Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 maja 2014 r.
Ustalenie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług kształcenia zawodowego z zakresu logistyki.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-171/14-6/KBr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 marca 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 24 marca 2014 r.) oraz w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 22 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług kształcenia zawodowego z zakresu logistyki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych usług kształcenia zawodowego z zakresu logistyki.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 26 marca 2014 r. (data wpływu 28 marca 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 21 marca 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 24 marca 2014 r.) oraz w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr IPPP2/443-171/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 22 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. w art. 43 ust. 1 pkt 29 (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w usługach zwolnionych i podatku od towarów i usług wymienia usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego lit. c) finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wnioskodawca jest firmą prowadzącą między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju.

Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa.

Nabywcy usług nie wnoszą wkładu własnego, wszystkie niżej wymienione usługi szkoleniowe są w całości finansowane ze środków publicznych.

Realizowane przez Wnioskodawcę usługi stanowią formę aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracujących. Odbiorcami usług są osoby z własnej woli zainteresowane wsparciem, które dzięki zdobytym umiejętnościom (uzupełnienie kwalifikacji/przekwalifikowanie się) polepszą swoją sytuację na rynku pracy.

Spółka cywilna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi usługi szkoleniowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z zakresu:

a.

logistyki - "Logistyk z certyfikatem",

b.

organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy,

c.

coachingu,

d.

przeprowadzenia zajęć z zakresu Indywidualnych Planów Działania,

e.

przeprowadzenia egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Usługi szkoleniowe z zakresu logistyki zgodnie z zawartymi umowami obejmują: przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenia egzaminu European Junior Logistican, przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu. Program szkolenia obejmuje:

* podstawy zarządzania w logistyce (zarządzanie współczesną logistyką, zarządzanie zespołem, przedsiębiorstwo jako ogniwo łańcucha dostaw, kompleksowa analiza kosztów),

* zarządzanie zapasami (podstawowe pojęcia w zarządzaniu, analiza popytu, modele systemów zamawiania),

* zarządzanie transportem (transport w systemie logistycznym, charakterystyka transportu, optymalizacja zużycia paliwa).

Opis egzaminów dostępny jest na stronie:. Przeznaczone dla pracujących.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. Spółka uzupełniła opis stanu faktycznego i wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest działalność operacyjno-szkoleniowa na terenie całego kraju, której celem jest m.in. kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym prowadzenie i organizacja szkoleń językowych i zawodowych, kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych, warsztatów aktywizacji zawodowej, itp.

Spółka prowadzi działalność zarówno w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jak i własną działalność komercyjną, tj. szkolenia wraz z doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, wynajem sal szkoleniowych, itp.

Do działalności szkoleniowej Spółka stosuje PKWiU 85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Spółka zakwalifikowała swoją działalność podstawową pod kodem PKD 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Spółka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta pod numerem 380K oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Spółka nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, przedmiotowych usług Spółka nie świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Usługi wskazane we wniosku z zakresu:

a. Logistyki - "Logistyk z certyfikatem";

b. Organizacji i przeprowadzania pośrednictwa pracy;

c. Coachingu;

d. Przeprowadzenia zajęć z zakresu Indywidualnych Planów Działania;

e. Przeprowadzenia egzaminu ECDL

są to odrębne od siebie usługi. Wskazanie we wniosku zapisu "<...> usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia stanowią jej element kompleksowy <...>" odnosiło się osobno do każdej ze wskazanych usług jako usługi głównej wobec dodatkowych usług zawartych w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym jako ich zakres. Tak na przykład dla usługi szkoleniowej z zakresu logistyki (jako usługi głównej) zespołem usług, które się na nią składają jest przeprowadzenie szkolenia, egzaminu oraz końcowego postępowania kwalifikacyjnego. Analogiczny opis został zastosowany wobec pozostałych wskazanych w pkt a-e usług, gdzie każda z nich jest usługą główną wobec obejmującego ją zakresu zawartego odpowiednio w adnotacjach stanowiących ich dookreślenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla usługi szkoleniowej z zakresu logistyki organizowanej dla uczestników projektu szkoleniowego w ramach programu PO KL można zastosować stawkę VAT zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeprowadzenie szkoleń z zakresu logistyki powinno być opodatkowane stawką zwolnioną VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostawa towarów oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane finansowane w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. W oparciu o stanowisko Instytucji Zarządzania PO KL wszelkie szkolenia w ramach PO KL stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i tym samym powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) środkami publicznymi są:

1.

dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA;

2.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

3.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Powyższy przepis wskazuje co należy uznać za środki publiczne, jednocześnie potwierdza, że uzyskane przez Zleceniodawcę finansowanie wskazanych usług pochodzi ze środków kwalifikowanych jako środki publiczne.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, finansowanych w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi tymi usługami związane. Przepisy przewidujące zwolnienie w ww. przypadku mają zastosowanie, gdy dana usługa jest uznana za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz jednocześnie zostaną spełnione pozostałe przesłanki niezbędne do zastosowania w konkretnym przypadku zwolnienia wynikającego z ustawowej regulacji.

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 77/11 z późn. zm.). Rozporządzenie wiąże wszystkie państwa członkowskie UE i jest stosowane bezpośrednio. Zgodnie z art. 44 powyższego rozporządzenia usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Według przywołanych regulacji zwolnienie dot. dostawy towarów lub świadczenia usług mających ścisły związek z usługami podstawowymi przysługuje jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki:

* usługi wykonywane są przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,

* usługi są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi podstawowej,

* głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie konkretnych czynności wobec podatników, którym nie przysługuje takie zwolnienie.

Z powyższych uregulowań wynika, że za usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego należy uznać nie tylko nauczanie związane z zawodem lub branżą, ale także zdobywanie wiedzy do celów zawodowych. Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego oraz inne usługi, ściśle związane, towarzyszące usługom kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, niezbędne do ich świadczenia, mieszczące się łącznie w zakresie usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.

Wnioskodawca świadczy, na rzecz odbiorcy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, czyli będące usługami podstawowymi, a pozostałe usługi są ściśle z nimi związane, jako niezbędny aspekt służący do pełnej i właściwej pod względem przedmiotowym realizacji zadania, stanowiące w zasadzie usługę edukacyjną. Zatem, jako że przedstawione usługi są elementem niezbędnym do wykonywania usługi edukacyjnej, a usługa edukacyjna ma charakter przeważający w umowie to zgodnie z art. 43 ust. 29 lit. c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) istnieje podstawa do wystąpienia zwolnienia od podatku.

W odniesieniu do wskazanych usług szkoleniowych i przeprowadzania egzaminów, należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, mamy do czynienia z usługą kształcenia, której zaistnienie stanowi spełnienie głównego kryterium warunkującego zastosowanie zwolnienia, przewidzianego w przepisach ustawy o VAT. Powyższe szkolenia i egzaminy mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych osób z nich korzystających, a co za tym idzie polepszenia ich sytuacji na rynku pracy.

Według wskazówek zawartych w Rozporządzeniu Rady UE z dnia 15 marca 2011 r. zawierających definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika szkolenia do celów zawodowych.

Przedstawioną powyżej klasyfikację wskazuje również interpretacja z dnia 31 stycznia 2012 r. wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (o sygn. DZF-IV-82252-54-IK/12) przedstawiająca stanowisko Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wskazując, że "<...> wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego ponieważ jednym z głównych celów Programu jest wzrost zatrudnienia. Stąd, generalnie przedmiot szkoleń realizowanych w ramach PO KL wiąże się z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym zdefiniowanym w przepisach prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane ze środków publicznych.

Przedstawiony powyżej przez Instytucję pogląd kształtuje kierunek interpretacji dotyczący usług szkoleniowych, realizowanych w ramach EFS (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) jako usług podstawowych podlegających zwolnieniu z VAT.

Jednocześnie usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników szkolenia stanowią jej element kompleksowy, jako że cel świadczenia czynności, jakimi we wskazanym przypadku są usługi szkoleniowe z zakresu logistyki, coachingu, organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy oraz wskazanych egzaminów, jest zdeterminowany przez usługę główną, a co za tym idzie nie można w pełni wykonać lub wykorzystać bez wskazanych czynności czynności głównej wobec jak najefektywniejszego wykonania zadania i jego założeń.

W związku ze 100% finansowaniem ze środków publicznych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych realizowanych przez Wnioskodawcę, usługi szkoleniowe oraz egzaminy wskazane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi między innymi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa. Nabywcy usług nie wnoszą wkładu własnego, wszystkie niżej wymienione usługi szkoleniowe są w całości finansowane ze środków publicznych.

Realizowane przez Wnioskodawcę usługi stanowią formę aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracujących. Odbiorcami usług są osoby z własnej woli zainteresowane wsparciem, które dzięki zdobytym umiejętnościom (uzupełnienie kwalifikacji/przekwalifikowanie się) polepszą swoją sytuację na rynku pracy. Wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi usługi szkoleniowe, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), m.in. z zakresu logistyki - "Logistyk z certyfikatem".

Usługi szkoleniowe z zakresu logistyki zgodnie z zawartymi umowami obejmują: przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenia egzaminu European Junior Logistican, przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu. Program szkolenia obejmuje:

* podstawy zarządzania w logistyce (zarządzanie współczesną logistyką, zarządzanie zespołem, przedsiębiorstwo jako ogniwo łańcucha dostaw, kompleksowa analiza kosztów),

* zarządzanie zapasami (podstawowe pojęcia w zarządzaniu, analiza popytu, modele systemów zamawiania),

* zarządzanie transportem (transport w systemie logistycznym, charakterystyka transportu, optymalizacja zużycia paliwa).

Ponadto jak wynika z wniosku, Spółka (Wnioskodawca) jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Spółka nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, przedmiotowych usług Spółka nie świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Dla usługi szkoleniowej z zakresu logistyki (jako usługi głównej) zespołem usług, które się na nią składają jest przeprowadzenie szkolenia, egzaminu oraz końcowego postępowania kwalifikacyjnego.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w stosunku do świadczonych usług nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT (uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo-rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym).

Dla oceny tego, czy usługi wykonywane przez Zainteresowanego są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, konieczne jest stwierdzenie:

* czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub

* czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz

* czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

* czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub

* czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 77, s. 1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenie z zakresu logistyki obejmuje swoim zakresem: przeprowadzenie szkolenia, egzaminu oraz końcowego postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu. Program szkolenia obejmuje podstawy zarządzania w logistyce, zarządzanie zapasami oraz zarządzanie transportem. Uczestnikami szkolenia są osoby pracujące.

Zatem świadczona przez Wnioskodawcę usługa może zostać uznana za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość uzyskania lub uaktualnienia posiadanej wiedzy z zakresu logistyki. W świetle powyżej przedstawionych okoliczności należy uznać, że jest to nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z wykonywanym zawodem.

Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, który przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, gdyż jak wynika z wniosku oraz uzupełnień do niego, prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT, przysługującego podmiotom które uzyskały dla świadczonych usług akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, gdyż Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu do wniosku, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Ponadto, Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że bierze udział w realizacji projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca występuje jako podwykonawca względem bezpośrednich beneficjentów dotacji. Zleceniodawcy uzyskują całościowe finansowanie szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL, który jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z Budżetu Państwa.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) przepisy ustawy stosuje się do:

1.

jednostek sektora finansów publicznych;

2.

innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy środkami publicznymi są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W analizowanej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę (podwykonawcę) usługi szkoleniowe spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i są finansowane w całości ze środków publicznych. Otrzymana przez Wnioskodawcę od Zleceniodawcy (bezpośredniego beneficjenta środków publicznych) zapłata za wykonane usługi w całości jest finansowana ze środków publicznych.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych z zakresu logistyki, obejmujących przeprowadzenie szkolenia, egzaminu oraz końcowego postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu, zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w 100% finansowanymi ze środków publicznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych z zakresu logistyki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy wniosku w części odnoszącej się do opodatkowania podatkiem VAT usług kształcenia zawodowego z zakresu logistyki. W części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych z zakresu coachingu, organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy, zajęć z zakresu Indywidualnych Planów Działania oraz przeprowadzania egzaminu European Junior Logistician, Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, egzaminu ECDL organizowanych dla uczestników projektu szkoleniowego w ramach programu PO KL - zostaną wydane odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl