Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-138/13-4/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.) na wezwanie z dnia 22 marca 2013 r. znak IPPP2/443-138/13-2/DG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup odzieży motocyklowej - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2013 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.) na wezwanie z dnia 22 marca 2013 r. znak IPPP2/443-138/13-2/DG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup odzieży motocyklowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie Informatyki. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w całości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności wiąże się z koniecznością codziennego dojazdu do klienta. W związku z tym, że większość klientów Wnioskodawcy prowadzi swoją działalność w Warszawie, mieście z dużymi problemami komunikacyjnymi, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym mobilność, a więc szybki i punktualny dojazd do klienta jest motocykl. Motocykl, który Wnioskodawca wykorzystuje do celów prowadzonej działalności gospodarczej znajduje się w ewidencji środków trwałych. W związku z tym, że motocykl wykorzystywany jest przez 9-10 miesięcy w roku, pociąga to za sobą zakup profesjonalnej odzieży motocyklowej, która umożliwia jazdę w niskich temperaturach jak również chroni przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Kodeks drogowy nakłada obowiązek jeżdżenia w kasku ochronnym, jednakże w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, motocyklista zazwyczaj ubrany jest w odzież specjalnie przystosowaną dojazdy motocyklem. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że niemożliwa jest jazda motocyklem wczesną wiosną oraz jesienią bez profesjonalnej odzieży motocyklowej z uwagi na niskie temperatury.

W związku z tym Wnioskodawca planuje zakupić ubranie motocyklowe, w skład którego wchodzi: specjalistyczna kurtka motocyklowa z ochraniaczami barków, łokci oraz kręgosłupa; specjalistyczne spodnie motocyklowe z ochraniaczami kolan i bioder; specjalistyczne buty motocyklowe z ochraniaczami łydki, kostki oraz piszczela. Kurtka, spodnie oraz buty wraz z wbudowanym zestawem ochraniaczy zostały zaprojektowane specjalnie, tak aby zminimalizować skutki ewentualnych wypadków drogowych, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem. Jeśli dojdzie już do wypadku drogowego, specjalistyczne ubranie motocyklowe dzięki zastosowaniu profesjonalnych materiałów jak również atestowanych ochraniaczy, może uratować życie lub w znaczący sposób ograniczyć uszkodzenia ciała powstałe podczas upadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle ustawy o podatku VAT nabycie odzieży motocyklowej a dokładnie zakup kurtki motocyklowej ze specjalnymi wzmocnieniami, spodni motocyklowych ze specjalnymi wzmocnieniami, butów motocyklowych ze wzmocnieniami uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem wyżej wymienionej odzieży motocyklowej.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskującego, prowadząca działalność osoba, wykorzystująca motocykl w działalności gospodarczej jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość naliczonego podatku w związku z wydatkami poniesionymi na zakup specjalistycznej odzieży motocyklowej. Odzież taka znacząco podnosi bezpieczeństwo oraz minimalizuje skutki związane z ewentualnymi wypadkami drogowymi, natomiast jej brak uniemożliwiałby jazdę motocyklem w niskich temperaturach. W konsekwencji tego stanu rzeczy należy uznać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT wnioskującemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup specjalistycznej odzieży motocyklowej.

Dodatkowo Strona pragnie zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia z 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 60/11, w którym to sąd administracyjny uznał za niezrozumiały tok rozumowania organów podatkowych, które przyznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, a jednocześnie zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic.

WSA w Szczecinie uzasadniał, że w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem. Dlatego też zdaniem Sądu wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy ponadto zauważyć, iż w art. 88 tej ustawy wskazane zostały sytuacje, w przypadku wystąpienia których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi opodatkowaną podatkiem VAT działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie informatyki. Charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności wiąże się z koniecznością codziennego dojazdu do klienta. W związku z tym, że większość klientów Strony prowadzi swoją działalność w Warszawie, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym szybki i punktualny dojazd do klienta jest motocykl. Motocykl, który Strona wykorzystuje do celów prowadzonej działalności gospodarczej znajduje się w ewidencji środków trwałych. W związku z tym, że motocykl wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę 9-10 miesięcy w roku, Strona planuje zakupić ubranie motocyklowe, w skład którego wchodzi: specjalistyczna kurtka motocyklowa z ochraniaczami barków, łokci oraz kręgosłupa; specjalistyczne spodnie motocyklowe z ochraniaczami kolan i bioder; specjalistyczne buty motocyklowe z ochraniaczami łydki, kostki oraz piszczela. Kurtka, spodnie oraz buty wraz z wbudowanym zestawem ochraniaczy umożliwiają jazdę w niskich temperaturach jak również chronią przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Kodeks drogowy nakłada obowiązek jeżdżenia w kasku ochronnym, jednakże w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, motocyklista zazwyczaj ubrany jest w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że niemożliwa jest jazda motocyklem wczesną wiosną oraz jesienią bez profesjonalnej odzieży motocyklowej z uwagi na niskie temperatury.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w sytuacji gdy dokona zakupu ww. odzieży przeznaczonej do jazdy motocyklem, może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących jej zakup.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie kasku oraz odzieży ochronnej (kurtka, spodnie, buty) do jazdy na motocyklu, tut. Organ stwierdza, iż z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością Zainteresowanego można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów będących przedmiotem dostawy, czy też niezbędne do świadczenia usług; bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zakup przez Wnioskodawcę ww. odzieży ochronnej do jazdy na motocyklu związany jest przede wszystkim z bezpieczną jazdą na motocyklu, nie przesądza to jednak, że wydatek na zakup takiego ubrania ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to wydatek na cele osobiste. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem odzieży ochronnej służącej do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia. Zatem zakup odzieży ochronnej ma charakter odzieży osobistej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu odzieży ochronnej (udokumentowanego fakturą) w postaci kurtki, spodni i butów do jazdy na motocyklu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, że ww. przedmioty nie mają związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku z dnia z 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 60/11 zauważyć należy, iż przytoczone orzeczenie Organ potraktował jako element argumentacji Strony, lecz nie mogło mieć ono wpływu na ocenę prawną przedmiotowej sprawy. Nie negując tego orzeczenia jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy zwrócić uwagę, iż organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl