IPPP2/443-1332/11-2/JW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1332/11-2/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2011 r. (data wpływu 2 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania materiałów - nagród w ramach akcji marketingowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych materiałów - nagród - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania materiałów - nagród w ramach akcji marketingowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tych materiałów - nagród.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: "Spółka") w ramach prowadzonej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi reklamowe, w tym m.in. usługi organizacji i obsługi konkursów, loterii, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych / marketingowych / reklamowych / lojalnościowych (dalej jako: "akcje marketingowe"). Spółka będzie nawiązywać współpracę z kontrahentami, w ramach której będzie świadczyć usługi polegające na organizacji i obsłudze różnego rodzaju akcji marketingowych. Niejednokrotnie Spółce powierzone zostaną niemal wszystkie czynności związane z obsługą danej akcji marketingowej tj. m.in. czynności organizacyjne czy administracyjne związane z kompleksową obsługą tych akcji. W ramach usług świadczonych kontrahentom, Spółka będzie także nabywać materiały promocyjno - reklamowe (dalej jako: "materiały - nagrody"), które następnie będzie wydawać uczestnikom / laureatom tych akcji marketingowych (dalej jako: "laureaci"). Wydanie materiałów - nagród, co do zasady, odbywać się będzie w ten sposób, że Spółka dokona przekazania materiałów na rzecz laureata akcji marketingowej. Spółka będzie dokonywać zakupu tych materiałów - nagród we własnym imieniu, a kontrahent zlecający usługę reklamową nie stanie się właścicielem tych materiałów - nagród. Nie dojdzie do wydania nagród kontrahentowi. Podsumowując, Spółka będzie nabywać materiały - nagrody w ramach realizacji usługi reklamowej i dokonywać ich wydania bezpośrednio laureatom.

Za wyświadczenie kompleksowej usługi reklamowej Spółka będzie wystawiać swoim kontrahentom faktury VAT i opodatkowywać je stawką podstawową. Jednocześnie Spółka przyznaje, że kalkulując należne jej wynagrodzenie, uwzględni koszty związane z obsługą danej akcji marketingowej, swoją marżę oraz wartość nabytych materiałów - nagród.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność polegająca na wydaniu materiałów - nagród przez Spółkę na rzecz laureatów (np. zwycięzców konkursu) akcji marketingowych będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów.

2.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów - nagród wydawanych przez Spółkę laureatom (np. zwycięzcom konkursu) akcji marketingowych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Spółka stoi na stanowisku, że czynność polegająca na wydaniu materiałów - nagród laureatom akcji marketingowych (np. zwycięzcom konkursu) w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie stanowić czynności podlegającej po stronie Spółki opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe Spółka opiera na fakcie, że wydanie materiałów - nagród nastąpi w ramach świadczonej usługi reklamowej i będzie stanowić element tej usługi, którą Spółka będzie świadczyć na rzecz kontrahentów, i która to usługa reklamowa będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W świetle art. 7 ustawy VAT za odpłatną dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jak również nieodpłatne przekazanie towarów, zgodnie z ust. 2 art. 7 ustawy VAT.

Z treści powołanych regulacji ustawy VAT wynika, że nieodpłatne wydanie przez agencję reklamową materiałów - nagród stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy VAT. Jednak w opisanej sytuacji wydanie tych materiałów - nagród jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem przekazanie wymienionych we wniosku materiałów - nagród, których wartość wkalkulowana jest w jej cenę. Tym samym, wartość tych towarów (materiałów - nagród) będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez agencję reklamową usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowiącym odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT.

Spółka wskazuje, że ustawa VAT nie definiuje usług reklamowych, jednak wyjaśnienie tego pojęcia można odnaleźć na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako: "ETS"). Znaczenie pojęcia - usługi reklamowe - przedstawione zostało przez ETS m.in. w orzeczeniach w sprawie C-69/92 Luksemburg, C-68/92 Francja oraz C-73/92 Hiszpania. W ocenie ETS, pojęcie usług reklamowych należy rozumieć w sposób szeroki. Obejmuje ono wszelką działalność promocyjną, tzn. taką której celem jest informowanie odbiorców o istnieniu firmy oraz jakości oferowanych produktów lub usług w celu zwiększenia ich sprzedaży. Usługi reklamowe tworzą wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które mają na celu reklamę produktu lub usługi. W rezultacie, w opinii Spółki nie budzi wątpliwości uznanie, iż nabywanie materiałów - nagród, a następnie przekazywanie ich wskazanym podmiotom (w ramach akcji marketingowej) jest elementem świadczonej przez Spółkę usługi reklamowej.

Tak jak Spółka już wskazała, będzie świadczyć na rzecz swoich kontrahentów kompleksowe usługi reklamowe.

W orzecznictwie ETS wykształciło się stanowisko, że w przypadku usług kompleksowych składających się z kilku czynności - w sytuacji, gdy czynności te w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość i rozdzielenie ich miałoby sztuczny charakter - wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku VAT (wyrok ETS w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris Van Finacien z 27 października 2005 r. - C-41/04).

Dodatkowo Spółka zwraca uwagę na wykształconą na gruncie orzecznictwa ETS koncepcję świadczeń złożonych, zgodnie z którą jeżeli transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, należy rozpatrzyć wszystkie okoliczności, w jakich dokonywana jest dana transakcja. Analizując takie świadczenia należy zatem wziąć pod uwagę, czy ten zespół świadczeń z ekonomicznego punktu widzenia stanowi jedną dostawę/usługę (złożoną ze świadczenia o charakterze głównym i o charakterze pobocznym), czy też - są to dwie lub więcej odrębnych dostaw/usług, których skutki podatkowe należałoby analizować odrębnie (wyrok ETS z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg Gelting Linien oraz wyrok w sprawie C-349/96 CPP).

W oparciu o orzecznictwo ETS można zatem dojść do wniosku, iż świadczeniem pobocznym w stosunku do świadczenia głównego, jest czynność, która sama w sobie nie stanowi celu jej nabywcy, a jest jedynie środkiem zapewniającym lepsze wykonanie świadczenia głównego (por. wyrok ETS w sprawach połączonych C-308/96 i C-94/97 Madgett i Baldwin). Rozdzielenie tych świadczeń i odrębne ustalanie dla nich konsekwencji na gruncie VAT miałoby natomiast charakter sztuczny i nie odpowiadałoby charakterowi ekonomicznemu danej transakcji.

Również zdaniem NSA, jeśli przykładowo dany podmiot organizuje krajowe i zagraniczne imprezy turystyczne, które obejmują kompleksową usługę, począwszy od przejazdów, noclegów, konsumpcji, biletów wstępu (np. do kina itp.), aż do zapewnienia transportu powrotnego do kraju, to świadczy jedną kompleksową usługę (NSA w wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. I FSK 741/07).

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, że wydawanie materiałów - nagród będzie elementem usługi polegającej na kompleksowej obsłudze akcji marketingowej (np. konkursu) i z tego też powodu nie ma podstaw by uznać, że sama czynność wydania przez Spółkę materiałów - nagród jest czynnością podlegającą odrębnemu opodatkowaniu VAT. Jednocześnie Spółka przyznaje, że taka czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, z tym, że w sposób pośredni w ramach świadczonej usługi reklamowej.

W ocenie Spółki, w sytuacji gdyby czynność wydania materiałów - nagród uznana została za czynność opodatkowaną VAT (oddzielną dostawę towaru), to skutkowałoby to podwójnym opodatkowaniem podatkiem VAT de facto tej samej czynności - w pierwszej kolejności jako dostawy towarów (w świetle art. 7 ust. 2 ustawy VAT), następnie jako świadczenia usług w ramach świadczonej usługi reklamowej (w skład której będzie wchodzić m.in. nabywanie i wydawanie materiałów - nagród) - co na gruncie ustawy VAT i dorobku wspólnotowego jest niedopuszczalne.

Spółka zauważa, że prezentowane przez nią stanowisko znalazło szerokie poparcie w ocenie organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

I tak przykładowo:

* WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt. I SA/Kr 963/05 odnosząc się do zagadnienia przekazywania nagród w ramach kompleksowej usługi reklamowej stwierdził, że "w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, bowiem sam fakt wręczenia nabytej przez Spółkę nagrody nie stanowi w analizowanym przypadku oddzielnej dostawy towarów w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu. Wręczenie nagrody jest natomiast nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez wnioskodawcę na rzecz zlecającego usługę reklamową. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wskazanej czynności prowadziłoby do podwójnego opodatkowania towaru (nagrody), którego wartość została już uwzględniona w opodatkowaniu usługi świadczonej przez Spółkę."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 12 lutego 2010 r., nr IBPP4/443-1530/09/EJ uznał, że "nieodpłatne wydanie przez Wnioskodawcę nagród stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak w opisanej we wniosku sytuacji wydanie tych nagród jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem m.in. obsługę danego konkursu oraz nieodpłatne przekazanie nagród, których wartość wkalkulowana jest w cenę usługi reklamowej. Tym samym wartość przekazanych nagród jest jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i wydanie tych nagród nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo dokonuje rozliczeń podatku VAT należnego wyłącznie w oparciu o wystawiane faktury VAT na rzecz Klienta Wnioskodawcy za wykonanie usługi reklamowej zgodnie z zawartym porozumieniem. Czynność wydania nagród w ramach wykonywanej usługi reklamowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 7 kwietnia 2009 r. nr ILPP2/443-113/09-2/GZ uznał, że "nieodpłatne wydanie przez agencję reklamową materiałów reklamowych stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak w opisanej sytuacji wydanie tych materiałów jest częścią innej kompleksowej czynności, tj. usługi reklamowej, obejmującej swoim zakresem nieodpłatne przekazanie wymienionych we wniosku materiałów reklamowych, których wartość wkalkulowana jest w jej cenę. Tym samym, wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez agencję reklamową usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowią one odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług".

* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nr ITPP2/443-143/08/JK uznał, że "nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych przez Spółkę laureatom konkursów stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji czynnością opodatkowaną jest jednak wyłącznie realizowana na rzecz klienta (zleceniodawcy) kompleksowa usługa reklamowa obejmująca swoim zakresem nieodpłatne przekazanie nagród wkalkulowanych w jej cenę. Tym samym wartość tych towarów będzie jednym z elementów podstawy opodatkowania świadczonej przez "A" usługi reklamowej, opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowi ona odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Reasumując w opisanej sytuacji Spółka dokonuje prawidłowych rozliczeń podatku należnego wyłącznie w oparciu o wystawiane faktury VAT dla zleceniodawców akcji reklamowych, które obejmują między innymi wartość zakupionych, a następnie nieodpłatnie przekazanych prezentów".

* Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 2 maja 2007 r., nr 1472/RPP1/443-58/07/PAWA uznał, że "przekazanie nagród rzeczowych wydawanych laureatom Konkursów w ramach kampanii reklamowej prowadzonej na zlecenie klientów jest elementem usługi reklamowej opodatkowanym w ramach tej usługi i nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów".

* Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 5 stycznia 2007 r., nr 1471/NUR2/443-387/06/ST uznał, że "czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów w postaci upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów kontrahentom Zleceniodawców oraz lekarzom w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi reklamowej nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie dochodzi bowiem do przekazania towarów ani do świadczenia usług bez wynagrodzenia, gdyż Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od Zleceniodawców. Czynnościami opodatkowanymi są w tym przypadku usługi reklamowe świadczone na rzecz Zleceniodawców, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w ich cenę. Przekazanie ww. towarów jest tylko jednym z elementów usług świadczonych na rzecz Zleceniodawców, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

* Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w piśmie z dnia 24 lipca 2006 r., nr 1433/NG/GV/443-54/2006/LŚ uznał, że "w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT bowiem sam fakt wręczenia nabytej przez Spółkę nagrody nie stanowi w analizowanym przypadku oddzielnej dostawy towarów w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu. Wręczenie nagrody jest natomiast nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez wnioskodawcę na rzecz zlecającego usługę reklamową. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wskazanej czynności prowadziłoby do podwójnego opodatkowania towaru (nagrody), którego wartość została już uwzględniona w opodatkowaniu usługi świadczonej przez Spółkę".

* Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 7 września 2006 r., nr 1472/RPP1/443-539/06/SZU uznał, że "czynności opisane we wniosku, polegające na przekazaniu towarów w ramach świadczonej odpłatnie kompleksowej usługi nie wypełniają hipotezy przepisów art. 7 ust. 2. Nie dochodzi do przekazania towarów bez wynagrodzenia, ponieważ Spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od zleceniodawcy. Czynnością opodatkowaną jest usługa, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w jej cenę. Przekazanie jest tylko jednym z elementów usługi świadczonej na rzecz zleceniodawcy, nie może więc być opodatkowane odrębnie".

Ad. 2

Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów - nagród. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Spółka wskazuje, że nabywanie materiałów - nagród jest elementem niezbędnym do wykonania przez Spółkę usługi reklamowej podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym bez nabycia materiałów - nagród Spółka nie mogłaby wykonać usługi reklamowej.

Konsekwentnie Spółka uważa, że podatek VAT naliczony przy nabyciu materiałów - nagród ma związek ze sprzedażą opodatkowaną Spółki (towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych).

Spółka wskazuje, że zajmowane przez nią stanowisko znajduje poparcie w ocenie organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

I tak przykładowo:

* WSA w Krakowie w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 963/05 odnosząc się do możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanych nagród, które następnie są przekazywane w ramach kompleksowej usługi reklamowej stwierdził, że zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, nabywając towary, stanowiące nagrody wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych zakupów."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 12 lutego 2010 r., nr IBPP4/443-1530/09/EJ uznał, że nabywanie nagród jest niezbędne do wykonania przez Wnioskodawcę usługi reklamowej podlegającej opodatkowaniu VAT według stawki 22%. Bez nabycia nagród Wnioskodawca nie mógłby wykonać usługi reklamowej. W związku z tym zakupy nagród służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanej, potwierdzonej fakturą VAT. Zatem przyjąć należy, że Wnioskodawca dokonując zakupu nagród związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w świetle art. 86 ustawy o VAT, nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze potwierdzającej nabycie przedmiotowych nagród."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji z dnia 22 września 2009 r. nr IBPP4/443-1144/09/EJ uznał, że w odniesieniu do świadczonej kompleksowej usługi reklamowej "wnioskodawca rozlicza u siebie i wykazuje czynność opodatkowaną VAT, udokumentowaną fakturą VAT, która obejmuje wartość wydanych nagród, koszt obsługi konkursu, marżę i podatek VAT. I z tego tytułu przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup nagród."

Podsumowując, w ocenie Spółki nabywanie materiałów - nagród jest niezbędne do wykonania przez Spółkę usługi reklamowej podlegającej opodatkowaniu VAT i bez nabycia tych materiałów - nagród Spółka nie mogłaby wykonać usługi reklamowej. W związku z tym zakupy materiałów - nagród służą Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych, potwierdzonych fakturą VAT. W rezultacie Spółka uważa, iż należy przyjąć, że dokonując zakupu materiałów - nagród związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w świetle art. 86 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze potwierdzającej nabycie przedmiotowych materiałów - nagród.

Dodatkowo, Spółka wskazuje, że stanowisko zgodne ze stanowiskiem Spółki w zakresie objętym niniejszym wnioskiem przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5 sierpnia 2011 r., nr IPPP2/443-651/11-2/KG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, rozumie się również - zgodnie z ust. 2 ww. artykułu - przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (ust. 3 ww. artykułu).

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie natomiast do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi reklamowe, w tym m.in. usługi organizacji i obsługi konkursów, loterii, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych / marketingowych / reklamowych / lojalnościowych (dalej jako: "akcje marketingowe"). Spółka będzie nawiązywać współpracę z kontrahentami, w ramach której będzie świadczyć usługi polegające na organizacji i obsłudze różnego rodzaju akcji marketingowych. Niejednokrotnie Spółce powierzone zostaną niemal wszystkie czynności związane z obsługą danej akcji marketingowej, tj. m.in. czynności organizacyjne czy administracyjne związane z kompleksową obsługą tych akcji. W ramach usług świadczonych kontrahentom, Spółka będzie także nabywać materiały promocyjno - reklamowe (dalej jako: "materiały - nagrody"), które następnie będzie wydawać uczestnikom / laureatom tych akcji marketingowych (dalej jako: "laureaci"). Spółka będzie nabywać materiały - nagrody w ramach realizacji usługi reklamowej i dokonywać ich wydania bezpośrednio laureatom. Za wyświadczenie kompleksowej usługi reklamowej Spółka będzie wystawiać swoim kontrahentom faktury VAT i opodatkowywać je stawką podstawową. Jednocześnie Spółka przyznaje, że kalkulując należne jej wynagrodzenie, uwzględni koszty związane z obsługą danej akcji marketingowej, swoją marżę oraz wartość nabytych materiałów - nagród.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie opodatkowania wydania materiałów - nagród jako dostawy towarów oraz prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem przez Spółkę tych materiałów - nagród.

Ad. 1.

Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności wskazać należy, iż dostawa towarów na rzecz laureatów będzie ściśle związana ze świadczeniem przez Spółkę na rzecz kontrahentów kompleksowej usługi marketingowej. Jednocześnie treść wniosku wskazuje, że wynagrodzenie za ww. usługę obejmuje również wartość towarów przekazanych np. zwycięzcom konkursu. Oznacza to, że wartość tych towarów jest jednym z elementów składowych podstawy opodatkowania świadczonej przez Spółkę usługi, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowanym w ramach tej usługi. Tym samym przekazywanie towarów opisanych w złożonym wniosku, w związku ze świadczoną usługą marketingową nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów. Zatem art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy w zakresie przekazywanych towarów nie znajdzie zastosowania.

Ad. 2.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że nabywanie nagród jest niezbędne do wykonania przez Wnioskodawcę kompleksowej usługi marketingowej podlegającej opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Bez nabycia nagród Wnioskodawca nie będzie w stanie wyświadczyć przedmiotowej usługi. W związku z tym zakupy materiałów - nagród służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, potwierdzonych fakturą VAT.

Zatem przyjąć należy, że Wnioskodawca dokonując zakupu materiałów - nagród związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze potwierdzającej nabycie przedmiotowych nagród.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl