IPPP2/443-1104/14-2/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-1104/14-2/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § podatek 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* korzystania w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej Spółki - jest prawidłowe;

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą Spółki - jest prawidłowe;

* braku obowiązku wystawienia not korygujących - jest nieprawidłowe;

* braku obowiązku wystawienia dokumentów korygujących do dokumentów wystawionych na starą nazwę Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej Spółki, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą Spółki, obowiązku wystawienia not korygujących oraz obowiązku wystawienia dokumentów korygujących do dokumentów wystawionych na starą nazwę Spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka działająca dotychczas pod firmą spółka jawna dokonała przekształcenia w trybie art. 582 k.s.h. w D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - dalej Spółka, której zgodnie z art. 553 k.s.h. przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej - D spółka jawna.

Firma spółki komandytowej, jeżeli jej komplementariuszem jest osoba prawna, powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Przepisy nie dopuszczają stosowania w obrocie skrótu "sp.z o.o.", ale dopuszczają stosowanie w obrocie skrótu "sp.k.".

W KRS nie występuje nazwa skrócona Spółki, a ponieważ komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", dlatego zgodnie z art. 104 3 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej k.s.h.), firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwę) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "Spółka Komandytowa".

Pełne brzmienie stosowane w tej chwili na fakturze to D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub - D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - Skrót Sp.k. może być stosowany i przewiduje to k.s.h., z tym że skróty dotyczą wyłącznie oznaczenia formy prawnej spółki.

Spółka mogłaby korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej, która mogłaby wyglądać następująco D Sp. z o.o. Sp.K. Ze względu na długą nazwę firmy nie wszyscy współpracujący z Wnioskodawcą kontrahenci, a także instytucje państwowe w tym ZUS, mają możliwość taką nazwę zamieścić i wówczas stosują ogólnie przyjęty skrót sp. z o.o. lub nazwa zostaje ucięta.

Zdarza się jednak, że kontrahenci Spółki, wystawiając fakturę stosują skrót firmy (nazwy) Spółki w postaci D Sp. z o.o. Sp k., czyli takiej, której przepisy Kodeksu spółek handlowych w ogóle nie przewidują. Zastosowanie przez kontrahentów na fakturach takiego skrótu jest spowodowane bądź ich niewiedzą w zakresie przepisów prawa, bądź ograniczonymi technicznymi możliwościami systemu komputerowego, z którego korzysta kontrahent (system akceptuje ograniczoną liczbę znaków), mniejszą niż liczy nazwa Spółki nawet przy zastosowaniu zgodnego z prawem skrótu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca może korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej spółki komandytowej w ten sposób, iż używa skróconej nazwy Spółki, tj. "D sp. z o.o. Sp.k.".

2. Czy w związku z faktem, iż w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R została podana zgodnie z umową inna nazwa skrócona Spółki, tj. "D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa", Wnioskodawca może korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy zawierających skróconą nazwę Spółki, tj. "D sp. z o.o, Sp.k.", nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not korygujących tych faktur.

3. Czy w związku z faktem, iż spółka jawna nie zakończyła działalności a jedynie się przekształciła (pozostaje ten sam numer NIP, Regon), zaś informacja o wpisie do KRS wpłynęła z opóźnieniem, co wiąże się z wystawieniem dokumentów sprzedaży oraz zakupu na starą nazwę "D Spółka Jawna", firma może nie wystawiać dokumentów korygujących do dokumentów wystawionych na starą nazwę, jednocześnie korzystając z prawa do naliczenia i odliczenia podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

1. Wnioskodawca może korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej spółki komandytowej w ten sposób, iż używa skróconej nazwy Spółki, tj. "D sp. z o.o. Sp.k.".

2. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy zawierających skróconą nazwę Spółki, tj. "D sp. z o.o. Sp.k.", nie będąc jednocześnie zobowiązanym do wystawiania not korygujących tych faktur.

Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Powyższe zostało potwierdzone m.in, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2011 r., nr ILPP2/443-401/11-4/EN, czy też w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dniu 1 czerwca 2011 r., nr ITPP1/443-342/11/TS lub w w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r., nr IPPP2/443-169/09-4/MS.

Podobny pogląd został wyrażony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyroku z dnia 27 maja 1997 r. sygn, akt SA/Łd 3262/95, w wyroku z dnia 17 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 758/97 oraz w wyroku z dnia 7 maja 1997 r. sygn. akt SA/Lu 672/95.

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do ujęcia dokumentów wystawionych na starą nazwę tj. "D Spółka Jawna" związanych z naliczeniem i odliczeniem podatku od towarów i usług bez konieczności wystawiania not korygujących do tych dokumentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* prawidłowe - w zakresie korzystania w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej Spółki;

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą Spółki;

* nieprawidłowe - w zakresie braku obowiązku wystawienia not korygujących;

* prawidłowe - w zakresie braku obowiązku wystawienia dokumentów korygujących do dokumentów wystawionych na starą nazwę Spółki.

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Ponadto, jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Jak stanowi art. 106k ust. 2 ustawy o VAT faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Zatem treść ww. przepisów oznacza możliwość korygowania m.in. pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym. Wskazuje to, że w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy tylko w niektórych elementach nazwy, wówczas może je skorygować notą korygującą.

Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy o VAT faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1.

wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";

2.

numer kolejny i datę jej wystawienia;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

5.

wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z treścią art. 104 § 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), zwana dalej "k.s.h." firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k.". Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa" (...).

Zgodnie natomiast z art. 160 § 1 i 2 k.s.h. firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (...).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Wzór dokumentu VAT-R zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.).

Regulacje zawarte w § 1 ww. rozporządzenia określają wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia (VAT-R). W części B1 tego zgłoszenia - "Dane identyfikacyjne", w poz. 11 należy podać nazwę pełną, natomiast w poz. 12 nazwę skróconą podatnika.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jednakże z przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy o VAT nie wynika, że występuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług zawiera skróconą nazwę sprzedawcy lub nabywcy.

Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący dotychczas spółką jawną przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, której przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W KRS nie występuje nazwa skrócona Spółki. Pełne brzmienie stosowane w tej chwili na fakturze to D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub - D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Spółka chciałaby korzystać w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej, która mogłaby wyglądać następująco D Sp. z o.o. Sp.K. Ze względu na długą nazwę firmy nie wszyscy współpracujący z Wnioskodawcą kontrahenci, a także instytucje państwowe mają możliwość taką nazwę zamieścić i wówczas stosują ogólnie przyjęty skrót lub nazwa zostaje ucięta. Zdarza się jednak, że kontrahenci Spółki, wystawiając fakturę stosują skrót firmy (nazwy) Spółki w postaci D Sp. z o.o. Sp k. Zastosowanie przez kontrahentów na fakturach takiego skrótu jest spowodowane bądź ich niewiedzą w zakresie przepisów prawa, bądź ograniczonymi technicznymi możliwościami systemu komputerowego, z którego korzysta kontrahent (system akceptuje ograniczoną liczbę znaków), mniejszą niż liczy nazwa Spółki nawet przy zastosowaniu zgodnego z prawem skrótu.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że co do zasady możliwe jest korzystanie w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej w postaci "D sp. z o.o. Sp.k.". Jednakże z uwagi na to, że nazwa skrócona nie została wskazana w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R zasadne jest składanie not korygujących przez Spółkę.

W przypadku, gdy otrzymane faktury zakupu zawierają dane Zainteresowanego umożliwiające jego identyfikację, przy czym w nazwie odbiorcy faktury zastosowany jest ogólnie przyjęty skrót "D sp. z o.o. Sp.k.", zamiast "D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa", Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli zakupy te mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi oraz nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT. Faktury te stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający pomimo, że w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 oraz w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R została podana inna nazwa Spółki, tj. "D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa".

Należy w tym miejscu nadmienić, że w przypadku udokumentowania zakupu fakturą zawierającą nazwę skróconą inną niż nazwa zawarta w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tych błędów poprzez wystawienie noty korygującej, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 ustawy o VAT nie wskazano, że takie nieprawidłowości stanowią o braku prawa do odliczenia.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w zakresie pytania nr 1 i 2 dotyczącego korzystania w obrocie gospodarczym z nazwy skróconej Spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nazwę skróconą Spółki należało uznać za prawidłowe, natomiast stanowisko dotyczące braku obowiązku wystawienia not korygujących należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

* wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Określona wyżej cytowanymi przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa sukcesja jest sukcesją uniwersalną. Oznacza to, że następca prawny wstępuje w zasadzie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika. W procesie przekształcenia polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności nie dochodzi do rozwiązania, a w rezultacie do likwidacji spółki przekształcanej. Przekształcenie nie zmienia podmiotu, a jedynie typ spółki handlowej w obrębie tego samego podmiotu.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego.

Przeniesienie powyższych przepisów na grunt ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, że powstała w wyniku przekształcenia osobowa spółka handlowa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługiwały spółce przekształcanej.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Ze względu na zdarzające się pomyłki przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział dwie procedury korygowania błędów na fakturach VAT, tj.:

* art. 106j ustawy o VAT określa przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej,

* art. 106k ustawy o VAT określa przypadki, w których możliwe jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

I tak zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

Natomiast zgodnie z wyżej wymienionym art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący dotychczas spółką jawną przekształcił się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do określenia czy w związku z wystawieniem faktur sprzedaży oraz faktur zakupu, na których figuruje stara nazwa Spółki przed wpisem spółki przekształconej do rejestru Zainteresowany ma obowiązek wystawiania dokumentów korygujących.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że Zainteresowany nie ma obowiązku wystawiania faktur korygujących ani not korygujących w przypadku, gdy faktury pierwotne zostały wystawione przed datą wpisu spółki przekształconej do właściwego rejestru. Dniem przekształcenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych jest dzień wpisu spółki przekształconej do rejestru. Zatem faktury wystawione przed dniem przekształcenia, w których widnieje stara nazwa spółki (spółki jawnej) zostały wystawione w sposób prawidłowy i nie ma potrzeb ich korygowania w drodze faktur korygujących lub not korygujących.

W związku z tym Wnioskodawca z tak wystawionych faktur ma obowiązek rozliczenia podatku należnego VAT, a także zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem nie zaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Zainteresowanego we wniosku interpretacji indywidualnych tut. Organ podatkowy stwierdza, że interpretacje te nie są niezgodne z rozstrzygnięciem zawartym w niniejszej sprawie. W interpretacjach tych Organ podatkowy stwierdził, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania not korygujących w przypadku zastosowania na fakturach nazwy skróconej firmy w przypadku, gdy nazwa ta została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym i jest znana organowi podatkowemu.

W odniesieniu do powołanych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego tut. Organ podatkowy stwierdza, że orzeczenia te nie są rozbieżne ze stanowiskiem przedstawionym w niniejszej interpretacji. Tezą uwypukloną w tych orzeczeniach jest zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zastosowania na fakturze nieprawidłowej skróconej nazwy spółki, a nie kwestia braku obowiązku wystawienia noty korygującej w przypadku zastosowania nieprawidłowej i nieznanej organowi podatkowemu nazwy spółki.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl