IPPP2/443-1275/11-4/KAN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1275/11-4/KAN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r.) uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) na wezwanie z dnia 23 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 29 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) na wezwanie z dnia 23 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług szkoleniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka organizuje i przeprowadza szkolenia w ramach projektów unijnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia kierowane są do osób będących studentami ostatnich lat studiów oraz pracowników środowiska akademickiego i naukowego. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do aktywnego i praktycznego wykorzystania dotychczasowej wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Motywacja i cel uczestnictwa w szkoleniach są badane w trakcie rekrutacji osób chętnych.

Szkolenia są finansowane minimum w 70% przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych. Spółka otrzymuje zlecenie na organizację i przeprowadzenie szkoleń od jednostki otrzymującej wsparcie z Unii Europejskiej. Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, uczelnią, jednostką naukową polskiej akademii nauk, jednostką badawczo-rozwojową lub instytutem badawczym.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca zaznaczył, iż świadczone przez Sp. z o.o. usługi mieszczą się w pojęciu usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Spółka jest podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców realizujących projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotową dotację otrzymuje partner Sp. z o.o., który jest jednocześnie współorganizatorem jak i zleceniodawcą szkoleń. W § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) jak również w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392)., ustawodawca kładzie nacisk na przedmiot usługi i sposób jej finansowania, stawiając jako warunek pochodzenie środków od instytucji publicznych. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej we wniosku sytuacji, środki finansujące szkolenia mają charakter publiczny, pomimo iż trafiły do Sp. z o.o. za pośrednictwem innego podmiotu. Nie zmienia to bowiem ich przeznaczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do szkoleń z założenia finansowanych ze środków Unii Europejskiej (70%), organizowanych i przeprowadzanych przez Spółkę celem kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego uczestników, na zlecenie jednostki otrzymującej wsparcie z Unii Europejskiej, można zastosować zwolnienie przedmiotowe z VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, tj. usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w tym zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu."

Spółka prowadzi szkolenia dla osób będących studentami ostatnich lat studiów oraz pracowników środowiska akademickiego i naukowego. Szkolenia te mają na celu m.in. przygotowanie ww. osób do zakładania działalności gospodarczej i aktywnego korzystania z dotychczasowej wiedzy i dorobku naukowego w przedsiębiorczości. Podczas szkoleń rozwija się indywidualne pomysły biznesowe, a także przygotowuje uczestników z praktycznego punktu widzenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczestników udział w szkoleniu stanowi formę kształcenia zawodowego, co jest badane w trakcie rekrutacji osób chętnych na szkolenie. Z powyższego Wnioskodawca mniema, że warunek określony w art. 43 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług "zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego..." został w przedstawionym przypadku spełniony. Omawiane szkolenia prowadzone są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VIII regionalne kadry gospodarki. Finansowanie szkoleń ze środków Unii Europejskiej wynosi minimum 70%. W myśl § 13.1. pkt 20 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W opisanej sytuacji charakter realizowanych szkoleń, mieszczący się w pojęciu usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego oraz finansowanie tych szkoleń ze środków publicznych daje podstawy do zastosowania zwolnienia z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy.

Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 niniejszego artykułu zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych.

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że od 1 lipca 2011 r. weszły przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 r. dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 23 marca 2011 r.) według których, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka organizuje i przeprowadza szkolenia w ramach projektów unijnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia kierowane są do osób będących studentami ostatnich lat studiów oraz pracowników środowiska akademickiego i naukowego. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników do aktywnego i praktycznego wykorzystania dotychczasowej wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe. Motywacja i cel uczestnictwa w szkoleniach są badane w trakcie rekrutacji osób chętnych.

Szkolenia są finansowane minimum w 70% przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych. Spółka otrzymuje zlecenie na organizację i przeprowadzenie szkoleń od jednostki otrzymującej wsparcie z Unii Europejskiej. Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, uczelnią, jednostką naukową polskiej akademii nauk, jednostką badawczo-rozwojową lub instytutem badawczym.

Wnioskodawca zaznaczył, iż świadczone przez Sp. z o.o. usługi mieszczą się w pojęciu usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Spółka jest podwykonawcą świadczącym usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców realizujących projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotową dotację otrzymuje partner Sp. z o.o., który jest jednocześnie współorganizatorem jak i zleceniodawcą szkoleń. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej we wniosku sytuacji, środki finansujące szkolenia mają charakter publiczny, pomimo iż trafiły do Sp. z o.o. za pośrednictwem innego podmiotu. Nie zmienia to bowiem ich przeznaczenia.

W celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w ww. przepisie, szkolenia muszą być także: albo prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, albo świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, albo finansowane w całości ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności należy stwierdzić, iż decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT w niniejszej sprawie mają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 20 cyt. rozporządzenia wykonawczego, a to z uwagi na fakt, że opisane we wniosku szkolenia finansowane są ze środków publicznych.

Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia, których celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej mieszczą się w usługach kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania. Spełniona jest również przesłanka zastosowania tego przepisu, a mianowicie fakt, iż usługa finansowana jest w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Należy podkreślić, że zwolnienie usług szkoleniowych, które będą finansowane ze środków publicznych przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli środki, którymi zleceniodawca zapłaci Wnioskodawcy, będą środkami wydatkowanymi przez zleceniodawcę jako środki publiczne, tj. np. w przypadku szkoleń realizowanych w związku z tzw. projektami unijnymi będą to środki uwzględnione w realizowanym przez zleceniodawcę projekcie właśnie na nabycie tego rodzaju usługi szkoleniowej, a wystawiona przez Wnioskodawcę faktura będzie stanowić dla zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez zleceniodawcę projektu.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wykonuje je jako podwykonawca innej firmy, a jego wynagrodzenie jest pośrednio w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych będą korzystać ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl