Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-1252/11-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania działów wydzielonych w Spółce za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przepisów dotyczących ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie uznania spółki nowo utworzonej przejmującej majątek Działu D za sukcesora generalnego oraz w zakresie skutków podatkowych wynikających z wydanej interpretacji indywidualnej dla Spółki nowo utworzonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania działów wydzielonych w Spółce za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przepisów dotyczących ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie uznania spółki nowo utworzonej przejmującej majątek Działu D za sukcesora generalnego oraz w zakresie skutków podatkowych wynikających z wydanej interpretacji indywidualnej dla Spółki nowo utworzonej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-1252/11-2/AK i IPPB5/423-1081/11-2/DG z dnia 26 stycznia 2012 r. (data doręczenia 31 stycznia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka - jako podmiot planujący utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "N.") w wyniku podziału przez wydzielenie - jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Uzyskanie przez Spółkę indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie przepisów prawa podatkowego jakie będą miały zastosowanie do N. po jej utworzeniu jest motywowane wynikającą z przepisów art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej mocą ochronną interpretacji, która zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 tej ustawy przysługuje także w przypadku zastosowania się przez spółkę (w tym przypadku N.) do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów farmaceutycznych i ortopedycznych, a także świadczy usługi w zakresie instalacji, naprawy oraz konserwacji sprzętu medycznego (w tym sprzętu chirurgicznego) oraz wynajmu maszyn i urządzeń służących do celów medycznych. Spółka prowadzi działalność poprzez pracowników (m.in. przedstawicieli medycznych) specjalizujących się w sprzedaży określonych towarów bądź grup towarów. Spółka prowadzi także inne działania ukierunkowane na ochronę zdrowia.W strukturze Spółki funkcjonują dwa wyspecjalizowane działy: Zakład D. (dalej jako "Dział D") oraz Dział H. (dalej jako "Dział H."). Każdy z Działów pełni odrębne funkcje w ramach działalności Spółki.

Dział D specjalizuje się w sprzedaży i wynajmie (dzierżawie), instalacji, naprawie i konserwacji sprzętu wykorzystywanego w diagnostyce in vitro oraz dostawie asortymentu do przeprowadzania badań diagnostycznych (co obejmuje przede wszystkim dostawę odczynników, analizatorów, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, wdrażanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, itp.). Dział D zarządzany jest przez Kierownika ("Country Managera") i wykonuje swoje zadania poprzez przypisany do niego zespół pracowników (w podziale na pion sprzedaży oraz pion serwisowy Działu D).

Dział H sprzedaje produkty i technologie oraz świadczy usługi w zakresie wynajmu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu medycznego w podziale na następujące piony: ortopedyczny, interwencyjny, związany z obsługą banków krwi oraz związany z badaniami biologicznymi. Dział H jest zarządzany przez własnego "Country Managera" i wykonuje swoje zadania poprzez przypisanych do niego pracowników.

Mając na uwadze kwestie związane z zarządzaniem obu gałęziami działalności, jedyny wspólnik Spółki - W. Austria Gmbh (dalej: "W.") planuje transfer Działów D funkcjonujących w spółkach zależnych w Europie do odrębnych podmiotów. W Polsce proces ten ma zostać przeprowadzony w drodze podziału Spółki przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej: "k.s.h.") - tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (N.).

Zgodnie z art. 532 § 1, 541 § 2 oraz art. 161 § 1 k.s.h. N. jako spółka w organizacji powstanie w wyniku podjęcia przez W. uchwały o podziale Spółki i zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach procedury podziału kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, a część majątku w postaci aktywów i pasywów przypisanych do Działu D zostanie wydzielona do N. W. obejmie 100% udziałów w N. o wartości odpowiadającej wartości wydzielanej części majątku Spółki (dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 k.s.h. nie są planowane).

Zarówno Dział D, jak i Dział H są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki i wykonują swoje funkcje przy pomocy przyporządkowanych składników majątkowych (materialnych i niematerialnych). W sposób formalny wyodrębnienie Działu D jako zakładu własnego na pełnym rozrachunku (samobilansującego) nastąpiło na mocy Postanowienia Zarządu Spółki z dnia... lipca 2011 r. (dalej: "Postanowienie Zarządu"). Należy jednak podkreślić, że wspomniane wyodrębnienie potwierdziło istniejącą już niezależność obu Działów.

Plan podziału, sporządzony zgodnie z wymogami art. 534 k.s.h. będzie odzwierciedlał istniejące obecnie wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe, funkcjonalne oraz finansowe obu Działów.Każdy z Działów stanowi obecnie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych.

Do Działu D przyporządkowane są następujące składniki, które będą podlegały wydzieleniu do N.:

* aktywa trwałe - w tym środki trwałe (m.in. wyposażenie biurowe i komputery, sprzęt stanowiący własność Spółki, a wynajęty kontrahentom Działu D) oraz wartości niematerialne i prawne,

* aktywa obrotowe - zapasy,

* należności (istniejące na moment sporządzania planu podziału, istniejące na moment wydzielenia - jeśli wystąpią),

* środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań,

* zobowiązania z tytułu dostaw i usług, związane z działalnością Działu D.

Do Działu H przyporządkowane są następujące składniki, które pozostaną w Spółce:

* aktywa trwałe - w tym środki trwałe (m.in. wyposażenie biurowe i komputery, samochody, sprzęt stanowiący własność Spółki, a wynajęty kontrahentom Działu H) oraz wartości niematerialne i prawne,

* aktywa obrotowe - zapasy,

* należności (istniejące na moment sporządzania planu podziału, istniejące na moment wydzielenia - jeśli wystąpią),

* środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań,

* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, związane z działalnością Działu H.

* zobowiązania z tytułu dostaw i usług, związane z działalnością Działu D.

Przeniesieniu do N. będą podlegały wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów przypisanych do Działu D do dnia podziału (w tym przede wszystkim z umów z kontrahentami). Prawa i obowiązki wynikające z umów przypisanych do Działu H pozostaną w Spółce.

Dla pracowników przypisanych do Działu D analizowany podział Spółki będzie oznaczał przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Pracownicy przypisani do Działu H będą kontynuować wykonywanie obowiązków w Spółce.

Spółka nie jest właścicielem nieruchomości, w której zlokalizowane są oba Działy, lecz jest stroną umowy najmu powierzchni biurowej oraz magazynowej. Przed dokonaniem podziału, Spółka uzyska wymaganą przez umowę zgodę wynajmującego na zawarcie umowy podnajmu z N., dzięki czemu Dział D będzie miał zapewniony tytuł prawny do nieruchomości. Z uwagi na fakt, że Dział H pozostanie w strukturze Spółki, będzie on nadal korzystać z prawa do nieruchomości przysługującego Spółce.

Obecnie dla każdego z Działów sporządzany jest odrębny bilans. W księdze głównej wydzielone zostały konta, a w księgach pomocniczych subkonta dla Działu D i Działu H. System księgowy używany przez Spółkę umożliwia przyporządkowanie poszczególnych pozycji bilansowych i pozabilansowych do działalności każdego z nich (m.in. dzięki ewidencji miejsca powstawania kosztów oraz ewidencji zawartych umów). Spółka jest zatem w stanie przyporządkować do działalności każdego z Działów zarówno przypadające na niego przychody jak i koszty, co pozwala na odrębne określenie wyniku finansowego.

Po dokonaniu podziału, oba Działy funkcjonujące obecnie w ramach Spółki, dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym środkami trwałymi, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, będą mogły samodzielnie i niezależnie realizować swoje zadania gospodarcze.

Pismem z dnia 2 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.) Strona wyjaśniła, iż planowane brzmienie firmy spółki, której utworzenie przewiduje Spółka to "W. Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z projektem Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka używać może także skrótu nazwy firmy "W. Polska" Sp. z o.o. oraz odpowiedników nazwy w językach obcych. Planuje się, że siedzibą spółki będzie miasto W., adres natomiast będzie analogiczny jak w przypadku Spółki, tj. ul. T., W. Spółka pragnie zaznaczyć, że informacja ta została przez nią przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego.

1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której dotyczy zapytanie powstanie przez przeniesienie części majątku Spółki (spółki dzielonej) na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Zgodnie z art. 530 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru.

2.

Spółka sporządziła projekt Planu Podziału wraz z załącznikami do niego tj. projektami:

a.

uchwały jedynego wspólnika Spółki o podziale,

b.

uchwały jedynego wspólnika spółki nowo zawiązanej w organizacji w sprawie podziału,

c.

umowy spółki W. Polska Sp. z o.o.,

d.

ustalenia wartości majątku Spółki (dzielonej), dla celów podziału, na dzień... lutego 2012 r. według wartości księgowej (bilansowej),

e.

oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień... lutego 2012 r.,

f.

listy i wartości aktywów i pasywów związanych z Działem (Zakładem) D. w dniu podpisania Planu Podziału,

g.

zestawienia i wartości ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

h.

listy umów zawartych z kontrahentami i listy odbiorców usług,

i.

listy wierzytelności i zobowiązań wynikających z zawartych umów,

j.

listy pozwoleń i innych decyzji administracyjnych związanych z Działem (Zakładem) D.,

k.

listy przejmowanych pracowników,

I.

listy rachunków bankowych prowadzonych dla Działu (Zakładu) i innych środków pieniężnych,

m.

postanowienia jedynego wspólnika o wyrażeniu zgody na niepoddawanie planu podziału badaniu biegłego.

3.

Spółka pragnie poinformować, że treść projektów dokumentów jest ustalana w ścisłym porozumieniu z jedynym wspólnikiem Spółki, tj. W. GmbH z siedzibą w W., Austria.

4.

Spółka wyjaśnia, że obecnie trwa opracowywanie danych księgowych, o które zostanie uzupełniony Plan Podziału wraz z załącznikami. W następnej kolejności Plan Podziału wraz z załącznikami, za zasadzie art. 535 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego Spółki (spółki dzielonej).

5.

Na marginesie Spółka pragnie zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także treścią projektu Planu Podziału wraz z załącznikami, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie obejmie dotychczasowy (jedyny) udziałowiec Spółki, tj. spółka W. GmbH z siedzibą w W., Austria. Rozwiązanie takie jest podyktowane brzmieniem art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych, który nie przewiduje możliwości tworzenia struktur holdingowych w wyniku podziału przez wydzielenie.

6.

W tym kontekście Spółka pragnie również podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym wielokrotnie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, spółka dzielona jest uważana za osobę planującą utworzenie innej spółki. W konsekwencji spółka dzielona (tutaj: C. P. Sp. z o.o.) jest podmiotem bezpośrednio zainteresowanym w myśl przepisów Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy każdy z wyodrębnionych w strukturze Spółki Działów tj. Dział D oraz H, charakteryzujący się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku stanowi (i przy założeniu utrzymania tego zorganizowania na moment opisanego wyżej wydzielenia) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku od towarów i usług.

2.

Jeżeli stanowisko przedstawione w pkt 1 jest prawidłowe, to czy zgodnie z art. 93c i 93d Ordynacji podatkowej N. wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku, w tym odpowiednio w prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

3.

Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez N. do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez osobę prawną planującą utworzenie N., spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej.

Ad. 1. W ocenie Spółki opisane części jej przedsiębiorstwa, stanowiące obecnie Dział D oraz Dział H, z których pierwszy będzie podlegał wydzieleniu do N., a drugi pozostanie w Spółce, będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (każdy) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania.

Należy wskazać, że od 1 grudnia 2008 r. do ustawy o VAT został dodany przepis art. 2 pkt 27e, który dla celów VAT formułuje identyczną definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak analizowany wyżej przepis art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że dany zespół składników majątkowych kwalifikowany jest jako "zorganizowana część przedsiębiorstwa", o ile łącznie spełnia następujące warunki:

1.

występuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

3.

składniki wchodzące w skład zespołu przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Zespół składników wchodzących w skład części przedsiębiorstwa Spółki:

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych.

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić zorganizowany zespół składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 26 listopada 2008 r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 16 lutego 2009 r. - sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB).

Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 14 września 2005 r. (sygn. ZD/406-137/CIT/05) warunkiem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

W ocenie Spółki, warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych jest spełniony w analizowanym przypadku, gdyż w skład wyodrębnionych części przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie aktywa i pasywa pozwalające na realizację funkcji przedsiębiorstwa. Są to zarówno składniki materialne (np. środki trwałe), jak i niematerialne (wartości niematerialne i prawne, prawa wynikające z umów przypisanych odrębnie do Działu D i Działu H, jak również prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę). W skład majątku przyporządkowanego do Działów wchodzą również pasywa w postaci zobowiązań (wynikających przede wszystkim z umów handlowych), które zostały wprost wymienione w analizowanych przepisach jako element definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto przenoszone składniki tworzą określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Spółka pragnie podkreślić, że zarówno Dział H, jak i Dział D realizują obecnie przypisane wyłącznie im odrębne funkcje w ramach jej działalności. Co więcej, konsekwencją podziału przez wydzielenie będzie podjęcie przez N. działalności wykonywanej obecnie w ramach Spółki przez Dział D w celu osiągania z tego tytułu przychodów. Spółka będzie natomiast kontynuować wykonywanie działalności w oparciu o Dział H.

Spółka pragnie podkreślić, że posiadanie prawa do nieruchomości nie jest warunkiem niezbędnym do uznania, że dana masa majątkowa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT i ustawy o VAT, co znajduje jednoznaczne potwierdzenie w orzecznictwie (m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2011 r. sygn. III SA/Wa 483/11). Niezależnie od powyższego Spółka zamierza zapewnić N. prawo do wykonywania działalności na części nieruchomości zajmowanej obecnie przez Dział D. W tym celu przed dokonaniem podziału Spółka uzyska stosowną zgodę wynajmującego na zawarcie umowy podnajmu z N. Z uwagi na fakt, że Dział H pozostanie w strukturze Spółki, będzie on nadal korzystać z prawa do nieruchomości przysługującego Spółce.

W świetle powyższego należy uznać, że składniki majątkowe będące przedmiotem podziału przez wydzielenie (zarówno część pozostająca w Spółce, jak i wydzielana do N.) będą stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne części przedsiębiorstwa Spółki:

Przepisy ustawy o CIT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 listopada 2008 r. - sygn. ILPB3/423-480/08-5/EK).

Dział D oraz Dział H zostały formalnie wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki.Oba Działy funkcjonują jako odrębne i samodzielne części działalności gospodarczej Spółki, do których przypisani zostali poszczególni klienci, prawa i obowiązki wynikające z zawartych z nimi umów, a także zobowiązania. Podstawową funkcją każdego z Działów jest bieżąca obsługa klientów Spółki. Z uwagi na fakt, że zarówno Dział D, jak i Dział H operują w odrębnych dziedzinach, oferują odrębne produkty oraz przypisani są do nich odrębni klienci. Działy te funkcjonują w strukturze Spółki niezależnie od siebie.Oba Działy są odrębnie zarządzane oraz wykonują swoje zadania poprzez przypisanych do nich pracowników.

Należy stwierdzić, że opisane części przedsiębiorstwa są już obecnie wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki jako odrębne Działy, posiadają przypisanych pracowników oraz składniki majątkowe i realizują specyficzne funkcje.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zarówno część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydzielenia (Dział D) jak i część przedsiębiorstwa, która pozostanie w Spółce (Dział H) spełnią warunki do uznania ich za wyodrębnione organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie finansowe części przedsiębiorstwa Spółki:

Zdaniem Spółki Dział D oraz Dział H spełniają warunki do uznania ich za wyodrębnione z istniejącego przedsiębiorstwa Spółki pod względem finansowym.

W praktyce organów podatkowych wskazuje się, że wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w interpretacji z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. PD-3/423-17/07 oraz Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2006 r. - sygn. 1472/ROP1/423-38/144/06/MC).

W praktyce podkreśla się, że w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Przenoszone zobowiązania i należności powinny być wyodrębnione i przyporządkowane organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB).

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej (interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 22 sierpnia 2005 r. - sygn. DF/415-15/05, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r. sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB). W szczególności nie jest istotny sam fakt prowadzenia odrębnych kont, na których księgowane są np. przychody związane z określonym zespołem składników, ale musi istnieć zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających określenie wyniku finansowego osiągniętego przez dany zespół składników majątkowych. Zespół narzędzi rachunkowych stosowanych przez Spółkę daje taką możliwość.

Należy wskazać, że Spółka posiada obecnie narzędzia rachunkowe pozwalające na precyzyjne przypisanie przychodów oraz kosztów działalności odrębnie do Działu D oraz Działu H. Spółka ta prowadzi odrębne centra kosztowe dla obu Działów. Co więcej, narzędzia rachunkowe Spółki umożliwiają obliczenie odrębnego wyniku finansowego Działu D oraz Działu H (w szczególności, w księdze głównej wydzielone zostały konta, a w księgach pomocniczych subkonta dla każdego z Działów).

Spółka posiada także odrębne rachunki bankowe w celu dokonywania rozliczeń transakcji związanych z funkcjonowaniem Działu D oraz Działu H.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, wyodrębnione w Spółce Działy D oraz H będą spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne):

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT, zespół składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do kwestii, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości kwestia, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz interpretacji z dnia 19 lutego 2009 r. - sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).

Jak wynika ze stanowiska przedstawionego w interpretacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2007 r. (sygn. 1472/ROP1/423-360/06/RM), " (...) aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie tej masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym". Podobnie wypowiedział się Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2006 r. (sygn. 1472/ROP1/423-38/144/06/MC): "W sytuacji gdy nabyciu podlegają składniki majątkowe, na których opierała się działalność gospodarcza Sprzedającego i które zarazem umożliwiają przejęcie funkcji spełnianej za pomocą tego majątku, zachodzą podstawy do przyjęcia, że przedmiotem umowy jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa". Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W tym zakresie Spółka pragnie wskazać, że Dział D będzie wyposażony we wszelkie składniki majątku niezbędne do realizacji powierzonych zadań, a N. będzie mogła w oparciu o nie od razu rozpocząć działalność w zakresie jak wykonywana obecnie w ramach Spółki. Przy pomocy nabytej części przedsiębiorstwa N. będzie również w stanie uzyskiwać przychody - a więc prowadzić działalność efektywną ekonomicznie.

Potwierdzeniem należytego wyodrębnienia analizowanej części przedsiębiorstwa ze struktury Spółki jest również fakt, że kontynuowanie dotychczasowej działalności Działu D nie będzie wymagało od N. dodatkowych, istotnych nakładów finansowych, czy też przeprowadzania restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników. W zależności od istniejących potrzeb N. zapewni (we własnym zakresie lub poprzez nabywanie odpowiednich usług) przejętej części przedsiębiorstwa obsługę księgowo-administracyjną, którą obecnie zapewnia pion finansowo-operacyjny Spółki.

Możliwość samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym oraz pełną odrębność finansową oraz organizacyjną prezentuje również funkcjonujący w strukturze Spółki Dział H. Dział ten uzyskuje przychody ze sprzedaży produktów, technologii oraz świadczenia usług w zakresie wynajmu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu medycznego. Dział ten również będzie miał możliwość dalszego niezależnego funkcjonowania, bez istotnych nakładów czy działań ze strony Spółki.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że zespoły składników majątkowych wchodzących w skład obu opisanych części przedsiębiorstwa wykazują na tyle istotną samodzielność, że mogłyby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwa.

Reasumując, zdaniem Spółki obie części jej przedsiębiorstwa, stanowiące obecny Dział D oraz Dział H, spełnią warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Ad. 2. Ogólne zasady sukcesji prawnej przy podziale przez wydzielenie formułują przepisy k.s.h. Spółka nowo zawiązana powstała w związku z podziałem, wstępuje z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału (art. 531 § 1 k.s.h.). Na spółkę nowo zawiązaną, powstałą w związku z podziałem, przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 k.s.h.).

Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W myśl art. 93c Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Zasadę tę stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto, jak wynika z art. 93d Ordynacji podatkowej, przepis art. 93c ma zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W konsekwencji, w przypadku uznania, że prawidłowe jest stanowisko przedstawione w pkt 1 niniejszego wniosku, zgodnie z którym zarówno majątek Spółki przejmowany przez N. (Dział D), jak i majątek pozostający w Spółce (Dział H) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, to w wyniku podziału przez wydzielenie N. będzie sukcesorem generalnym Spółki w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku (sukcesja generalna częściowa).

Ad. 3. W myśl obecnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej interpretacje indywidualne nie są wiążące ani dla podatników ani dla organów podatkowych. Powyższe implikuje brak obowiązku uwzględniania przez organy podatkowe interpretacji w toku prowadzonych postępowań podatkowych i wydawanych decyzjach. Co istotne, w obecnym stanie prawnym nieuwzględnienie interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie wymaga uprzedniej zmiany interpretacji indywidualnej.

Powyższe nie oznacza jednak, że podatnikowi nie przysługuje ochrona prawna wynikająca zastosowania się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Ochrona ta nie polega jednak na negowaniu istnienia obowiązku podatkowego, a odnosi się jedynie do ostatniego etapu realizacji zobowiązania podatkowego - zapłaty podatku. Przyjęty system ochrony jest zatem podobny do ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Taka konstrukcja miała na celu uniknięcie zarzutów niekonstytucyjności, jakie pojawiały się na gruncie poprzedniego stanu prawnego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej chroni podatnika w następujących sytuacjach:

* interpretacja została zmieniona z urzędu przez Ministra Finansów,

* nastąpiło uchylenie interpretacji indywidualnej w drodze prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego,

* interpretacja nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W praktyce uznaje się, że "zastosowanie się do interpretacji" w rozumieniu przepisów art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej to realizacja przez danego podatnika określonego obowiązku (uprawnienia) podatkowego, według wzorca wynikającego z wykładni prawa dokonanej przez organ wydający interpretację.

Artykuł 14k § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przewiduje, że podatnik stosujący się do interpretacji jest chroniony przed skutkami związanymi ze zmianą lub uchyleniem interpretacji indywidualnej, jak również nieuwzględnieniem jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy do chwili jej zmiany, przez co należy rozumieć datę doręczenia wnioskodawcy interpretacji zmienionej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku uchylenia interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny okres "nieszkodzenia" trwa do chwili doręczenia organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia tego sądu. Zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić również w wypadku "nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej". Chodzi tu o sytuację, gdy rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu podatkowym podjęte w okresie obowiązywania interpretacji nie uwzględni jej treści.

Stosownie do art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej:

* nie nalicza się odsetek za zwłokę oraz<

* nie wszczyna się postępowań o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte - umarza.

Artykuł 14k § 3 Ordynacji podatkowej przewiduje podstawowy zakres ochrony związany z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej. Ewentualny szerszy zakres ochrony od określonego w tym przepisie uzależniony jest od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie.

Przypadki, gdy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej - poza zwolnieniem z obowiązku zapłaty odsetek oraz odpowiedzialności kamo-skarbowej - powoduje również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie to następuje w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji pod warunkiem, że wystąpią łącznie następujące przesłanki:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej,

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Brzmienie przepisu związane jest z faktem, że osoba, która dostosowała swe działania do treści interpretacji, działa w zaufaniu do organu podatkowego. W takiej sytuacji ma ona prawo oczekiwać, że jej niezawinione działanie (zastosowanie się do błędnej interpretacji) nie narazi jej na konsekwencje także w zakresie obowiązku zapłaty podatku. Art. 14m § 2 ustala okres zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w wypadku rocznego, kwartalnego i miesięcznego rozliczenia podatków.

W myśl art. 14n Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i 14m tej ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

Zdaniem Spółki, w przypadku zastosowania się przez N. do interpretacji indywidualnej wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek Spółki, w zakresie dotyczącym działalności N. zastosowanie znajdą przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej. W ocenie Spółki, jest ona "osobą planującą utworzenie nowej spółki" w rozumieniu art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Po pierwsze, jak wynika z art. 532 § 1 k.s.h. do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych. Należy wskazać, że w świetle przepisów k.s.h., N. jako spółka w organizacji zostanie zawiązana przez Spółkę jeszcze przed dniem wydzielenia (wpisu wydzielenia do rejestru) i objęcia jej udziałów przez wspólnika Spółki. Także w doktrynie podkreśla się, że założycielem nowej spółki kapitałowej jest spółka dzielona (tak m.in. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 532 k.s.h.), przy czym dopuszczalny jest podział jednoosobowej spółki z o.o. przez utworzenie nowej jednoosobowej spółki z o.o.; przepisy o podziale spółek przez zawiązanie nowej spółki należy bowiem traktować jako lex specialis w stosunku do przepisów ogólnych dotyczących tworzenia danego typu spółki. Nie może umknąć uwadze również fakt, że N. powstanie na bazie majątku wydzielanego ze Spółki, a który zostanie przeznaczony na pokrycie jej kapitału zakładowego.

Podmiotem planującym utworzenie N. jest zatem Spółka, niezależnie od faktu, że ostatecznie (tekst jedn.: po dokonaniu wydzielenia) nie będzie ona wspólnikiem. W konsekwencji należy uznać, że Spółka ma interes prawny w złożeniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, której moc ochronna obejmie spółkę N. - w przypadku zastosowania się przez nią do interpretacji oraz w zakresie dotyczącym działalności tej spółki

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1 i Ad. 2

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest więc to, aby zbycie obejmowało zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W świetle art. 93a § 1 cyt. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93c § 1 ww. ustawy, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Jak wynika z § 2 art. 93c ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Z cytowanych przepisów prawa wynika, że w przypadku podziału osoby prawnej następuje sukcesja jej praw i obowiązków. Zakres sukcesji związany jest z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem sukcesji jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nadmienić przy tym należy, iż zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Zagadnienie podziału spółek jest również uregulowane w tytule IV, dziale II ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

W treści art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 art. 529 § 1 ww. ustawy, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej, w myśl art. 529 § 2 ww. k.s.h. Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek już istniejących lub nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 k.s.h.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują warunki oraz skutki dokonania podziału danej osoby prawnej w powyższej formie. Podział spółki polega na bezpośrednim podzieleniu m.in. części majątku danej spółki oraz przeniesieniu go na inne podmioty, których udziałowcami (akcjonariuszami) stają się udziałowcy (akcjonariusze) spółki dzielonej bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych rozporządzających (np. sprzedaży, darowizny, zamiany) pomiędzy podmiotami biorącymi udział w podziale.

Stosownie do art. 531 § 1 ww. k.s.h. spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane, powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału.

Jak wynika z art. 531 § 2 ww. k.s.h. na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,

Artykuł 532 § 1 ww. k.s.h. wprost stanowi, że do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych.

Istotą podziału przez wydzielenie w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych jest to, że przy takim trybie podziału nie dochodzi do wniesienia aportu do nowo powstałej spółki.

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów farmaceutycznych i ortopedycznych, a także świadczy usługi w zakresie instalacji, naprawy oraz konserwacji sprzętu medycznego (w tym sprzętu chirurgicznego) oraz wynajmu maszyn i urządzeń służących do celów medycznych.

W strukturze Spółki funkcjonują dwa wyspecjalizowane działy: Zakład - "Dział D" oraz Dział H. B. - "Dział H". Każdy z Działów pełni odrębne funkcje w ramach działalności Spółki.

Mając na uwadze kwestie związane z zarządzaniem obu gałęziami działalności, jedyny wspólnik Spółki -W. Austria GmbH planuje transfer Działów D funkcjonujących w spółkach zależnych w Europie do odrębnych podmiotów. W Polsce proces ten ma zostać przeprowadzony w drodze podziału Spółki przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną. Planowane brzmienie firmy spółki, której utworzenie przewiduje Spółka to "W. Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z projektem Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka używać może także skrótu nazwy firmy "W. Polska" Sp. z o.o. oraz odpowiedników nazwy w językach obcych. Planuje się, że siedzibą spółki będzie miasto W., adres natomiast będzie analogiczny jak w przypadku Spółki, tj. ul. T., W.

Zarówno Dział D, jak i Dział H są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki i wykonują swoje funkcje przy pomocy przyporządkowanych składników majątkowych (materialnych i niematerialnych). W sposób formalny wyodrębnienie Działu D jako zakładu własnego na pełnym rozrachunku (samobilansującego) nastąpiło na mocy Postanowienia Zarządu Spółki z dnia... lipca 2011 r. Należy jednak podkreślić, że wspomniane wyodrębnienie potwierdziło istniejącą już niezależność obu Działów.

Plan podziału, sporządzony zgodnie z wymogami art. 534 k.s.h. będzie odzwierciedlał istniejące obecnie wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe, funkcjonalne oraz finansowe obu Działów.Każdy z Działów stanowi obecnie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych.

Do Działu D przyporządkowane są następujące składniki, które będą podlegały wydzieleniu do N.: aktywa trwałe - w tym środki trwałe (m.in. wyposażenie biurowe i komputery, sprzęt stanowiący własność Spółki, a wynajęty kontrahentom Działu D) oraz wartości niematerialne i prawne; aktywa obrotowe - zapasy; należności (istniejące na moment sporządzania planu podziału, istniejące na moment wydzielenia - jeśli wystąpią); środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań; zobowiązania z tytułu dostaw i usług, związane z działalnością Działu D.

Przeniesieniu do N. będą podlegały wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów przypisanych do Działu D do dnia podziału (w tym przede wszystkim z umów z kontrahentami). Prawa i obowiązki wynikające z umów przypisanych do Działu H pozostaną w Spółce.Dla pracowników przypisanych do Działu D analizowany podział Spółki będzie oznaczał przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Pracownicy przypisani do Działu H będą kontynuować wykonywanie obowiązków w Spółce.

Spółka nie jest właścicielem nieruchomości, w której zlokalizowane są oba Działy, lecz jest stroną umowy najmu powierzchni biurowej oraz magazynowej. Przed dokonaniem podziału, Spółka uzyska wymaganą przez umowę zgodę wynajmującego na zawarcie umowy podnajmu z N., dzięki czemu Dział D będzie miał zapewniony tytuł prawny do nieruchomości. Z uwagi na fakt, że Dział H pozostanie w strukturze Spółki, będzie on nadal korzystać z prawa do nieruchomości przysługującego Spółce.

Obecnie dla każdego z Działów sporządzany jest odrębny bilans. W księdze głównej wydzielone zostały konta, a w księgach pomocniczych subkonta dla Działu D i Działu H. System księgowy używany przez Spółkę umożliwia przyporządkowanie poszczególnych pozycji bilansowych i pozabilansowych do działalności każdego z nich (m.in. dzięki ewidencji miejsca powstawania kosztów oraz ewidencji zawartych umów). Spółka jest w stanie przyporządkować do działalności każdego z Działów zarówno przypadające na niego przychody jak i koszty, co pozwala na odrębne określenie wyniku finansowego.

Po dokonaniu podziału, oba Działy funkcjonujące obecnie w ramach Spółki, dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym środkami trwałymi, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, będą mogły samodzielnie i niezależnie realizować swoje zadania gospodarcze.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. W. Polska, powstanie przez przeniesienie części majątku Spółki (spółki dzielonej) na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Spółka sporządziła projekt Planu Podziału wraz z załącznikami do niego tj. projektami:

a.

uchwały jedynego wspólnika Spółki o podziale,

b.

uchwały jedynego wspólnika spółki nowo zawiązanej w organizacji w sprawie podziału,

c.

umowy spółki W. Polska Sp. z o.o.,

d.

ustalenia wartości majątku Spółki (dzielonej), dla celów podziału, na dzień... lutego 2012 r. według wartości księgowej (bilansowej),

e.

oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień... lutego 2012 r.,

f.

listy i wartości aktywów i pasywów związanych z Działem (Zakładem) D. w dniu podpisania Planu Podziału

g.

zestawienia i wartości ruchomych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

h.

listy umów zawartych z kontrahentami i listy odbiorców usług,

i.

listy wierzytelności i zobowiązań wynikających z zawartych umów,

j.

listy pozwoleń i innych decyzji administracyjnych związanych z Działem (Zakładem) D.,

k.

listy przejmowanych pracowników,

I.

listy rachunków bankowych prowadzonych dla Działu (Zakładu) i innych środków pieniężnych,

m.

postanowienia jedynego wspólnika o wyrażeniu zgody na niepoddawanie planu podziału badaniu biegłego.

Treść projektów dokumentów jest ustalana w ścisłym porozumieniu z jedynym wspólnikiem Spółki, tj. W. GmbH z siedzibą w W., Austria. Obecnie trwa opracowywanie danych księgowych, o które zostanie uzupełniony Plan Podziału wraz z załącznikami. W następnej kolejności Plan Podziału wraz z załącznikami, za zasadzie art. 535 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego Spółki (spółki dzielonej).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także treścią projektu Planu Podziału wraz z załącznikami, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie obejmie dotychczasowy (jedyny) udziałowiec Spółki, tj. spółka W. GmbH z siedzibą w W., Austria. Rozwiązanie takie jest podyktowane brzmieniem art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych, który nie przewiduje możliwości tworzenia struktur holdingowych w wyniku podziału przez wydzielenie.

W tym kontekście, spółka dzielona jest uważana za osobę planującą utworzenie innej spółki, a w konsekwencji spółka dzielona jest podmiotem bezpośrednio zainteresowanym w myśl przepisów Ordynacji podatkowej.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że opisane w złożonym wniosku działy: Dział D. oraz Dział H. B. wydzielone w ramach Spółki w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowiąc zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) jak również należności i zobowiązań, przeznaczone do realizacji ściśle określonych zadań gospodarczych posiadają cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy - stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z przepisów art. 93c Ordynacji podatkowej w powiązaniu z art. 531 § 1 k.s.h. jednoznacznie wynika, iż osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Podział przez wydzielenie ma szczególny charakter, ze względu na fakt, iż spółka dzielona nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do istniejącego podmiotu. Zatem następstwo prawne, w zakresie o którym mowa w powyższych uregulowaniach dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części przenoszonej na inny podmiot (sukcesja uniwersalna częściowa). Zatem przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w art. 93c ustawy - Ordynacja podatkowa będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis art. 93c Ordynacji podatkowej zakłada możliwość wyodrębnienia praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz że tak wyodrębnione zespoły praw i obowiązków są objęte sukcesją. Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż w wyniku podziału przez wydzielenie przejmowane są prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, ale pod warunkiem, że majątek przejmowany na skutek podziału, a także majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Część majątku spółki dzielonej w postaci aktywów i pasywów przypisanych do Działu D. zostanie wydzielona do Spółki z o.o. pn. W. Polska. Wyodrębnione w strukturze Spółki dzielonej składniki materialne i niematerialne składające się na Dział D. stanowią organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników majątkowych, a w związku z tym uznane zostały za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (odpowiedź tut. Organu na pyt. 1). W związku z powyższym, w oparciu o art. 93c § 1 i § 2 W. Polska Sp. z o.o. wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku Spółki dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku.

Z uwagi na powyższe stanowisko Spółki w odniesieniu do pytania Nr 1 oraz pytania Nr 2 uznać należało za prawidłowe.

Ad.3

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił - w drodze rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

Wskazać należy, iż na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Z przepisów art. 14b-14f Ordynacji podatkowej wynika, iż interpretacja indywidualna wydawana jest tylko na wniosek zainteresowanego i wyłącznie w jego indywidualnej sprawie. Zawiera ona ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny w odniesieniu do konkretnego, przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, dotyczącego wnioskodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że wnioskodawcą występującym o wydanie interpretacji może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko wykaże, iż jest zainteresowana w sprawie, a rozstrzygana kwestia dotyczy jej indywidualnie.

Podstawową funkcją, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna.

Stosownie bowiem do art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

W myśl natomiast art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14m § 2 Ordynacji podatkowej zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1.

w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2.

w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;

3.

w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Należy wskazać, iż zgodnie z regulacją art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również wysokość podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, albo - w przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty.

W myśl art. 14m § 4 Ordynacji podatkowej organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej przez orzeczenie interpretacji.

W myśl natomiast art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki;

2.

zastosowania się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej dotyczącej działalności tego oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem tego oddziału lub przedstawicielstwa na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej w przypadkach, o których mowa powyżej, zmienioną interpretację indywidualną doręcza się odpowiednio spółce, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż jedyny wspólnik Spółki -W. Austria GmbH planuje transfer Działów D funkcjonujących w spółkach zależnych w Europie do odrębnych podmiotów. W Polsce proces ten ma zostać przeprowadzony w drodze podziału Spółki przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną. Planowane brzmienie firmy spółki, której utworzenie przewiduje Spółka to "W. Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z projektem Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka używać może także skrótu nazwy firmy "W. Polska" Sp. z o.o. oraz odpowiedników nazwy w językach obcych. Planuje się, że siedzibą spółki będzie miasto W., adres natomiast będzie analogiczny jak w przypadku Spółki, tj. ul. T., W.

Zatem Wnioskodawca planuje utworzenie Spółki pn. W. Polska Sp. z o.o., do której przeniesione zostaną składniki majątkowe składające się na Dział D.

Wymienione w art. 14n § 1 pkt 1 ww. ustawy przepisy regulujące konsekwencje prawne zastosowania się do interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio w przypadku wydania jej na wniosek osób planujących utworzenie spółki - w zakresie dotyczącym jej działania.

Redakcja art. 14n § 1 pkt 1 wskazuje, że chodzi tu o każdą spółkę wymienioną w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), a także spółkę cywilną (art. 60 ustawy z dnia - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Podkreślenia wymaga fakt, że komentowany przepis ustala obowiązek doręczenia zmienionej interpretacji indywidualnej podmiotom wymienionym w § 1 pkt 1.

Stosownie do przepisu art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej podmiot, który uzyskał interpretację i zastosował się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną chroniony jest przed skutkami jej wadliwości, a także w sytuacji, gdy interpretacji nie uwzględniono w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Z kolei przepis art. 14m Ordynacji podatkowej określa przypadki, kiedy zastosowanie się do interpretacji, która została następnie zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego wydawana jest bowiem konkretnemu wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie, dotyczącej konkretnego stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego.

Powoływane przepisy art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej regulują zakres tej ochrony.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku zastosowania się przez Spółkę nowo zawiązaną do interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek Spółki dzielonej w zakresie dotyczącym uznania wydzielonych w Spółce składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jeżeli interpretacja indywidualna zostanie wydana przed zawiązaniem nowej Spółki - na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie pytań wskazanych we wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.) dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i związanych z nimi pytań w zakresie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl