Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-1839/08-4/AS
Prawo powiatu do obniżenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej urzędu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r., uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu 16 stycznia 2009 r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Powiat w 2004 r. otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany zgodnie z umową z dnia 28 grudnia 2004 r. oraz aneksem z dnia 29 marca 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów).

Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu poprzez:

*

wykonanie okablowania strukturalnego,

*

ujednolicenie platformy sprzętowej poprzez zakup 60 komputerów, 50 monitorów, 1 serwera,

*

ujednolicenie platformy programowej poprzez zakup 1 oprogramowania serwera wraz z 14 pakietami licencji na oprogramowanie serwera oraz zakup 60 sztuk oprogramowania użytkowego,

*

wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów z licencją dla 30 użytkowników,

*

przygotowanie pracowników do pracy w systemie informatycznym,

*

stworzenie 2 publicznych punktów dostępu do Internetu PIAP.

Celem projektu był rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wzrost efektywności funkcjonowania samorządu poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw w starostwie, usprawnienie pracy starostwa poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz szybszy dostęp do archiwizowanych dokumentów.

Zakończona inwestycja była realizowana w ramach działalności statutowej Powiatu w ramach zadań publicznych i nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej. W kosztach inwestycji Powiat uwzględnił podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykazał go do objęcia dofinansowaniem. Zakupione, w wyniku realizacji projektu, kioski internetowe są bezpłatnie udostępniane mieszkańcom Powiatu. Pozostała infrastruktura jest użytkowana przez pracowników Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym Powiat w wyniku jej funkcjonowania nie osiąga zysków.

W dniu 6 stycznia 2009 r. znak IPPP2/443-1839/08-2/AS Podatnik został wezwany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie dla osoby, której dane widnieją pod wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej oraz złożenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Ww. wezwanie skutecznie doręczono w dniu 8 stycznia 2009 r. W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat jako beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zrealizowanym projektem, gdyż jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych przez siebie inwestycji. Zatem podatek ten będzie kosztem kwalifikowanym. Za zrealizowane projekty nie przysługuje zwrot podatku VAT na zasadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Powiat w związku z przedmiotową inwestycją ponosił koszty. Koszty te zostały określone jako wydatek kwalifikowany.

Ponieważ zrealizowana przez Powiat inwestycja nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych, a wydatki związane z inwestycją będą stanowiły koszt kwalifikowany, a więc nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powiatowi zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl