IPPP2/443-1137/09-4/KK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-1137/09-4/KK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1137/09-4/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 19 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 7% stawką podatku VAT dostawy mąki sojowej PKWiU 15.41.31-32.00 z przeznaczeniem do produkcji spożywczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług,

w którym został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności sprzedaje mąki sojowe tłuste, odtłuszczone i teksturowane z przeznaczeniem do produkcji spożywczej. Sprzedaż ta realizowana jest dla producentów artykułów spożywczych - zarówno dla osób prawnych jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Realizując sprzedaż mąki sojowej o symbolu PKWiU 15.41.31-30 (CN 2304 0000), i PKWiU 15.41.32-00 (CN 1208 1000) Spółka wystawiała w 2006 r. faktury VAT z obniżoną stawką podatku 7%. W grudniu 2006 r., po ponownym przeanalizowaniu symboli PKWiU i ich powiązań z kodami CN oraz z przepisami o podatku VAT, Spółka uznała, że w przypadku sprzedaży mąki sojowej (PKWiU 15.41.31-30, 15.41.32-00) należy stosować podstawową stawkę podatku tj. 22%.

Obniżoną stawkę podatku, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), objęte są dostawy wymienionych powyżej towarów wówczas, gdy są one przeznaczane do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu ż działów specjalnych produkcji rolnej.

Z uwagi na fakt, że nabywcy tych towarów nie przedłożyli oświadczeń o opłacaniu podatku rolnego lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, Spółka wystawiła kontrahentom korekty faktur VAT stosując stawkę podatku 22% w miejsce stawki 7%. Wystawienie przez nas faktur korygujących wywołało niezadowolenie u części odbiorców, którzy odmawiają przyjęcia korekt. Uważając, że obniżona stawka może być zastosowana na podstawie art. 41. ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. tj. obniżona stawka podatku dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy w poz. 21.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłową stawką podatku przy sprzedaży mąki sojowej o symbolu PKWiU 15.41.32-00 jest stawka 7%.

Zdaniem wnioskodawcy nie jest prawidłowa dotychczas stosowana przez Spółkę 22% stawka opodatkowania podatkiem VAT do dostaw mąki sojowej o symbolu PKWiU 15.41.32-00. Mąka ta ma przeznaczenie do celów spożywczych należy do kategorii towarów wymienionych w poz. 21 Załącznika Nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, stawka podatku wynosi 7%. W przedmiotowym załączniku ustawodawca, pod pozycją Nr 21 umieścił symbol "ex" 15.4 - oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne. Z wyjaśnień do załącznika Nr 3 ustawy wynika, iż "ex" oznacz, iż obniżona stawka podatku dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. W świetle powyższego 7% stawkę podatku stosuje się w przypadku dostawy olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych wyłącznie jadalnych.

Jednocześnie, ustawodawca w art. 41 ust. 16 ustawy określił, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3%, lub 7% dla dostawy niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek uwzględniając:

1.

specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2.

przebieg realizacji budżetu państwa;

3.

przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie delegacji ustawowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem; określił, iż obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3-6, do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU 15.41.3), wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłożył sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz.

Stosownie do § 5 ust. 4 rozporządzenia, oświadczenie powinno zawierać również:

1.

imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, gdy nabywca jest osobą fizyczną, a w przypadku gdy nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjna mniemającą osobowości prawnej - nazwę oraz dres siedziby;

2.

określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 2;

3.

datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie sprzedawca jest obowiązany dołączyć do kopii faktury dokumentującej dostawę towarów, wymienionych w ust. 2.

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, iż dostawa mąki sojowej sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 15.41.32-00 przeznaczonej do celów spożywczych (jadalnych) podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku VAT stosuje się także do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego; mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU 15.41.3), wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej - przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w § 5 rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, iż ze stanu faktycznego wynika, iż Strona sprzedaje mąkę sojową sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 15.41.32-00 z przeznaczeniem do celów spożywczych a więc w celach jadalnych stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym tj. w 2006 r..

Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż zgodnie z obowiązująca w dniu wydania interpretacji ustawą o podatku od towarów i usług, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W przedmiotowym załączniku ustawodawca, pod pozycją Nr 21 umieścił symbol "ex" 15.4 - oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne. Z wyjaśnień do załącznika Nr 3 ustawy wynika, iż "ex" oznacz, iż obniżona stawka podatku dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. W świetle powyższego 7% stawkę podatku stosuje się w przypadku dostawy olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych wyłącznie jadalnych.

Jednakże w myśl § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 4-7, do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208) - wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze i dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Reasumując, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl