transakcji. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2013 r. Wnioskodawca nie osiągnął żadnego przychodu. W wyniku błędnej interpretacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w miesiącu lutym 2013 r. Wnioskodawca nabył i dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej pomimo faktu, że obowiązek taki nie powstał - również w latach ubiegłych.

Wnioskodawca zamierza dopełnić wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, jak: zawiadomienie urzędu skarbowego o nabyciu i fiskalizacji kasy, naniesieniu na urządzenie uzyskanego numeru ewidencyjnego itd.

Jednocześnie Wnioskodawca nie planuje skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 27 grudnia 2010 r. W oparciu o § 2 pkt 1 i 2 oraz pozycję 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej, a następnie rezygnację z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Z uzupełnienia do złożonego wniosku wynika, że złożone zapytanie dotyczy usług o symbolu PKWiU - 68.31.1 (usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie) wykonywane przez Wnioskodawcę jako jedyne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zrezygnować z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej i powrócić do potwierdzania rachunkami każdej dokonanej transakcji sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle uprawnienia do zwolnienia z obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wynikającego z § 2 pkt 1 oraz poz. 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Wnioskodawca świadcząc w 100% usługi oznaczone symbolem PKD 68.31.Z ma prawo do skorzystania z powyższego zwolnienia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dochowując warunku potwierdzania każdej sprzedaży rachunkiem oraz w związku z tym, że od rozpoczęcia działalności do chwili obecnej nie powstał obowiązek posiadania kasy rejestrującej Wnioskodawca ma prawo do rezygnacji ze stosowania kasy rejestrującej, której koszt funkcjonowania byłby niewspółmiernie wysoki w odniesieniu zarówno do obrotów Wnioskodawcy, jak i ilości przeprowadzanych rocznie transakcji sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pod pozycją 25 wymienione zostały "Usługi związane z obsługą nieruchomości" symbol PKWiU ex68.3.

W przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24, 25 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są dokumentowane fakturą - § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi - art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z § 17 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) - za fakturę uznaje się również: rachunki, o których mowa w art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101 i 1342), wystawiane przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, z wyjątkiem gdy do wystawienia faktury obowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy.

Ponadto jak wynika z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

2.

liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT od marca 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). Odbiorcami usług Wnioskodawcy są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W roku 2012 przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 36 190 zł i odzwierciedlały ok 10 przeprowadzonych transakcji. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2013 r. Wnioskodawca nie osiągnął żadnego przychodu. W wyniku błędnej interpretacji rozporządzenia Ministra Finansów w miesiącu lutym 2013 r. Wnioskodawca nabył i dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej pomimo faktu, że obowiązek taki nie powstał - również w latach ubiegłych. Wnioskodawca zamierza dopełnić wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, jak: zawiadomienie urzędu skarbowego o nabyciu i fiskalizacji kasy, naniesieniu na urządzenie uzyskanego numeru ewidencyjnego itd. Jednocześnie Wnioskodawca nie planuje skorzystania z uprawnienia wynikającego z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z dnia 27 grudnia 2010 r. W oparciu o § 2 pkt 1 i 2 oraz pozycję 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej, a następnie rezygnację z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawczyni świadczy jedynie usługi o symbolu PKWiU - 68.31.1 (usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie). Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Strona wskazała, iż dochowa warunku potwierdzenia każdej sprzedaży rachunkiem.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca chciałby zrezygnować z rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej świadczonych usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione uregulowania prawa podatkowego oraz okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca, który będzie wykonywał czynności wymienione pod poz. 25 załącznika do rozporządzenia, stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania tj. czynności o symbolu PKWiU - 68.31.1 - usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie, które w całości były dokumentowane rachunkiem-będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca który będzie świadczył przedmiotowe usługi, udokumentowane rachunkiem - ma możliwość zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl