IPPP2/443-1402/11-2/JW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1402/11-2/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu 22 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż bagietek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż bagietek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka H. Sp. z o.o. (zwana dalej "Wnioskodawcą") jest producentem głęboko mrożonych produktów piekarniczych o różnym stopniu przygotowania do dalszego wypieku. Wśród oferowanych produktów znajdują się m.in. następujące rodzaje bagietek: bułka football piwna, mini bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem ziołowym, bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem pieczarkowym, bagietka z szynką i serem, mix bułeczek mini de Lux, bułka grill, bułka football, bułka prowansalska (zwane dalej "Bagietkami"). Sprzedaż Bagietek Wnioskodawca opodatkowuje 23% stawką podatku od towarów i usług (zwanego dalej "podatkiem VAT"). 17 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzyskał z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi informację o numerze OKN-5672/KW-4308/2011, iż Bagietki mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.71.11.0, za wyjątkiem bagietki z szynką i serem, która mieści się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0 (notarialnie poświadczoną kopię informacji Wnioskodawca załącza do wniosku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż Bagietek przez Wnioskodawcę powinna być opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 i z zastrzeżeniem art. 146f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej "VATU") podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Obniżone stawki w wysokości 8% i 5% znajdują zastosowanie - zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 2a VATU - w stosunku do towarów i usług wymienionych odpowiednio w załączniku nr 3 i załączniku nr 10 do VATU. Obydwa te załączniki identyfikują towary i usługi - w myśl zasady wyrażonej w art. 5a VATU - za pomocą kodów przypisanych im przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Załącznik nr 3 do VATU wśród towarów, których sprzedaż opodatkowana jest obecnie 8% stawką podatku VAT, wymienia m.in. a) pieczywo świeże (PKWiU 10.71.11.0) oraz b) wyroby ciastkarskie i ciasta, świeże (PKWiU 10.71.12.0), jednakże jedynie, te których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Jak wynika z informacji uzyskanej przez Wnioskodawcę z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, następujące Bagietki mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0: bułka football piwna, mini bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem ziołowym, bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem pieczarkowym, mix bułeczek mini de Lux, bułka grill, bułka football, bułka prowansalska. Natomiast bagietka z szynką i serem mieści się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, przy czym termin jej przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż Bagietek powinna być opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Wskazać należy, iż przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5% - art. 41 ust. 2a ustawy.

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%) wymienione zostały:

* w poz. 31 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, tj. "pieczywo świeże",

* w poz. 32 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0, tj. "wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

W załączniku nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały:

* w poz. 23 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0, tj. " pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie termin przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest producentem głęboko mrożonych produktów piekarniczych o różnym stopniu przygotowania do dalszego wypieku. Wśród oferowanych produktów znajdują się m.in. następujące rodzaje bagietek: bułka football piwna, mini bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem ziołowym, bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem pieczarkowym, bagietka z szynką i serem, mix bułeczek mini de Lux, bułka grill, bułka football, bułka prowansalska. Sprzedaż bagietek Wnioskodawca opodatkowuje 23% stawką podatku od towarów i usług. W dniu 17 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzyskał z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi informację, iż bagietki mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.71.11.0, za wyjątkiem bagietki z szynką i serem, która mieści się w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0. Ponadto w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że termin przydatności do spożycia bagietki z szynką i serem PKWiU 10.71.12.0 nie przekracza 45 dni.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę bagietki z szynką i serem sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 10.71.12.0 - wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże - których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast produkty opisane we wniosku sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 10.71.11.0 - pieczywo świeże - tj. bułka football piwna, mini bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem ziołowym, bagietka z masłem czosnkowym, bagietka z masłem pieczarkowym, mix bułeczek mini de Lux, bułka grill, bułka football, bułka prowansalska mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Wobec powyższego przedmiotową interpretację wydano na podstawie wskazanych we wniosku grupowań.

Końcowo nadmienia się, iż w myśl w art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika więc, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl