Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-1399/13-4/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy-przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 25 lutego 2014 r.) na wezwanie z dnia 18 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków dotyczących zakupu towarów i usług związanych z działalnością Muzeum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 25 lutego 2014 r.) na wezwanie z dnia 18 lutego 2014 r. znak IPPP2/443-1399/13-2/DG o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków dotyczących zakupu towarów i usług związanych z działalnością Muzeum.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Muzeum M. w M. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Muzeum M. w M. z dnia 11 marca 2013 r.

Organizatorem Muzeum jest Miasto M. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

Siedzibą Muzeum jest Miasto M., a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

Przedmiotem działalności Muzeum jest w szczególności:

1.

gromadzenie zbiorów związanych z dziejami Miasta, jego okolic i społeczności lokalnej;

2.

inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów;

3.

przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych;

4.

udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;

5.

organizowanie wystaw;

6.

prowadzenie działalności edukacyjnej;

7.

prowadzenie działalności wydawniczej;

8.

gromadzenie księgozbioru muzealnego;

9.

prowadzenie innych działań, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego w zakresie objętym pkt 1-8.

W ramach działalności związanej z pozyskiwaniem muzealiów, Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1.

w zakresie archeologii: ceramikę, narzędzia, broń, ozdoby,

2.

w zakresie historii:

a.

archiwalia: dokumenty z okresu XV-XXI w.,

b.

ikonografię: zdjęcia, widokówki,

c.

kartografię: mapy i plany z okresu XV-XXI w.,

d.

militaria: broń białą i palną, pociski granaty ręczne, akcesoria strzeleckie i jeździeckie, umundurowanie,

e.

zabytki związane z historią M. i jego mieszkańców,

3.

w zakresie etnografii: meble, drobne sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia rzemieślnicze itp.,

4.

w zakresie rzemiosła artystycznego: wyroby ze szkła, fajansu i kamionki,

5.

w zakresie sztuk plastycznych: malarstwo, grafika, rzeźba z okresu XIX-XXI w.

Działalność Muzeum jest dotowana z budżetu Miasta M., środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Muzeum nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykazywanie zadań w ramach działalności statutowej nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Muzeum M. w M. naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie ma możliwości odzyskania przez Muzeum M. w M. naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ Muzeum M.w M. nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy o muzeach, ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu Muzeum M.

Przedmiotem działalności Muzeum jest w szczególności gromadzenie i przechowywanie zbiorów związanych z dziejami Miasta, jego okolic i społeczności lokalnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych, prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, gromadzenie księgozbioru muzealnego itp.

W ramach działalności związanej z pozyskiwaniem muzealiów, Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów: ceramikę, narzędzia, broń, ozdoby, dokumenty z okresu XV-XXI w., zdjęcia, widokówki, mapy i plany z okresu XV-XXI w., broń białą i palną, pociski granaty ręczne, akcesoria strzeleckie i jeździeckie, umundurowanie, zabytki związane z historią Miasta i jego mieszkańców, meble, drobne sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia rzemieślnicze, wyroby ze szkła, fajansu i kamionki, malarstwo, grafikę i rzeźbę z okresu XIX-XXI w.

Działalność Muzeum jest dotowana z budżetu Miasta, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Muzeum nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykazywanie zadań w ramach działalności statutowej nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu.

Przedmiotem wątpliwości Strony jest, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności statutowej nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym wydatki ponoszone w prowadzonej działalności Strony nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług poniesionych w związku z prowadzoną działalnością.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl