Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-169/10-4/JW
Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2010 r. (data wpływu 24 marca 2010 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21 maja 2010 r. sygn. IPPP2/443-169/10-2/JW, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

R. S.A. (dalej jako: "Bank") jest bankiem z siedzibą w Polsce świadczącym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej głównie usługi pośrednictwa finansowego zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Bank korzystał i nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy rejestrujące (§ 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797)).

Zdarza się, że Bank sprzedaje pracownikom należące do Banku telefony komórkowe wykorzystywane wcześniej przez pracowników jako telefony służbowe. Zasadniczo, zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozporządzeń Ministra Finansów regulujących zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących, dostawa towarów i usług na rzecz pracowników podatnika podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zgodnie jednak z obowiązującym od 1 września 2006 r. § 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375, z późn. zm.), zwolnień od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących nie stosowało się bez względu na wysokość osiąganych obrotów m.in. przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że Bank sprzedawał pracownikom telefony komórkowe, w 2006 r. zainstalował kasę rejestrującą i ewidencjonował przy użyciu tej kasy sprzedaż telefonów komórkowych. Od 1 lipca 2008 r. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego został ograniczony do przypadków, gdy sprzedaż takiego sprzętu następowała na rzecz osób niebędących pracownikami podatnika. Z dniem 1 lipca 2008 r. weszło bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

Zgodnie z § 4 ust. 2 tego Rozporządzenia wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej dostawy sprzętu radiowego telewizyjnego i telekomunikacyjnego nie miało zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do tego Rozporządzenia.

Na podstawie poz. 34 załącznika do Rozporządzenia z 27 czerwca 2008 r. zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej podlegała natomiast dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Zgodnie z przypisem 2) zwolnienie to nie dotyczyło jednak podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego pracownikom Banku od 1 lipca 2008 r. podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Banku, dostawa przez Bank sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz pracowników od 1 lipca 2008 r. podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Od dnia 1 lipca 2008 r. zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. przepis wyłączający ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej dostawę sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego nie miał zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do tego Rozporządzenia.

Na podstawie poz. 34 załącznika do tego Rozporządzenia zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej podlegała natomiast dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Zgodnie z przypisem 2) zwolnienie to nie dotyczyło podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

W związku z powyższym, po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r. sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego nie podlegała obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, jeżeli sprzedaż taka była dokonywana na rzecz pracowników podatnika i jednocześnie podatnik nie rozpoczął przed 1 lipca 2008 r. ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników.

Bank nie rozpoczął natomiast przed 1 lipca 2008 r. ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników. Przed 1 lipca 2008 r. na podstawie odpowiednich przepisów rozporządzeń Ministra Finansów regulujących zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż towarów i usług na rzecz pracowników podatnika korzystała bowiem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. regulowało takie zwolnienie w poz. 40 Załącznika do tego Rozporządzenia.

Przed dniem 1 lipca 2008 r. Bank ewidencjonował przy użyciu kasy rejestrującej jedynie sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego. Przepis § 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących stanowił bowiem, że określonych w tym Rozporządzeniu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej (w tym także zwolnienia w przypadku sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników podatnika) nie stosuje się m.in. do sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego.

Obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży telefonu komórkowego przy użyciu kasy rejestrującej dotyczył każdej sprzedaży telefonu komórkowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy osoba ta była pracownikiem podatnika czy też nie.

W związku z tym, Bank sprzedając telefony komórkowe pracownikom ewidencjonował taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej. Zaewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz pracowników Banku nie oznacza jednak rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników w zakresie innych towarów i usług niż wymienione w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. obowiązywało bowiem nadal. Ze zwolnienia tego Bank nie mógł korzystać jedynie w zakresie dostaw towarów i usług wymienionych w § 4 tego Rozporządzenia.

Bank był więc zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników i nie rozpoczął ewidencjonowania takich dostaw towarów i usług przy użyciu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że Bank przed 1 lipca 2008 r. nie rozpoczął ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej dostaw towarów i usług na rzecz pracowników, po wejściu w życie 1 lipca 2008 r. przepisu § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2008 r., Bank nie jest już zobowiązany do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom. Przepis ten wyłączył bowiem obowiązek ewidencjonowania dostawy sprzętu telekomunikacyjnego przy użyciu kasy fiskalnej jeżeli taka dostawa jest dokonywana na rzecz pracowników podatnika i jednocześnie podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej dostaw towarów i usług na rzecz pracowników przed 1 lipca 2008 r. Analogiczne przepisy zawierały także następne Rozporządzenia Ministra Finansów regulujące zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. Takie przepisy zawiera także obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) regulujące zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących obowiązujące do 31 grudnia 2010 r. W związku z tym, od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. Bank nie jest zobowiązany do ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej dostaw sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz pracowników. W tym okresie Bank powinien ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej jedynie sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego na rzecz osób niebędących pracownikami Banku.

Dodatkowo należy zauważyć, iż Bank na podstawie przepisów obowiązujących zarówno w latach poprzednich (Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 2006 i 2008 r.), jak i obecnie korzysta z podmiotowego zwolnienia z rejestrowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej (§ 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) - Odmienna interpretacja regulacji podatkowych w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz pracowników za pomocą kasy rejestrującej od zaprezentowanej przez Bank powodowałaby, iż podatnik, który jest podmiotowo zwolniony z obowiązku rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej oraz korzysta jednocześnie z przedmiotowego zwolnienia z tego obowiązku na podstawie obecnie obowiązujących regulacji, byłby zobowiązany do rejestrowania sprzedaży określonej kategorii towarów na rzecz pracowników, gdyż dokonał wcześniej rejestracji obrotu stosując kasę rejestrującą sprzedaży dokonanej na rzecz pracowników na podstawie nieobowiązującego już przepisu.

Ponadto inny sposób interpretacji powołanych powyżej regulacji spowodowałby, że na dwóch takich samych podatnikach, dokonujących takich samych transakcji sprzedaży na rzecz pracowników w tym samym czasie, na podstawie takich samych regulacji z zakresu prawa podatkowego, ciążyłyby diametralnie różne obowiązki związane zewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Należy podkreślić, że również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 października 2008 r. (sygn. IPPP1 -443-1434/08-2/AK) w podobnym stanie faktycznym uznał, że podatnik po 1 lipca 2008 r. będzie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej dostaw towarów i usług na rzecz pracowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy ustawodawca wskazał, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższą delegację Minister Finansów zrealizował m.in. poprzez wydanie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720). Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. zastępując uprzednio obowiązujące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

Na mocy rozporządzenia, zwalnia się na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej "ewidencjonowaniem".

Generalnie rozporządzenie to przewiduje dwa rodzaje zwolnień:

* podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,

* przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.

Stosownie do uregulowań zawartych w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pkt 2 § 2 rozporządzenia, ustawodawca określił, iż do dnia 31 października 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18 - 20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych, tj. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720), w poz. 34 ustawodawca rozszerzył zakres czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wskazując, iż ze zwolnienia tego, oprócz dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, korzysta również dostawa towarów i świadczenie usług przez spółdzielnie na rzecz członków lub innych osób które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Jednocześnie ustawodawca zawarł zastrzeżenie, iż zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania wskazane w poz. 34 załącznika do rozporządzenia nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

W zastrzeżeniu 2) objaśnień do załącznika ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem: "nie dotyczy tych podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia przed dniem 1 lipca 2008 r." lecz wymienia podatników, którzy "rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.".

Należy ponadto wskazać, iż w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r., ustawodawca wskazał katalog sytuacji, dla których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 rozporządzenia. Zgodnie z uregulowaniami ww. § 4 ust. 1 zwolnień nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1.

do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2.

przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3.

przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4.

przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5.

przy dostawie:

a.

sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b.

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6.

przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7.

przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

8.

przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

9.

przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Jak stanowi § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepis ust. 1 pkt 4-7 nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie § 3 ust. 6, lub podatnik utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu.

Z opisu sprawy wynika, iż przed dniem 1 lipca 2008 r. Spółka sprzedawała na rzecz swoich pracowników towary (telefony komórkowe), które były wymienione w § 4 rozporządzenia obowiązującego przed tą datą. Tym samym czynności te były przez nią ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz ww. przepisy, należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca zaewidencjonował jakąkolwiek dostawę towaru lub usługę na rzecz pracownika na kasie rejestrującej przed dniem 1 lipca 2008 r., to po tej dacie żadna sprzedaż na rzecz pracownika nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720) ustawodawca wprowadził przepis § 4 ust. 2, zgodnie z którym w związku z przepisem § 4 ust. 1 pkt 4-7 wyłączył obowiązek ewidencjonowania dostaw towarów i usług przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli taka dostawa towarów lub usług jest dokonywana na rzecz pracowników podatnika (wynikająca z poz. 34 załącznika do rozporządzenia) z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie § 3 ust. 6, lub podatnik utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zastrzeżenie 2) do poz. 34 załącznika ww. rozporządzenia, w myśl którego zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaż towarów) za pomocą kasy rejestrującej przed 1 lipca 2008 r. W związku z powyższym podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej dostawę towarów i usług na rzecz swoich pracowników przed 1 lipca 2008 r. są zobowiązani dalej rejestrować tę sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Zatem podsumowując, Spółka dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz swoich pracowników, ma obowiązek ewidencjonowania tych czynności za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W powołanej we wniosku przez Stronę interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP1-443-1434/08-2/AK z dnia 22 października 2008 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy okresu od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas fiskalnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl