Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 maja 2014 r.
Ustalenie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług z zakresu organizacji i pośrednictwa pracy.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-171/14-7/KBr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 marca 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 24 marca 2014 r.) oraz w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 22 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług z zakresu organizacji i pośrednictwa pracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług z zakresu organizacji i pośrednictwa pracy.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 26 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 marca 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 24 marca 2014 r.) oraz w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 22 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. w art. 43 ust. 1 pkt 29 (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w usługach zwolnionych i podatku od towarów i usług wymienia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego lit. c) finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wnioskodawca jest firmą prowadzącą między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju.

Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa.

Nabywcy usług nie wnoszą wkładu własnego, wszystkie niżej wymienione usługi szkoleniowe są w całości finansowane ze środków publicznych.

Realizowane przez Wnioskodawcę usługi stanowią formę aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracujących. Odbiorcami usług są osoby z własnej woli zainteresowane wsparciem, które dzięki zdobytym umiejętnościom (uzupełnienie kwalifikacji/przekwalifikowanie się) polepszą swoją sytuację na rynku pracy.

Spółka cywilna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi usługi szkoleniowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z zakresu:

a.

logistyki - "Logistyk z certyfikatem",

b.

organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy,

c.

coachingu,

d.

przeprowadzenia zajęć z zakresu Indywidualnych Planów Działania,

e.

przeprowadzenia egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Usługi szkoleniowe z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy zgodnie z umową obejmują: analizę ofert pracy, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy, skierowanie na rozmowę z pracodawcą i do zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są przez doradcę zawodowego i przeznaczone są dla osób bezrobotnych.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. Spółka uzupełniła opis stanu faktycznego i wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest działalność operacyjno-szkoleniowa na terenie całego kraju, której celem jest m.in. kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym prowadzenie i organizacja szkoleń językowych i zawodowych, kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych, warsztatów aktywizacji zawodowej, itp.

Spółka prowadzi działalność zarówno w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jak i własną działalność komercyjną, tj. szkolenia wraz z doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, wynajem sal szkoleniowych itp.

Do działalności szkoleniowej Spółka stosuje PKWiU 85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Spółka zakwalifikowała swoją działalność podstawową pod kodem PKD 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Spółka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta pod numerem 380K oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Spółka nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, przedmiotowych usług Spółka nie świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Usługi wskazane we wniosku z zakresu organizacji i przeprowadzania pośrednictwa pracy są to odrębne od siebie usługi. Wskazanie we wniosku zapisu "<...> usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia stanowią jej element kompleksowy <...>" odnosiło się osobno do każdej ze wskazanych usług jako usługi głównej wobec dodatkowych usług zawartych w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym jako ich zakres. Tak na przykład dla usługi szkoleniowej z zakresu logistyki (jako usługi głównej) zespołem usług, które się na nią składają jest przeprowadzenie szkolenia, egzaminu oraz końcowego postępowania kwalifikacyjnego. Analogiczny opis został zastosowany wobec pozostałych wskazanych w pkt a-e usług, gdzie każda z nich jest usługą główną wobec obejmującego ją zakresu zawartego odpowiednio w adnotacjach stanowiących ich dookreślenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla usługi polegającej na przeprowadzeniu pośrednictwa pracy organizowanych dla uczestników projektu szkoleniowego w ramach programu PO KL można zastosować stawkę VAT zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa przeprowadzania pośrednictwa pracy powinno być opodatkowane stawką zwolnioną VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostawa towarów oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane finansowane w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. W oparciu o stanowisko Instytucji Zarządzania PO KL wszelkie szkolenia w ramach PO KL stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i tym samym powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) środkami publicznymi są:

1.

dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA;

2.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

3.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Powyższy przepis wskazuje co należy uznać za środki publiczne, jednocześnie potwierdza, że uzyskane przez Zleceniodawcę finansowanie wskazanych usług pochodzi ze środków kwalifikowanych jako środki publiczne.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, finansowanych w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi tymi usługami związane. Przepisy przewidujące zwolnienie w ww. przypadku mają zastosowanie, gdy dana usługa jest uznana za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz jednocześnie zostaną spełnione pozostałe przesłanki niezbędne do zastosowania w konkretnym przypadku zwolnienia wynikającego z ustawowej regulacji.

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 77/11 z późn. zm.). Rozporządzenie wiąże wszystkie państwa członkowskie UE i jest stosowane bezpośrednio. Zgodnie z art. 44 powyższego rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Według przywołanych regulacji zwolnienie dot. dostawy towarów lub świadczenia usług mających ścisły związek z usługami podstawowymi przysługuje jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:

* usługi wykonywane są przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,

* usługi są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi podstawowej,

* głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie konkretnych czynności wobec podatników, którym nie przysługuje takie zwolnienie.

Z powyższych uregulowań wynika, że za usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego należy uznać nie tylko nauczanie związane z zawodem lub branżą, ale także zdobywanie wiedzy do celów zawodowych. Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego oraz inne usługi, ściśle związane, towarzyszące usługom kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, niezbędne do ich świadczenia, mieszczące się łącznie w zakresie usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.

Wnioskodawca świadczy, na rzecz odbiorcy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, czyli będące usługami podstawowymi, a pozostałe usługi są ściśle z nimi związane, jako niezbędny aspekt służący do pełnej i właściwej pod względem przedmiotowym realizacji zadania, stanowiące w zasadzie usługę edukacyjną. Zatem, jako że przedstawione usługi są elementem niezbędnym do wykonywania usługi edukacyjnej, a usługa edukacyjna ma charakter przeważający w umowie to zgodnie z art. 43 ust. 29 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) istnieje podstawa do wystąpienia zwolnienia od podatku.

W odniesieniu do wskazanych usług szkoleniowych i przeprowadzania egzaminów, należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, mamy do czynienia z usługą kształcenia, której zaistnienie stanowi spełnienie głównego kryterium warunkującego zastosowanie zwolnienia, przewidzianego w przepisach ustawy o VAT. Powyższe szkolenia i egzaminy mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych osób z nich korzystających, a co za tym idzie polepszenia ich sytuacji na rynku pracy.

Według wskazówek zawartych w Rozporządzeniu Rady UE z dnia 15 marca 2011 r. zawierających definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika szkolenia do celów zawodowych.

Przedstawioną powyżej klasyfikację wskazuje również interpretacja z dnia 31 stycznia 2012 r. wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (o sygn. DZF-IV-82252-54-IK/12) przedstawiająca stanowisko Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wskazując, że "<...> wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego ponieważ jednym z głównych celów Programu jest wzrost zatrudnienia. Stąd, generalnie przedmiot szkoleń realizowanych w ramach PO KL wiąże się z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym zdefiniowanym w przepisach prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane ze środków publicznych.

Przedstawiony powyżej przez Instytucję pogląd kształtuje kierunek interpretacji dotyczący usług szkoleniowych, realizowanych w ramach EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) jako usług podstawowych podlegających zwolnieniu z VAT.

Jednocześnie usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia stanowią jej element kompleksowy, jako że cel świadczenia czynności, jakimi we wskazanym przypadku są usługi szkoleniowe z zakresu logistyki, coachingu, organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy oraz wskazanych egzaminów, jest zdeterminowany przez usługę główną, a co za tym idzie nie można w pełni wykonać lub wykorzystać bez wskazanych czynności czynności głównej wobec jak najefektywniejszego wykonania zadania i jego założeń.

W związku ze 100% finansowaniem ze środków publicznych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych realizowanych przez Wnioskodawcę, usługi szkoleniowe oraz egzaminy wskazane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyżej wskazane regulacje stanowią odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym przepisu art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 347 str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Należy wskazać - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Ponadto należy wskazać, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 str. 1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w stosunku do świadczonych usług nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT (uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo-rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym).

Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, albo uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

* formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,

* na świadczone szkolenia należy uzyskać akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

* szkolenia muszą być finansowane ze środków publicznych.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest jednak - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającego definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, która ma posłużyć zdobyciu, bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Doradztwo zawodowe, w odróżnieniu od kształcenia zawodowego, ma za zadanie swojego rodzaju zdiagnozowanie problemów osoby i przedstawienie możliwych działań mających na celu optymalizację dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego, uwzględniającą indywidualne cechy charakteru, zainteresowania danej osoby. Doradztwo zawodowe, co do zasady, sprowadza się do udzielenia pomocy w konkretnym problemie zawodowym, co ściśle jest uzależnione od analizy indywidualnych czynników, różnych w odniesieniu do różnych osób. Zatem, pojęcia usług kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego są pojęciami różniącymi się od siebie, a kierując się zasadą możliwie ścisłej wykładni przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnień od podatku, należy wskazać, że tylko w przypadku usług kształcenia zawodowego (przekwalifikowania zawodowego) - przy spełnieniu jednej z pozostałych przesłanek - można mówić o zwolnieniu od podatku.

Termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w "Słowniku Języka Polskiego PWN 2006", "doradca" oznacza "tego, kto doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej słownika, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Stosownie do definicji podanej w ww. słowniku, poradnictwo to "zorganizowana forma udzielania porad w jakimś zakresie".

Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa.

Spółka cywilna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi usługi szkoleniowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), m.in. z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy.

Usługi szkoleniowe z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy zgodnie z umową obejmują: analizę ofert pracy, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy, skierowanie na rozmowę z pracodawcą i do zatrudnienia. Szkolenia prowadzone są przez doradcę zawodowego i przeznaczone są dla osób bezrobotnych.

Należy wskazać, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy zgodnie z umową obejmujących: analizę ofert pracy, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy, skierowanie na rozmowę z pracodawcą i do zatrudnienia, nie można uznać, ani za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą lub zawodem, ani za nauczanie mające na celu uzyskanie, bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, stąd też usługi te nie są usługami w zakresie kształcenia, bądź przekwalifikowania zawodowego. W konsekwencji usługi te - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie mogą zostać uznane za usługi w zakresie kształcenia bądź przekwalifikowania zawodowego, czego konsekwencją jest brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Świadczenie tych usług jest opodatkowane 23% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, ponieważ nie zostały one wymienione ani w innych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jako czynności zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką obniżoną.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę. W świetle art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Należy wskazać, że pismo z dnia 31 stycznia 2014 r. o sygnaturze DZF-IV-82252-54-IK/12 stanowi w istocie opinię Instytucji Zarządzającej PO KL. Z powołanego pisma wynika, że zwolnieniu z podatku VAT w opinii Instytucji powinny korzystać wszystkie szkolenia w ramach PO KL, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Z uwagi na fakt, że usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy nie stanowią usług szkoleniowych, zatem treść uzasadnienia wskazanego pisma potwierdza stanowisko prezentowane przez Organ w wydanej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy wniosku w części odnoszącej się do opodatkowania podatkiem VAT usług z zakresu organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy. W części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych z zakresu coachingu i logistyki, zajęć z zakresu Indywidualnych Planów Działania oraz przeprowadzania egzaminu European Junior Logistician, Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, egzaminu ECDL organizowanych dla uczestników projektu szkoleniowego w ramach programu PO KL - zostaną wydane odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl