IPPP2/443-1147/12-2/JW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1147/12-2/JW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2012 r. (data wpływu 13 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn."Kącik turystyczno - sportowy, świetlica wiejska z elementami turystyczno - sportowymi" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn."Kącik turystyczno - sportowy, świetlica wiejska z elementami turystyczno - sportowymi".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

OSP ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych, zadania pod nazwą"Kącik turystyczno - sportowy, świetlica wiejska z elementami turystyczno - sportowymi". Zadanie będzie polegało na dofinansowaniu w ramach umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 17 listopada 2011 r.

Zadanie będzie polegało na:

1.

Doposażeniu świetlicy wiejskiej (zakup stolików, krzeseł, żyrandoli, kinkietów, lambrekinów, kuchenki gazowej wraz z butlą na gaz propan - butan) za kwotę 8 583,75 zł brutto;

2.

Wyposażeniu boiska (zakup bramek do piłki ręcznej) za kwotę 3 400,00 zł brutto;

3.

Urządzeniu kącika turystyczno - sportowego (zakup tablicy informacyjnej, ławek zewnętrznych, stołów zewnętrznych, koszy na śmieci) za kwotę 5 642,22 zł brutto;

4.

Pracy własnej za kwotę 5 080,80 zł.

Całkowity koszt zakupu materiałów wyniesie 17 625,97 zł brutto, w tym VAT 3 178,43 zł. Podatek VAT został naliczony w wysokości 22%, gdyż wniosek o dofinansowanie był składany w 2010 r. Wnioskodawca dołącza kserokopię opisu operacji z wniosku o dofinansowanie oraz kserokopię opisu zestawienia rzeczowo - finansowego operacji z umowy o przyznanie pomocy.

Projekt przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz zwiększenia dostępu mieszkańców i turystów do informacji turystycznej, kultury i sportu. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Wszystkie dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podczas realizacji projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT kosztami kwalifikowalnymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku OSP, tj. podmiotów, które nie mogą odliczyć podatku VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych, o co Wnioskodawca wystąpił składając wniosek o dofinansowanie i stosowne oświadczenia (kserokopia w załączeniu).

OSP nie jest płatnikiem podatku VAT. Jeśli VAT będzie wliczony do kosztów kwalifikowalnych to Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 15 894,73 zł, czyli 70% kosztów kwalifikowalnych wynoszących 22 706,70 zł brutto. Jeśli VAT nie zostanie zakwalifikowany do kosztów kwalifikowalnych OSP otrzyma dofinansowanie dużo niższe. Dla Wnioskodawcy jest to znacząca kwota dlatego wnioskuje, aby VAT był kosztem kwalifikowalnym w operacji Strony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, jeśli nie może to Wnioskodawca wnosi o wskazanie podstawy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może On odzyskać uiszczonego podatku VAT. OSP nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW na lata 2007 - 2013, na realizację operacji pod nazwą"Kącik turystyczno - sportowy, świetlica wiejska z elementami turystyczno - sportowymi". Zadanie będzie polegało na: doposażeniu świetlicy wiejskiej, wyposażeniu boiska, urządzeniu kącika turystyczno - sportowego oraz własnej pracy.

Projekt przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i turystów do informacji turystycznej, kultury i sportu. Projekt nie jest komercyjny i nie będzie przynosił żadnych dochodów. Wszystkie dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją operacji pn."Kącik turystyczno - sportowy, świetlica wiejska z elementami turystyczno - sportowymi" w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW na lata 2007 - 2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu zauważyć należy, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl