Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-1050/13-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2013 r. (data wpływu 27 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia mienia z likwidowanego zakładu budżetowego do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia mienia z likwidowanego zakładu budżetowego do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Do dnia 31 grudnia 2009 r. czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd Miejski. Od dnia 1 stycznia 2010 r. czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Gmina Miasto. Gmina Miasto zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 549) wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina Miasto z końcem 2013 r. ma zamiar na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) dokonać likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto, przez wniesienie na pokrycie wkładu do spółki wszystkich składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności tego zakładu budżetowego pozostałych po jego likwidacji.

Likwidacja zakładu budżetowego nastąpi po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Wszystkie składniki po zlikwidowanym zakładzie zostaną wniesione do nowo utworzonej spółki z o.o. na pokrycie jej kapitału zakładowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie podziału z dniem 13 stycznia 1992 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta w zakresie:

* gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

* dróg, ulic, mostów, placów,

* utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

* targowisk i hal targowych,

* zieleni gminnej i zadrzewień,

* kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

* cmentarzy.

Zakres działalności wynika ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Mienie samorządowe było przekazywane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

* decyzja z dnia 21 lutego 1992 r. wydana przez Zarząd Miejski,

* decyzja z dnia 30 maja 1996 r. wydana przez Zarząd Miejski,

* decyzja z dnia 21.10.1 996 r. wydana przez Zarząd Miejski,

* decyzja z dnia 2 października 1997 r. wydana przez Zarząd Miejski,

* decyzja z dnia 28 stycznia 2009 r. wydana przez Burmistrza Miasta.

Gmina Miasto przekazując mienie samorządowe do zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w trwały zarząd nie dokonywała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nie przysługiwało jej takie uprawnienie - brak związku ze sprzedażą opodatkowaną. Przekazane mienie jest wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest wyposażony przez Gminę Miasto w majątek trwały w postaci gruntów, budynków i budowli i włada nim jako zarządca.

Pod względem organizacyjnym stanowi odrębną jednostkę organizacyjną gminy, samodzielnie rozliczającą się finansowo, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiada własną kadrę pracowniczą.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odrębnie od Gminy Miasta ewidencjonuje swoje środki trwałe i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Samodzielnie zawiera umowy z odbiorcami usług, samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Gminę Miasto wszystkich składników materialnych i niematerialnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczonych do prowadzenia działalności tego zakładu, na pokrycie wkładu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem Gminy Miasto, utworzonej w wyniku przekształcenia ww. zakładu budżetowego w spółkę na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) po przeprowadzeniu jego likwidacji, będzie stanowiło czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługi (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina Miasto z końcem 2013 r. zamierza przekształcić zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) dalej zwana "Ugk".

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ugk organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

Ponadto w myśl art. 23 ust. 1-3 Ugk:

1.

składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki,

2.

prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki,

3.

spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.

Stosownie do art. 16 ustęp 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji.

Podatkowe prawa i obowiązki podmiotów przekształconych reguluje art. 93-93e ustawy z dnia 29.08.1 997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

- wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis ten stosuje się do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (art. 93a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na mocy zaś art. 93b ustawy - Ordynacja podatkowa przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie przekształceniu będzie podlegał samorządowy zakład budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będą miały zastosowanie powołane wyżej przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, przewidujące zasadę sukcesji podatkowej w przypadku łączenia się, a także przekształceń samorządowych zakładów budżetowych. Zatem nowo utworzona spółka - jako sukcesor praw i obowiązków-wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego.

Odwołując się do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach, których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu "przedsiębiorstwo". Z tej przyczyny Strona posiłkuje się regulacją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że użyte w ww. przepisie określenie "w szczególności" wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, nie wymienione w tym artykule, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 23.04.1 964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo czyli swoją nazwę. Zakład jest wyodrębniony organizacyjnie od Gminy Miasto o czym świadczy uchwała Rady Miasta z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie podziału z dniem 13 stycznia 1992 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz to, że zakład został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Gminy Miasta.

Na odrębność organizacyjną wskazuje również ściśle określony rodzaj działalności zapisany w statucie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zakład jest również wyodrębniony pod względem finansowym, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), samorządowy zakład budżetowy pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 dotyczącym dotacji.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań, zatem zakład jako przedsiębiorstwo samodzielnie sporządza bilans.

Reasumując:

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma odbyć się zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 23 Ugk oraz art. 16 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Nowo powstała spółka z o.o. będzie następcą podatkowym i prawnym likwidowanego zakładu budżetowego w rozumieniu art. 93b ustawy - Ordynacja podatkowa.

Strona uważa, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spełnia przesłanki bycia przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), co oznacza, że stanowi przedmiot transakcji zbycia przedsiębiorstwa, co w konsekwencji prowadzi do wyłączenia tej transakcji (tekst jedn.: przekształcenia zakładu w spółkę) z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe, które także wypowiedziały się pozytywnie o możliwości stosowania wyłączenia z opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku przeniesienia składników mienia samorządowego zakładu budżetowego do spółki z o.o. w związku z przekształceniem zakładu w spółkę w trybie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej:

1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 stycznia 2010 r., sygnatura ILPP2/443-1353/09-4/AK

2. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 marca 2010 r., sygnatura ITPP1/443-1257/09/DM

3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2012 r., sygnatura IPPP2/443-697/12-2/DG

4. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 lipca 2013 r., sygnatura IBPP3/443-436/13/EJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl