IPPP2/443-1838/08-4/AS - Zwolnienie od podatku od towarów i usług wykonywania czynności pomocniczych związanych z usługami doradztwa ubezpieczeniowego i wyceny szkód dla towarzystw ubezpieczeniowych za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 27 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1838/08-4/AS Zwolnienie od podatku od towarów i usług wykonywania czynności pomocniczych związanych z usługami doradztwa ubezpieczeniowego i wyceny szkód dla towarzystw ubezpieczeniowych za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 17 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z ubezpieczeniami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z ubezpieczeniami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan biuro ekspertyz pojazdów. W ramach tej działalności wykonuje Pan również czynności pomocnicze w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (opisy uszkodzeń, wyceny kosztów naprawy, wyceny wartości itp.) na zlecenie ubezpieczycieli (firm ubezpieczeniowych) oraz podmiotów gospodarczych wykonujących podobne czynności do tych, które wykonuje Pana biuro, tj. pośredniczących w wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych (jako pełnomocnik ubezpieczyciela podmioty gospodarcze zlecają Panu wykonanie prac ubezpieczeniowo - likwidacyjnych). Posiada Pan umowy bezpośrednie na współpracę z niektórymi ubezpieczycielami oraz z pośredniczącymi w wykonywaniu czynności pomocniczych związanych z działalnością ubezpieczeniową podmiotów gospodarczych (podwykonawców).

Pismem z dnia 9 lutego 2009 r. doprecyzowano wniosek poprzez wskazanie, iż działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne posiada oznaczenie w statystyce publicznej (PKWiU): 66.21Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (dawne oznaczenie 67.20Z) i dotyczy szacowania roszczeń ubezpieczeniowych, oceny roszczeń, obliczenia ryzyka i poniesionych szkód, oceny ryzyka, likwidacji szkód, dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych.

Dodatkowo ww. pismem wyjaśniono, iż powyższe czynności wykonuje Pan w ramach umów bezpośrednich na współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i na podstawie umów z podmiotami gospodarczymi posiadającymi prawo substytucji udzielone im przez zleceniodawcę - firmę ubezpieczeniową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie czynności pomocniczych związanych z usługami doradztwa ubezpieczeniowego i wyceny szkód dla towarzystw ubezpieczeniowych za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle aktualnych przepisów prawa usługi pomocnicze wykonywane na zlecenie ubezpieczyciela lub jego substytuta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 powołanej ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. - usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Wskazany przepis uległ zmianie z dniem 1 grudnia 2008 r. poprzez dodanie zastrzeżenia, iż przy określaniu miejsca świadczenia usług, o których mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 3 przedmiotowego załącznika "wykaz usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego, sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem ze zwolnienia między innymi usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem jednak świadczenia tych usług przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z przepisu tego wynika, że co do zasady usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych są wyłączone ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jednakże to wyłączenie nie dotyczy usług świadczonych w tym zakresie przez same zakłady ubezpieczeniowe (w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej) oraz podmioty działające w imieniu i na rzecz tych zakładów.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż w ramach prowadzonej działalności wykonuje Pan między innymi czynności pomocnicze w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (opisy szkód, wyceny kosztów naprawy, wyceny wartości itp.) na zlecenie ubezpieczycieli (firm ubezpieczeniowych) oraz podmiotów gospodarczych wykonujących podobne czynności do tych, które wykonuje Pana biuro. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne posiada oznaczenie w statystyce publicznej (PKWiU): 66.21Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat i związana jest z szacowaniem roszczeń ubezpieczeniowych, oceny roszczeń, obliczania ryzyka i poniesionych szkód, oceną ryzyka, likwidacją szkód, dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych. Wskazane czynności wykonuje Pan w ramach umów bezpośrednich na współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i na podstawie umów z podmiotami gospodarczymi posiadającymi prawo substytucji udzielone im przez zleceniodawcę - firmę ubezpieczeniową.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że stawki podatku od towarów i usług, bądź zastosowanie zwolnienia od tego podatku dla opisanych we wniosku usług polegających na wykonywaniu czynności związanych z ubezpieczeniami uzależnione jest od klasyfikacji statystycznej tych usług. Tym samym, o ile usługi polegające na wykonywaniu działalności wspomagającej ubezpieczenia i fundusze emerytalne mieszczą się w grupowaniu PKWiU sekcja J (65-67) "Usługi pośrednictwa finansowego" i są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, to są one zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadmienia się przy tym, iż do dnia 31 grudnia 2009 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja statystyczna wprowadzona na mocy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do której odpowiedniego stosowania odsyła przepis § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Podkreślić należy ponadto, że o wystąpieniu kryterium, na podstawie którego można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług wymienionych we wniosku (tj. o tym czy one świadczone są w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń) nie decyduje organ podatkowy, wiedzę w tym zakresie winien posiadać wykonawca usług opierając się na zawartych umowach i posiadanych pełnomocnictwach.

Jednocześnie, należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji przedmiotowych usług, a obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania ich do właściwego grupowania statystycznego spoczywa na Wnioskodawcy.

W związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie.

Dodatkowo zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-430 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl