Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-1647/08-2/AS
Prawo do stosowania obniżonej stawki VAT na poziomie 3%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu 3 listopada 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 15.71.10-30 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 15.71.10-30.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej także jako "Spółka") prowadzi działalność handlową w zakresie dodatków do pasz i środków służących ochronie zdrowia zwierząt hodowlanych. Do czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy VAT z udziałem powyższych towarów, do dnia 30 kwietnia 2008 r. Spółka stosowała stawki VAT na poziomie 3, 7 lub 22%. Wynikało to z przepisów art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, a także z § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia VAT z 27 kwietnia 2004 r. Przepis art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT przewidywał możliwość zastosowania obniżonej stawki 3% w odniesieniu do czynności (z wyjątkiem eksportu i WDT), których przedmiotem były towary i usługi wskazane w załączniku Nr 6 do ustawy VAT, ale jedynie do dnia 30 kwietnia 2008 r. W dniu 1 maja 2008 r. weszła w życie ustawa nowelizująca VAT z 11 kwietnia 2008 r., która w art. 2 ust. 1 dopuszcza możliwość zastosowania do dnia 31 grudnia 2010 r. stawki 3% w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do tej ustawy. Część towarów wymienionych w załączniku do ustawy nowelizującej VAT z 11 kwietnia 2008 r. pokrywa się z towarami wskazanymi w załączniku Nr 6 do ustawy VAT, który od dnia 1 maja 2008 r. nie ma już zastosowania. Z kolei pewne towary wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy VAT występują też w załączniku Nr 3 do tej ustawy, a więc zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy VAT, od dnia 1 maja 2008 r. podlegają one opodatkowaniu stawką 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2008 r. Spółka ma prawo stosować stawkę VAT w wysokości 3% do czynności (innych niż eksport i WDT), których przedmiotem są towary o symbolu PKWiU 15.71.10-30, posiadające nazwy handlowe: -.Acid Buf - preparat wykazujący działanie buforujące dla przeżuwaczy, podnoszący pH w żwaczu, uzupełniający dietę zwierząt w składniki mineralne, dodawany do pasz lub skarmiany bezpośrednio, -.Ascolac - koncentraty białkowe i białkowo-tłuszczowe stosowane w paszach dla młodych zwierząt oraz w paszach dla bydła, -.Ascomilk - gotowy preparat mlekozastępczy stosowany w żywieniu młodych zwierząt, -.Calprona Rumen Buffer oraz Calprona Rumen Protein - preparaty stymulujące procesy fizjologiczne w żwaczu oraz trawienne u bydła, stanowiące źródło wapnia i magnezu dla przeżuwaczy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2008 r. Spółka ma prawo do stosowania stawki VAT na poziomie 3% w odniesieniu do czynności (innych niż eksport i WDT), których przedmiotem są towary o symbolu PKWiU 15.71.10-30 posiadające nazwy handlowe Acid Buf, Ascolac, Ascomilk, Calprona Rumen Buffer oraz Calprona Rumen Protein. Wynika to z treści art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej VAT z 11 kwietnia 2008 r., który w tej kwestii odsyła do załącznika do wspomnianej ustawy (pozycja 43 załącznika).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Zgodnie z poz. 47 powołanego wyżej załącznika Nr 6 zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych do dnia 30 kwietnia 2008 r. - 3% stawką podatku od towarów i usług, objęto mieszczącą się w grupowaniu PKWiU ex 15.7 pasze dla zwierząt - z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20).

W związku z powyższym, do dnia 30 kwietnia 2008 r. sprzedaż towarów (sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 15.71.10-30) podlegała opodatkowaniu według stawki podatku obniżonej do 3% - zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W poz. 43 załącznika do ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, wskazano grupowanie PKWiU 15.7 - pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20).

Na podstawie powyższego przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 43 załącznika do tej ustawy stwierdza się, iż do sprzedaży towarów, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 15.71.10-30, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 3%.

Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie prawidłowości klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl