IPPP2/443-1842/08-2/KK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1842/08-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 19 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie której zawarł z niemieckim kontrahentem "Umowę o przedstawicielstwo z opieką nad klientami". Z umowy wynika, że jest odpowiedzialny za reklamę i promocję produktów zleceniodawcy na wyznaczonym obszarze Polski. Celem prowadzonej działalności, jak wynika z umowy, jest systematyczne i ciągłe podwyższanie stopnia znajomości w odniesieniu do produktów zleceniodawcy oraz penetracja rynku. Pozostająca w związku z tym akwizycja i opracowanie rynku, służą ustaleniu potencjalnych interesantów i nośników popytu celem nawiązania kontaktów i przygotowania transakcji handlowych, które w żadnym przypadku nie następują na rachunek Wnioskodawcy. Najogólniej rzecz ujmując, działalność ta polega na pośredniczeniu w transakcjach handlowych pomiędzy niemieckim zleceniodawcą, a kontrahentami polskimi. Pośrednictwo dotyczy zarówno dotychczasowych klientów (opieka nad nimi w zakresie znajomości produktów i pośredniczenie w zawieraniu transakcji sprzedaży towarów), jak również klientów nowych, których Wnioskodawca pozyskał dla zleceniodawcy (w tożsamym zakresie).

Jako przedstawiciel handlowy jest osobą kontaktową i pośrednikiem we wszystkich sprawach dotyczących zbytu pomiędzy klientami, a centralnym biurem zbytu zleceniodawcy. Z tytułu pośrednictwa otrzymuje wynagrodzenie, które składa się z części stałej oraz prowizji, której podstawą naliczania są faktury wystawione w ciągu okresu rozliczeniowego przez kontrahenta niemieckiego na rzecz klientów polskich w transakcjach, w których Wnioskodawca pośredniczył. Dla celów transakcji zleceniodawca niemiecki podaje numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, poprzedzony przedrostkiem DE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Gdzie znajduje się miejsce świadczenia dla wykonywanych przez Wnioskodawcę usług na rzecz niemieckiego kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy zakres świadczonych na rzecz niemieckiego kontrahenta usług ma charakter usług pośrednictwa. Usługi te mają bezpośredni związek z dostawami jakich dokonuje podmiot niemiecki dla polskich kontrahentów, w zawarciu których pośredniczył Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia usług jest miejsce dokonania dostawy towarów.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Z uwagi na to, że towary są transportowane z Niemiec do Polski, miejscem ich dostawy, a w konsekwencji miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa, jest terytorium Niemiec. Zatem na terytorium Niemiec usługi te winny być opodatkowane przez niemieckiego kontrahenta, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Niemczech i podaje Wnioskodawcy swój numer identyfikacji podatkowej z przedrostkiem DE.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 ustawy wynika zasada, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatne świadczenie usług, w sytuacji, gdy miejscem świadczenia (określonym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 powołanej ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały wykonane w tym państwie, tj. te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym miejscu.

Stosownie do ogólnej zasady sformułowanej w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady wprowadzono szereg wyjątków, określających inne, niż wynikające z zasady ogólnej, miejsce świadczenia usług, z uwagi na ich charakter - np. przy świadczeniu usług pośrednictwa.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie "w imieniu i na rzecz".

Z ekonomiczno-prawnego punktu widzenia przez usługi pośrednictwa należy rozumieć zespół czynności, które mogą być zarówno czynnościami natury faktycznej, jak i prawnej, jeżeli w ich wyniku dojdzie do nawiązania stosunku prawnego (umownego) pomiędzy dostawcą towarów, a ich odbiorcą, w konsekwencji czego nastąpi dostawa towarów. Cytowany art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy wymaga jednak, aby działania pośrednika miały bezpośredni związek z dokonaną dostawą towarów.

Miejsce dokonania dostawy towarów, o którym mowa w ww. regulacji ustalane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

W myśl art. 28 ust. 6 cyt. ustawy, w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

A zatem w przypadku, gdy nabywca usługi podał świadczącemu usługi pośrednictwa, numer identyfikacji podatkowej nadany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie, w którym znajduje się miejsce dokonania dostawy towarów, miejscem świadczenia tych usług będzie państwo członkowskie, którego numerem identyfikacji posłużył się nabywca usług pośrednictwa.

W zdarzeniu przyszłym wskazał Pan, że świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji dostawy towarów pomiędzy niemieckim - zleceniodawcą usług, a kontrahentami polskimi. Należy więc wnioskować, iż usługi te mają bezpośredni związek z zawieranymi pomiędzy zleceniodawcą niemieckim a podmiotami polskimi, dostawami towarów. Z wniosku wynika, że sprzedawane przez niemiecki podmiot towary są przez niego transportowane do Polski. Mając na uwadze powołane przepisy, należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki, a więc w Niemczech. Zleceniodawca niemiecki podaje dla celów rozliczania wykonanych przez Pana usług niemiecki numer identyfikacji podatkowej z przedrostkiem DE. Nie następuje w tym przypadku przeniesienie miejsca świadczenia na teren innego kraju, niż kraj, gdzie znajduje się miejsce dokonania dostawy towarów. Tym samym miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest terytorium Niemiec, a zobowiązanym do rozliczenia podatku jest kontrahent niemiecki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl